Batı Edebiyatında Akımlar 1 2018-2019 Vize Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mısır piramitlerindeki mezar odalarında görülen resim ve heykeller, ruhun ölümsüzlüğünü sağlayabilmek için bedenin korunması gerektiği inanışıyla hazırlanır.
Yukarıdaki bilgiye göre bu eserler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bedenin korunması amacıyla yapılmışlardır.
B
işlevsel bir amaçla tasarlanmışlardır.
C
Kralın bedensel bir kopyası olarak yapılırlar.
D
Estetik değer taşımazlar.
E
Bir kısmı köle ve hizmetkarların yerini almıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangileri maddeci gerçekçiliğin romandaki yansımalarından biridir?

A
Psikolojik çözümleme
B
Soyutlama
C
Sınıflama
D
Gerçekçi betimlemeler
E
Hayal gücü ve imgelem
Soru 3

Sanat için sanat anlayışına göre, sanat eserinin taşıması gereken temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politik niteliğe sahip olma
B
Ahlaki telkinde bulunma
C
Güzel olma
D
Lirik ve santimantal olma
E
Yararlı olma
Soru 4

Ernst Fischer sanatın doğuşunu insanın doğayı kontrol etme çabasıyla açıklar. Ona göre ilkel insan imge ve dil gücüyle büyücülükle, toplu ritmik hareketlerle doğayı evcilleştirmeye çalışmaktaydı.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A
ilkel sanat topluluk halinde icra edilir.
B
Sanat doğaya üstünlük kurma çabasının sonucudur.
C
ilkel sanatta estetik kaygı ön plandadır.
D
ilkel sanatta işlev ön plandadır.
E
ilkel sanat inançlarla yakından ilgilidir.
Soru 5

I. Yararlılık ön plandadır.
II. insanları kolektif eylemlere yöneltir.
III. Gerçeğe uzaktır.
IV. Genellikle işle yakından ilgilidir.
Yukarıda ilkel sanat ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
E
l,ll ve IV
Soru 6

Büyük İskender’in Doğu Akdeniz’i fethetmesi sonucunda ortak bir Yunan şehir kültürünün küreselleşmesi, büyük krallıklar içerisinde şehirlerin siyasal yapısının bir ölçüde dönüşmesi, Klasik Çağın yeniliklerine son verecek, ________ Çağının kendine özgü yaratıcılığı başlayacaktır. Roma uygarlığının miras alacağı Yunan dünyası budur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yeni
B
İskenderiye
C
Modern
D
Latin
E
ilkel
Soru 7

İskenderiye ve Roma çağında en gözde tragedya şairidir. Romalı filozof Seneca’nın beş yüz yıl sonra onun yapıtlarını uyarlaması, tragedyanın Rönesans’ta yeniden doğuşunun arkasındaki modeldir. Rönesans Fransız ve İngiliz tiyatrosundan itibaren Avrupa edebiyatının başka şiir türlerinde de 19 yüzyıla kadar etkisi sürmüştür.
Yukarıda tanımlanan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Euripides
B
Homeros
C
Sofokles
D
Shakespeare
E
Aristofanes
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Yunan Klasik Çağının yarattığı türlerden biri değildir?

A
Komedya
B
Didaktik şiir
C
Tarihyazımı
D
Tıp metinleri
E
Hitabet
Soru 9

Yunan Klasik Çağı insanlık tarihinde benzersiz bir yaratıcılık dönemidir. İ.Ö. 5 ve 4 yüzyıllarda sonraki kuşakların örnek alacakları entelektüel standartlar yaratılmıştır.
Yukarıdaki ifadede sözü edilen bu yaratıcılığın temelinde yatan etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanatın bir geçim kaynağı olması
B
Yunan halkının sanatı desteklemesi
C
Sarayın sanatı desteklemesi
D
Özyönetime izin veren siyasal ve toplumsal düzen
E
Ruhban sınıfının sanatı desteklemesi
Soru 10

Yunan edebiyatının en eski örneği ve Batı edebiyatının da temel metinlerinden biri olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet
B
ilyada ve Odysseia
C
Poetika
D
Retorik
E
Tevrat
Soru 11

I. Haçlı Seferleriyle birlikte Doğu’yla kültürel alışveriş
II. Dini mimarideki görkem
III. Entelektüel kaynakların çoğalması
IV. Şehirlerin gelişmesi
Yukarıdakilerden hangileri Rönesans’ın gelişmesinde etkili olan unsurlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I,III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 12

