Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2017-2018 Final Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslam düşüncesinin heykele yaklaşımı olumsuz olsa da döneminde At Meydam’na “Herkül ve Apollon” gibi mitolojik heykeller dikilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıldırım Beyazıd
B
Yavuz Sultan Selim
C
Fatih Sultan Mehmet
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
Sultan Abdülmecid
Soru 2

Gazetecilik faaliyetlerini düzenlemek için 1864’te yürürlüğe giren bu nizamname ile gazete çıkarma izni matbuat müdürlüğüne bırakıldığı gibi, kamu ilanlarının ücretsiz yayımlanması, sakıncalı yayınlar ve yazılar hakkında hükümetin kapatma, uyarı gibi yaptırımlar uygulayabilmesi hükümleri getirilir.
Yukarıda sözü edilen nizamname aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matbuat Nizamnamesi
B
Hatt-ı Humayun
C
Matbuat Hatt-ı Humayunu
D
Kanun-ı Matbuat
E
Matbuat Kanunnamesi
Soru 3

18 yüzyılda Osmanlı mimarisindeki Batı tesiri, İstanbul’un bazı kasr ve köşklerinde kendini gösterir. 19 yüzyılda ise Ermeni mimarları olan Balyanların yaptığı eserler döneme damga vurur.
Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi Balyanlar’ın Osmanlı kültürüne bıraktığı eserlerden biri değildir?

A
Topkapı Sarayı
B
Dolmabahçe Sarayı
C
Ortaköy Camiî
D
Beylerbeyi Sarayı
E
Çırağan Sarayı
Soru 4

Osmanlı devletinin merkezî teşkilat organizasyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Saray Teşkilatı
B
Maliye Daireleri
C
Bâb-ıÂli
D
Divan-ı Hümayun
E
Sancak Beyi
Soru 5

Lale Devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devletin oldukça tutumlu davrandığı, Batı’ya tamamen kapalı olduğu yıllardır.
B
Osmanlı tahtında Sultan III. Ahmet vardır.
C
Dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa’dır.
D
Osmanlı matbaasının kuruluşu devrin önemli olaylarındandır.
E
1718-1730 arasındaki zamanı kapsar.
Soru 6

I. Meşrutiyet’in ilanı sırasındaki Osmanlı sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
V. Murat
B
II. Abdülmecit
C
II. Mahmut
D
Sultan Abdülaziz
E
II. Abdülhamit
Soru 7

III. Mustafa’nın tahta çıkışını haber vermek için 1758'de Viyana’ya gönderilen elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yirmisekiz Çelebi Mehmet
B
Mustafa Reşit Paşa
C
Sadık Rıfat Paşa
D
Ahmet Resmî Efendi
E
Halet Efendi
Soru 8

Avrupai bir ordu kurma niyetiyle oluşturulan Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin bu yapısına uygun olarak kurulan bando takımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mızıka-yı Humayun
B
Osmanlı Musiki Cemiyeti
C
Millî Mehteran Cemiyeti
D
Yeni Mehter Takımı
E
Osmanlı Bando Heyeti
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk Meclis-i Mebusamnm kapatılma nedenlerinden biri değildir?

A
Meclis-i Mebusan’da yer alan Hıristiyan milletvekillerinin kendi milletlerinin çıkarına yönlendirme yapmak istemeleri
B
Osmanlı Rus Savaşı’nın başlamış olması
C
Kanun-ı Esasi’nin eksiklikleri
D
Meclis-i Mebusan’ın Osmanlı ülkesini temsil kabiliyeti taşıyamaması
E
Osmanlı ülkesinin meşrutiyete hazır olmaması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi monarşinin özelliklerinden biri değildir?

A
Halkın haklarına yer vermeyen keyfî yönetim biçimi olması
B
Sultanın sonsuz hak ve yetkilere sahip olduğuna inanılması
C
Ülkenin yazılı kanunlarla ve bir meclis-i mebusanla yönetilmesi
D
Sultanın kendini tanrısal bir gücün temsilcisi olarak görmesi ve sorgulanamaması
E
iktidarın babadan oğula geçmesi
Soru 11

İttihat ve Terakki’nin yayın organı olan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takvim-i Vekayi
B
Hürriyet
C
ibret
D
Meşveret
E
Malumat
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermam'mn sonuçlarından biri değildir?

