Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüz e-Parlamento uygulamalarındaki iletişim türü aşağıdakilerden hangisinde en doğru haliyle verilmiştir?

A
Milletvekilinden vatandaşa iletişim
B
Vatandaştan milletvekiline iletişim
C
Milletvekilinden milletvekiline iletişim
D
Vatandaştan vatandaşa iletişim
E
Milletvekili ve vatandaş arasında karşılıklı etkileşim
1 numaralı soru için açıklama 
E-Parlamento uygulamalarındaki etkileşim türü eskiden milletvekillerinden vatandaşa yönelik daha tek taraflı bir iletişim iken, günümüzde giderek daha fazla oranda bir çift taraflı etkileşim hâline gelmektedir.
Soru 2

I. TBMM resmî web sitesi üzerinden dezavantajlı gruplardan biri olan görme engelliler için web sitesi içeriği ses kaydı olarak sunulmaktadır.
II. “TBMM Mobil” adlı uygulamayla parlamentoyla ilgili birçok bilgi ve hizmetin akıllı telefonlar yoluyla rahatça kullanılabilmesi mümkün olmaktadır.
III. TBMM web sitesinde Çocuklara yönelik olarak; “Nasıl milletvekili olunur?” ve “Kanunlar nasıl yapılır?” gibi soruların yanıtlarının bulunduğu web sayfaları oluşturulmuştur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Türkiye’deki e-Parlamento uygulamaları ile ilgili doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
MAddelerin tamamı doğrudur.
Soru 3

I. Şili vatandaşları parlamentodaki yasa tasarılarını sisteme kayıt olmadan inceleyebilmektedir.
II. Tasarılar hakkında senatörlerin olumlu ve olumsuz oy kullanma gerekçeleri gibi bilgileri edinebilmektedirler.
III. Sanal senatörlerin oylarının senatodaki oylamanın sonucu üzerinde bağlayıcılığı vardır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Şili Senatosu Sanal Senatör uygulaması ile ilgilidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Sanal senatörlerin oylarının senatodaki oylamanın sonucu üzerinde bir bağlayıcılığı yoktur. Diğer maddeler doğrudur. Doğru seçenek B'dir.
Soru 4

Yasama organlarında/ meclislerde/ parlamentolarda bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımına ne ad verilir?

A
e-Parlamento
B
Parlamento
C
Parlamentolar-Arası Birlik
D
e-Dilekçe
E
Sayısal bölünme
4 numaralı soru için açıklama 
Elektronik parlamento (e-Parlamento) kavramı, en basit şekliyle “yasama organlarında/ meclislerde/ parlamentolarda bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı” olarak tanımlanabilir.
Soru 5

Aşağıdaki ülkelerden hangisi için SmartGov tarafından “Parlamento ve Vatandaş” uygulaması tasarlanmış ve geliştirilmiştir?

A
Fransa
B
İtalya
C
Almanya
D
Ukrayna
E
İngiltere
5 numaralı soru için açıklama 
Fransa Parlamentosu tarafından kullanılan “Parlamento ve Vatandaş” (Parlement & Citoyens) uygulaması, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan SmartGov tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Soru 6

E-Parlamento uygulamalarının başladığı dönem hangisidir?

A
2000
B
1980
C
1990
D
2005
E
2010
6 numaralı soru için açıklama 
Parlamentoların yapı ve işleyişi uzun süre çok fazla değişmese de 20. yüzyılın son çeyreğinde başta internet olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ve yaygınlık kazanmasıyla beraber bu alanda önemli değişimler yaşanmaya başlanmıştır (Leston-Bandeira, 2007). Daha 1990’ların başında Griffith (1991a), ABD Kongresi Araştırma Birimi’nde (Congressional Research Service) bilgi teknolojilerinin nasıl kullanıldığı ve başka ne şekillerde kullanılabileceği konusunda analizler gerçekleştirmiştir. Yine Griffith (1991b), bilgi teknolojilerinin ABD’nin Soğuk Savaş dönemindeki en büyük siyasi, ekonomik ve askerî rakibi olan Sovyetler Birliği Parlamentosunda ne şekilde kullanıldığını da araştırmıştır. E-Parlamento uygulamaları yeni ortaya çıkmamıştır. Bu yöndeki faaliyetler 1990’lardan beri devam etmektedir.
Soru 7

Hangisi e-Parlamento uygulamalarının parlamento faaliyetlerine katma değer sağladıkları işlevlerden biri değildir?

