Çağdaş Felsefe 1 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Çağdaş Felsefe 1 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Moore’un savunduğu pozisyon olan sağduyuya dayalı gerçekçilikte çözmeye çalıştığı sorun nedir?

A
Sağduyuya yönelik kuşku
B
Felsefi kuşkuculuk
C
Dünyanın hızla büyüyen nüfusuna karşın felsefe anlayışının zayıflaması
D
Sağduyuya dayalı kanaatlerimiz
E
Dış dünyayla ilgili bilgimizin, duyumlara ve duyumsal deneyimlere dayanması
1 numaralı soru için açıklama 
Moore’un çözmeye çalıştığı sorun şu biçimde ifade edilebilir: Dış dünyayla ilgili bilgimiz, duyumlara ve duyumsal deneyimlere dayanır. Ancak duyusal deneyimler, algılayanın bilincinde ortaya çıkan özel olaylardır. Buna karşılık bizim dış dünyayla ilgili bilgimiz, kamusal olarak diğer algılayanlar için de mevcut olan nesnelere ilişkin bir bilgidir.
Soru 2

Moore aşağıdakilerden hangisini Cambridge'te öğrenim gördüğü dönemde hakim olan idealist felsefeye karşı geliştirmiştir?

A
Modern Mantık
B
Sağduyuya Dayalı Felsefe
C
Ahlak Felsefesi
D
Mantıksal Atomculuk
E
Bilim Felsefesi
2 numaralı soru için açıklama 
Moore’un mücadele ettiği ve karşı çıktığı felsefe geleneği, söz konusu sağduyuya dayalı önermeleri sorgulayan bir tür idealist felsefedir. Moore’un, Cambridge’te öğrenim gördüğü dönemde hakîm olan felsefe anlayışı budur. En azından Moore’un bu felsefe geleneğini anlayış biçimi böyledir.
Soru 3

Russell’in bilim felsefesine ilişkin görüşleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Algısal olanla algısal olmayan arasında bir üst üste çakışma yoktur.
B
Algısal olan, dış dünyanın bir parçasıdır ve içkin karakteri hakkında bilgi sahibi olamayız.
C
Fiziksel dünyanın sadece soyut yapısı hakkında bilgi sahibi olabiliriz.
D
Bilimin bulduğu yanıtlar geçici değildir.
E
Bilim, her şeyi içine alan organik bir kavrayışa ulaşabilir.
3 numaralı soru için açıklama 
Russell’e göre algısal olanla algısal olmayan arasında bir üst üste çakışma olduğunu varsayarız. O’na göre, algısal olan, dış dünyanın bir parçasıdır ancak içkin karakteri hakkında doğrudan bilgi sahibi olabiliriz. Russell, bilimin bulduğu yanıtların geçici olduğunu (mutlak olmadığını) öne sürer. Ayrıca, Russell, bilimin küçük ilerlemeler kaydettiğini ve herşeyi içine alan organik bir kavrayışa ulaşamayacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda A, B, D ve E şıklarında yer verilen ifadeler Russell’in bilimin felsefesine ait görüşleri değildir. C şıkkında belirtilen “Fiziksel dünyanın sadece soyut yapısı hakkında bilgi sahibi olabiliriz”ifadesi Russell’in benimsediği bir ifadedir.
Soru 4

Russell'ın belirli betimleyicilerin tekil adlar gibi bir bireye gönderim yapmasının gerekmediğini, bu düşüncenin dilin mantığının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını gösteren çalışması hangisidir?

A
Marriage anad Morals
B
A History of Western Philosophy
C
On Denoting
D
A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz
E
The Principles of Mathematics
4 numaralı soru için açıklama 
Russell'ın1905 yılında Mind dergisinde yayımladığı “On Denoting” adlı makale, analitik felsefenin kuruluşu bakımından çok önemlidir. Bu çalışmasında Russell, belirli betimleyicilerin tekil adlar gibi bir bireye gönderim yapmasının gerekmediğini, bu düşüncenin dilin mantığının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını gösterir.
Soru 5

Moore'un görüşleri arasında Wittgenstein'ın en etkileyici felsefi görüş olduğunu söylediği görüş hangisidir?

