Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerde hangisi E-Yerel Yönetim Bilgi ve Hizmet Sunumunun Merkezileştirilmesidir?
I. http://www. turkiye.gov.tr , “yerelyonetimler.gov.tr”
II. Yerel yönetimlerin kendi kurumsal elektronik hizmet platformları olan resmi web siteleri
III. Veri güvenliği ve mahremiyeti süreçleriyle mali hizmetlerin tek elden ve anlık kontrolü

A
Yalnız I
B
I.II
C
I.II.III
D
I.ve III
E
Yalnız III
1 numaralı soru için açıklama 
I. http://www. turkiye.gov.tr , “yerelyonetimler.gov.tr” III. Veri güvenliği ve mahremiyeti süreçleriyle mali hizmetlerin tek elden ve anlık kontrolü
Soru 2

Kamu yönetimi literatüründe akıllı kentler kavramının belirsizliği ile ilgili önemli eleştiriler mevcuttur:
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

A
Belirsiz ve tutarsız tanımların “kavramsal bir bataklık” yarattığı,
B
Kavramın gereğinden fazla teknik-odaklı tanımlandığı,
C
Farklı kentsel akıllılık ölçütlerinin mevcut olduğu
D
Akıllı kent faaliyetlerinin performansının ortak kabul görmüş tek bir ölçüsünün olmaması
E
Akıllı kentler kavramının belirsizliği, farkların siyah ve beyaz gibi keskin bir karşıtlık göstermesidir.
2 numaralı soru için açıklama 
Bu farkların siyah ve beyaz gibi keskin bir karşıtlıktan ziyade grinin tonları gibi bir derece farkını belirttiğini özellikle vurgulamak gerekir: E seçeneğindeki ifade yanlıştır.
Soru 3

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2005 yılında yayımlanan Dünya Çapında Belediyelerde E-Yönetişim araştırmasında vatandaş katılımı açısından İstanbul kaçıncı sırada yeralmıştır?

A
12
B
36
C
15
D
25
E
10
3 numaralı soru için açıklama 
Farklı kıtalardan seçilmiş dünyadaki 100 büyük belediye arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesinin; veri güvenliği ve kişisel bilgilerin mahremiyetinin korunması açısından 10., kullanılabilirlik açısından 45., içerik açısından 33., hizmet sunumu açısından 35., vatandaş katılımı açısından ise 25. sırada olduğu tespit edilmiştir.
Soru 4

I. Çalışan direnci
II. Verimlilik artışı beklentisi
III. Belediyenin idari/mali ve teknik kapasitesinin yüksekliği
IV. Yerel teknoloji şirketlerinin mevcudiyeti
Yukarıdakilerden hangileri, dünyada e-yerel yönetim konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre e-Belediye uygulamalarının başarılı olabilmesi için gerekli faktörlerdir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
4 numaralı soru için açıklama 
Dünyada e-yerel yönetim konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre e-belediye uygulamalarının başarılı olabilmesi için, belediye yönetiminin desteği, verimlilik artışı beklentisi, belediyenin idari/mali ve teknik kapasitesinin yüksekliği ve yerel teknoloji şirketlerinin mevcudiyeti gibi faktörlerin var olması gerekmektedir.
Soru 5

Türkiye’de e-Yerel Yönetim konulu ilk akademik çalışmalar ne zaman başlamıştır?

A
1960’lar
B
1970’ler
C
1980’ler
D
1990’lar
E
2000’ler
5 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de e-Yerel Yönetim konulu ilk akademik çalışmalar 1990’lı yılların ortalarından itibaren görülmeye başlanmıştır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de birçok belediyenin web sitesi kurma çabalarını erken aşamalarında tek başına, büyük emek harcayarak belgelemiş; böylece Türkiye’de e-Belediyeciliğin dijital arşivine büyük bir katkıda bulunmuştur?

A
Kaya Bensghir
B
Ayman Güler
C
Uğur Sadioğlu
D
Mete Yıldız
E
Aykut Arslan
6 numaralı soru için açıklama 
Kaya Bensghir, Türkiye’de birçok belediyenin web sitesi kurma çabalarını erken aşamalarında tek başına, büyük emek harcayarak belgelemiş; böylece Türkiye’de e-Belediyeciliğin dijital arşivine büyük bir katkıda bulunmuştur.
Soru 7

E-Yerel Yönetim uygulamalarının yasal altyapısı açısından, 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na hangi yılda “e-Belediyecilik” konusunda önemli eklemeler yapılmıştır.

