Büyük Selçuklu Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Büyük Selçuklu Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Selçuklu hanedanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Oğuzların Kayı boyuna mensupturlar.
B
Müslümanlığı kabul eden ilk Türk hanedanıdır.
C
Oğuz yabgusunun hizmetinde vezir olarak görev yapmışlardır.
D
Hanedanın bilinen ilk atası Dukak'tır.
E
Ana yurtları Balkan bölgesidir.
Soru 2

Muhammed Tapar Dönemi'nde Hille Emiri Sadaka'nın öldürülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadaka'nın, Basra ve Tikrit'i ele geçirerek hâkimiyetini bütün Irak'a yaymak istemesi
B
Bâtınilerle işbirliği yapması
C
Musul kuşatması esnasında Türkiye Selçukluları'na yardım etmesi
D
isyan eden Mengübars'a destek göndermesi
E
Haçlılarla mücadelede gerekli yardımı sağlamaması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey'e Musul Seferi dönüşünde Halife Kâim Biemrillah tarafından verilen unvanlardan biridir?

A
Büyük usta
B
ikinci İskender
C
Devlet sahibi
D
Halifenin ortağı
E
En büyük yardımcı
Soru 4

Karahanlı melikelerine verilen Türkçe unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daye
B
ikbal
C
Haseki
D
Terken
E
Sultan
Soru 5

Melikşah’ın İkinci Türkistan Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğu Karahanlılar Selçuklu Devleti’ne tâbi olmuştur.
B
Melikşah 1088 yılı sonlarına doğru sefere çıkmıştır.
C
Melikşah bu seferden sonra Çin üzerine sefer düzenlemiştir.
D
Sefer, Ebû Tahir b. Alik adlı bir şafiî din adamının, Ahmet Han'ın halka zulümleri yüzünden Melikşah'tan yardım isteği üzerine düzenlenmiştir.
E
Batı Karahanlı toprakları doğrudan Selçuklu Devleti’ne bağlanmıştır.
Soru 6

Dây-ı Merc Savaşı (1135) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Halife Müstarşid'in Irak Selçukluları ile yaptığı ilk savaştır.
B
Irak Selçuklu Sultanı Mesud savaştan galip çıkmıştır.
C
Halife Müstarşid savaş sonunda Sultan Mesud tartından öldürtülmüştür.
D
Halifenin ordusu savaş esnasında ona büyük sadakat göstermiştir.
E
Savaş sonunda imzalanan antlaşma yürürlüğe konmuştur.
Soru 7

Atabeyler, melikler ile birlikte kendilerine verilen ikta bölgelerine gider ve melik adına o bölgeyi yönetirlerdi. Atabeyi oldukları melik adına saltanat davasına girer, kaybetmeleri halinde bulundukları bölgede, merkezle bağlarını olabildiğince zayıflatarak zamanla kendi hanedanlarını kurarlardı.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu şekilde kurulan atabeyliklerden biri değildir?

A
Dımaşk
B
Harizm
C
Musul
D
Fars
E
Azerbaycan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Sancar Dönemi'nde yaşayan âlim ve edebiyatçılardan biri değildir?

A
Enverî
B
Birunî
C
Ömer Hayyâm
D
Reşideddin Vatvât
E
Muizzî
Soru 9

Birinci Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Seferin düzenlenmesinin görünürdeki nedeni Kudüs'te zulme uğrayan Hıristiyanları kurtarmaktır.
B
Seferin düzenlenmesinin gerçek nedeni islamiyetin, Hıristiyanlık karşısındaki ilerleyişini durdurmaktır.
C
Avrupa'nın seferi düzenlemekteki asıl amacı coğrafi keşifleri başlatmaktır.
D
Keşiş Pierre'nin yenilgisinden bir yıl sonra yola çıkan Haçlılar, geçtikleri yerlerde büyük tahribatlara neden olmuşlardır.
E
PapaII. Urban, Haçlı kavramını ortaya atarak seferin önünü açmıştır.
Soru 10

