Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Final Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardan biri değildir?

A
Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı
B
Kültürel yaşama katılma hakkı
C
Sendikal haklar
D
Çalışma hakkı
E
Eğitim hakkı
Soru 2

Aşağıdaki olaylardan hangisi ile feodaliteye son verilmiş ve laikliğe bir adım atılmıştır?

A
2. Dünya Savaşı
B
Osmanlı- Rus Savaşı
C
Fransız Devrimi
D
Matbaanın icadı
E
Amerika'nın keşfi
Soru 3

Türkiye’de zorunlu eğitim kaç yıldır?

A
4
B
8
C
9
D
10
E
12
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden biri değildir?

A
Genel ve özel af ilanına karar vermek
B
Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını kabul etmek
C
Sıkıyönetim ilan etmek
D
Kanun yapmak
E
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
Soru 5

6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 Nisan 2017 günü yapılan halk oylamasında kabul edilmesiyle TBMM üye sayısı kaç olarak belirlenmiştir?

A
450
B
500
C
550
D
600
E
650
Soru 6

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl hangi ayın ilk günü kendiliğinden toplanır?

A
Ocak
B
Mart
C
Eylül
D
Ekim
E
Kasım
Soru 7

Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için milletvekili olmak gerekir.
B
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
C
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.
D
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kırk yaşını doldurmuş olmak gerekir.
E
Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi değildir?

A
Başkan vekilleri
B
idare amirleri
C
Kâtip üyeler
D
TBMM Genel Sekreteri
E
Meclis Başkanı
Soru 9

I. Bölge müdürlükleri
II. Bakanlıklar
III. il yönetimi
IV. Belediyeler
Yukarıdakilerden hangileri merkezi yönetimin taşra örgütü içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 10

“Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.” Türk anayasasında yer alan bu hüküm parlamenter sistemin hangi temel ilkesini ifade eder?

A
Sorumluluk
B
Karşı imza
C
Sorumsuzluk
D
Hesap verebilirlik
E
Yetki devri
Soru 11

16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliğinin getirdiği en temel yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhurbaşkanına bakanları atama yetkisi vermesi
B
Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi vermesi
C
Parlamenter hükümet sistemi uygulamasına son vermesi
D
Cumhurbaşkanının yetkilerini artırması
E
Cumhurbaşkanına siyasi ve cezai sorumluluk getirmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 1982 Anayasasında yer alan kuruluş amaçlarından biri değildir?

A
Meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak
B
Meslek mensuplarının gelirlerini artırmak
C
Meslek mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak
D
Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak
E
Meslek ahlakını korumak
Soru 13

İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
II İdare Kurulu
B
Valilik
C
il idaresi
D
il Özel idaresi
E
il Belediyesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi belediyeler tarafından yerine getirilen kamu hizmetlerinden biri değildir?

A
Sosyal hizmet ve yardım
B
Adalet
C
imar
D
Gençlik ve spor
E
Kültür ve sanat
Soru 15

Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine ne ad verilir?

A
Genel görüşme
B
Genel kurul
C
Grup toplantısı
D
Meclis araştırması
E
Komisyon toplantısı
Soru 16

Türkiye’de 14.6.2012 tarih ve 6328 sayılı Kanunla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdaki organlardan hangisine bağlıdır?

A
Cumhurbaşkanlığına
B
TBMM Başkanlığına
C
Bakanlar Kuruluna
D
Başbakanlığa
E
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Soru 17

Demokratik hukuk devletinde kamu örgütlerinin kuruluş ve işleyişinin yasalarla düzenlenmesine ne ad verilir?

A
Kanuni idare
B
Adem-i merkeziyet
C
idare-i maslahat
D
idari yargı
E
Tevsii mezuniyet
Soru 18

I. Yazılı kurallara dayanması
II. işbölümü
III. Demokratik katılım
IV. Otorite hiyerarşisi
Yukarıdakilerin hangileri bürokrasinin temel özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x