A
2015
B
2016
C
2017
D
2018
E
2019
7 numaralı soru için açıklama 
E-Yerel Yönetim uygulamalarının yasal altyapısı açısından, 2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na 2018 yılında “e-Belediyecilik” konusunda önemli eklemeler yapılmıştır.
Soru 8

Türkiye’de e-Yerel Yönetim konulu ilk akademik çalışmalar hangi yılların ortalarından itibaren görülmeye başlanmıştır?

A
1970’li yılların ortalarında
B
1980’li yılların ortalarında
C
1990’li yılların ortalarında
D
2000’li yılların ortalarında
E
2010’lu yılların ortalarında
8 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de e-Yerel Yönetim konulu ilk akademik çalışmalar 1990’lı yılların ortalarından itibaren görülmeye başlanmıştır.
Soru 9

Akıllı kent/şehir kavramında hem küresel hem yerel özellikleri bünyesinde barındıran kent aşağıdakilerden hangisidir?

A
Proaktif
B
Küyerel
C
Demokratik
D
Önetkin
E
Ortak akıl
9 numaralı soru için açıklama 
Kentsel sorunların ulusal ve küresel sorunlar ile bağlantısını gözden kaçırmadan, küresel ısınma, atık yönetimi ve alternatif enerji konularında olduğu gibi, kentsel politika çözümlerini ulusal ve küresel çözümlerle bütünleştirmeyi hedefleyen “küyerel” (glocal, hem küresel hem yerel özellikleri bünyesinde barındıran) bir kenttir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye’de başarılı e-Belediye uygulamalarının tespiti için e-Türkiye (e-TR) ödüllerini vermektedir?
I. TÜSİAD
II. Türkiye Bilişim Derneği (-TBD-)
III.Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
IV. Türkiye Belediyeler Birliği (-TBB-)

A
I-II
B
I-III
C
II-IV
D
I-III-IV
E
II-III-IV
10 numaralı soru için açıklama 
I. TÜSİAD III.Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Soru 11

I. Artan kentli nüfus, çeşitlenen suç oranları ve internet teknolojisinin yaygınlaşması gibi toplumsal ve teknolojik gelişmeler, güvenlik hizmetleri alanında elektronik sistemlerin kullanımını mümkün ve gerekli kılmıştır
II. Vatandaşların nicelik ve nitelik açısından artan kamu hizmeti beklentileri ve buna paralel olarak e-Devlet hizmetlerinin de yaygınlaşması, güvenlik hizmetleri alanında da benzer bir elektronik bilgi ve hizmet talebi meydana çıkartmıştır.
III. Elektronik sistemlerin toplam işletim maliyetlerini düşüreceği ve insan hatası gibi birçok alanda iyileştirmeler sağlayacağı anlaşılmıştır.
IV. Türkiye’deki güvenlik teşkilatları arasında giderek artan bilgi ve belge paylaşımı gereksinim ve taleplerine yanıt verilmesi amaçlanmıştır.
Yukardakilerden hangileri POLNES sisteminin kurulma nedenleri arasında yer alır?

A
I, II, III
B
II, III, IV
C
I, III, IV
D
I, II, IV
E
I, II, III, IV
11 numaralı soru için açıklama 
POLNET sisteminin kurulmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır (Yalçınkaya, 2007: 44-45): İlk olarak, artan kentli nüfus, çeşitlenen suç oranları ve internet teknolojisinin yaygınlaşması gibi toplumsal ve teknolojik gelişmeler, güvenlik hizmetleri alanında elektronik sistemlerin kullanımını mümkün ve gerekli kılmıştır. İkinci olarak, vatandaşların nicelik ve nitelik açısından artan kamu hizmeti beklentileri ve buna paralel olarak e-Devlet hizmetlerinin de yaygınlaşması, güvenlik hizmetleri alanında da benzer bir elektronik bilgi ve hizmet talebi meydana çıkartmıştır. Üçüncü olarak, elektronik sistemlerin toplam işletim maliyetlerini düşüreceği ve insan hatası gibi birçok alanda iyileştirmeler sağlayacağı anlaşılmıştır. Dördüncü olarak, POLNET gibi sistemlerin güncel ve doğru veriler üreterek güvenlik uygulamalarındaki planlama ve karar verme süreçlerine sağlıklı girdiler üreteceği öngörülmüştür. Beşinci olarak, Türkiye’deki güvenlik teşkilatları arasında giderek artan bilgi ve belge paylaşımı gereksinim ve taleplerine yanıt verilmesi amaçlanmıştır. Altıncı ve son olarak, benzer bilgi ve belge paylaşımı gereksinim ve talepleri Türk Polis Teşkilatı ile EUROPOL ve INTERPOL gibi uluslararası güvenlik teşkilatları arasında geçerli hâle gelmiştir
Soru 12

