Bilim Felsefesi 2018-2019 Final Sınavı

Bilim Felsefesi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir belirlenmiş özelliktir?

A
Uzunluk
B
Sıcaklık
C
Sertlik
D
20 kg kütlesinde olma
E
Renk
Soru 2

I. Geçerli bir tümevarımsal çıkarım biIgi-artıran bir çıkarımdır.
II. Geçerli bir tümevarımsal çıkarımın öncülleri doğru olup sonucu yanlış olabilir.
III. Yeni öncüllerin eklenmesi tümevarımsal çıkarımın geçerliliğini değiştirmez.
IV. Tümevarımsal çıkarım dereceli değildir.
Tümevarım ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II, III v
Soru 3

a taşı t1 zamanında 44.50 metre yüksekliğindeki kulenin tepesinden serbest düşmeye başlar ise, a taşı t1 zamanından 10 saniye sonra kulenin dibinde bulunur mu?
Yukarıdaki deney sorusu aşağıdaki genel soru biçimlerinden hangisini örnekler?

A
a nesne dizgesi t zamanında u yerinde F özelliğini taşır mı?
B
a nesne dizgesi t + 3 sn zamanında u yerinde F özelliğini taşır mı?
C
a nesne dizgesi t1 zamanında D1 nesne durumunda ise, a nesne dizgesi t2 zamanında D2 nesne-durumunda olur mu?
D
u yerinde ve [t1, t2] zaman aralığında D1 nesne-durumundan D2 nesne-durumuna geçen a nesne dizgesi var mıdır?
E
a nesne dizgesi t zamanında D1 nesne durumunda mıdır?
Soru 4

R rastlantı deneyi, içinde rastgele dağılmış ve renk haricinde özdeş 13 adet mavi ve 5 adet turuncu top bulunan torbadan tek bir topun rastgele çekilmesi işlemidir.
Buna göre R deneyinin olasılık fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Tümevarımsal olasılık fonksiyonu
B
istatistiksel olasılık fonksiyonu
C
Varlıksal olasılık fonksiyonu
D
Bilgisel olasılık fonksiyonu
E
Tümdengelimsel olasılık fonksiyonu
Soru 5

(i) A durumu gerçek midir?
(ii) A durumu niye gerçektir?
Yukarıda verilen ve bilim felsefesinde “bilgi üretimine yol açan sorular” olarak adlandırılan sorularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
A olanaklı bir düzenlilik ise, (ii) sorusu hipotez sınamaya yol açan sorudur.
B
(i) sorusu sınamaya yol açan sorudur.
C
(ii) sorusu açıklamaya yol açan niye sorusudur.
D
A durumu yalınsa, (i) gözleme yol açan sorudur.
E
(i) sorusuna verilen olumlu yanıt, (ii) sorusuna öndayanak oluşturur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin gözlemlenebilirliği gerçekçilik karşıtlığını benimseyen bilim felsefecileri tarafından kabul edilebilirdir?

A
Bir yerdeki hava sıcaklığının 15 santigrat derecede olması
B
Bir termonetrenin civa sütununun tepesinin “20” işaretli çizginin hizasında bulunması
C
Bir aracın hızının 90 km/saat olması
D
Bir miktar suyun basıncının 1 atm olması
E
Düşen bir cismin ivmesinin 0 olması
Soru 7

Teorilerin Anlambilimsel Yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
XX. Yüzyılın ilk yarısında mantıkçı empirisist bilim felsefecileri tarafından geliştirilmiştir.
B
Bu görüşe göre teori aksiyomlaştırılmış önermeler dizgesinin yanı sıra, matematiksel yapılar olan modeller kapsamaktadır.
C
Diğer adı sözdizimsel yaklaşımdır.
D
Önemli temsilcilerinden biri Ludwig Wittgenstein'dır.
E
Bu yaklaşım bilimsellik dışıdır.
Soru 8

Molekül, molekül kütlesi, molekül hızı gibi terimler ne tür terimlerdir?

A
Basınç terimi
B
Gözlem terimi
C
Dolaysız terim
D
Teorik terim
E
Pratik terim
Soru 9

I. Böyle - Mariotte Yasası
II. Kepler’in Yasaları
III. Galileo’nun Serbest Düşme Yasası
IV. Newton’un Genel Çekim Yasası
Yukarıdakilerden hangileri türetilmiş yasalardandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
1,1I ve III
D
1,11I ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru olsa bir doğa yasasını ifade eder?

A
Sokrates ölümsüzdür.
B
Bazı atomlar kütlesizdir.
C
Bulunduğum odada bulunan bütün maddeler hacimsizdir.
D
Tüm kediler beyazdır.
E
Şu andan yarına kadar herhangi bir suyu ısıtırsam donar.
Soru 11

Francis Bacon aşağıdaki görüşlerden hangisini savunan bir düşünürdür?