Orta Çağ boyunca, manastır okullarında ve Paris’teki okul ve üniversitelerde yetişen din adamlarına verilen ilahiyat ve Aristo ilkelerine dayanan felsefi eğitimi ifade etmek için kullanılır. Ancak Aristo’nun eksik ve yanlış anlaşılmış öğretileri üzerine kurulu Orta Çağ’ın bu felsefesi ya da eğitim anlayışı, aslında başlangıç aşamasında IX. yüzyılda Fransa kralı Charlemagne tarafından ülkenin yeni baştan inşası için insanların daha iyi eğitilmesi amacına yönelik olarak okullarda öğretilmesini istediği, yedi dal (gramer, astronomi, müzik, hitabet, mantık, aritmetik, geometri) üzerine oturur.
Yukarıda sözü edilen felsefe anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spiritüel felsefe
B
Modern felsefe
C
Klasik felsefe
D
Skolastik felsefe
E
ilk Çağ felsefesi
Soru 13

Hümanistlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eflatun’un fikirlerinden etkilenmişlerdir.
B
insan özgürlüğüyle Hıristiyanlık ilkelerini uzlaştırmaya çalışırlar.
C
Seçkinci bir dil ve üsluba karşı çıkarlar.
D
insanın özgürlüğünü yüceltirler.
E
Tanrı merkezli dünya görüşüne karşı çıkarlar.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’daki romans türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Şiirsel anlatılardır.
B
Şövalye hikâyelerini konu alır.
C
Saraydaki aristokrat kadınların gösterdiği ilgiyle yaygınlaşır.
D
Temalarından biri de aşktır.
E
Latinceyle söylenir ve yazılır.
Soru 15

Rönesans’ın en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dini nitelikli eserlerin değişmesi
B
Görkemli mimari eserler verilmesi
C
Antik Çağ’ı diriltmesi ve taklit etmesi
D
İsa ve Meryem tasvirlerinin yapılması
E
Latinceyi sanat dili olarak kabul etmesi
Soru 16

Aşağıdaki özelliklerden hangisi La Fontaine fabllarının klasik olarak nitelendirilmesini sağlar?

A
Bir komedi özelliğinde olmaları ve Antik Dönem ustaları taklit edilerek yazılmaları
B
Üstü kapalı biçimde kral ve devlet kurumlarını övmeleri
C
Kişilerinin çoğunlukla insan rollerine bürünmüş hayvanlardan olması
D
Şiirsel bir anlatım tarzlarının olması
E
Güldürürken düşündürmeleri
Soru 17

Komedi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gündelik dil hatta sokak dili kullanılır.
B
Üç birlik kuralına uymayabilir.
C
Mutlu bir sonla biter.
D
Yanlış anlamalar gibi komik unsurları kullanır.
E
Olaylar genellikle Antik Yunan’da geçer.
Soru 18

XIV. Louis döneminde burjuva sınıfının gelişmesi, yükselmesi ve krallık tarafından desteklenmesinin, klasik sanat ve edebiyat anlayışı ile ilgili ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burjuva sınıfının unvan kazanmak ve tanınmak için parasıyla krallığı ve sanat yapıtlarını desteklemesi ve bu sayede de kralın benimsediği sanatta da gelişme görülmesi
B
Sarayda daha fazla burjuvanın görev almaya başlamasıyla sarayın sanat anlayışında bir değişimin meydana gelmesi
C
Burjuva sınıfının saygınlık konusunda aristokrat sınıfın yerini alması
D
Ülkede istihdamın artması ve halkın zenginleşmesi
E
Burjuva sınıfının kurduğu atölyelerde sanat yapıtlarının üretilmesi
Soru 19

Boileau’da aklın, gerçeğin, doğanın ve güzelliğin özdeşleşmesi vardır” ifadesinde de belirtildiği gibi, Boileau klasik sanatta doğal olana ve doğayla uyuma büyük önem verir.
Yukarıdaki bilgiye göre “doğayla uyum” ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğayla uyum içinde yaşayan insanın sanata yansıması
B
insanın doğası, iç dünyası ve onun sahip olduğu sürekli ve evrensel şeylerle uyumu
C
Yere ve zamana uygun eserlerin oluşturulması
D
insanın uygar toplumlardan uzaklaşıp doğada özgür yaşaması
E
Doğanın sanat eserinde bire bir kopyalanması
Soru 20

Descartes’a göre gerçekliğin tek ölçüsü, düşüncelerin açık ve anlaşılır olmasıdır. Bu da ancak akla bağlanmakla mümkündür, çünkü düşünceleri anlaşılır biçimde kavrama olanağı olmayan kişi, kararsızlık yaşar. Her şey gibi edebiyat ve sanatta da kural ve yöntemlerin egemen olması gerektiğini savunur.
Aşağıdaki akımlardan hangisinin temel ilkeleri Descartes’ın yukarıda verilen görüşlerine dayanır?

A
Klasisizm
B
Romantizm
C
Sembolizm
D
Realizm
E
Natüralizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x