Yönetim Bilimi 2 2018-2019 Final Sınavı

Yönetim Bilimi 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________, çevrede oluşan ve kuruluşun varlığına zarar verebilecek, dolayısıyla önlem alınmasını gerektirecek olumsuz çevre göstergeleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Vizyon
B
Misyon
C
Hedefler
D
Fırsatlar
E
Tehditler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Deming'in 14 ilkesinden biri değildir?

A
Eğitim faaliyetlerini kurumsallaştırın.
B
Ürün ve hizmet sistemini daima iyileştirin.
C
Fiyat etiketlerine bakarak işi ödüllendirme uygulamasına başlayın.
D
Korkuyu ortadan kaldırın.
E
Kitle denetimine olan bağımlılığınızı bitirin.
Soru 3

Nicel karar almada veya yöneylem araştırmasında daha çok ________ modeller kullanılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
analog
B
matematiksel
C
benzetim
D
doğrusal olmayan
E
fiziki
Soru 4

Kullanılacak asfalt miktarı, eğitim verilecek personel sayısı, ihtiyaç duyulan mali kaynak oranı gibi ölçütler kamu veya özel sektör örgütlerinde yaygın olarak kullanılan aşağıdaki performans ölçütlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Verimlilik ölçütleri
B
Sonuç ölçütleri
C
Çıktı ölçütleri
D
Girdi ölçütleri
E
Kalite ölçütleri
Soru 5

Örgüt faaliyetlerinin işleyişi ile ilgili olan ve girdilerden en çok çıktıyı elde etmek olarak tanımlanan örgütsel değişim amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Motivasyonu artırmak
B
Etkinliği artırmak
C
Kaliteyi artırmak
D
Bütçeyi artırmak
E
Verimliliği artırmak
Soru 6

Uzun süre beraber çalışıp dostluk kurdukları arkadaşlıklarının yok olacağını düşünen çalışanların değişime karşı çıkmaları örgütsel değişime engel teşkil edecek aşağıdaki hangi sebep kapsamında değerlendirilir?

A
Sosyolojik sebepler
B
Ekonomik sebepler
C
Örgütsel sebepler
D
Rasyonel sebepler
E
Psikolojik sebepler
Soru 7

Örgütler üzerindeki değişim baskısının bilgi teknolojileri başta olmak üzere çeşitli sebeplerle artması sonucunda örgüt yapılarına ilişkin yeni kavramlar ortaya çıkmıştır.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi bu yeni kavramlardan biri değildir?

A
Bürokrasi
B
Daha düz ve esnek hiyerarşiler
C
Örgütsel öğrenme
D
Yenilikçilik
E
Kendi kendini yöneten takımlar
Soru 8

Değişim mühendisliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Değişim mühendisliği kökten dönüştürücüdür.
B
Değişim mühendisliği makro ölçeklidir.
C
Değişim mühendisliği yavaş ve dar kapsamlıdır.
D
Değişim mühendisliği birdenbire gerçekleştirilen değişim türüdür.
E
Değişim mühendisliği planlıdır.
Soru 9

I. Krizi tek başına çözecek yollar bularak örgüt içindeki çalışma arkadaşları ile yakınlarından yardım almayı reddetmek
II. Başarıya odaklanarak krizden elde edilebilecek tüm faydalara ulaşmak.
III. Krizin derinlerde yatan temel sebeplerini bulmaya çalışmak
IV. En kötü olasılıklara ve durumlara karşı hazırlıklı olmak
Yukarıdakilerden hangileri bir kriz yöneticisinin başarılı olması için yapması gereken davranışlardandır?

A
I ve IV
B
II ve III
C
1,1I ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 10

Kriz yönetimi sürecini beş aşamada ele alan yaklaşıma göre son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krizi denetim altına alma
B
Hazırlık ve koruma
C
Öğrenme ve değerlendirme
D
Normal duruma geçiş
E
Kriz sinyallerinin alınması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir afetin krize dönüşmesinin temel koşuludur?

A
Afetin tahrip gücünün yüksek olması
B
Afetin ani ve beklenmedik olması
C
Afetin insanların yaşadığı yerleşim alanlarında meydana gelmesi ve can ve/veya mal kayıplarına yol açması
D
Afetin önlenemez olması
E
Afet sonrasında iyileştirme sürecinin sorunsuz yerine getirilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kriz anı ve hemen sonrasında sıklıkla yapılan yanlışlardan biridir?

A
Hissedar ve ortakları bilgilendirmek
B
Çalışanlardan durumu gizlemek
C
Güvenilir ve somut bilgiler ile karar almak
D
Bir kriz sözcüsü belirlemek
E
Medyayı ayrım yapmadan bilgilendirmek
Soru 13

Bir ürünü oluşturan unsurların birinde ya da birkaçında yapılan değişiklikleri içeren yenilikler ne tür bir yeniliktir?

A
Süreç yeniliği
B
Yapısal yenilik
C
Aşamalı yenilik
D
Radikal yenilik
E
Modüler yenilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Drucker’a göre içsel yenilik kaynaklarından biri değildir?

A
Yeni bilgi
B
Beklenmedik gelişmeler
C
Süreç gereklilikleri
D
Uyumsuzluk durumları
E
Sektördeki ve pazardaki değişimler
Soru 15

__________, yeni ürünler ve yeni hizmetler geliştirmek üzere, işletmenin üretim sisteminde uygulanacak yeni unsurlar, ekipmanlar ve yöntemlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Süreç yenilikleri
B
Ürün yenilikleri
C
Radikal yenilikler
D
Aşamalı yenilikler
E
Hizmet yenilikleri
Soru 16

Yenilik kavramını ekonomik yapıyı aralıksız olarak içeriden ve temelden radikal şekilde değiştiren endüstriyel bir dönüşüm süreci olarak tanımlayan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Smith
B
Joseph Schumpeter
C
Max VVeber
D
Peter F.Drucker
E
Tom Peters
Soru 17

Örgüt kültürünün oldukça zor bir şekilde değiştirilebilmesi aşağıdaki hangi temel özelliğinin sonucudur?

A
Tarihsellik
B
Atalet eğilimi
C
Bütüncüllük
D
Belirsizlik
E
Semboliklik
Soru 18

Örgüt üyelerince örgütün temelini oluşturduğuna inanılan, örgütü diğer örgütlerden ayırt eden ve örgütün geçmişiyle geleceği arasında bağ kuran özellikler aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

A
Örgütsel vatandaşlık
B
Örgütsel imaj
C
Örgüt kültürü
D
Örgütsel kimlik
E
Örgüt iklimi
Soru 19

Örgüt kültürünün eleştirel yönünü sembolize eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alt kültür
B
Üst kültür
C
Bütüncül kültür
D
Geçici kültür
E
Karşıt kültür
Soru 20

I. Kurucu ve ilk çalışanlar iş fikrini hayata geçirmek için çaba gösterirler.
II. Kurucu sahip olduğu iş fikri vizyonunu paylaşan bireyleri bir araya getirir.
III. işletme büyüdükçe yeni çalışanlar yapıya katılır. Bu kişilere kurucunun ve işletmenin vizyonu aktarılır.
IV. Kurucu, yeni bir iş fikriyle ortaya çıkar.
Kurucu tarafından oluşturulan örgüt kültürü aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

A
I-II-III-IV
B
II-I-IV-III
C
III - II-IV-I
D
IV-II-I-III
E
IV-III-II-I
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...