Yönetim Bilimi 2 2017-2018 Vize Sınavı

Yönetim Bilimi 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Kuruluşun kalite güvence sistemi
II. Kuruluşun öğrenme kültürü
III. Kuruluş tarafından sahip olunan bina, araç, gereç
Yukarıdakilerden hangileri kuruluşların iç çevre faktörlerindendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

“Örgüt çalışanlarının davranışlarını yönlendiren normlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar bütünü anlamına gelir. Çalışanlara yapmak durumunda oldukları şeylerin neler olduğu ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda düşünceler kazandırır.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?

A
Örgütsel yapı
B
Örgütsel liderlik
C
Stratejik liderlik
D
Örgüt kültürü
E
Stratejik yapı
Soru 3

Örgütün misyonu doğrultusunda amaçların tespit edilmesi, çevresel fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, örgütün üstünlük ve zayıflıklarının analizinden sonra stratejik alternatiflerden en uygun olanının seçilmesi sürecine ne ad verilir?

A
Yönetim oluşturma
B
insan kaynakları yönetimi
C
Stratejik yönetim
D
Taktiksel yönetim
E
Stratejik planlama
Soru 4

Anadolu Üniversitesinin Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmaktır. ifadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Vizyon
B
Misyon
C
Politika
D
Amaç
E
Değer
Soru 5

Örgütün hangi hizmetleri, nerede ve nasıl sunacağını, hizmet felsefesinin ne olacağını, hangi değerlere sahip olacağını ve diğer örgütlerden farkının ne olacağını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vizyon
B
Strateji
C
Amaçlar
D
Analiz
E
Misyon
Soru 6

Balık kılçığı olarak da bilinen, kaliteyi olumsuz etkileyen durumların ana ve tali sebeplerinin tanımlanması için kullanılan kalite araç ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol grafik kartları
B
Kontrol listesi
C
Sebep-sonuç diyagramları
D
Akış şemaları
E
SWOT analizi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi uygulamalarının başarısızlık sebeplerinden biri değildir?

A
Alt kademe çalışanlarına yetki vermemek ya da kalite arttırma sorumluluğunu tamamen onlara yüklemek
B
Aşırı şekilde müşteri ve müşterinin kalite tanımı odaklı olmak
C
Tepe yönetiminin bu felsefeye tam desteğinin ve inancının olmaması
D
Samimi bir kalite kültürü noksanlığı
E
istatistiki süreç kontrol tekniklerine az güvenmek ya da çok fazla güvenmek
Soru 8

Toplam kalite yönetiminde ürünlerin hatalarını tespit etmek için yapılan faaliyetlerin maliyetlerine ne ad verilir?

A
Ölçme ve değerlendirme maliyetleri
B
iç başarısızlık maliyetleri
C
Önleme maliyeti
D
Dış başarısızlık maliyetleri
E
Pazar payı kaybı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberi üyelerine kendilerini sürekli geliştirebilmeleri için eğitim verme ve önlerindeki engelleri kaldırmaya yönelik olan unsurdur?

A
Gönüllülük
B
Üst yönetimin desteği
C
Üyelerin geliştirilmesi
D
Farkındalık
E
Ödüllendirme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi tanımlamak için kullanılan kıstaslardan biri değildir?

A
Kârlılık
B
Estetik
C
Amaca uygunluk
D
Ödenen fiyata uygun bir değer
E
Ölçülere uygunluk
Soru 11

Yöneylem araştırmasında modelin parametre, karar değişkenleri ve kısıtlayıcılarında meydana gelebilecek değişimlerin etkilerinin araştırılması ________ olarak isimlendirilir.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde doldurur?

A
önerilerin uygulanması ve analizi
B
sistemin gözlenmesi
C
modelin kurulması
D
duyarlılık analizi
E
modelin çözümü
Soru 12

A işletmesinde yönetici olan Mehmet Bey sorumlu olduğu birim için gerekli sayıda kutu ve ok kullanarak organizasyon şeması oluşturmuştur. Bu şema yardımıyla organizasyon yapısı ve sorumluluk ilişkileri gösterilmektedir.
Mehmet Bey bu işlemi gerçekleştirirken hangi tür modelden yararlanmıştır?

A
işgücü çizelgeleme modeli
B
Analog model
C
Fiziki model
D
Doğrusal programlama modeli
E
Matematiksel model
Soru 13

Bir sistemi taklit etmek, bu şekilde ilgili bir dizi istatiksel sonucu üretmek amacıyla tasarlanan ve farklı senaryolar test edilerek ________ olursa ne olur?
sorularına cevap arayan yöneylem araştırması sayısal tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proje yönetim modelleri
B
Doğrusal programlama modelleri
C
Benzetim modelleri
D
Oyun teorisi modelleri
E
Dinamik programlama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının sınırlılıklarından biri değildir?

A
Eğitimsiz personel tarafından yanlış kullanımı söz konusu olabilir.
B
Maliyet etkinliği özelliği taşımayabilir.
C
Kullanıcılara açıklaması güç modeller ortaya konabilir.
D
Tüm model girdilerinin sayısallaştırılmasını gerekli kılar.
E
Yalnızca basit küçük verilere sahip problemlerin çözümünde kullanılabilir.
Soru 15

Karmaşık problemlerin çözümünde yöneylem araştırmasının kullanımında son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sonuçların karar vericiye sunumu
B
Sorunun matematiksel modelinin kurulması
C
Önerinin uygulanması ve izlenmesi
D
Modelin çözümü ve uygun bir seçeneğin seçilmesi
E
Sistemin gözlenmesi
Soru 16

Performans yönetiminde çokça kullanılan ve İngilizce baş harflerinden türetilerek 3 E adını alan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Eğitimlilik, tutumluluk, verimlilik
B
Etkinlik, ekonomiklik, verimlilik
C
Eğitimlilik, esneklik, etkililik
D
Tutumluluk, enerjiklik, etkililik
E
Enerji, eşgüdüm, empati
Soru 17

Kullanılan kaynaklarla üretilen ve sunulan çıktı arasındaki ilişkiyi gösteren ve matematiksel olarak çıktının girdiye oranlanması ile ölçülen performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkililik
B
Verimlilik
C
Etkinlik
D
Kalite
E
Tutumluluk
Soru 18

Bir örgütün kendi performansını, üstün performansı olan başka örgütlerle karşılaştırması ve iyi uygulamaları örnek almasına ne ad verilir?

A
Kıyaslama
B
Stratejik planlama
C
Değişim mühendisliği
D
Amaçlara göre yönetim
E
Neo-klasik yönetim
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde performans yönetimini uygulamada karşılaşılan güçlüklerden biri değildir?

A
Belirli performans ölçütlerine yönelip, diğerlerine önem verilmemesi
B
Çalışanlar ve yöneticiler için bürokrasi ve kırtasiyecilik ortaya çıkarması
C
Çalışanların yeni sisteme yönelik kaygılarının tepki ve dirence dönüşmesi
D
Örgütte nitelikli personel sayısının fazla olması
E
Tepe yöneticilerin performans yönetimini desteklememesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi dengeli puan kartı modelinin boyutlarından biri değildir?

A
Mali boyut
B
Öğrenme ve gelişim boyutu
C
Müşteri boyutu
D
Liderlik boyutu
E
iç süreçler boyutu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...