Yönetim Bilimi 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Yönetim Bilimi 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yönetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insanlar aracılığı ile iş yapma sanatıdır.
B
Bir defalık bir süreçtir.
C
Yönetim faaliyeti tarihi insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır.
D
Birden fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan ve bu yönü ile ekonomik faaliyetten ayrılan bir grup faaliyetidir.
E
Gerçekleşebilmesi için birden fazla insana ihtiyaç duyulmaktadır.
Soru 2

Amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi süreci yönetim fonksiyonlarından hangisinin kapsamında yer alır?

A
Uyumlaştırma
B
Denetim
C
Planlama
D
Örgütleme
E
Yöneltme
Soru 3

Yönetim olgusunu sebep-sonuç ilişkilerine dayalı olarak inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal psikoloji
B
Sosyoloji
C
Üretim yönetimi
D
Örgütsel davranış
E
Yönetim bilimi
Soru 4

I. Açık, kesin, geçerli ve erişilebilir bir amaca hizmet etmelidir.
II. Çok katı ve kesin olmalıdır.
III. Geleceği ifade etmelidir.
IV. Devamlılığı sağlanmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri etkili bir planlamada ve planda uyulması gereken şartlardandır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

I. Yatırım bütçesini onaylama kararı
II. Uzun dönemli amaçlara karar verme
III. Pazarlara giriş veya çıkış kararları verme
Yukarıdakilerden hangileri üst düzey yönetimin aldığı kararlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

İşletmenin izleyeceği genel politika ve stratejik hedefleriyle ilgili amaç ve görüşleri içeren ve 5 yıldan daha uzun süreyi kaplayan plan türlerine ne ad verilir?

A
Orta süreli planlar
B
Projeler
C
Kısa süreli planlar
D
Yöntemler
E
Uzun süreli planlar
Soru 7

Bir işin yapılabilmesi için üstün asta doğrudan emir verebilme yetkisi olarak tanımlanan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komuta yetkisi
B
Kurmay yetki
C
Fonksiyonel yetki
D
Sorumluluk
E
Yetki devri
Soru 8

Belli sınırlar çerçevesinde, ortak bir amaç etrafında toplanmış, iki veya daha fazla bireyden oluşan yapısal bir bütüne ne ad verilir?

A
Denetim alanı
B
Çevre
C
Yönetim alanı
D
Örgüt
E
iş bölümü
Soru 9

Bünyesinde tüm şebekeyi denetim altında tutan ana bir örgütü barındıran şebeke örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinamik şebeke
B
Dâhili şebeke
C
Dengeli şebeke
D
Geçici şebeke
E
Sanal şebeke
Soru 10

Örgüt üyelerinin paylaştıkları sosyal değerler, standartlar, normlar, inançlar, hikâyeler, semboller ve anlayışlar topluluğuna ne ad verilir?

A
Alt kültür
B
Örgüt dayanışması
C
Örgüt kültürü
D
Örgüt kuralları
E
Baskın kültür
Soru 11

Liderin özelliklerine değil de; nasıl liderlik yaptığına yoğunlaşarak liderlik sürecini açıklamaya çalışan teorilere ne ad verilir?

A
Toplumsal Liderlik Teorileri
B
Davranışsal Liderlik Teorileri
C
Durumsal Liderlik Teorileri
D
Kurumsal Liderlik Teorileri
E
Özellikler Teorisi
Soru 12

1 Mali denetim
2 Hukuki denetim
3 idari denetim
4 Mesleki denetim
A. Meslek elemanlarının mesleklerini yaparken mesleki kurallara uyup uymadıklarının denetlenmesi
B. Tüm yönetim fonksiyonlarının etkili biçimde ilerlemesi için çalışanların yöneticiler tarafından denetlenmesi
C. işletmelerde belirlenen süreler içindeki gelir ve giderlerin ilgili mevzuatlara uygun olup olmadığının denetlenmesi
D. Örgütlerin yapı ve işleyişlerinin kurallara uygun olup olmadığının denetlenmesi

Yukarıdaki denetim alanları ve tanımlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-B, 2-A, 3-C, 4-D
B
1-C, 2-A, 3-B, 4-D
C
1-C, 2-D, 3-B, 4-A
D
1-C, 2-A, 3D, 4-B
E
1-A, 2-B, 3-C, 4-D
Soru 13

Faaliyet sonuçlarına odaklanan, sorunları gerçekleştikten sonra çözen ve en yaygın biçimde kullanılan geleneksel denetim yöntemine ne ad verilir?

A
Geriye yönelik denetim
B
Eşzamanlı denetim
C
Toplam kalite yönetimi
D
ileriye yönelik denetim
E
idari denetim
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin ilk aşamasıdır?

A
Faaliyet sonuçlarının standartlarla karşılaştırılması
B
Yeniden eylem planı hazırlanması
C
Standartların belirlenmesi
D
Yapılan faaliyetlerin ölçülmesi
E
Düzeltme kararının belirlenmesi
Soru 15

Max Weber’in öncülüğünü yaptığı yönetim teorisi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bürokrasi Yaklaşımı
B
Yönetim Süreci Yaklaşımı
C
Sistem Yaklaşımı
D
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
E
Neo-Klasik Yaklaşım
Soru 16

Fayol'a göre aşağıdaki faaliyetlerden hangisi üretim, finansman, alım-satım gibi faaliyetlerden ayrı tutulmalı ve asıl faaliyet olarak görülmelidir?

A
Ticari faaliyetler
B
Yönetim faaliyetleri
C
Teknik faaliyetler
D
Güvenlik faaliyetleri
E
Finansal faaliyetler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Y Teorisinin varsayımlarını benimseyen bir yöneticinin davranışlarından biri değildir?

A
Astlarının yönetime katılmasını teşvik eder.
B
Astlarını motive eder.
C
Yetki devri ve rotasyona inanır.
D
insanın yönetilmeyi tercih ettiğine inanır.
E
Astlarının gelişimine yardımcı olur.
Soru 18

I. Çevrelerinden girdi veya enerji almaktadırlar.
II. Dönüşüm süreci sonucunda meydana gelen çıktıları tekrar çevreye sunmaktadırlar.
III. Tüm amaçlarını gerçekleştirmek için kendi kendine yetebilen sistemlerdir.
IV. Çevreleriyle etkileşim halindedirler.
Yukarıdakilerden hangileri açık sistemlerin özellikleridir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Havvthorne araştırmalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal grup içerisinde birey olmanın önemi ortaya çıkmıştır.
B
Yüksek maaş verildiğinde işçiler daha verimli çalışır.
C
işveren ve çalışan arasında olumlu ilişki oluşturmak önemlidir.
D
Kollektif çalışmayla işletmelerden daha fazla verim sağlanır.
E
işletme organizasyonlarının birer sosyal sistem olduğunun ve bu sistemlerin en önemli unsurlarının da “insanlar” olduğunun anlaşılmasıdır.
Soru 20

Birbirleriyle ve çevreyle ilişkili belli parçalardan meydana gelmiş bir bütün olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem
B
Girdi
C
Ekofinalite
D
Entropi
E
Süreç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...