Çağdaş Felsefe 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Russell'ın küme kuramında yer alan paradoksları çözmek üzere Alfred North Whitehead'le Principia Mathematica da geliştirdiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağıntılar kuramı
B
idealist kuram
C
Tipler kuramı
D
Çelişki kuramı
E
Özgün kuram
Soru 2

Wittgenstein Açıktır ki etik sözcüklere dökülemez. derken neyi kastetmektedir?

A
Etik aşkınsaldır.
B
Etik bu dünyaya aittir.
C
irademle iyi ve kötüyü ayırt edebilirim.
D
Dünya iradem olduğu sürece vardır.
E
Dünya sınırlı bir bütündür.
Soru 3

Tüm bekârlar evli değildir yargısı ne tür bir yargıdır?

A
A posteriori
B
Sentetik a priori
C
Sentetik a posteriori
D
Analitik a posteriori
E
Analitik a priori
Soru 4

Zihinsel süreçleri ve davranışları organizmanın çevresiyle uyum süreci içinde ele almayı ön plana çıkaran kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcılık
B
Toplumsalcılık
C
Araçsalcılık
D
AkıIsalcıIık
E
İşlevselcilik
Soru 5

I. Bir önermenin anlamı onun doğrulanabilme yöntemidir.
II. Matematiksel önermelerin analitik ve a pirori olduğu söylenemez.
III. Felsefe bilimin dili üzerine konuşan bir üst dil olarak geliştirilmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri mantıksal pozitivizmin temel tezleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

I. Felsefe dilin fiili kullanımına hiçbir surette karışmaz; en nihayetinde sadece onu tasvir edebilir.
II. Felsefe dile bir temel temin edemez.
III. Felsefecinin bir soruyu ele alışı bir hastalığı, dili yanlış kullanmaktan kaynaklanan bir hastalığı tedavi etmek gibidir.
Wittgenstein’ın Felsefî Soruşturmalarda savunduğu felsefe anlayışı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7

Moritz Schlic önderliğinde biraraya gelmiş olan ve Metafiziksel ifadeler, yanlış olmaktan çok anlamsızdır bakış açısına sahip felsefeci topluluğa ne ad verilir?

A
Viyana çevresi
B
Pragmatist
C
idealist
D
Sofist
E
Doğa felsefecisi
Soru 8

Wittgenstein’a göre; isimlerin dil için esas olduğu, adların belli bir yöntemle öğrenildiği ve dilin öğrenenlere öğretildiği yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnekleyerek tanımlama
B
Dil oyunları
C
Yazılı tanımlama
D
Bilimsel tanımlama
E
Resmetme
Soru 9

Wittgenstein’a göre Eğer söylediğimiz bir şeyi karşımızdaki anlamazsa ifademizi farklı biçimlerle, başka kelime grupları kullanarak, bir sözcük ya da sözcük grubunun yerine bir başkasını koyarak açıklamaya çalışmamıza ne denir?

A
Deneme-yanılma
B
izah etme
C
Çözümleme
D
Açıklama
E
Anlatma
Soru 10

Ayer’in ahlaki yargıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ahlaki yargılar, önermesel bir içeriğe sahip olmadıklarından doğru ya da yanlış olamazlar.
B
Ahlaki yargıların doğruluğuna sezgisel olarak karar verilebilir.
C
Ahlaki yargılar mantıksal çıkarımlarda öncül olarak yer alabilirler.
D
Ahlaki yargılar, tıpkı olgulara ilişkin yargılar gibi nesnel değerlendirmeye tabidirler.
E
Ahlaki yargılar bilimsel önermeler gibi doğrulanabilirler.
Soru 11

Wittgenstein’ın Felsefî Soruşturmalarda kullandığı yöntemi en özetleyecek motto aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünün ve bakın!
B
Düşünün!
C
Düşünün ama bakmayın!
D
Düşünmeyin, fakat bakın!
E
Dil oyunlarıyla bakın!
Soru 12

Felsefi bazı sorunların dilin yanlış kullanımından kaynaklandığını göstermek temel amacıyla Felsefenin Sözde Sorunları kitabını yazan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wittgenstein
B
Ayer
C
Schlick
D
Hempel
E
Carnap
Soru 13

Mantıksal pozitivizm ve deneyciliğe karşı eleştirileri ile tanınan, felsefe ile bilim dalları arasındaki sınırın ortadan kalktığı bütüncü ve doğalcı bir felsefe anlayışının öncüsü olan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wittgenstein
B
Frege
C
Austin
D
Quine
E
Ryle
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ryle’ın felsefesinde öne çıkan kavramlardan biri değildir?

A
Descartesçı mit
B
Sistemli muğlaklık
C
Kategori hatası
D
Söz edimi
E
Makinedeki hayalet dogması
Soru 15

Ryle’a göre farklı sözcük ve ifadelerin farklı bağlamlarda farklı içermelere sahip olması aşağıdakilerden hangisini yaratmaktadır?

A
Dil oyunu
B
Mantıksal çözümleme
C
Sistemli muğlaklık
D
Resmetme
E
Ailevi benzerlikler
Soru 16

Austin “The Meaning of a Word” başlıklı makalesinde aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

A
Duyu verilerine dayalı algı anlayışına
B
Felsefeyi sözcüklerin anlamını belirlemeye çalışmakla özdeşleştiren yaklaşımlara
C
idealizm'e
D
Bağıntı diye bir kavram olduğuna dair görüşlere
E
Felsefe çevrelerinde o sıralarda kabul gören dil anlayışına
Soru 17

Austin’in genel anlamda idealizmin eleştirisini içeren eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performative Utterances
B
Are there A Priori Concepts?
C
Sense and Sensibilia
D
Philosophical Papers
E
A Plea for Exuces
Soru 18

“Bilgisel dizgemizde en az sarsıntıyı yapacak surette değişikliğe gitme eğilimindeyizdir.” cümlesini düstur olarak ifade eden Quine, bu düstura ne ad verir?

A
Anlamın belirsizliği
B
En az sakatlama
C
Empirisizmin iki dogması
D
Bütünleme
E
indirgeme
Soru 19

Fikirler arası bir bağıntıyı ya da bir olguyu ifade etmeyen önermeler nasıl önermelerdir?

A
Analitik
B
Sentetik
C
Anlamlı
D
Anlamsız
E
Empirik
Soru 20

Quine’in “Two Dogmas of Empiricism” adlı makalesinde ifade ettiği biçimiyle deneyciliğin dogmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Önermeler analitik ve sentetik olmak üzere ikiye ayrılırlar.
B
Analitik önermelerin doğruluğu sentetik önermelere dayanarak belirlenmektedir.
C
Karmaşık önermeler deneyimle karşılaştırılabilecek basit önermelere indirgenebilir.
D
Bu dogma bilim adamları ile felsefeciler arasında bir işbölümünü beraberinde getirmektedir.
E
Analitik önermelerin bulunması sentetik önermeler için bir sınır durumunu ifade etmektedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x