A
Salt tümevarımcı görüş
B
Hipotezli-tümdengelimsel pekiştirme yöntemi
C
Duhem-Quine tezi
D
Olasılıkçı pekiştirme görüşü
E
Hipotez buluşu görüşü
Soru 12

Hempel yöntemi ile sınanması amaçlanan ∀x (Fx → Ǝy Gyx) tipindeki bir hipotezin U = {a,b} evrenindeki açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
(Fa Λ Gba → Gab) → (Fb Λ Gbb → Gbb)
B
(Fa V Gaa V Gba) → (Fb V Gab V Gbb)
C
(Fa → Gaa V Gba) Λ (Fb → Gab V Gbb)
D
(Fa → Gaa Λ Gba) V (Fb → Gab Λ Gbb)
E
(Fa → Gaa V Gba) V (Fb → Gab V Gbb)
Soru 13

Olumsuz bir örneklendirmeyle karşılaşıldığında bir hipotezin tek başına yanlışlanamaması; başka bir deyişle, olası bir olumsuz örneklendirmenin hipotez, başlangıç koşulları ve yardımcı hipotezler üçlüsünden (içinde hipotezin olmayabileceği) birini veya birden fazlasını yanlışlayabiliyor olabilmesi aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

A
Nicod Sorunu
B
Glymour Sorunu
C
Duhem-Quine Sorunu
D
Hempel Sorunu
E
Kuzgun Paradoksu
Soru 14

Nicod yöntemine göre Fa Λ Ga gözlem önermesinin, ∀x (Fx → Gx) hipotezinin bir ________ (1), Fa Λ ~Ga gözlem önermesinin de bu hipotezin bir ________ (2) olduğu söylenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
(1) tümel örneklemesi, (2) tikel örneklemesi
B
(1) doğru kılıcısı, (2) yanlış kılıcısı
C
(1) yanlışlayanı, (2) doğrulayanı
D
(1) pekiştiricisi, (2) kanıtlayıcısı
E
(1) olumlu örneklemesi, (2) olumsuz örneklemesi
Soru 15

Gylmour’un ortaya koyduğu kendi-kendini pekiştirme yönteminde deneysel hipotezlerin yanı sıra, Hempel yönteminden farklı olarak, ________ de örnekleme yoluyla pekiştirilebileceği, böylelikle, hipotezli-tümdengelimsel pekiştirme yönteminin tersine, bu hipotezlerin bütüncül olarak değil, tek tek sınanabileceği ileri sürülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
uygulama hipotezlerinin
B
ölçme hipotezlerinin
C
gözlem hipotezlerinin
D
tekil hipotezlerin
E
teorik hipotezlerin
Soru 16

Nagel’in bilimsel teorilerin gelişimi hakkında ortaya koyduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katı çekirdek görüşü
B
Birikimsel gelişim görüşü
C
Gelişen teori dizisi görüşü
D
indirgemeci gelişim görüşü
E
Koruyucu kuşak görüşü
Soru 17

Tutarlılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Teorinin bilim insanlarına yeni problem ve araştırma alanları sağlayabilmesi durumuna tutarlılık denir.
B
Tutarlılık, teoriden yeni ve beklenmeyen olguların öndeyilerinin türetilebilmesidir.
C
Birbiriyle ilişkisiz görünen karmaşık olgular arasında yalın bir düzenlilik ortaya konulması durumuna tutarlılık denir.
D
Tutarlılık, teoriye dayanarak türetilen öndeyiler ile gözlem ve deney sonuçları arasında uyum olmasıdır.
E
Tutarlılık, teorinin önermeleri arasında çelişki olmamasını gerektirir.
Soru 18

I. Yeni teori yerine geçtiği eski teori ile bağdaşabilir.
II. Yeni teori yerine geçtiği eski teoriyi kapsayamaz.
III. Yeni teori eski teorinin bir genleşmesidir.
Devrimsel gelişim görüşüyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Thomas Kuhn’a göre bir bilim dalında belli bir zamanda bilim insanları topluluğunca kabul edilen teoriyi aşağıdakilerden hangisi yönlendirir?

A
Kanıtlamalar bütünü
B
Bilimsel öndeyi
C
Yanlışlama
D
Çalışma programı
E
Bilimsel paradigma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel paradigmaların bileşenlerinden biri değildir?

A
Metafizik ilkeler ve modeller
B
Sembolik genellemeler
C
Simbiyotik genellemeler
D
Bilimsel değerler
E
Örnek problem çözümleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x