Çağdaş Felsefe 1 2017-2018 Vize Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnançların sabitlenmesi konusunda Peirce’ın yaptığı sınıflandırmaya göre aşağıdaki yöntemlerden hangisinde söz konusu inançlar kamusal bir tartışmaya açılmaktadır?

A
Bilim yöntemi
B
inatçılık yöntemi
C
Araçsalcı yöntem
D
Otorite yöntemi
E
Doğal tercihler yöntemi
Soru 2

“Kedi” kavramının tanımında “kişiliklilik”in bulunmadığını varsayalım.
Buna göre “Tüm kediler kişiliklidir.” önermesi aşağıdaki sınıflardan hangisinde değerlendirilir?

A
Sentetik a posteriori
B
Analitik a priori
C
Sentetik a priori
D
Analitik a posteriori
E
Zorunlu a posteriori
Soru 3

I. Kant - Saf görüde inşa edilen nesneler hakkında yargılar içermektedirler.
II. Hilbert - Platoncu anlamda var olan nesneler hakkında yargılar içermektedirler.
III. Poincare - Temel terimlerin tanımlandığı ifadelerdir.
IV. Frege - Ampirik bir içeriğe sahiptirler.
Yukarıdaki felsefeciler ile geometrik aksiyomların mahiyeti ile ilgili önermeler arasındaki eşleşmelerden kaç tanesi doğrudur?

A
0
B
1
C
2
D
3
E
4
Soru 4

Herhangi bir terimin farklı bağlamlarda hangi anlamlara geldiğinin araştırılması aşağıdaki bilim dallarından hangisinin konusunu oluşturur?

A
Fonoloji
B
Sentaks
C
Pragmatik
D
Linguistik
E
Semantik
Soru 5

Kant’a göre teorik fiziğin temelinde yer alan “Tüm değişimlerin bir nedeni vardır” önermesi aşağıdaki sınıflardan hangisinde değerlendirilir?

A
Analitik a posteriori
B
Sentetik a posteriori
C
Analitik a priori
D
Sentetik a priori
E
Zorunlu a posteriori
Soru 6

Peirce’ın, Descartesçı şüphe yöntemine getirdiği eleştiriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilimsel araştırmaya tam bir kesinlikle başlamak gerekmediği için Descartes’çi şüphe yöntemi bilim için uygun yöntem değildir.
B
Gerçek şüpheler inançlarımızı sarsacak olaylarla karşılaştığımızda ortaya çıkarlar.
C
inançlarımızı radikal bir biçimde sorgulamamız bilimsel gelişim için temel bir başlangıç noktası teşkil eder.
D
Descartesçı şüphe yöntemi gerçek sorunlardan kaynaklanmayan ve felsefecilerin mutlak kesinlik arayışlarından çıkan yapay bir yöntemdir.
E
inançlarımız alışkanlıklarımızı belirler ve tüm alışkanlıklarımızdan kökten bir biçimde vaz geçmek olanaklı değildir; bu nedenle Descartes’çi şüphe yönteminin samimi olarak savunmak olanaklı değildir.
Soru 7

I. Soruşturma sürecini başlatan bir uyaran olarak bir şeyden şüphe duyarız.
II. Soruşturmanın amacı şüpheden arınarak inanç ya da kanaatleri sabitlemektir.
III. Soruşturma süreci ancak konuyla ilgili bilgi hakikate ulaşınca sona erer. Peirce’a göre bir uyaran, bir amaç ve bir yöntem bilimsel soruşturmanın unsurlarını oluştururlar.
Bu unsurlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

“En az bir x ve en az bir y için x F’dir ve y F’dir ve x=y doğru değildir.” önermesi ile ilgili aşağıdaki sayısal ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tam olarak bir F vardır.
B
Tam olarak iki tane F vardır.
C
En az bir tane F vardır.
D
En fazla iki tane F vardır.
E
En az iki tane F vardır.
Soru 9

I. Frege’nin aritmetiğin temelleri üzerine yaptığı çalışmalar, yazıldıkları dönemde felsefe çevrelerinde geniş tartışma yaratmış ve kabul görmüştür.
II. Frege’nin çalışmaları Peano, Russell ve Wittgenstein gibi matematikçi ve felsefeciler tarafından felsefe dünyasına tanıtılmıştır.
III. Frege’nin Begriffsschrift adlı eserini yazmasındaki temel amacı sayıların sırasını mantıksal sonuca indirgemek üzere görüsel olan herhangi bir unsuru içermeyen bir ideografi geliştirmektir.
Frege’nin çalışmaları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Dewey’in bilimler ve bilimlerde kullanılacak yöntemler ile ilgili aşağıdaki düşüncelerinden hangisi yanlıştır?

