Aile Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Aile Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşım sosyologlarına göre ailelerin ihtiyaçlarından biri değildir?

A
Eğlenme
B
Yaşlı bakımı
C
Rekabet
D
Üreme
E
Dinlenme
Soru 2

I. Herbert Blumer
II. Talcott Parsons
III. John Duvey
IV. Max Weber
V. William Thomas
Yukarıdakilerden hangileri sembolik etkileşimci yaklaşımın en önemli temsilcileridir?

A
I,II ve IV
B
I,III ve V
C
II,III ve IV
D
II,III ve V
E
III,IV ve V
Soru 3

I. Evlilik biçimleri
II. Miras biçimleri
III. Üretim tarzları
IV. Kuşaklararası ilişkiler
V. Tüketim kalıpları
Yukarıdakilerden hangileri akrabalık kurumu tarafından belirlenir?

A
I,II ve IV
B
I,II ve V
C
I,III ve IV
D
II,III ve IV
E
II,III ve V
Soru 4

I. Eşlerin evlilikte aşk/ilgi sembolleri yüzünden beklentilerinin gerçekçi olmadığını görememesi
II. Eşler arasında duygusal tatmin beklentisi ile mahremiyet talebinin azalması
III. Boşanmaya yüklenen başarısızlık anlamındaki sembolik anlamın değişmesi
IV. Geçimsizliğin boşanma için yeterli koşul olarak görülmekten çıkması
Yukarıdakilerden hangileri sembolik etkileşimci sosyologların evliliklerin çözülmesi konusunda tespit ettiği değişimler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 5

I. Kadınlar tarafından kadınlar için geliştirilmiş olması
II. Eşcinsel evliliklerin olabileceğinin savunulması
III. Kadınların baskı görmesinin, hükmetmenin en temel biçimi olarak görülmesi
IV. Kapitalizmin, kadını 'özel alana' yerleştirdiğinin savunulması
Yukarıdakilerden hangileri radikal feministleri diğer feministlerden ayıran iki temel özelliktir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi modern toplumlardaki evliliklerde görülen değişimlerden biri değildir?

A
Tek ebeveynli ailelerin sayısının giderek artması
B
Eşcinsel birlikteliklere yönelik olumsuz yargıların Batı toplumlarında azalması
C
Bekar kalma oranlarının gittikçe azalması
D
Boşanma olgusunun gittikçe yaygınlaşması
E
Bir çiftin evlenmeden birlikte yaşamasının Batı toplumlarında yaygınlaşması
Soru 7

19. Yüzyılda birçok düşünürün aileye karşı ortak ve / veya komün yaşam tarzlarını önerdiğini belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davis
B
Goffman
C
Marshall
D
Parsons
E
Giddens
Soru 8

I. Bilateral
II. Patriyarki
III. Polijini
X. Bir erkeğin birden fazla kadınla evliliği
Y. Her iki tarafın mirastan eşit hak alması
Z. Ataerkil evlilik

Yukarıdaki evlilik türleri ve açıklamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde eşleştirilmiştir?

A
I-X, II-Y, III-Z
B
I-Z, II-Y, III-X
C
I-Y, II-Z, III-X
D
I-Y, II-X, III-Z
E
I-X, II-Z, III-Y
Soru 9

I. Egzogami
II. Matriyarki
III. Monogami
X. Kadın otoritesine dayanan evlilik
Y. Tek eşle evlilik
Z. Dış evlilik

Yukarıdaki evlilik türleri ve açıklamalarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-Z, II-X, III-Y
B
I-X, II-Y, III-Z
C
I-X, II-Z, III-Y
D
I-Y, II-X, III-Z
E
I-Y, II-Z, III-X
Soru 10

Çalışma, aile yaşamı ve sosyal yaşamda eşitlik görüşünü savunan feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalist
B
Marksist
C
Liberal
D
Yapısökümcü
E
Radikal
Soru 11

Türkiye’de aile bütçelerinin en büyük payı aşağıdakilerden hangisine ayrılır?

A
Sağlık
B
Giysi
C
Konut alımı
D
Gıda
E
Eğitim
Soru 12

I. Türkiye’de kadınların çoğunluğu hizmet sektöründe kamu görevlisi olarak çalışmaktadır.
II. Türkiye’de kadınların kamu alanındaki çalışma oranları erkeklerden yüksektir.
III. Türkiye’de kadınların çoğu ekonomik gereksinimler nedeniyle aile bütçesine katkıda bulunmak zorundadır.
IV. Kadınların % 30’u sosyal güvenlik kapsamı içinde değildir.
Türk kadını ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 13

Agarwval’ın gelişmiş ülkelerdeki ekofeminizme yönelttiği eleştiriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ideolojik yapılanmanın üretildiği ve dönüştürüldüğü toplumsal, ekonomik ve politik yapılar hakkında çok az şey söyler.
B
Kadınların ve doğanın tahakküm altına alınmasını yalnızca ideolojide konumlandırır.
C
Kadın-doğa bağlantısını değiştirilemez bir dişi öz anlayışı olarak görür.
D
Kadınların doğayla olan maddi ilişkilerini dikkate almaz.
E
Kadınlar arasındaki sınıf, ırk, etnik köken farklılıklarını dikkate alır.
Soru 14

Batıda yapılan ekofeminist çalışmalar, özellikle birinci ayrımda yer alan Ekofeministlerin temel olarak beyaz, ___________ sınıf kentli ve Batılı kadının doğaya olan konumuyla ilgilendiği için eleştirilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Orta
B
Üst
C
Burjuva
D
Proleter
E
Alt
Soru 15

Ekofeminist yazarlara göre _________ yemek, mutfakta erkek egemenliğini ortaya koyar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ekmek
B
Bakliyat
C
Sebze
D
Et
E
Meyve
Soru 16

Türkiye’de hane halkı büyüklüğü ortalamasının azalmaya başladığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1955
B
1960
C
1965
D
1970
E
1975
Soru 17

I. Kentlerde yaşamaları
II. Geçimlerini sanayi, ticaret ve hizmet sektöründen sağlamaları
III. Akrabalarına bağlı olmaları
IV. Geleneklerine bağlı olmaları
Yukarıdaki özelliklerden hangileri küçük ailelere aittir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi toplumlarda kadınlara atfedilen değerlerden biri değildir?

A
Şiddet karşıtlığı
B
Beslenme
C
Şefkat
D
Fethetme
E
Bakım
Soru 19

Başlık usulünün yaygın olduğu bölgelerde “________ aile” tipi ekonomik koşullarla şekillenmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Poliandri
B
Sorarat
C
Levirat
D
Berder
E
iç güveysi
Soru 20

Kadın sorunlarıyla çevre sorunları arasında ilişki kuran feminist akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal feminizm
B
Sosyalist feminizm
C
Marksist feminizm
D
Liberal feminizm
E
Ekofeminizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x