A
Yasama sürecine katılım
B
İletişim
C
Temsil
D
Denetim ve gözetim.
E
Yetki tanımlanması
7 numaralı soru için açıklama 
Kurumsal düzeydeki e-Parlamento faaliyetleri, başlıca üç başlık altında değerlendirilebilir: Aynı zamanda e- Parlamento uygulamalarının parlamento faaliyetlerine katma değer sağladıkları işlevler de olan bu kategoriler, (i) yasama sürecine katılım, (ii) iletişim ve temsil; ve (iii) denetim ve gözetimdir.
Soru 8

Türkiye’de parlamentonun resmi web sitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
www.meb.gov.tr
B
www.diyanet.gov.tr
C
www.saglik.gov.tr
D
www.tbmm.gov.tr
E
www.anadolu.edu.tr
8 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de parlamentonun resmi web sitesi 1996 yılında “http://www.tbmm.gov.tr” adresinde işlerlik kazanmıştır.
Soru 9

Meclis İhtisas Komisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler sunulan uygulamalar yürüten ülkelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye
B
Almanya
C
ABD
D
Rusya
E
Japonya
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Litvanya ve Portekiz gibi ülkelerdeki Meclis İhtisas Komisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler sunulan uygulamalar
Soru 10

İngiliz parlamentosu tarafından benimsenen ilk teknoloji dalgasında aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaktadır?

A
Matbaa makinesi
B
Daktilo
C
Bilgisayar
D
Telefon
E
İnternet
10 numaralı soru için açıklama 
İngiliz Parlamentosu tarafından benimsenen ilk teknoloji dalgasında matbaa makinesi ve telgraf bulunmaktadır.
Soru 11

2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 445. maddesinde UYAP sisteminin ne olduğu ve nasıl işlediği şu şekilde tanımlanmıştır.
Bu tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?

A
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre 3 gün sonra biter.
B
Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz.
C
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir.
D
Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
E
Elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.
11 numaralı soru için açıklama 
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunuda biter.
Soru 12

Rosa, Teixeira ve Pinto (2013), Belçika, Brezilya, Cape Verde, Portekiz ve Singapur’daki e-Yargı uygulamalarını inceleyerek bu sistemlerdeki başarı göstergelerini ve risk faktörlerini tespit etmeye çalışmışlardır. İnceledikleri ülkelerde e-Yargı sistemlerinin başarı göstergeleri olduğu gibi e-Yargı uygulamalarında başarısızlık ihtimalini artıran risk faktörleri de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu başarı göstergelerinden biridir?

A
Yolsuzluğun azalması
B
Teknoloji altyapısındaki eksiklikler
C
Dil ve iletişimden kaynaklanan sorunlar
D
Farklı hükümet düzeyleri arasında yaşanan eşgüdüm ve iletişim problemleri
E
E-Yargı alanındaki hizmet kalitesinin artırılmasında ve ölçümünde yaşanan sorunlar
12 numaralı soru için açıklama 
Rosa, Teixeira ve Pinto (2013), Belçika, Brezilya, Cape Verde, Portekiz ve Singapur’daki e-Yargı uygulamalarını inceleyerek bu sistemlerdeki başarı göstergelerini ve risk faktörlerini tespit etmeye çalışmışlardır: İnceledikleri ülkelerde e- Yargı sistemlerinin başarı göstergeleri olarak; (i) sistemin daha verimli işlemesi, (ii) adalet sisteminin daha şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir bir hâle gelmesi ile (iii) yolsuzluğun azalması faktörleri öne çıkmaktadır (Rosa, Teixeira ve Pinto, 2013: 249). E-Yargı uygulamalarında başarısızlık ihtimalini artıran risk faktörleri ise; (i) teknoloji altyapısındaki eksiklikler, (ii) dil ve iletişimden kaynaklanan sorunlar, (iii) farklı hükümet düzeyleri arasında yaşanan eşgüdüm ve iletişim problemleri, (iv) e-Yargı alanındaki hizmet kalitesinin artırılmasında ve ölçümünde yaşanan sorunlar, (v) e-Yargı sisteminin işleyişi hakkında paydaşlardaki bilgi ve eğitim eksiklikleri ile (vi) elektronik sistemlerin vatandaşla kamu yönetimi sistemi arasındaki bire bir ilişkiyi zayıflatması ihtimali olarak belirlenmiştir (Rosa, Teixeira ve Pinto, 2013: 250).
Soru 13

E-Yargı uygulamalarının kısa vadeli hedefleri, bu tür sistemlerden beklenen idari ve siyasi faydalardır.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi faydalardan biridir?

A
Adalet sistemlerinin daha hızlı şekilde işletilmesi amaçlanır
B
Adalet sistemlerinin daha güvenli şekilde işletilmesi amaçlanır
C
Adalet sisteminin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini arttırması umulur
D
Adalet sistemlerinin daha düşük maliyetli şekilde işletilmesi amaçlanır
E
Adalet sistemlerinin daha kullanıcı-odaklı şekilde işletilmesi amaçlanır
13 numaralı soru için açıklama 
E-Yargı uygulamalarının kısa vadeli hedefleri, bu tür sistemlerden beklenen idari ve siyasi faydalardır. İdari yönden; teknoloji kullanımı yoluyla adalet sistemlerinin eskiye nazaran daha hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve kullanıcı-odaklı şekilde işletilmesi amaçlanır. Siyasi yönden de teknoloji kullanımının adalet sisteminin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini, dolayısıyla denetlenebilirliğini artırarak yargı sisteminin toplum gözündeki meşruiyetini ve yargıya olan güveni arttırması umulur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi E-Yargı uygulamalarının Türkiye örneği olan UYAP’ta faaliyet gösteren altı portaldan (hizmet kapısı) birisi değildir?