A
Moore paradoksu
B
Organik bütün yaklaşımı
C
Açık soru kanıtlaması
D
Doğalcı yanılsama
E
İçsel bağıntılar doktrini
5 numaralı soru için açıklama 
Moore’un görüşleri arasında, Wittgenstein’ın özellikle etkilendiği görüş bugün, Moore Paradoksu olarak anılmaktadır. Wittgenstein, bu paradoksun Moore’un ifade ettiği en etkileyici felsefî görüş olduğunu söylemiştir. Hatta rivayete göre Wittgenstein, Moore’un bu paradoksu bir dersinde ifade ettiğini duymuş ve Moore’un evine giderek kendisini yataktan kaldırarak Moore’un verdiği dersi kendisine tekrar etmesini söylemiştir. E seçeneğinde yer alan içsel bağıntılar doktrini ise Russell'ın eleştirdiği idealist anlayışa verdiği isimdir. Diğer seçeneklerde yer alan organik bütün yaklaşımı, açık soru kanıtlaması ve doğalcı yanılsama da Moore'un görüşlerindendir ancak, Wittgenstein'ın en etkileyici bulduğu görüş değildir.
Soru 6

“Sağduyuya dayalı dünya görüşü” fikrini ortaya atan düşünürün adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmektedir?

A
Gottlob Frege
B
Bertrand Russel
C
Ludwig Wittgenstein
D
Edward Moore
E
Charles Peirce
6 numaralı soru için açıklama 
Moore, “sağduyuya dayalı” önermeler olarak adlandırdığı bir grup önermeyi ayırt eder. Bunları iki grupta ele alır. İlk grupta yer alan önermelere örnek olarak şunlar verilebilir: Moore, bir insan bedenine sahiptir. Bedeni belli bir zaman önce doğmuş ve o zamandan bu zamana kesintisiz olarak yerkürenin üzerinde varlığını sürdürmüştür. Zaman içerisinde değişimlere uğramıştır. Diğer birtakım üçboyutlu, hacme ve biçime sahip nesnelerle farklı zamanlarda, belli mesafelerde birlikte var olmuştur. Bu önermeler, yaşayan başka insan bedenleri için de söylenebilir. Dünya, benim bedenimin var olmasından çok uzun zaman öncesinden beri vardır. Üzerinde, pek çok insan bedeni yaşamış ve ölmüştür. Bedenim farklı türlerde deneyimlere sahip olmuştur. Farklı bedenlere sahip insanlar da bu tür deneyimlere sahip olmuştur. Moore ayrıca bu önermelere şu ikinci önermeyi de ekler: Diğer insanlar da Moore’un kendisi ve çevresi ile ilgili bildiği önermeleri, kendi deneyimleri dâhilinde bilirler. İşte bu iki grupta yer alan önermeler bir araya getirildiğinde “sağduyuya dayalı dünya görüşünü” oluşturur.
Soru 7

Principia Mathematica (Matematiğin Temelleri) adlı eseri önemli kılan, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analitik felsefenin temellerini içermesi.
B
Modern mantığın ulaştığı sonuçları başarı ile ifade etmesi.
C
Bertrand Russell tarafından yazılmış olması.
D
Dilsel işaretler yerine anlama odaklanması.
E
George Edward Moore tarafından yazılmış olması.
7 numaralı soru için açıklama 
Bertrand Russell, Alfred North Whitehead ile birlikte 1910 - 1913 yılları arasında kaleme aldığı Principia Mathematica (Matematiğin Temelleri) adlı eserinde, modern mantığın o ana kadar ulaştığı sonuçları başarıyla ifade etmiştir. Principia Mathematica nın amacı, matematiğin, ilk teoremlerinden başlayarak, mantık teoremleri ile ispatlanmasıdır. İlk teoremler, matematik konuşabilmek için matematik dilinin oluşturulmasıdır ; insanların anlaşabilmesi için Türkçe ve İngilizce gibi dillerin oluşturulması gibi. 0'dan başlayarak, 1 ve diğer tam sayılarla devam ederek, sayıların varlığının ispatlanması, ilk sıralardaki teoremlerdendir. Toplam ve çıkarma işlemlerinin ispatlanması (1 + 1 = 2 ; 1 - 1 = 0 olması gibi), ilk sıralardaki teoremlerdendir. (Bertrand Arthur William Russell ve Alfred North Whitehead : ingiliz, filozof, matematikçi ; Russel : aynı zamanda tarihçi ve sosyolog).
Soru 8

