Yönetim Bilimi 1 2017-2018 Final Sınavı

Yönetim Bilimi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1880-1930 yılları arasında bulunan klasik yönetim dönemi kaç yönetim akımına ayrılır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 2

Karar verme süreci adımları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A
Geliştirme-Seçme-Uygulama-Anlama
B
Anlama-Geliştirme-Seçme-Uygulama
C
Anlama-Geliştirme-Uygulama-Seçme
D
Geliştirme-Anlama-Seçme-Uygulama
E
Anlama-Seçme-Uygulama-Geliştirme
Soru 3

Örgüt içinde faaliyet gösteren bireylerin, iş yüklerinin dengeli bir şekilde düzenlenmesini gerektiren bölümlendirme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
işe gereken önemi verme zorunluluğu
B
işletmedeki koşulları dikkate alma zorunluluğu
C
Denetimi kolaylaştırma
D
Faaliyetlerin benzerliği
E
Uzmanlaşmadan yararlanma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Parsons’ ın AGIL Modeli içerisinde, sistemin yaşamda kalabilme hakkı ve kabulünü kapsar?

A
Uyum
B
Bütünleşme
C
Yasallık
D
Etkileşim
E
Amaca Ulaşma
Soru 5

1 Mali denetim
2 Hukuki denetim
3 idari denetim
4 Mesleki denetim
A. Meslek elemanlarının mesleklerini yaparken mesleki kurallara uyup uymadıklarının denetlenmesi
B. Tüm yönetim fonksiyonlarının etkili biçimde ilerlemesi için çalışanların yöneticiler tarafından denetlenmesi
C. işletmelerde belirlenen süreler içindeki gelir ve giderlerin ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığının denetlenmesi
D. Örgütlerin yapı ve işleyişlerinin kurallara uygun olup olmadığının denetlenmesi

Yukarıdaki denetim alanları ve tanımlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-A, 2-B, 3-C, 4-D
B
1-C, 2-A, 3-D, 4-B
C
1-C, 2-A, 3-B, 4-D
D
1-C, 2-D, 3-B, 4-A
E
1-B, 2-A, 3-C, 4-D
Soru 6

Denetim fonksiyonunun işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Önceden belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını araştırır.
B
Standartlar ve gerçekleşen durum arasında fark yoksa işletme başarısız kabul edilir.
C
Denetim süreci, standartların belirlenmesiyle başlar.
D
Denetim; yönetim işlevleri arasında en son işlevdir.
E
Yöneticiler denetim sonrasında ihtiyaç duydukları takdirde düzeltici önlemler alırlar.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin içsel süreçler boyutu kapsamında değerlendirilen ölçütlerden biri değildir?

A
Üretim
B
Teslimat
C
Tasarım
D
Satış sonrası
E
Varlıkların kullanımı
Soru 8

Etkili bir denetim sistemi için aşağıdaki koşullardan hangisi dikkate alınmaz?

A
Dinamiklik
B
Düzeltici eylemi göstermesi
C
Anlaşılabilirlik
D
Ekonomiklik
E
Örgütsel yapıya uygunluk
Soru 9

Bürokrasi yaklaşımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Henri Fayol
C
Henry Gantt
D
Frederick W. Taylor
E
Lyndall Urwick
Soru 10

Fayol'a göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi üretim, finansman, alım-satım gibi faaliyetlerden ayrı tutulmalı ve asıl faaliyet olarak görülmelidir?

A
Ticari faaliyetler
B
Yönetim faaliyetleri
C
Teknik faaliyetler
D
Güvenlik faaliyetleri
E
Finansal faaliyetler
Soru 11

I. Yetersizliğe yol açan fazla ve gereksiz kağıt işidir.
II. Memuriyettir.
III. Yöneticilerin keyfi uygulamalar yapma hakkıdır.
IV. Yetki hiyerarşisi ve kurallar sistemi olan bir örgüt şeklidir.
Yukarıdakilerden hangileri bürokrasinin tanımlarındandır?