I. E-Devlet projelerinde mahremiyete ve bilgi güvenliğine dikkat edilmesi
II. Kamu Entegre Veri Merkezleri bağlamında siber güvenliğe önem verilmesi
III. Elektronik veri ve belge paylaşım altyapılarında veri güvenliğinin üst düzeyde sağlanması
IV. Merkezi Kimlik Doğrulama Sistemi’nin yaygınlaştırılması bağlamında bir güvenlik ve gizlilik protokolünün hazırlanması
Güvenlik ve e-Devlet ilişkisiyle ilgili olarak verilen başlıklardan hangileri 2016-2019 dönemini kapsayan Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer almaktadır?

A
I, II, III, IV
B
I, II, III
C
II, III, IV
D
I, III, IV
E
I, II, IV
12 numaralı soru için açıklama 
Bu belgede, güvenlik ve e-Devlet ilişkisiyle ilgili olarak; • E-Devlet projelerinde mahremiyete ve bilgi güvenliğine dikkat edilmesi (s. 40, 43), • Kamu Entegre Veri Merkezleri bağlamında siber güvenliğe önem verilmesi(s. 65-66), • Elektronik veri ve belge paylaşım altyapılarında veri güvenliğinin üst düzeyde sağlanması (s. 67), • Merkezi Kimlik Doğrulama Sistemi’nin yaygınlaştırılması bağlamında bir güvenlik ve gizlilik protokolünün hazırlanması (s. 71. ve • Açık Veri Paylaşım Portalı’nın oluşturulması çerçevesinde kişisel bilginin güvenliğinin ve mahremiyetinin gözetilmesi (s. 153. gibi başlıklar tespit edilmiştir.
Soru 13

I. Suçun kamerasız bölgelere kayması
II. Kameralar yoluyla elde edilen verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi
III. Vatandaşların kameraların varlığından dolayı rehavete kapılarak gerekli güvenlik önlemlerini savsaklaması
Yukarıdaki olasılıklardan hangileri güvenlik kamerası sistemlerinin bünyesinde barındırdığı risklerdendir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
13 numaralı soru için açıklama 
Uygulama düzeyinde ise; kameralar yoluyla elde edilen verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, vatandaşların kameraların varlığından dolayı rehavete kapılarak gerekli güvenlik önlemlerini savsaklaması ve suçun kamerasız bölgelere kayması gibi olasılıklardan söz edilebilir.
Soru 14

Vatandaşlar ALO 140 çağrı merkezini arayarak aşağıdaki başlıklardan hangisi ile ilgili ihbar yapamaz?

A
Duyarlı Komşu
B
Şüpheli İşçi
C
Duyarlı İşçi
D
Şüpheli Araç
E
Şüpheli Sırt Çantası
14 numaralı soru için açıklama 
Vatandaşlar ALO 140 çağrı merkezini arayarak “Duyarlı Komşu”, “Duyarlı İşçi”, “Şüpheli Araç” ve “Şüpheli Sırt Çantası” gibi başlıklar altında, şüpheli buldukları durumları ihbar edebilmektedirler.
Soru 15

Güvenlik politikaları kavramı, devlet düzeyinde ele alındığında, devletin iç ve dış tehditlere karşı korunması ile bu tehditleri ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek amacıyla planlanan, uygulanan ve değerlendirilen hareket tarzları olarak tanımlanabilir. Bu politikalar, kendi içinde, alt kategorilere ayrılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kategorilerden biri değildir?