Bedeni belli bir zaman önce doğmuş ve o zamandan bu zamana kesintisiz olarak yerkürenin üzerinde varlığını sürdürmüştür. Zaman içerisinde değişimlere uğramıştır. Diğer birtakım üç boyutlu, hacme ve biçime sahip nesnelerle farklı zamanlarda, belli mesafelerde birlikte var olmuştur. Bu önermeler, yaşayan başka insan bedenleri için de söylenebilir. Dünya, benim bedenimin var olmasından çok uzun zaman öncesinden beri vardır. üzerinde, pek çok insan bedeni yaşamış ve ölmüştür. Bedenim farklı türlerde deneyimlere (çevremdeki nesneler ve diğer bedenlerle ilgili algılara) sahip olmuştur. Farklı bedenlere sahip insanlar da bu tür deneyimlere sahip olmuştur.
Yukarıda verilen paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Moore'un sağduyuya dayalı önermelerinin ilk grubudur.
B
Moore'un sağduyuya dayalı önermelerinin ikinci grubudur.
C
Wittgenstein'in önermeleridir.
D
Analitik felsefenin temel önermelerindendir.
E
Bertrand Russell'a ait önermelerdir.
8 numaralı soru için açıklama 
İngiliz filozof George Edward Moore, “sağduyuya dayalı” önermeler olarak adlandırdığı bir grup önermeyi ayırt eder. Bunları iki grupta ele alır. İlk grupta yer alan önermelere örnek olarak şunlar verilebilir: Bedeni belli bir zaman önce doğmuş ve o zamandan bu zamana kesintisiz olarak yerkürenin üzerinde varlığını sürdürmüştür. Zaman içerisinde değişimlere uğramıştır. Diğer birtakım üç boyutlu, hacme ve biçime sahip nesnelerle farklı zamanlarda, belli mesafelerde birlikte var olmuştur. Bu önermeler, yaşayan başka insan bedenleri için de söylenebilir. Dünya, benim bedenimin var olmasından çok uzun zaman öncesinden beri vardır. üzerinde, pek çok insan bedeni yaşamış ve ölmüştür. Bedenim farklı türlerde deneyimlere (çevremdeki nesneler ve diğer bedenlerle ilgili algılara) sahip olmuştur. Farklı bedenlere sahip insanlar da bu tür deneyimlere sahip olmuştur.
Soru 9

Bilgiyi, temel atomsal önermeler ve bu önermelerin doğruluk fonksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşan bileşik önermelerden ibaret olduğunu öne süren yaklaşım hangisidir?

A
Yansız bircilik
B
Yapısal gerçekçilik
C
Sağduyuya dayalı felsefe
D
Mantıksal atomculuk
E
Açık soru kanıtlaması
9 numaralı soru için açıklama 
Mantıksal atomculuk, deneycilikle mantıkçılığı mezceden bir yaklaşım olarak, Russell’ın felsefe anlayışının temelinde yer alır. Russell bu yaklaşımı 1918 yılında verdiği, “The Philosophy of Logical Atomism” başlıklı derste sunar. Russell bu dersinde, dünyayı bir ayna gibi yansıtan (temsil eden) ideal ve dünyayla eşbiçimli bir dilden söz eder. Bu itibarla bilgimiz, temel atomsal önermeler ve bu önermelerin doğruluk fonksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşan bileşik önermelerden ibarettir. Russell’a göre her anlamlı önerme, duyu deneyiminde doğrudan bir karşılığı (gönderimi) bulunan terimlerden oluşmalıdır. Kendi bilgi anlayışında yer alan bir ayrıma dayanarak Russell, terimlerin gönderimlerini ya tanışıklık yoluyla bilmemiz ya da bildiğimiz terimlerden mantıksal olarak türetebilmemiz gerektiğini söyler. Bu biçimiyle mantıksal atomculuk uç noktada deneyci bir felsefî konumdur.
Soru 10

Russell’in felsefî görüşlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Felsefî çözümlemeyi akademik felsefenin temel yöntemi haline getirmiştir.
B
Analitik felsefenin kurucularından biri olarak kabul edilir.
C
Frege’nin Matematiği Mantığa İndirgeme Projesi’ne ilişkin bir paradoks ortaya atmıştır.
D
Tipler kuramını geliştiren felsefecilerden biridir.
E
İçsel bağıntılar doktrini olarak adlandırdığı anlayışı benimsemiştir.
10 numaralı soru için açıklama 
Russell, içsel bağıntılar doktrini olarak adlandırdığı idealist anlayışı benimsememiş; aksine eleştirmiştir. Russell, bu yaklaşımın savunduğu gerçekliğin, tek bir birleşik nesne olarak tasarlanmasını ve tüm nesnelerin birbirlerine doğaları ve varoluşları gereği bağlı olmasını eleştirmiştir. Russell’e göre bu yaklaşımdaki sorun, bir nesnenin bilinebilmesinin nesnenin sahip olduğu tüm bağıntıların bilinmesini gerektirmesiydi. Russell’a göre bu durumda uzay, zaman, sayı ve genel olarak bilimin konusunu teşkil eden nesneler, tam olarak bilinemez hale geliyorlardı. Dolayısıyla, E şıkkında belirtilen ifade Russell’in görüşü değildir. Diğer şıklarda belirtilen tüm ifadeler Russell’in felsefî görüşleridir.
Soru 11