A
Yalnız IV
B
I ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 12

I. işgörenlere kesin ve standartları belli olan görevlerin verilmesi
II. Çalışma yöntemlerinin işgörenlerin inisiyatifine bırakılması
III. işgörenlerin çalışmaları ve ücretlerinin bilimsel olarak hesaplanması
IV. işe alırken işe göre adam politikasının izlenmesi
V. Bilimsel yönetim görüşünün sadece işgörenler için geliştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Bilimsel Yönetim İlkelerindendir?

A
I ve IV
B
I, III ve IV
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Y Teorisinin varsayımlarını benimseyen bir yöneticinin davranışlarından biri değildir?

A
Astlarının yönetime katılmasını teşvik eder.
B
Yetki devri ve rotasyona inanır.
C
Astlarını motive eder.
D
Astlarını sadece parasal teşviklerle harekete geçirir.
E
Astlarının gelişimine yardımcı olur.
Soru 14

1 Demokratik lider
2 Otoriter lider
3 Liberal lider
A. Grup üyelerine iş ve yöntem konusunda bilgi vermiş, işin yapılması sırasında tam bir serbestlik tanımış, ancak grup üyeleriyle duygusal bir bağ kurmamış, onlarla kaynaşmamış ve işbirliği yapmamıştır.
B. Yöntemin belirlenmesi konusunda katılımcı bir yaklaşım izlemiş, iş yapılırken yönlendirici öğütlerde bulunmuş, grup üyelerine cesaret vermiş ve onlarla işbirliği yapmıştır.
C. işi ve yöntemi en ince ayrıntılarına kadar kendisi belirlemiş, bilgisi dışında bir şey yapılmamasını bildirmiş ve sürekli emirler vermiştir.

Yukarıdaki liderlik tipleri ve yaklaşımlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-B, 2-C, 3-A
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-C, 2-A, 3-B
D
1-B, 2-A, 3-C
E
1-A, 2-B, 3-C
Soru 15

__________ toplum yönetiminde kararların, rehber ve ideal kabul edilen kişi ya da kişilerce alınmasını öngören yönetim sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Pragmatizm
B
Sosyal psikoloji
C
Dogmatizm
D
ideoloji
E
Paternalizm
Soru 16

Hawthorne araştırmalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal grup içerisinde birey olmanın önemi ortaya çıkmıştır.
B
Yüksek maaş verildiğinde işçiler daha verimli çalışır.
C
işveren ve çalışan arasında olumlu ilişki oluşturmak önemlidir.
D
Kollektif çalışmayla işletmelerden daha fazla verim sağlanır.
E
işletme organizasyonlarının birer sosyal sistem olduğunun ve bu sistemlerin en önemli unsurlarının da “insanlar” olduğunun anlaşılmasıdır.
Soru 17

I. Çevrelerinden girdi veya enerji almaktadırlar.
II. Dönüşüm süreci sonucunda meydana gelen çıktıları tekrar çevreye sunmaktadırlar.
III. Tüm amaçlarını gerçekleştirmek için kendi kendine yetebilen sistemlerdir.
IV. Çevreleriyle etkileşim halindedirler.
Yukarıdakilerden hangileri açık sistemlerin özellikleridir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Birbirleriyle ve çevreyle ilişkili belli parçalardan meydana gelmiş bir bütün olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Entropi
B
Süreç
C
Girdi
D
Ekofinalite
E
Sistem
Soru 19

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi örgüt bünyesinde yürütülen faaliyetleri rutin veya rutin olmayan işler şeklinde sınıflandırmakta ve örgüt yapısının bu sınıflandırma ile uyumlu bir şekilde tasarlanması gerektiğini ileri sürmektedir?

A
Fred Emery
B
Paul Lawrence
C
James D. Thompson
D
Charles Perrow
E
Joan Woodward
Soru 20

1 Birim üretim
2 Kitle üretimi
3 Süreç üretimi
A. Konfeksiyon
B. Petrol
C. Markalı işyeri projeleri

Yukarıda Woodward’un üretim tipleri ve örneklerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-C, 2-B, 3-A
B
1-B, 2-A, 3-C
C
1-C, 2-A, 3-B
D
1-B, 2-C, 3-A
E
1-A, 2-B-3-C
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...