Çağdaş Felsefe 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Frege’nin sayal sayılara ilişkin görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sayal sayılar, Platoncu nesneler olarak mevcuttur.
B
Sayal sayılar, ikinci derece niceleme mantığında kaplamlarında birinci derece kavramları barındıran kavramlardır.
C
Sayal sayılar, saf görüde inşa edilir.
D
Sayal sayılar, birinci derece niceleme mantığında yer alan kavramlardır.
E
Sayal sayılar, görüde mevcut nesne toplulukları yardımıyla tanımlanabilir.
Soru 2

I. irade, dil tarafından açıklanabilen şeyleri değiştirebilir.
II. Dünya, irademizden bağımsızdır.
III. Özne, dünyanın asli bir unsurudur.
Wittgenstein’ın Tractatus’ta özne ve irade hakkında öne sürdüğü görüşler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3

I. Adlar
II. işaret zamirleri
III. Bağlamsal ifadeler
IV. Belirli betimleyiciler
Russell’ın, belirli betimleyiciler ile ilgili görüşleri dikkate alındığında yukarıdakilerden hangilerinin bir gönderimi bulunur?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

Pragmatizmin gelişiminde belirleyici rol oynayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cantor’un Kümeler Kuramı
B
Frege’nin Niceleme Kuramı
C
Marx’ın iktisat Kuramı
D
Maxwell’in Elektromanyetizma Kuramı
E
Darwin’in Evrim Kuramı
Soru 5

Felsefi Soruşturmalar'da (Philosophical Investigations) sunulduğu biçimiyle ad -nesne bağıntısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eğer adlar basit nesnelere karşılık gelmezlerse, adların tanımlaması sonsuza kadar sürer.
B
Bir adın anlamı ile o adı taşıyan şey, bir ve aynıdır.
C
Bir sözcüğün anlamı, onun dildeki kullanımıdır.
D
isimlerin işaret ettiği nesneler basittir.
E
isimler, nesnelere işaret eder.
Soru 6

Viyana’da bir araya gelen bir grup felsefeci ve bilim adamının düşünsel arayışları neticesinde şekil almış felsefî yaklaşıma ne ad verilir?

A
idealizm
B
Pragmatizm
C
Anlambilim
D
Analitik felsefe
E
Mantıkçı pozitivizm
Soru 7

Wittgenstein’in Felsefî Soruşturmalar’da kullandığı yöntemi en îy[ özetleyecek motto aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünmeyin, fakat bakın!
B
Düşünün!
C
Düşünün ama bakmayın!
D
Dil oyunlarıyla bakın!
E
Düşünün ve bakın!
Soru 8

Philosophical Investigations (Felsefi Soruşturmalar) adlı kitabında “Bizim yaptığımız, sözcükleri metafiziksel kullanımlarından gündelik kullanımlarına geri getirmektir.” diyen felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wittgenstein
B
Ayer
C
Carnap
D
Schlick
E
Hume
Soru 9

Moritz Schlic önderliğinde biraraya gelmiş olan ve Metafiziksel ifadeler, yanlış olmaktan çok anlamsızdır bakış açısına sahip felsefeci topluluğa ne ad verilir?

A
idealist
B
Viyana çevresi
C
Doğa felsefecisi
D
Sofist
E
Pragmatist
Soru 10

Wittgenstein, bir şeyin özünün ne olduğu, görünenin altında yatanın ne olduğu gibi soruların felsefe yapma biçimini etkilediğini düşünmektedir.
Buna göre, Wittgenstein; 'Felsefi Soruşturmalar' adlı eserinde bu düşünüş biçimini nasıl adlandırmaktadır?

A
Dilsel çözümleme
B
Mantıksal çözümleme
C
Bilimsel felsefe
D
Felsefi yanılsama
E
Felsefi analiz
Soru 11

Dünyanın Mantıksal Yapısı adlı eserinde Bilimsel terimleri görüngüsel terimler cinsinden tanımlayacağı biçimsel bir dizge geliştiren Carnap, aşağıdaki hangi ikili yükleme dayanmıştır?

A
Zıtlık
B
Çelişkilik
C
Aynılık
D
Eşitlik
E
Benzerlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mantıksal pozitivizmin temel tezlerinden biri değildir?

A
Matematiksel önermeler, analitik ve a pirori’dir.
B
Bir önermenin anlamı, onun doğrulanabilme yöntemidir.
C
Felsefenin işlevi, dilin kullanımına ilişkin muğlaklıkları gidermektir.
D
Felsefe, metafiziksel düşünüş biçimlerinden ve metafiziksel önermelerden arındırılmalıdır.
E
Felsefe, bilimin dili üzerine konuşmalı ve bilimin mantığını ortaya koymaya çalışmalıdır.
Soru 13

I. Tekil bir terimi içeren bir ifadenin anlamlı olması için bu terim tarafından adlandırılan bir şey olmalı dır.
II. Genel terimlerin anlamlı olması, tümellerin varlığını gerektirmez.
III. Varlıkbilim hakkındaki sorular, dile ilişkin sorulara tercüme edilebilir ama bu sorunun kendisinin dilsel olduğu anlamına gelmez.
Quine’ın varlıkbilimsel bağlanma hakkındaki görüşleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14

Zihin başlı başına bir nesne değil, insanın davranışlarının ve etkinliklerinin belli bir düzenlenişidir. görüşünü savunan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayer
B
Wittgenstein
C
Ryle
D
Carnap
E
Austin
Soru 15

Ryle’a göre farklı sözcük ve ifadelerin farklı bağlamlarda farklı içermelere sahip olması aşağıdakilerden hangisini yaratmaktadır?

A
Ailevi benzerlikler
B
Dil oyunu
C
Mantıksal çözümleme
D
Sistemli muğlaklık
E
Resmetme
Soru 16

“Bilgisel dizgemizde en az sarsıntıyı yapacak surette değişikliğe gitme eğilimindeyizdir.” cümlesini düstur olarak ifade eden Quine, bu düstura ne ad verir?

A
En az sakatlama
B
indirgeme
C
Bütünleme
D
Empirisizmin iki dogması
E
Anlamın belirsizliği
Soru 17

Quine, bilgisel dizgemizde en az sarsıntıyı yapacak surette değişikliğe gitmemizi nasıl adlandırmaktadır?

A
Eksik belirlenme
B
En az sakatlama
C
Anlamın belirsizliği
D
Bütüncülük
E
Gönderimin netleştirilememesi
Soru 18

Quine'in, Wittgenstein’in Dewey’e benzer bir biçimde özel dili reddetse de dile ilişkin kopya kuramını savunmayı sürdürdüğünü söyleyerek kendisini eleştirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
From a Logical Point of View
B
Persuit of Truth
C
Word and Object
D
Ontological Relativity
E
From Stimulus to Science
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Austin’in eserlerinden biridir?

A
How to Do Things With Words
B
On Certainty
C
The Concept of Mind
D
The Logical Syntax of Language
E
Word and Object
Soru 20

Austin “The Meaning of a Word” başlıklı makalesinde aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

A
Duyu verilerine dayalı algı anlayışına
B
Felsefe çevrelerinde o sıralarda kabul gören dil anlayışına
C
Felsefeyi sözcüklerin anlamını belirlemeye çalışmakla özdeşleştiren yaklaşımlara
D
idealizm'e
E
Bağıntı diye bir kavram olduğuna dair görüşlere
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x