Wittgenstein'nın temel önermelerinin başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğruluk değerlerinin bir başka önermeden türetilememesidir.
B
Çözümlenmesi sonucu atomsal önermelere varacağımızı söyler.
C
Dünya, doğru cümlelerin bütünü tarafından temsil edilir.
D
Önermeler, belli bir bağlantı içerisindeki adlardan oluşur.
E
Önermeler bir resim olduğuna göre, belli unsurları ve bu unsurların belli bir düzenlenişini içermelidir.
11 numaralı soru için açıklama 
Temel önermeler, adların dolaysızca ilişkilendirildiği basit önermelerdir. Temel önermelerin önemli bir özelliği ise doğruluk değerlerinin bir başka önermeden türetilememesidir. Bir başka deyişle, temel önermelerin doğruluk değerleri birbirlerinden bağımsızdır.
Soru 12

Dünyanın varlığına karşı hayrete düşmek Mutlak olarak güvende hissetmek Maddi isteklerimizin hepsine kavuşmak Dünyevi isteklerimizden arınmak
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Wittgenstein'a göre mutluluğu hissetmemize yarayan türden deneyimlerdendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve IV
D
II ve IV
E
I, II ve IV
12 numaralı soru için açıklama 
Buradan anlayabildiğimiz kadarıyla iradenin iyi kullanımı, etik açıdan iyi davranışlar, beraberinde özneye “farklı” bir dünyada bulunma ve bu dünyada mutlu olma olanağı verir. Söz konusu mutluluk, mutlak anlamda değerli bir şeye sahip olmaktır. Bu anlamda değerli olan ne olabilir? Wittgenstein, 1929 veya 1930 yılında verdiği ve 1965 yılında yayımlanan “Lectures on Ethics” adlı dersinde, bu tür iki deneyimden söz eder: “Dünyanın varlığına karşı hayrete düşmek” ve “mutlak olarak güvende hissetmek” (“Lectures on Ethics”, s.8).
Soru 13

Wittgenstein'nın Kant ile yakın olan düşüncesi nedir?

A
Düşünülebilen ve düşünülemeyen ayırımı
B
Din felsefesi yorumu
C
Metafizik hakkındaki yaklaşımı
D
Dünya görüşü
E
Gelecek kaygısı
13 numaralı soru için açıklama 
Söylenebilir olanı söylenemez olandan ayırmak, Wittgenstein’ın felsefî projesine ana rengini vermektedir. Wittgenstein’ın bu yaklaşımı, Kant’ın metafizik eleştirisini hatırlatmaktadır. Kant, Kritik der reinen Vernunft adlı eserinde aklın kendi sınırları içersinde neyi bilebileceğini ortaya koyarak, bilinemez ve üzerinde söz söylenilemez olanı açığa çıkarmaya çalışmıştır. Kant’a göre bizim bilgimiz, görüngüsel olanla sınırlıdır; kendi başına olanı düşünebilmekle beraber onun hakkında bir bilgi sahibi olmamız olanaksızdır. Ayrıca Tanrı, ruh ya da evrenin tamamı gibi, görümüzde temsil edemeyeceğimiz idealar hakkında akıl yürütmemiz ve doğru bir takım sonuçlara ulaşmamız da olanaksızdır. Wittgenstein da benzer bir çizgide ilerlemektedir. Ancak, belki de onun projesi daha da köktencidir. Wittgenstein, neyin düşünülemez olduğunu dilin sınırları içerisinde belirlemeye çalışmaktadır.
Soru 14

Wittgenstein'a göre içinde yaşadığı çağın ve geçmiş çağlardan o güne aktarılan felsefî sorunların çözümünde aşağıdakilerden hangisi etkili olmaktadır?