A
Önleyici politikalar
B
İzleyici politikalar
C
Düzenleyici politikalar veya hizmetler
D
Caydırıcı politikalar
E
Destek hizmetleri politikaları
15 numaralı soru için açıklama 
Güvenlik politikaları kavramı, devlet düzeyinde ele alındığında, devletin iç ve dış tehditlere karşı korunması ile bu tehditleri ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek amacıyla planlanan, uygulanan ve değerlendirilen hareket tarzları olarak tanımlanabilir. Bu politikalar, kendi içinde, önleyici, izleyici ve düzenleyici politikalar veya hizmetler şeklinde alt kategorilere ayrılabilir. Dördüncü ve son bir alt kategori olarak da ilk üç alt kategorinin sorunsuz biçimde çalışması için destek hizmetleri alt kategorisinin varlığı bu tabloya eklenmelidir.
Soru 16

Osmanlı İmparatorluğu’nda 15. ve 16. Yüzyıllarda Batılı ülkeleri gezerek, gerek askerî gerekse sivil alandaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğrenerek Bab-ı Âli’ye rapor vermekten sorumlu bir bilim insanı ve kâşif grubu kimdi?

A
Bab-ı Âli
B
Taife’i Efrenciyan
C
İstihbarat teşkilatı
D
Akıncılar
E
Teşkilat-ı Mahsusa
16 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı İmparatorluğu’nda 15. ve 16. yüzyıllarda Batılı ülkeleri gezerek, gerek askerî gerekse sivil alandaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğrenerek Bab-ı Âli’ye rapor vermekten sorumlu bir bilim insanı ve kâşif grubu bulunmaktaydı. “Taife’i Efrenciyan” adı verilen bu grubun üyelerinin raporları yardımıyla, Avrupa ülkelerindeki en yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu’nun yürüttüğü askerî ve sivil faaliyetlere uyarlanıyordu.
Soru 17

Teknolojik gelişmelerin iç ve dış güvenlik alanlarında kullanılması, yeni bir olgu değildir. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nda 15. ve 16. yüzyıllarda Batılı ülkeleri gezerek, gerek askerî gerekse sivil alandaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğrenerek Bab-ı Âli’ye rapor vermekten sorumlu bir bilim insanı ve kâşif grubu bulunmaktaydı. bu gruba verilen isim nedir?

A
Taife’i Efrenciyan
B
Kapıkulu Ocakları
C
Taife’i Nisaiye
D
Mekkari Taifesi
E
Humbaracı Ocağı
17 numaralı soru için açıklama 
“Taife’i Efrenciyan” adı verilen bu grubun üyelerinin raporları yardımıyla, Avrupa ülkelerindeki en yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu’nun yürüttüğü askerî ve sivil faaliyetlere uyarlanıyordu
Soru 18

I. Devletten devlete
II. Devletten özel sektöre
III. Devletten vatandaşa
IV. Devletten Uluslararası topluluklara
Güvenlik alanında sunulan e-Devlet hizmetleri incelendiğinde, bu alanda hangi e-Devlet elektronik etkileşim kategorilerini kapsayacak bilgi ve hizmetlerin sunulduğu görülmektedir?

A
I, II ve IV
B
II, III ve IV
C
I,II ve III
D
II ve III
E
I ve II
18 numaralı soru için açıklama 
Güvenlik alanında sunulan e-Devlet hizmetleri incelendiğinde, bu alanda devletten devlete, devletten özel sektöre ve devletten vatandaşa olmak üzere, bütün temel e-Devlet elektronik etkileşim kategorilerini kapsayacak bilgi ve hizmetlerin sunulduğu görülmektedir.
Soru 19

Amerika Birleşik Devletleri hangi yılda siber uzayı (İnterneti); kara, deniz, hava ve uzaya ek olarak beşinci nüfuz alanı olarak ilan etmiştir?

A
2005
B
2007
C
2009
D
2011
E
2013
19 numaralı soru için açıklama 
Amerika Birleşik Devletleri 2009 yılında siber uzayı (İnterneti); kara, deniz, hava ve uzaya ek olarak beşinci nüfuz alanı olarak ilan etmiş; e-Devlet alanına ve bu alanın dijital altyapısına yönelik yatırımları ise stratejik bir ulusal varlık olarak tanımlamıştır
Soru 20

8 Temmuz 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak, her türlü hak ve yükümlülükleri İçişleri Bakanlığına devredilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
B
Mali Suçları Araştırma Kurulu
C
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
D
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
E
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
20 numaralı soru için açıklama 
Güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulamaların izlenmesinde tam yetkili yeni bir kurum olarak 2010 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 2011 yılında Başbakanlığa bağlanmıştır. Kurum, 8 Temmuz 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak, her türlü hak ve yükümlülükleri İçişleri Bakanlığına devredilmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x