Yönetim Bilimi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Yönetim Bilimi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yönetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir defalık bir süreçtir.
B
Yönetim faaliyeti tarihi insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır.
C
Gerçekleşebilmesi için birden fazla insana ihtiyaç duyulmaktadır.
D
insanlar aracılığı ile iş yapma sanatıdır.
E
Birden fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan ve bu yönü ile ekonomik faaliyetten ayrılan bir grup faaliyetidir.
Soru 2

Yönetim olgusunu sebep-sonuç ilişkilerine dayalı olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütsel davranış
B
Üretim yönetimi
C
Yönetim bilimi
D
Sosyal psikoloji
E
Sosyoloji
Soru 3

Yönetim fonksiyonlarından hangisi planlanan amaçlar ile gerçekleşen sonuçlar arasındaki uyumun değerlendirilmesi aşamasıdır?

A
Koordinasyon
B
Denetim
C
Yöneltme
D
Planlama
E
Örgütleme
Soru 4

Bürokrasi yaklaşımının kurucusu ve öncüsü kimdir?

A
Woodrow Wİlson
B
Luther H. Gulick
C
Henry Fayol
D
Max Weber
E
Frederic W. Taylor
Soru 5

Tahmin etme ile planlama arasındaki farkı en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahmin etme gelecekte ne yapılacak sorusuna cevap ararken planlama ise nasıl yapılacak sorusuna cevap vermektedir.
B
Tahmin etme gelecekte kim yapacak sorusuna cevap ararken planlama ise ne zaman yapılacak sorusuna cevap vermektedir.
C
Tahmin etme gelecekte ne olacak sorusuna cevap ararken planlama ise niçin yapılacak sorusuna cevap vermektedir.
D
Tahmin etme gelecekte ne yapılacak sorusuna cevap ararken planlama ise ne olacak sorusuna cevap vermektedir.
E
Tahmin etme gelecekte ne olacak sorusuna cevap ararken planlama ise ne yapılacak sorusuna cevap vermektedir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Seçme
B
Anlama
C
Uygulama
D
Geliştirme
E
Kaynak tahsisi
Soru 7

İşletmenin izleyeceği genel politika ve stratejik hedefleriyle ilgili amaç ve görüşleri içeren ve 5 yıldan daha uzun süreyi kaplayan plan türlerine ne ad verilir?

A
Orta süreli planlar
B
Projeler
C
Uzun süreli planlar
D
Kısa süreli planlar
E
Yöntemler
Soru 8

Örgüt yapısının görsel olarak betimlenmiş haline ne ad verilir?

A
Örgüt şeması
B
Örgüt dinamiği
C
Yetki ilişkileri
D
iletişim kanalları
E
Örgüt vizyonu
Soru 9

En geleneksel bölümlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çıktı veya süreç temelli bölümlendirme
B
Fonksiyonel bölümlendirme
C
Matriks örgüt yapısı
D
Ekip temelli örgüt yapısı
E
Şebeke örgüt yapısı
Soru 10

Aşağıdaki yetki türlerinden hangisi üstün asta doğrudan emir verebilme yetkisidir?

A
Kurmay yetki
B
Yetki devri
C
Komuta yetkisi
D
Fonksiyonel yetki
E
Proje yetkisi
Soru 11

I. Dikey iletişim
II. Yatay iletişim
III. Çapraz iletişim
Yukarıdakilerden hangileri biçimsel iletişim içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Grup ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir araya gelmiş tüm insan topluluklarının grup olarak kabul edilmesi
B
Grubun; bir araya gelmek için motive olmuş kişilerin oluşturduğu bir topluluk olması
C
Grubun ortak bir amacı paylaşması ve grup üyelerinin birbirleri ile iletişim halinde olması gerekliliği
D
Bir gruba ait olmada kişinin istemesinin yanı sıra grubun da kişiyi kabul etmesi gerekmesi
E
Grupları, biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar şeklinde sınıflandırmanın mümkün olması
Soru 13

Belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi veya yönlendirmesi sürecine ne ad verilir?

A
Zorlama
B
Liderlik
C
Güç
D
Yetenek
E
Koordinasyon
Soru 14

Faaliyet sonuçlarına odaklanan, sorunları gerçekleştikten sonra çözen ve en yaygın biçimde kullanılan geleneksel denetim yöntemine ne ad verilir?

A
ileriye yönelik denetim
B
Eşzamanlı denetim
C
Toplam kalite yönetimi
D
Geriye yönelik denetim
E
idari denetim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin ilk aşamasıdır?

A
Düzeltme kararının belirlenmesi
B
Standartların belirlenmesi
C
Yeniden eylem planı hazırlanması
D
Yapılan faaliyetlerin ölçülmesi
E
Faaliyet sonuçlarının standartlarla karşılaştırılması
Soru 16

Kişiyi kabullenmenin ona karşı duyulan sadakatten, güvenden ve yöneticinin kişisel değerlerinden kaynaklandığı yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal
B
Geleneksel
C
Karizmatik
D
Rasyonel
E
Dogmatik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işlerin ne dereceye kadar tamamlandığını grafik açıdan ele alan göstergelerdir?

A
Organizasyon Şeması
B
iş Akış Şeması
C
Planlama Tabloları
D
Gantt Şeması
E
Süreç Göstergeleri
Soru 18

X ve Y Teorisini aşağıdaki araştırmacılardan hangisi geliştirmiştir?

A
Henry Mintzberg
B
Rensis Likert
C
Abraham Maslow
D
Douglas McGregor
E
Elton Mayo
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Havvthorne Araştırmaları”nın sonuçlarından biri değildir?

A
Çalışanların sadece ekonomik insan olduklarının ve yalnızca iyi maaş ve uygun fiziksel çalışma koşullarına önem verdiklerinin anlaşılması
B
Ekonomik değeri olmayan ödüllerin en az ekonomik teşvikler kadar önemli olduğunun görülmesi
C
Verimlilik ve üretim miktarı üzerinde işçilerin oluşturdukları sosyal normların da etkisi olduğunun anlaşılması
D
işletme organizasyonlarının birer sosyal sistem olduğunun anlaşılması
E
Arkadaşlık, insan ilişkileri gibi kavramların iş yaşamında önemli bir yer kapladığının görülmesi
Soru 20

Woodward’a göre, aynı tip üründen olabildiğince çok miktarda üretilmesinin söz konusu olduğu ve üretim sürecinin oldukça rutinleşmiş ve genelde makineleşmiş olduğu üretim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç üretimi
B
Birim üretim
C
Bağlı üretim
D
Sınırlı üretim
E
Kitlesel üretim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...