Ceyhun ötesindeki Selçuklu egemenliğini sona erdiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoy Savaşı
B
Sâve Savaşı
C
Hemedan Savaşı
D
Rey Savaşı
E
Katvan Savaşı
Soru 11

Salgurlular Atabeyliği'nin son atabeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abiş Hatun
B
Terken Hatun
C
Mümine Hatun
D
Zümrüd Hatun
E
inanç Hatun
Soru 12

Sultan Sancar'ın üç yıl sürecek esaretine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oğuz isyanı
B
Save Savaşı
C
Gazne Seferi
D
Batînilerin isyanı
E
Dînever Savaşı
Soru 13

Salgurlular'ın kurulduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkistan
B
Horasan
C
Fars
D
Kirman
E
Maverâünnehir
Soru 14

Kirman Selçuklu Meliği Kavurt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Umman bölgesini Fatımîlerin elinden almıştır.
B
Alp Arslan Dönemi'nde idam edilerek öldürülmüştür.
C
Fars bölgesine düzenlediği seferde (1062) başarısız olmuştur.
D
Melikşah Dönemi'nde herhangi bir isyan girişiminde bulunmamıştır.
E
Selçuklu tarihinde ilk denizaşırı seferi düzenleyen kişidir.
Soru 15

Türk mimarisinin gelişimine katkı sağlayan Büyük Selçuklu Devleti'nin, ribat (kervansaray) mimarisi alanında etkilendiği devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Karahanlılar - Gazneliler
B
Fatîmiler - Abbasiler
C
Büveyhiler - Emeviler
D
Sasaniler - Gazneliler
E
Samaniler - Emeviler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sultanlığın sembollerinden biri olan çetri ifade eder?

A
Sultanın adının, unvanının ve lâkabının basıldığı paralardır.
B
Sultanın adının, unvanının ve lâkabının yazılı olduğu elbisesidir.
C
Sultan ve meliklerin seferlerde ve alaylarda at üzerindeyken, arkasında bulunan atlı bir gulam tarafından başının üzerinde tutulan şemsiyedir.
D
Sultanın atının eyerinin altına konula altın işlemeli keçedir.
E
Sultanın sarayının önünde çalınan bandodur.
Soru 17

Büyük Selçuklu ribatları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Karahanlı ve Gaznelilerin geliştirdikleri ribat mimarisine devam edilmiştir.
B
Bizans mimarisinden etkilenerek yapılan ribatlar da vardır.
C
Genellikle kare planlı, dört eyvanlı ve revaklı avlulu ribatlar yapılmıştır.
D
Anuşirvan ve Za'ferani ribatları, Selçukluların inşa ettiği ilk ribatlarıdır.
E
Büyük Selçuklulardan kalan en önemli ribat, Ribat-ı Şeriftir.
Soru 18

Büyük Selçuklu Devleti'nde asker sayısının belirlenmesi ve toplanmasından, gerekli teçhizatın temin, kayıt ve kontrol edilmesinden, askerlere tahsis edilen iktâların ve maaşların idaresinden sorumlu divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dîvân-ı tuğra
B
Dîvân-ı berîd
C
Dîvân-ı istîfâ
D
Dîvân-ı arz
E
Dîvân-ı hâss
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sadece sultana ait (birincil) saltanat sembollerinden biridir?

A
Nevbet
B
Ok
C
Tevkî
D
Tıraz
E
Taç
Soru 20

Ömer Hayyam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Celâlî Takvimini hazırlayan heyete başkanlık etmiştir.
B
Analitik geometrinin gelişiminde büyük etkisi olmuştur.
C
Üçüncü dereceden denklemleri sistemli bir şekilde çözerek, cebirde Hârizmî'yi aşmıştır.
D
Şiirleri rubailerden oluşmuştur.
E
Arşimet Kanunundan yararlanarak hidrostatik bir terazi icat etmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x