A
Bilirkişi portalı
B
Avukat portalı
C
Savcı portalı
D
Vatandaş portalı
E
E-Satış portalı
14 numaralı soru için açıklama 
E-Yargı uygulamalarının Türkiye örneği olan UYAP’ta devletten-devlete, devletten-vatandaşa ve devletten-özel sektöre bilgi ve hizmet sunumu ve elektronik etkileşim kategorilerinde sunulan hizmetler kolayca fark edilebilmektedir. Bu bağlamda, UYAP bünyesinde toplam altı portal (hizmet kapısı) faaliyet göstermektedir. Bunlar; Vatandaş Portalı, Kurum Portalı, Avukat Portalı, Bilirkişi Portalı, E-Satış Portalı ve UYAP SMS Bilgi Sistemi’dir.
Soru 15

UYAP sisteminde 2018 yılı Nisan ayında avukatlara yönelik olarak hizmete giren yeni mobil (m-)Adalet hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
AVUKAT
B
DAVA
C
HUKUK
D
CELSE
E
MEVZUAT
15 numaralı soru için açıklama 
UYAP Avukat Portalı, avukatların cep telefonu ile işlem yapabilmesine yönelik bir mobil adalet uygulaması da içermektedir. Bu bağlamda, UYAP sisteminde 2018 yılı Nisan ayında avukatlara yönelik olarak yeni bir mobil (m-)Adalet hizmeti devreye girmiştir. “CELSE” (Mobil Avukat Bilgi Sistemi), adı verilen bu uygulamayı kullanmak isteyen avukatların, ilk olarak “CELSE” uygulamasını akıllı telefon ve tablet gibi mobil araçlarına yüklemeleri gerekmektedir. Takiben, uygulamaya giriş şifrelerini UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden oluşturmaları istenmektedir.
Soru 16

aağıdakilerden hangisi trafik kayıtlarıyla ilgilidir?

A
adli sicil kaydı sistemi
B
pol sis
C
e devlet
D
mernis
E
pol net
16 numaralı soru için açıklama 
POL‐NET trafik kayıtları ile entegrasyondan sağlanan tasarruf:225.057.252 €
Soru 17

aşağıdakilerden hangisi UYAP şemsiyesi altına alınan birimlerden biridir?

A
Devlet Güvenlik Mahkemeleri
B
Taşra Birimleri
C
İdari Yargı Birimleri
D
Adli Yargı Birimleri
E
hepsi
17 numaralı soru için açıklama 
UYAP şemsiyesi altına alınan birimler aşağıda sıralanmıştır: a. Adli Yargı Birimleri (Cumhuriyet başsavcılıkları, adalet komisyonları, farklı türde adli mahkemeler ve icra daireleri), b. İdari Yargı Birimleri (Adalet komisyonları, bölge idare ve vergi mahkemeleri), c. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, d. Ceza ve Tutukevleri, e. Adli Tıp Kurumu f. Diğer Taşra Birimleri (Adalet meslek liseleri, hâkim evleri ve dinlenme tesisleri).
Soru 18

UYAP sisteminin ne olduğu ve nasıl işlediği 2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun hangi maddesinde yer almaktadır?

A
445
B
455
C
465
D
475
E
485
18 numaralı soru için açıklama 
2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 445. maddesinde UYAP sisteminin ne olduğu ve nasıl işlediği şu şekilde tanımlanmıştır: (1. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.
Soru 19

MERNİS nedir?

A
Polis Bilgisayar Ağı
B
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi
C
Trafik kayıtları ile entegrasyon bilgi sistemi
D
İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi
E
Yargı birimleri arasında elektronik iletişim ağı
19 numaralı soru için açıklama 
POL‐NET (Polis Bilgisayar Ağı) ile entegrasyondan sağlanan tasarruf; MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) ile entegrasyondan sağlanan tasarruf; POL‐NET trafik kayıtları ile entegrasyondan sağlanan tasarruf KİHBİ (İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Baş- kanlığı) ile entegrasyondan sağlanan tasarruf Adli sicil ile entegrasyondan sağlanan tasarruf Yargı birimleri arasında elektronik iletişimin sağladığı tasarruf
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” dir?

A
e-devlet
B
e-kimlik
C
e-yargı
D
e-celse
E
e-İmza
20 numaralı soru için açıklama 
E-Yargı sistemleri ile ilgili bir başka önemli kavram olan “elektronik imza (e-İmza)”, 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” olarak tanımlanmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x