Yönetim Bilimi 2 2016-2017 Final Sınavı

Yönetim Bilimi 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Stratejik yönetim uzun dönemli faaliyetlere odaklıdır.
II. Örgütün uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesi, ancak rekabet üstünlüğü sağlayacak işler ve faaliyetlerle mümkündür.
III. Örgüt, uzun dönemde başarılı olmak için kendisini tehdit eden çevresel faktörleri analiz ederek onları bertaraf edecek önlemler alır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri stratejik yönetimin başlıca unsurlarındandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

1986 yılında yazdığı ve örgütlerde değişim fikrini işlediği “Krizden Çıkış” isimli kitabında kalite yönetimine ilişkin 14 ilkeyi ortaya koyan ve II. Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından silkinerek ayağa kalkmaya çalışan Japonlara “Beni dinler ve söylediklerimi uygularsanız siz Japonlar beş yıl içerisinde Amerikalıların düzeyine ulaşırsınız. Beş yıl daha uygulamaya devam ederseniz Amerikalılar size yetişmeye çabalar. diyen yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frederick W. Taylor
B
W. Edvvards Deming
C
Waltern A. Shevvhart
D
Philip B. Örosby
E
Joseph M. Juran
Soru 3

Alacağı değerler yöneticiler tarafından belirlenen değişkenlere ne ad verilir?

A
Dinamik değişkenler
B
Doğrusal değişkenler
C
Kısıtlayıcı değişkenler
D
Karar değişkenleri
E
Kaynak değişkenleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Robert Kaplan ve David Norton tarafından 1990’lı yıllarda geliştirilen performans yönetimi modelidir?

A
ISO 9000: 2000
B
Performans Prizması
C
Kaizen Blitz
D
Dengeli Puan Kartı Modeli
E
Altı Sigma
Soru 5

Önceden düşünülmeyen değişikliklerin kendiliğinden ortaya çıkışını betimleyen değişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zamanla değişme
B
Makro değişme
C
Plansız değişme
D
Proaktif değişme
E
Evrimci değişme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi değişime uyum sağlamak için örgütlerde geliştirilen yeni anlayışları ifade eden kavramlardan biri değildir?

A
Yenilikçilik
B
Örgütsel öğrenme
C
Yetki devri
D
Kendi kendini yöneten takımlar
E
Dikey hiyerarşi
Soru 7

Aşağıdaki örgütsel değişmenin önündeki engellerden hangisi psikolojik sebepler içinde yer alır?

A
Yapısal atalet
B
Merkeziyetçilik
C
Lidere karşı güven eksikliği
D
Politize olmuş çıkar grupları
E
Enformel ilişkiler ve normlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde değişimin amaçlarından biri değildir?

A
Çevreye adapte olmak
B
Müşteri / vatandaş memnuniyetini artırmak
C
Örgütü yüksek rekabet ortamın dışında tutmak
D
Örgütsel faaliyetlerde verimliliği artırmak
E
Örgütsel etkinliği artırmak
Soru 9

H1N1 (domuz gribi) salgını ve Sars Virüsü aşağıdaki kriz türlerinden hangisine örnektir?

A
Sosyo-teknik kazalar
B
Kritik milli altyapıda aksaklıklar
C
Uluslararası örgütlü suçlar
D
Çevre sorunları ve doğal afetler
E
Tıbbi ve sağlık ile ilgili sorunlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir krizde karar alma sürecindeki ilk adımdır?

A
Yeterli miktarda bilginin toplanması ve yönetimin amaçlarının belirlenmesi
B
Alternatifler arasından en uygun olanının seçilmesi
C
Alternatif çözümler üretilmesi ve bunların olası sonuçlarının tahmin edilmesi
D
Uygulanan çözümün sonuçlarının değerlendirilmesi, gerekirse derhal müdahale edilmesi ve ilgililerle iletişim kurularak açıklanması
E
Mevcut sorunun fark edilmesi ve kriz olayının tanımlanması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kriz iletişim planının ve uygulamasının temel prensiplerinden biri değildir?

