Zihin Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı

Zihin Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Cogito ergo sum” ifadesi Descartes’ın felsefesinde neyi temsil eder?

A
Ben varım önermesinin her söylendiğinde zorunlu olarak doğru olduğunu
B
insanın ölümsüz ruhla özdeş olduğunu
C
Ruhun bilgisinin bedenin bilgisinden daha açık seçik ve kesin olduğunu
D
Tanrının varlığının kesin ve kendisinden şüphe edilmez bilgisini
E
Şüphe yöntemiyle ulaşılan açık seçik, kesin ve kendinden şüphe edilmez bilgiyi
Soru 2

Varlığın bir ve tek olarak salt düşünmeyle kavranabileceği görüşünü ortaya atarak Platon’un idealar kuramını geliştirmesinde rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anaksagoras
B
Demokritos
C
Parmenides
D
Herakleitos
E
Empedokles
Soru 3

Modern deneysel psikolojinin öncülerinden sayılan deneyci düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Hume
B
John Locke
C
Rene Descartes
D
George Berkeley
E
Immanuel Kant
Soru 4

Zihnin kapasiteleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zihinsel kapasiteler çeşitli zihinsel olguların varlığını açıklamaya yarar.
B
Her türlü zihinsel olgunun bu kapasitelerin gizil etkinliklerinin sonucunda ortaya çıktığı çağdaş zihin felsefesinde kabul gören bir varsayımdır.
C
Her bir zihinsel kapasite farklı zihinsel olguları barındırır.
D
Duygulanım, zihnin kapasitelerinden biridir.
E
Zihnin üç temel kapasitesi vardır.
Soru 5

Aristoteles’in etkin us kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Soyutlama yapan yetidir.
B
Duyu verilerini birleştirerek bilgiyi oluşturur.
C
Ölümsüz, ebedi ve tanrısaldır.
D
Yalın bir bilme ve düşünme yetisidir.
E
Kavramlar arasında bağ kuran ve onları birleştiren yetidir.
Soru 6

Kişisel özdeşlik sorunu aşağıdaki sorulardan hangisi ile ilgilidir?

A
Varoluş amacım nedir?
B
Yaşamın anlamı nedir?
C
Ben kimim?
D
Ben neyim?
E
Kişi olmanın koşulları nelerdir?
Soru 7

Yapay zeka kavramını ilk kez ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Searle
B
Colin MCGİnn
C
AlanTuring
D
John McCarthy
E
Lady Lovelace
Soru 8

Zihinsel olayların mekanik beyin süreçlerinin yan ürünü olduğunu ileri süren düalist kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epifenomenalizm
B
Aranedencilik
C
Töz düalizmi
D
Nitelik düalizmi
E
Psiko-fiziksel paralelizm
Soru 9

John Searle’in zihin-beden sorununa çözüm olarak önerdiği görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
indirgemeci materyalizm
B
indirgemeci olmayan materyalizm
C
Davranışçılık
D
işlevselcilik
E
Bilgisayar işlevselciliği
Soru 10

Deep Blue'nun ürünü olduğu yapay zeka anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuvvetli yapay zeka
B
Yapay sinirsel sistemler
C
Sembolik yapay zeka
D
Zayıf yapay zeka
E
Bağlantılı sinirsel sistemler
Soru 11

Benim kırmızı algım ile karşımdaki kimsenin kırmızı algısının aynı olup olmadığı sorusu aşağıdaki sorunsallardan hangisine işaret eder?

A
Yönelimsellik sorunu
B
Zihin-beden sorunu
C
Kendilik sorunu
D
Algılanmış nitelikler sorunu
E
Başka zihinler sorunu
Soru 12

Zihinsel ve bedensel olayların birbirine paralel olduğunu ancak birinin diğeriyle etkileşim halinde olmadığını savunan düalist görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psiko-fiziksel paralelizm
B
Epifenomenalizm
C
Psiko-fiziksel etkileşimcilik
D
Aranedencilik
E
Nitelik düalizmi
Soru 13

Bundle (Yığın) Kuramı'nı ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derek Parfit
B
Thomas Reid
C
Rene Descartes
D
John Locke
E
David Hume
13 numaralı soru için açıklama 
Kişisel özdeşliği ve kendiliği ölümsüz bir ruhla tanımlayan Kartezyen düalizm görüşüne karşı 17. yüzyıl düşünürü David Hume deneyci bir yaklaşımla Bundle (Yığın) Kuramı olarak bilinen görüşü ortaya atmıştır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kişi olmayı belirleyen zihinsel özellik ve kapasitelerden biri değildir?

A
Kişiler arası ilişkiler kurabilme ve yürütebilme yeteneği
B
Dil kullanabilme yeteneği
C
Soyut düşünme yeteneği
D
Özsel bilince ve öznelliğe sahip olma yeteneği
E
Acı ve ağrı hissedebilme kapasitesi
Soru 15

Kişinin kendi içsel, zihinsel durumlarının farkında olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznellik
B
Kendilik bilinci
C
Yönelimsellik
D
İçgörü
E
Ayrıcalıklı erişim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bilincin dolaysız nesneleri arasında yer almaz?

A
Duygular
B
Duyumlar
C
inançlar
D
Arzular
E
Eylemler
Soru 17

“Başka kişilerin davranışlarını arzular, niyetler bağlamında açıklayabiliyorsak, o zaman onların da kendimiz gibi bir zihne sahip olduklarını kabul etmeliyiz.” görüşünü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk psikolojisi
B
Benzerlik argümanı
C
Zihin-beyin özdeşliği
D
Davranışçılık
E
Aranedencilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kendinin ayrı bir kişi olduğunun bilincinde olan kişiyi ifade eder?

A
Kendilik
B
Bilinç
C
Öz bilinç
D
Birey
E
Eyleyici
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Dennett’in kendilikle ilgili görüşünü ifade eder?

A
Merkezi ve bütünlüklü bir kavramdır.
B
Kendimize ilişkin hikayelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde odaklandığı bir merkezdir.
C
Bölünmüş ve çokludur.
D
id, ego ve superego adı verilen üç kısımdan oluşur.
E
Dışsal nesnelerin içselleştirilerek bir nevi kişiliğe bürünmesidir.
Soru 20

Sıklıkla bilincin özü olarak düşünülen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
içe bakış
B
Öz bilinç
C
İçgörü
D
Farkındalık
E
Öznellik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x