Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Final Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Laikliğin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kilise’nin tüm baskılarına, yerel yönetimlerdeki uygulamalarına, dinden çıkarma (aforoz), giyotin, dışlama ve benzeri sosyo-kültürel yapıya zarar veren tüm etmenlere kaşı verilen topyekûn bir mücadelenin sonucu ortaya çıkmıştır.
B
Yönetimin tek bir elde toplanması isteğinden kaynaklanan, monarşik yönetim şeklinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
C
Dinsel emir ve yasaklara daha fazla uyum sağlama isteğinden kaynaklı, kilise ve papanın talebi üzerine ortaya çıkmış bir düşünce yapısıdır.
D
Balkan Savaşları sonucu, azınlıkların yönetimden ayrılma isteğinden ortaya çıkmıştır.
E
Kapitalist dünya düzeninin ekonomik güç kaynağı elde etmeye çalışan, Avrupa ülkelerinin yeni yerler arayışından ortaya çıkmış bir sistemdir.
Soru 2

Topluluğu; “birlikte yaşayan, birbirini ve böylece şu ya da bu özgün çıkarda değil ancak kendi yaşamlarını ilgilendiren tam ve yeterli çıkarlar bütününü paylaşan “ bir grup insan olarak tanımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osi pov
B
Robert Park
C
A.Comte
D
Robert Maclver
E
Ernest W. Burgess
Soru 3

Siyasal toplumun ortaya çıkışını Toplum Sözleşmesi adlı eseri ile açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Hobbes
B
Platon
C
John Locke
D
Jean Jacques Rousseau
E
George Wilhelm Friedrich Hegel
Soru 4

Devletin, faaliyetleri için elde etmesi gereken geliri, ________ yoluyla temin etmesi dolayısıyla, ________ bilinçli ve zamanında ödenmesi gerekmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
yazışma / ücretlerin
B
işgücü / borçların
C
banka / gelirin
D
üretim / maaşların
E
vergilendirme/verginin
Soru 5

İkinci Dünya Savaşı ardından 1948'de imzalanan ve insanın bireyselliğini korumaya yönelik hakları ve özgürlükleri barındırması ve dünya üzerindeki tüm insanları kapsaması bakımından önemi olan resmi belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Molotov-Ribbentrop Paktı
B
Bretton Woods Antlaşması
C
Birleşmiş Milletler Kuruluş Antlaşması
D
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
E
Versay Antlaşması
Soru 6

Yüzyıllarca geçmişi olan ve kiliseye karşı verilen bir mücadele sonucunda , “din ve devlet işlerinin ayrılması” olarak tanımlanan laiklik ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?

A
Avrupa’da
B
Asya’da
C
Afrika’da
D
Orta-Doğu’da
E
Amerika’da
Soru 7

Türk Dil Kurumu’nun tanımladığı biçimiyle özgürlük, “herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şartta bağlı olmama durumu, serbesti” ve her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak ________ durumu”dur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
seyahat etmesi
B
yorum yapması
C
karar vermesi
D
istekte bulunması
E
düşünmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerinden biridir?

A
Kanunları yayımlamak
B
Milli güvenlik politikalarını belirlemek
C
Milletlerarası antlaşmaları onaylamak
D
Olağanüstü hal ilan etmek
E
Genel ve özel af ilanına karar vermek
Soru 9

Türk Anayasasına göre idarenin kuruluş ve görevleri, ________ ve ________ esaslarına dayanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yetki genişliği - yetki devri
B
merkezden yönetim - yerinden yönetim
C
merkezi yönetim - taşra yönetimi
D
kamu gücü - kamu hizmeti
E
emir-komuta
Soru 10

İçişleri Bakanlığına bağlı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Personel Genel Müdürlüğü
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Mahalli idareler Genel Müdürlüğü
D
iller idaresi Genel Müdürlüğü
E
Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü
Soru 11

Adli yargı düzeninde yer alan aşağıdaki mahkemelerden hangisi 2014 yılında kaldırılmıştır?

A
Sulh Ceza Mahkemeleri
B
Sulh Hukuk Mahkemeleri
C
Asliye Ceza Mahkemeleri
D
Devlet Güvenlik Mahkemeleri
E
Bölge Adliye Mahkemeleri
Soru 12

Hakimler ve Savcılar Kurulu kaç üyeden oluşur?

A
9
B
11
C
13
D
15
E
17
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mülki idare amiridir?

A
Müsteşar
B
Belediye başkanı
C
Muhtar
D
Bakan
E
Kaymakam
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimi sisteminde 1980’den sonra ortaya çıkmaya başlayan, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir?

A
Bağımsız idari otoriteler
B
Özerk kurumlar
C
Üst kurullar
D
Düzenleyici kurullar
E
Politika kurulları
Soru 15

İldeki seçmenler tarafından ilçeler adına seçilmiş üyelerden oluşan il özel idaresi organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İl danışma meclisi
B
İl idare kurulu
C
İl genel meclisi
D
İl koordinasyon kurulu
E
İl encümeni
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarından biridir?

A
ilçe
B
Mahalle
C
Köy
D
Bucak
E
Nahiye
Soru 17

1982 Anayasasının 74. Maddesinde düzenlenen hak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim hakkı
B
Seçme ve seçilme hakkı
C
Kamu hizmetlerine girme hakkı
D
Dilekçe hakkı
E
Sosyal güvenlik hakkı
Soru 18

I. Gensoru
II. Meclis araştırması
III. Genel görüşme
IV. Meclis soruşturması
V. Sözlü soru
Yukarıda verilen TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından hangileri, 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun 16 Nisan 2017 günü yapılan halkoylamasında kabul edilmesiyle kaldırılmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve V
C
I, II ve III
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 19

Köy derneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Köydeki seçmenlerden oluşur.
B
Köy yönetiminin tüzel kişiliğini temsil eder.
C
Köy öğretmeni ve imamı bu derneğin doğal üyeleridir.
D
Köyün ortak çıkarlarını savunmak için kurulan bir dernektir.
E
Köy yönetiminin yürütme organıdır.
Soru 20

I. Cumhurbaşkanı
II. TBMM
III. Bakanlıklar
IV. Kamu tüzel kişileri
V. Danıştay
Yukarıdakilerden hangileri yönetmelik çıkarabilir?

A
I ve III
B
I, III ve IV
C
III, IV ve V
D
I, II, III ve IV
E
I, III, IV ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x