A
Varsayımlarımızın bizi gelecekteki amaçlarımıza ulaştırmak üzere işe yarayıp yaramaması, gelecekte karşılaştığımız yeni durumlardaki testlerden geçip geçememesi önemlidir.
B
Varsayımlarımızı doğrudan temas ettiğimiz içeriklerle sınırlamak bu dünyadaki varoluşumuz açısından doğru bir stratejidir.
C
Farklı bilim dallarında kullanılan farklı fikirler, kavramlar ve yöntemler, kendi amaçlarımıza ulaşmak için karşılaştığımız sorunları çözmek için kullanılan araçlardan ibarettir.
D
Fiziğin diğer bilimlere göre önceliği olduğu düşüncesi bilen ile bilinenin ayrılmasına dayalı yanlış bir bilgibilimsel bakış açısına dayanmaktadır.
E
Varsayımlar arzu edilir sonuçlar ürettiği ölçüde onları kullanmaya devam etmeliyiz.
Soru 11

Wittgenstein’ın Tractatus adlı eserindeki görüşleri dikkate alındığında, tüm olanaklı olguların, ya da olanaklı tüm nesnelerin olanaklı tüm bağıntılarının mevcut olduğu mekâna ne ad verilir?

A
Mantıksal Uzay
B
Evren
C
Olgu durumu
D
Dil
E
Resimsel biçim
Soru 12

I. Felsefe zevkli ise felsefe zevklidir.
II. Felsefe zevkli ise mantık dersi zor olamaz.
III. Mantık dersi zordur veya mantık dersi zor değildir.
Yukarıdaki bileşik önermelerin biçimleri itibariyle anlambilimsel olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çelişik - Olumsal - Totolojik
B
Totolojik - Çelişik - Olumsal
C
Olumsal - Olumsal - Totolojik
D
Totolojik - Olumsal - Totolojik
E
Olumsal - Olumsal - Olumsal
Soru 13

I. Temel amaçlarından biri, ifade edilebilir olana bir sınır çizmektir.
II. Gündelik dilin anlambilimi hakkında bir kuram geliştirmeyi hedefler.
III. Doğa bilimlerini dilin sınırları içinde temellendirmeye çalışır.
Wittgenstein’ın Tractatus adlı eseri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Wittgenstein’ın Tractatus adlı eserinde resimler ve temsiller hakkında ifade ettiği görüşler dikkate alındığında, mantıksal uzayda olanaklı bir durumu temsil eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgu durumu
B
Evren
C
Dil
D
Yapı
E
Resim
Soru 15

Moore’a göre “Bir şeyin belli bir X özelliğine sahip olması iyi midir?” biçimindeki soruların cevabı aşikâr değildir. Çünkü iyinin X özelliğini içerecek bir çözümlemesi verilememektedir.
Yukarıdaki görüş, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Mantıksal atomculukla
B
Sağduyu felsefesiyle
C
Gündelik dil felsefesiyle
D
Açık soru kanıtlamasıyla
E
Metafiziğin elenmesiyle
Soru 16

Modern mantığın gelişmesinin analitik felsefe geleneğinin oluşumundaki etkisini yansıtan ifadeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Dilin mantığının doğru biçimde anlaşılması varlıkla ilgili evrensel geçerliliğe sahip yargılara varılmasının önünü açar.
B
Frege’nin niceleme mantığını geliştirmesi ve sayıyı ikinci derece yüklemler mantığında bir kavram olarak tanımlaması analitik felsefenin gelişiminde bir dönüm noktasıdır.
C
Biçimsel bir dil içerisinde geliştirilen modern mantık gündelik dilden kaynaklanan muğlaklığın giderilmesine yardımcı olur.
D
Gündelik dilin barındırdığı belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkan sahte bazı felsefî sorunlar dilin mantığının doğru biçimde ortaya konulması ile aşılabilir.
E
Modern mantığın gelişmesi felsefi tartışmalarda öne sürülen kanıtlamaların biçimlerinin bir muğlaklığa yer vermeyecek biçimde belirlenmesini sağlayarak analitik felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır.
Soru 17

“Tümellere ve duyumlara ilişkin bilgimiz dolaysızdır.” ifadesi Russell’ın hangi kuramı kavramsallaştırması ile ilişkilendirilebilir?

A
Matematiği mantığa indirgeme projesi
B
Yansız bircilik
C
Belirli betimleyiciler kuramı
D
Tipler kuramı
E
Tanışıklık yoluyla bilgi - betimleme yoluyla bilgi ayrımı
Soru 18

I. Belirli betimleyiciler bağlamsal ifadelere (bu, şimdi, burada vb.) benzer biçimde gönderimde bulunurlar.
II. Belirli betimleyiciler adlar gibi gönderimde bulunmazlar.
III. Adlar, işaret zamirleri, bağlamsal ifadeler ve belirli betimleyiciler için bütünleşik bir gönderim kuramı geliştirilebilir.
Yukarıdakilerden hangileri Russell'ın “On Denoting” adlı makalesinde savunduğu görüşlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Son iki yüzyılda mantık ve dil ile ilgili tespitlerden varlığa ilişkin tespitlere geçiş yapılamayacağı fikrinin akademide yaygın olarak benimsendiği görülmüştür.
Yukarıdaki fenomen, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Sağduyu felsefesiyle
B
Dilsel felsefeye sapışla
C
Biçimselcilikle
D
Semantik gelenekle
E
Metafiziğin elenmesiyle
Soru 20

I. Dünyayı oluşturan unsurlar nesneler değil olgulardır.
II. Bir resim temsil ettiğini (doğruluğundan ya da yanlışlığından bağımsız olarak) resimsel biçimi vasıtasıyla temsil eder.
III. Apriori olarak doğru olan resimler vardır.
Wittgenstein’ın Tractatus adlı eserindeki görüşlere göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x