Batı Edebiyatında Akımlar 1 2016-2017 Final Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi klasizmin sanat ve edebiyattaki ilke ve niteliklerinden biri değildir?

A
Akıl ve sağduyunun rehberliğinden şaşmama
B
Gerçek olanı seçme
C
Evrensel insan doğasını esas alma
D
Nesnel olma
E
Aristokrat olma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insanı sanatın konusu yapan Hümanist sanat / edebiyatın amacıdır?

A
insanı cennetteki kusursuzluğuna doğru götürmek
B
Daha fazla insanı okur-yazar yapmak
C
insana güzeli ve güzelliği öğretmek
D
Toplumsal düzeni yeniden yapılandırmak
E
Hristiyanlık taassubunun sanat/edebiyat üzerindeki etkisini azaltmak
Soru 3

Batılı filozof ve estetikçilerin, güzel sanatlar için yaptıkları tasnif aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Mimari, heykel, resim, sinema, edebiyat
B
Mimari, heykel, resim, edebiyat
C
Mimari, heykel, resim, musiki, görsel sanatlar
D
Mimari, heykel, resim, musiki, edebiyat
E
Mimari, heykel, resim, edebiyat, sinema, sahne sanatları
Soru 4

Sanat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yapay bir güzelliktir.
B
Güzellik duygusunun dil, ses, renk ve taş gibi çeşitli malzemelerle, estetik formlara dönüştürülmüş somut halidir.
C
Büyük ölçüde faydaya dayalıdır.
D
Çevreyi, dünyayı ve hayatı daha güzel kılmaya yöneliktir.
E
insan eseridir.
Soru 5

Aristo’nun Poetika adlı eserinde, edebi olmayan tarih metinlerinin, edebi metinlerden ayrılan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olanı, olduğu gibi anlatmaları
B
insanı olduğundan iyi göstermeleri
C
Olanı, olabilir şekilde anlatmaları
D
Tarihçilerin söz sanatı kullanmaları
E
insanı olduğundan kötü göstermeleri
Soru 6

Romanesk dönemin ilk ciddi ve yaygın romans türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pkaro romans
B
Şövalye romansı
C
Epik romans
D
Dinî romans
E
Pastoral romans
Soru 7

Victor Hugo’nun romantizm için söylediği “Edebiyatta olan Fransız İhtilâli’dir.” sözleri bu akımın aşağıdaki niteliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Dini her şeyin merkezine alma
B
Hürriyet isteği
C
insanın akıl tecrübesini önemseme
D
Hayatın ve dünyanın güzelliklerine karşı duyarlılık
E
Kötümser, marazi ve melankolik duyuş
Soru 8

Natüralistlerin daha açık ve yalın, her sınıfın anlayabileceği bir dil ve üslûbu tercih etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokrasiye olan tepkileri
B
Yerel unsurlara değer verme
C
Doğadaki oluşumun yalın ve sade olduğuna olan inançları
D
Aşırı gerçeklik endişesi
E
Halk edebiyatını yaygınlaştırma arzuları
Soru 9

Sembolizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sembolist eserlerde konu olarak genelde kutsal kitaplarda anlatılan dini olaylar kullanılır.
B
Sanat, insan dimağı ve doğa arasındaki diyalektik çatışma sonucunda varılan sentezdir.
C
Dikkati, natüralizm ve realizmin ön plâna çıkardığı dış dünya ve onun gerçeklerinden, insanın iç dünyasına çekmiştir.
D
19. yüzyılın son çeyreğinde özellikle Batı şiirinde etkili olmuştur.
E
Kendine has bir gerçeklik anlayışı ve arayışı olduğu için bir tecrübe doktrini olarak da düşünülebilir.
Soru 10

Bir yazar, savaşın insan üzerindeki etkilerini bir savaş alanında gözlemleyip bunu bir roman olarak yazarsa bu roman hangi türde olacaktır?

A
Deneysel roman
B
Parnasist roman
C
Klasik roman
D
Hümanist roman
E
Romantik roman
Soru 11

Tarih, yazılı belgelerle meydana getirildiği gibi bugünkü roman da anlatılmış veya tabiattan çıkartılmış belgelerle vücuda getirilmektedir. Tarihçiler geçmişin anlatıcıları, romancılar da bugünün anlatıcılarıdır. Edmond de Goncourt'un yukarıdaki ifadeleri realizmin hangi ilkesini öne çıkarır?

A
Tasvire önem verme
B
Çağdaş toplumu konu edinme
C
Eleştirel gerçeklik
D
Nesnellik
E
Gözleme dayalı gerçeklik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sembolist şairler arasında gösterilemez?

A
Stephane Mallarme
B
Paul Valery
C
George Sand
D
Jean Moreas
E
Emile Verhaeren
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi romantik sanatçılardan biridir?

A
Moliere
B
Milton
C
Goethe
D
Racine
E
Fenelon
Soru 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kant’ın ‘bilgi’ tanımına uygundur?

A
Kültürel ve nesneldir.
B
Evrenseldir.
C
Mutlaktır.
D
Bilimseldir.
E
Sezgisel ve özneldir.
Soru 15

Romantik dönem eserlerinde sıkça rastlanan hayat-ölüm, imkan-imkansızlık gibi zıtlıklar, bu eserlerin hangi belirleyici özelliğini ortaya çıkarır?

A
Kaçış teması
B
Lirizm
C
Kutupluluk
D
Bireysellik
E
Melankolizm
Soru 16

Jean Moreas’ın kaleme aldığı manifesto niteliğindeki ilkeler hangi akımın temel özelliklerini belirlemiştir?

A
Hümanizm
B
Romantizm
C
Klasisizm
D
Sembolizm
E
Realizm
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sembolizmdeki sanat anlayışını doğru olarak betimler?

A
Bilimsel bilgiye dayanır ve akıl melekeleriyle üretilir.
B
Dış dünyanın bütün gerçekliğiyle yansıtılmasını sağlayan bir araçtır.
C
Yerel bir dille insanın başkaldırışını yansıtır.
D
insan dimağı ile doğa arasındaki diyalektik çatışma sonunda varılan sentezdedir.
E
Olası gerçekliği tipler ile yansıtır.
Soru 18

Romantizm akımının oluşmasında da etkili olan “Duygu Okulu”nun temel olarak savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğada var olan dengesizliği insan aklıyla tamamlamak
B
insanda kalp-dimağ dengesini esas alarak, insan gerçeğini duygu tecrübesine indirgemek
C
Ahlak duygusunu bir kenara iterek maddi gerçeklere dönmek
D
Çağdaş eğitim sistemine önem vererek insanı mutlak iyiye ulaştırmak
E
insan gerçeğini fikir tecrübesine indirgemek
Soru 19

Realizm akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eleştiri realizmde önemli bir yer tutmaz.
B
Realizme göre sanatın amacı sadece bireyin esere aktarılmasıdır.
C
Arka planında dayandığı bir felsefe yoktur.
D
Sanatkarın hayaller kurarak insan ve doğa gerçeğini yakalayacağını savunur.
E
Kendisinden önceki yaklaşımların aksine olgu yerine olgu gerçekliğini sanat/edebiyata yerleştirir.
Soru 20

“Aynı şartlar altında, aynı sebepler daima aynı sonuçları verir.” yargısının ifade ettiği düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natüralizm
B
Determinizm
C
Ampirizm
D
Rasyonalizm
E
Realizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x