A
Gayri Müslimlerin nahiye, vilayet ve Ahkâm-ı Adliye meclislerinde üye bulundurabilmesi
B
Müslüman ve Gayri Müslim halk arasında Osmanlılık düşüncesinin yaygınlaşması
C
Gayri Müslimlerin kendi meclislerini oluşturmasına imkân hazırlaması
D
Gayri Müslimlerin kendi yasalarını yapmalarına imkân hazırlaması
E
Batıkların Osmanlının içişlerine karışması yolunun açılması
Soru 13

Tanzimat Dönemi Osmanlı aydınlarının Osmanlıcılık fikriyle pek çok etnik, siyasi ve dinî kimliği bir bünyede tutmaya çalışmasına ne ad verilir?

A
ittihat-ı Alem
B
ittihat-ı Anasır
C
Anasır-ı Erba
D
ittihat ve Terakki
E
ittihat-ı İslam
Soru 14

Tercüme Odası’ndan yetişmiş bir Osmanlı bürokratı olan Agâh Efendi’nin haftalık çıkardığı ve Türk gazeteciliğinin başlangıcı olarak kabul edilen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibret
B
Takvim-i Vekayi
C
Ceride-i Havadis
D
Hürriyet
E
Tercüman-ı Ahval
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 19 yüzyılda benimsenen yeni insan anlayışının temel özelliklerinden biridir?

A
Hak ve özgürlüklere inanmaması
B
Kadere rıza göstermesi
C
Sorgulamadan kabul etmesi
D
Aklı inkâr etmesi
E
Ülkesinin yönetimi konusunda fikir sahibi olması
Soru 16

__________ ve__________’nın temellerini attığı Batılı Türk resmi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde gerek onların çıraklarıyla gerek bağımsız ressamlarca ileriye taşınmıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
Mimar Kemal-Hamdullah Suphi
B
Osman Hamdi Bey- Şeker Ahmed Paşa
C
Mustafa Reşid Paşa-Ali Paşa
D
Şinasi-Agah Efendi
E
Ahmet Vefik Paşa-Yusuf Kamil Paşa
Soru 17

“Cemiyyet-i İlmiyye-yi Osmaniyye”yi ve ilk popüler bilim dergisi olan Mecmua-i Fünûnu kuran Osmanlı modernleşmesinin sembol ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Paşa
B
Münif Paşa
C
Sait Halim Paşa
D
Mustafa Fazıl Paşa
E
Prens Sabahattin
Soru 18

ilk Türk pozitivist ve natüralisti olarak karşımıza çıkan sanatçı, döneminin en entelektüel isimleri arasında gösterilir. Kendisi gibi edebiyat ve fen meraklılarına hitap edecek Hâver adlı uzun soluklu olmayacak bir dergi kurar. Fizyolojiye son derece meraklı olan sanatçı bilimi âdeta bir inanç seviyesine çıkarmıştır. Zihniyetinin merkezini fen ve felsefe oluşturur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hamid
B
Hüseyin Cahit
C
Beşir Fuad
D
Abdullah Cevdet
E
Tevfik Fikret
Soru 19

1876’da cereyan eden bu isyanın görünen sebebi Mahmut Nedim Paşa’nın Rus yanlısı olduğu ve padişahın hilafet esaslarında değişiklik yaparak oğlu izzettin’i veliaht tayin etmek istediği üzerine çıkan rivayetlerdir. Bir grup öğrenci ders için toplandıkları camilerden ayrılarak büyük meydanlarla, Yıldız Kasrı önünde mitingler düzenlerler.
Yukarıda sözü edilen isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Softalar isyanı
B
Celali isyanı
C
Patrona Halil isyanı
D
Talebe-i Ulûm Mitingi
E
Alemdar isyanı
Soru 20

Kırım Tatarı olan düşünce ve siyaset adamı 1873’te yayımlamaya başladığı Tercüman gazetesinde Orta Asya’daki Türklerin kaderini belirleyecek şeyin dil ve manevi yönden birliğin sağlanması olduğuna inanır. “Dilde, işte, fikirde birlik” ifadesi ile formülleştirdiği teziyle tüm Türkleri ortak bir çatı altında toplama gayretindedir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Yusuf Akçura
C
İsmail Gaspıralı
D
Hamdullah Suphi
E
Ali Canip
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x