Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Vize Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Yanıltıcıdır, çünkü okuru ve tür araştırmacılarını sebepten çok sonuca yönlendirir. Asıl dikkate alınması, merkezîleştirilmesi gereken husus kısa öykünün 'neden kısa olduğu’ sorusuna ve bunun cevaplarına yönelmektir. Ancak böylelikle türle ilgili özgün yargılara ulaşılabilir.”
Yukarıda öykü ve romanı kelime sayıları açısından sınıflandırmanın yanıltıcı olduğunu vurgulayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rita Felski
B
Norman Friedman
C
Julia Kristeva
D
Roland Barthes
E
Henry James
Soru 2

Amerikan eleştirisinde romanla kıyaslandığında “olay örgüsünün, toplumsal kaygının ve ideolojinin yokluğu” gibi nedenlerle üç açıdan zayıflık gösterdiği belirtilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Efsane
B
Kısa öykü
C
Masal
D
Destan
E
Şiir
Soru 3

Deyiş kavramının Batı dillerinden gelen karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygu
B
Üslup
C
Stil
D
Hayal
E
Zaman
Soru 4

__________; anlatılan öykü, birbirini izleyen, birbirine eklenen gerçek, gerçeğe benzer ya da düşsel olayların tümü; bir başlangıç durumundan bir bitiş durumuna giden belli başlı olayların süre dizimsel bir sıra içinde kendisini oluşturmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Deyiş
B
Koşutluk
C
Sapma
D
Kurmaca
E
Yineleme
Soru 5

Lirik şiir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şair doğrudan okura hitap eder.
B
Psikolojik ve mistik yönü ağır basan bir türdür.
C
Bilinç eşiğinin altında, insanın ruhani yönüne hitap eder.
D
Kökeninde ritüellere özgü müzik ve dans bulunur.
E
Bireysel bir iç monologdur.
Soru 6

20 yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve etkisini günümüze kadar sürdüren biçimci edebiyat eleştiri ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
izlenimci eleştiri
B
Marksist eleştiri
C
Sosyolojik eleştiri
D
Yeni eleştiri
E
Tarihsel eleştiri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa edebiyatının karakteristiği olan manzum anlatılardan biri değildir?

A
Kırmızı ve Siyah
B
Chanson de Roland
C
Beovvulf
D
Nibelungen
E
El-Cid
Soru 8

“Pratik Eleştiri” adlı eserinde, bir şiirin anlaşılmasını engelleyen ana sorunları ortaya çıkarıp bunlarla nasıl baş edileceğini göstermeye çalışan eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Zola
B
Italo Calvino
C
Gustave Flaubert
D
Henry James
E
I. A. Richards
Soru 9

Türk edebiyatında Halit Ziya ve Mehmet Rauf tarafından kaleme alınmış örnekleri bulunan, duygu durumlarını ve hayalleri şiir ahengini muhafaza ederek düz yazı olarak ifade eden tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçürek öykü
B
Kısa öykü
C
Roman
D
Mensur şiir
E
Kısa roman
Soru 10

“Don Kişot” adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1640’ta tek cilt olarak yayımlanmıştır.
B
17 yüzyılda Cervantes tarafından yazılmıştır.
C
Şövalye romanlarının eleştirisini yapar.
D
Bireyin ön plana çıktığı bir eserdir.
E
Modern romanın başlangıcı olarak kabul edilir.
Soru 11

Akademik anlamda ilk edebiyat tarihi araştırmaları arasında yer alan “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Agâh Sırrı Levend
B
inci Erginün
C
Osman Horata
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Mehmet Fuad Köprülü
Soru 12

Edebiyat Ne İşe Yarar” adlı kitabında insanın okuma nedenlerini “tanıma, büyülenme, bilgi, şok” olmak üzere dört temel noktada açıklayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Italo Calvino
B
Terry Eagleton
C
Rita Felski
D
Charles Dickens
E
Vladimir Propp
Soru 13

Antik Dönem’de ve sonrasında retorik, edebiyat eleştirisi işlevi görüyordu. Retoriğin Türk edebiyatında eski karşılığı ________ , yani güzel söz söyleme sanatıdır. Edebiyat metninin dil ve deyiş özelliklerini değerlendirme alanı olan ________ ayrı >bir bilim dalıdır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
belagat-deyiş bilim
B
mukaddime-sezgi
C
koşutluk-yaratıcılık
D
dibace-üslup
E
mersiye-taşlama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi postmodernist romanın özelliklerinden biri değildir?

A
Anlamda ve biçemde çeşitlilik ve çoğulculuğu esas alması
B
Gerçek ve gerçek dışının iç içe olduğu bir dünya sunması
C
Olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine önem vermemesi
D
Realite ve metnin gerçekliği arasındaki sınırı çizmesi
E
Elitist bir okur kitlesine hitap etmeyi seçmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan pikaresk romanın kaynaklık ettiği eserlerden biri değildir?

A
Le Paysan Parvenu
B
Moll Flanders
C
Gil Blas
D
Tom Jones
E
Büyük Umutlar
Soru 16

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Üç Şehitler Destanı” aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A
Lirik
B
Epik
C
Satirik
D
Dramatik
E
Pastoral
Soru 17

Durum öyküsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Öykünün merkezindeki olay örgüsü yerini kişilere bırakır.
B
Eylemin hareketliliği ve mekânın belirginliği gittikçe artar.
C
Kahraman anlatıcı ön plandadır.
D
Bir sonuç ya da ders çıkarılmaz.
E
Okur, bir insan olarak kendisine sunulan durumları yorumlamakta özgürdür.
Soru 18

Kısa öykü türünün ilk tanımlayıcılarından olan ve kısa öyküyü “bir oturuşta okunabilecek uzunlukta” şeklinde tanımlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Italo Calvino
B
Henry James
C
Edgar Allan Poe
D
Gustave Flaubert
E
Rita Felski
Soru 19

Çerçeve hikâye tekniği ile yazılan ve roman türüne geçişte bir basamak oluşturan hikâyeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Satirycon ve Altın Eşek
B
Büyük Umutlar ve Duygusal Eğitim
C
Decameron ve Canterbury Tales
D
El-Cid ve Siropedi
E
Miletos Masalları ve Siropedi
Soru 20

“Sabahtan uğradım ben bir fidana / Dedim mahmur musun dedi ki yok yok” dizelerinde fidan genç bir kızın yerine kullanılmıştır.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bir şeye adıyla değil, başka bir adla atıf yapmaya ne ad verilir?

A
Mimesis
B
imge
C
Anlamsızlaşma
D
Metonimi
E
Metafor
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x