A
Bilgi paylaşımı yerine bir süreliğine medyayı engellemeye çalışılmalıdır.
B
Yeterli donanıma sahip bir kriz iletişim merkezi kurulmalıdır.
C
Kriz iletişim planı dahilinde mutlaka medyayı yakından takip etmek için bir strateji belirlenmeli ve kriz boyunca bu takip sürdürülmelidir.
D
Krizin herhangi bir mağduru varsa onlar ile ilgili bilgiyi medya ile paylaşmadan önce bu kişilerin ailelerine ve yakınlarına bilgi vermek gerekir.
E
Krizin ortaya çıkışını takip eden ilk saatlerde basın toplantısı, ilk gün içerisinde ise basın konferansı düzenlenmelidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir afetin krize dönüşmesinin temel koşuludur?

A
Afetin önlenemez olması
B
Afetin insanların yerleşim alanlarında meydana gelmesi ve can ve/veya mal kaybına yol açması
C
Afetin tahrip gücünün yüksek olması
D
Afetin ani ve beklenmedik olması
E
Afet sonrasında rehabilitasyon sürecinin sorunsuz yerine getirilmesi
Soru 13

Radikal yeniliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Radikal yenilikler riskli projeler olarak kabul edilirler.
B
Yenilik, mevcut uygulamalardan ne kadar farklı ise o kadar radikaldir.
C
Radikal yeniliklerin maliyeti yüksektir.
D
Radikal yenilik kademeli olarak gerçekleşir.
E
Radikal yeniliklerin geliştirilmesi uzun sürer.
Soru 14

1942 yılında yayımlanan “Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi” isimli kitabında girişimcilerin yenilikçi çabalarının ekonomik kalkınmanın en temel itici güçlerinden biri olduğunu ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Joseph Schumpeter
B
Milton Friedman
C
Adam Smith
D
Joseph Stiglitz
E
John Maynard Keynes
Soru 15

Bir ürünü oluşturan unsurların birinde ya da birkaçında yapılan değişiklere ne ad verilir?

A
Ürün yenilikleri
B
Modüler yenilik
C
Yapısal yenilikler
D
Radikal yenilikler
E
Aşamalı yenilikler
Soru 16

Aşağıdaki yenilik kaynaklarından hangisi Drucker’a göre örgütün ya da örgütün faaliyet gösterdiği sektörün içsel yenilik kaynaklarından biri değildir?

A
Demografik değişiklikler
B
Sektördeki ve pazardaki değişimler
C
Süreç gereklilikleri
D
Uyumsuzluk durumları
E
Beklenmedik gelişmeler
Soru 17

Kültürün değişmeme özelliği aşağıdaki hangi eğilimin doğal sonucudur?

A
Atalet
B
Tarihsellik
C
Belirsizlik
D
Sosyal yapılandırmacılık
E
Semboliklik
Soru 18

Örgüt kültürünün üst yönetimin çabalarıyla değiştirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Değişim başı ve sonu olan bir süreç olarak değil de döngüsel bir süreç olarak düşünülmeli ve sürekli olarak üst yönetimin gündemindeki yerini korumalıdır.
B
Değişim süreci, tüm örgütü ilgilendiren bir süreç olarak ele alınmalıdır.
C
Değişim süreci tamamen zorlamaya dayalı bir süreç şeklinde tasarlanmalıdır.
D
Değişim sürecinde yer alan tüm aktörlerin rolleri açık bir şekilde ifade edilmelidir.
E
Değişim sürecinde sadece değerleri değil aynı zamanda bireylerin anlayış tarzlarına da odaklanılmalıdır.
Soru 19

I. Kurucu ve ilk çalışanlar iş fikrini hayata geçirmek için çaba gösterirler.
II. Kurucu sahip olduğu iş fikri vizyonunu paylaşan bireyleri bir araya getirir.
III. işletme büyüdükçe yeni çalışanlar yapıya katılır. Bu kişilere kurucunun ve işletmenin vizyonu aktarılır.
IV. Kurucu yeni bir iş fikriyle ortaya çıkar.
Kurucu tarafından oluşturulan örgüt kültürü aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

A
I - II - III - IV
B
II - I - IV - III
C
II - IV - I - III
D
IV - II - I - III
E
IV - II - III - I
Soru 20

Bireylerin yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak için farkında olmadan kullandıkları paylaşılmış anlam ve anlayış kalıplarının dil, semboller ve çeşitli eserler aracılığıyla aktarıldığı bütüncül bir yapıyı temsil eden olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köken
B
Kültür
C
imaj
D
Kimlik
E
Tarih
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...