Batı Edebiyatında Akımlar 2 2015-2016 Final Sınavı

Batı Edebiyatında Akımlar 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekspresyonizm akımının doğup geliştiği ortam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
En güzeli bulma hareketidir.
B
Birinci Dünya savaşı öncesi Fransa’da doğmuştur.
C
Gerçekliğin olduğu gibi aktarılmasını savunur.
D
Temelinde huzur ve mutluluk vardır.
E
Yeni bir dünya, sosyal yapı, gerçek ve sanat arayışı vardır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılın ilk çeyreğinde görülen sanat/edebiyat akımlarından biri değildir?

A
Kübizm
B
Parnasizm
C
Dadaizm
D
Fütürizm
E
Ekspresyonizm
Soru 3

Sanatı bilinçaltının karanlık ve karmaşık sırlarının tek konusu, edebiyatı da otomatik yazı olarak gören sanat/edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fütürizm
B
Dadaizm
C
Sürrealizm
D
Kübizm
E
Letrizm
Soru 4

İnsanın var olma problemi üzerine yoğunlaşan sanat/edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empresyonizm
B
Ekspresyonizm
C
Egzistansiyalizm
D
Fütürizm
E
Sürrealizm
Soru 5

Egzistansiyalizme göre aşağıdakilerden hangisi insanın bunaltı içinde olmasının sebeplerinden biri değildir?

A
Yoklukla yüz yüze gelmesi
B
Seçme hürriyetinin olması
C
Pişmanlık içinde olması
D
Seçme zorunluluğunun olması
E
insanın kendini sınırlaması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Türk toplumunun Batı’ya yönelerek modernleşmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Yeni tarz eğitim-öğretim yapan mektepler
B
Tercüme faaliyetleri
C
Gazeteler
D
Enderun Mektebi
E
Kalemler
Soru 7

1831'de basılan resmi nitelikteki gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Havadis
B
Tercüman-ı Ahval
C
Takvim-i Vekayi
D
Tasvir-i Efkâr
E
Terakki
Soru 8

Bir sanat akımı olarak postmodernizm ne zaman kendinden söz ettirmeye başlamıştır?

A
1940’ların başında
B
1950’lerin sonunda
C
1960’ların sonunda
D
1970’lerin başında
E
1980’lerin ortasında
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin belli başlı niteliklerinden biri değildir?

A
Modernizm ve değerlerine karşı sorgulayıcı bir tavır almak
B
Geçmişle hâl arasındaki bağları koparmak
C
'Her şey gider' felsefesini ilke edinmek
D
Aşırı görecelik tavrı benimsemek
E
Dine karşı olumlu bir tavır almak
Soru 10

Hür olmayı varoluşun ön koşulu olarak değerlendiren düşünürlere göre aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde baskı oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Ahlak
B
Din
C
Gelenek
D
Aile
E
Dostluk
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi felsefî romanın özelliklerinden biridir?

A
Bütün insanlığın ortak özünü anlatması
B
Somut bir gerçeğin soyut bir biçimde anlatılması
C
Edebî kişinin psikolojik özellikleriyle anlatılması
D
Karakter ve tipin önemli bir yer tutması
E
insanın varoluş serüveninde ruhî temellerin önemli olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin sanat/edebiyattaki ilke ve niteliklerinden biri değildir?

A
Kaotik edebiyata yönelmesi
B
Absürdizm ve yabancılaşmaya yol açması
C
Edebiyata toplumcu bir işlev yüklemesi
D
Olay örgüsünü önemsizleştirmesi
E
Süslü bir dil ve üslubun benimsenmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi postmodernist sanatkârın özelliklerinden biri değildir?

A
Modernist problemler için yeni çıkış yolları teklif etmesi
B
Modernizmi sorgulaması
C
Değerlere reddedici bir tavır takınması
D
Antik çağ sonrasında insan merkezli dünya tasarlaması
E
Hareket noktasının bireyin hürriyeti, şahsiliği ve değişken yapısı olması
Soru 14

Namık Kemal’in tiyatrolarında etkisi altında kaldığı Batılı sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Chateubriand - Lamartine
B
Fenelon - Fontenelle
C
Bernardin de Saint Pier - J. J. Rousseau
D
Victor Hugo - Shakespeare
E
Lesage - Swift
Soru 15

Tanzimat aydın ve sanatkârlarının Batı’yla iletişim kurmalarındaki ilk ve en önemli faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazeteler
B
Tercümeler
C
Mektepler
D
Dergiler
E
Kalemler
Soru 16

“İnsan kendi hür seçiminin sonucunda doğabilecek olumsuzluklardan, kötülüklerden, yanlışlıklardan söz edemez. Herhangi bir mazerete, engele sığınamaz.” diyen bir sanatkârın hangi sanat/edebiyat akımına dahil olduğu söylenebilir?

A
Gerçeküstücülük
B
izlenimcilik
C
Simgecilik
D
Varoluşçuluk
E
Gerçekçilik
Soru 17

Egzistansiyalizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Felsefi bir hareketin adıdır.
B
1930’dan sonra yaygınlık kazanmıştır.
C
Martin Heidegger, bu felsefeyi geliştiren isimlerden biridir.
D
Tartışma konusunu felsefenin başlangıcından alır.
E
ilk büyük temsilcisi Jean Paul Sartre’dır.
Soru 18

“Sahra” isimli eserinde kır hayatının üstünlüklerinden ve güzelliklerinden bahseden Tanzimat Edebiyatı sanatkârı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hâmit
B
Recaizâde Mahmut Ekrem
C
Sami Paşazade Sezai
D
Cenap Şahabeddin
E
Şemsettin Sami
Soru 19

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Franz Kafka - Amerika
B
Umberto Eco - Gülün Adı
C
Robert Musil - Silgiler
D
Virginia Wolf - Dalgalar
E
Max Frisch - Homo Faber
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin doğup gelişmesinde etkili olan düşünürlerden biridir?

A
Herbert Blau
B
Simon de Beauvoir
C
Friedrich Nietzsche
D
Merlau-Ponty
E
Paul Claudel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x