Yönetim Bilimi 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Yönetim Bilimi 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

En az girdi ve maliyetle amaçlara ulaşabilmeye ne ad verilir?

A
Etkililik
B
Verimlilik
C
Süreklilik
D
Uygulanabilirlik
E
Uyumluluk
Soru 2

İç çevre analizi sonucunda ortaya konulan kuvvetli ve zayıf yanlarla, dış çevre analizi sonucunda ortaya konulan fırsat ve tehditlerin listelendiği, önceliklerinin belirlendiği ve stratejik konuların ortaya konmasına olanak sağlayan analize ne ad verilir?

A
Kaynak ve yeteneklerin analizi
B
Denge analizi
C
Sosyo-kültürel analiz
D
SWOT analizi
E
Ekonomik analiz
Soru 3

“Özellikle çikolata ürünlerinde, tüketicinin en çok tercih ettiği marka konumunu daha da güçlendirerek sürdürmek ve dünya pazarlarında gelecek 10 yıl içerisinde ilk 5 firma arasında yer almak” ifadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Hedef
B
Vizyon
C
Misyon
D
Taktik
E
Amaç
Soru 4

Toplam Kalite Yönetimi anlayışındaki yaygın görüşe göre kalite öncelikle kim tarafından belirlenmelidir?

A
Çalışanlar
B
Hissedarlar
C
Müşteriler
D
Hükümet
E
Yöneticiler
Soru 5

I. Sebep-sonuç diyagramları
II. Dağılma diyagramları
III. Pareto analizi
Yukarıdakilerden hangileri kalite araç ve tekniklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında en çok anılan başarısızlık nedenlerinden biri değildir?

A
istatistiki süreç kontrol tekniklerine çok fazla güvenilmesi
B
Kalite artırma sorumluluğunun tamamen alt kademe çalışanlarına yüklenmesi
C
Toplam Kalite Yönetimi konusunda yapılan akademik çalışmaların yetersiz kalması
D
Samimi bir kalite kültürünün noksanlığı
E
Müşterinin ve onun kalite tanımının yönetim anlayışının merkezine konulmaması
Soru 7

Sınırlı kaynakların dağıtımını gerektiren koşullarda bir sistemin en iyi biçimde tasarlanması ve en iyi biçimde işletilmesinin araştırılmasına yönelik uygulamalı bilim dalma ne ad verilir?

A
Bilimsel Yaklaşım
B
Bütünleşik yaklaşım
C
Yöneylem araştırması
D
Disiplinlerarası yaklaşım
E
Karar analizi
Soru 8

Gerçek sistem görünümünü taşımayan ancak çalışılan sistemi temsil eden, onun gibi hareket eden ve sistemi algılatan modellere ne ad verilir?

A
Analog modeller
B
Somut modeller
C
Matematiksel modeller
D
Sezgisel modeller
E
Fiziki modeller
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminde temel kavramlardan biri değildir?

A
Performans ölçümü
B
Performans göstergesi
C
Performans denetimi
D
Performans değerlendirme
E
Performans riski
Soru 10

Bireysel performans yönetimi sürecinde bireysel performans ve iş standartlarının belirlenmesi aşamasındaki en önemli faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş analizlerinin yapılması
B
işlerin verilmesi
C
işlerin organizasyonu
D
işlerin anlatılması
E
işlerin yapılması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi değişim yönetimi aşamalarından biri değildir?

A
Çalışanların sorunlarıyla ilgilenmemek
B
Yoğun bir ivedilik duygusu oluşturmak
C
Bir vizyon yaratmak
D
Kısa vadeli kazanımları planlamak ve oluşturmak
E
iyileştirmeleri pekiştirmek ve daha fazla değişim yaratmak
Soru 12

I. Öz imaj
II. Algılanan bireysel imaj
III. ideal bireysel imaj
Yukarıdakilerden hangileri bireysel imajın temel boyutlarındandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Michael Hammer ve James Champy’nin 1990’lı yıllarda ilk kez makalelerinde kullandığı, “planlı, birdenbire, makro ölçekli ve kökten dönüştürücü bir şekilde gerçekleştirilen değişim türü” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişim mühendisliği
B
Evrimci değişim
C
Değişim yönetimi
D
Reaktif değişim
E
Toplam kalite yönetimi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bireysel performans ölçümü ve değerlendirmesinin faydalarından biri değildir?

A
Kimin çalışıp çalışmadığının anlaşılması
B
Eğitim ve kariyerin geliştirilmesi
C
Hammadde kaynaklarının ucuza temin edilmesi
D
iş uyumunun geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
E
Örgütsel değerler ve amaçların iletişiminin sağlanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel değişimi gerekli kılan içsel nedenlerden biridir?

A
Yeni teknolojilerin piyasada kullanılmaya başlanması
B
Rakiplerin yeni ürünler geliştirmesi
C
Yeni kanuni düzenlemeler
D
Piyasa faiz oranlarının artması
E
Örgütün büyümesi ve genişlemesi
Soru 16

Örgütte bireylerin inanç, tutum ve davranışlarından oluşan psikolojik havaya ne ad verilir?

A
Örgütsel değerler
B
Örgüt iklimi
C
Harekete geçememe
D
Belirtileri görememe
E
Karar verme
Soru 17

Kriz yönetimi sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krize hazırlık ve korunma
B
Kriz sinyalinin alınması
C
Normal duruma dönüş
D
Krizle mücadele
E
Öğrenme ve değerlendirme
Soru 18

Bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürme sürecine ne ad verilir?

A
Kalite güvence
B
Strateji
C
Gelişim
D
Performans yönetimi
E
Yenilik
Soru 19

1942 yılında yayımlanan Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi isimli kitabında “yaratıcı yıkım” kavramını tanımlayan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Stuart Mili
B
Joseph Stiglitz
C
Milton Friedman
D
Joseph Schumpeter
E
Edward Prescott
Soru 20

Belli bir örgüt bünyesinde çalışanların tavır ve davranışlarını şekillendiren kurallar, normlar ve değerleri kapsayan paylaşılmış sosyal bilgi birikimine ne ad verilir?

A
Örgütsel iletişim
B
Örgüt imajı
C
Örgüt kültürü
D
Performans yönetimi
E
Strateji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...