A
İyi bir eğitim
B
Çağa ayak uydurma
C
Mantık
D
Çok okuyup çok düşünmek
E
Felsefe alanında her eserin dikkate alınması
14 numaralı soru için açıklama 
Wittgenstein, içinde yaşadığı çağın ve geçmiş çağlardan o güne aktarılan felsefî sorunların çözümü için anahtarı mantıkta görmektedir. Felsefenin sorunlarının ortaya konulmasının kendisi felsefî bir sorundur ve bu sorunların ortaya çıkmasının nedeni, dilin mantığının yanlış anlaşılmasıdır.
Soru 15

I. Düşünceler, belirli bir düzenlemeye sahip değildir.
II. Düşünceler, ifadelerini algılanabilir işaretlerde, dilde bulur.
III. Yanlış ve doğru düşüncelerin toplamı, dünyanın bir resmidir.
IV. Düşünceler, resimlerdir.
V. Düşünceler, olanaklı olgu durumunu betimlerler.
Wittgenstein’ın “düşünceler” üzerine görüşlerine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
III ve IV
C
II, IV ve V
D
II, III ve IV
E
I, III ve V
15 numaralı soru için açıklama 
II, IV ve V’te belirtilen ifadeler doğru ifadelerdir. I ve III’te belirtilen ifadeler doğru değildir. Wittgenstein, düşüncelerin resimler gibi belli bir düzenlemeye ve resimsel bir biçime sahip olduğunu belirtir. Dolayısıyla, I’deki “Düşünceler, belirli bir düzenlemeye sahip değildir” ifadesi yanlıştır. Ayrıca, III.’te de belirtilen ifade doğru değildir. Wittgenstein, yanlış düşüncelerin değil doğru düşüncelerin toplamının dünyanın bir resmi olduğunu öne sürer. Dolayısıyla, Wittgenstein’ın düşünceler üzerine görüşlerine ilişkin sadece II, IV ve V’te belirtilen ifadeler doğrudur.
Soru 16

Wittgenstein, _______________ kavramını, tüm olanaklı olguların ya da olanaklı tüm nesnelerin, olanaklı tüm bağıntılarının mevcut olduğu mekânı ifade etmek için kullanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Resimsel Biçim
B
Totoloji
C
Mantıksal Atomculuk
D
Kritik der Reinen Vernunft
E
Mantıksal Uzay
16 numaralı soru için açıklama 
Wittgenstein, mantıksal uzay kavramını tüm olanaklı olguların ya da olanaklı tüm nesnelerin, olanaklı tüm bağıntılarının mevcut olduğu mekânı ifade etmek için kullanmıştır.
Soru 17

Wittgenstein'ın Cambridge'de öğrenim görmesi gerektiğini söyleyen ve Cambridge'deki bir yılın sonunda kendisini felsefe alanında devam etmesi için yüreklendiren iki felsefeci aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A
Moore - Russell
B
Frege - Moore
C
Schlick- Moore
D
Frege - Russell
E
Schlick - Russell
17 numaralı soru için açıklama 
Frege ile bir görüşme yaptı ve Frege kendisine Cambridge’e gidip Russell ile çalışmasını önerdi. Wittgenstein, Frege’nin bu tavsiyesini tuttu ve 1911’de Cambridge’e gitti. Russell, Wittgenstein’ın Cambridge’de geçirdiği ilk dönemin sonunda, kendisini ziyaret edişini ve felsefeye devam edip etmemek konusunda fikrini sormasını şöyle anlatır: Cambridge’deki birinci döneminin sonunda bana geldi ve konuştu: “Lütfen bana tam bir aptal olup olmadığımı söyler misiniz?” Ben de cevap verdim: “Sevgili dostum, bilmiyorum. Niçin bana soruyorsun?” Dedi ki “Çünkü tam bir aptalsam gidip pilot olacağım, eğer değilsem bir filozof olacağım.” Ona tatilde felsefî bir konu üzerine bir şey yazmasını ve o zaman kendisine tam bir aptal olup olmadığını söyleyebileceğimi söyledim. ‹kinci dönemin başında bana önerdiği şeyi tamamlamış olarak getirdi. Sadece bir cümleyi okuduktan sonra ona dedim ki: “Hayır, sen bir pilot olmamalısın”.
Soru 18

İşte şeyler böyledir önermesi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A
Çelişki
B
Totoloji
C
Bağlam
D
Birleşik Önerme
E
Sentaks
18 numaralı soru için açıklama 
4.5 İşte şeyler böyledir. Totolojilerde ve çelişkilerde ise bir sınır durumu söz konusudur: Totolojiler ve çelişkiler, hiçbir şey söylemediğini gösterir. Eğer bir şey söylemediklerini gösteriyorlarsa totolojilerin ve çelişkilerin herhangi bir önemi var mıdır? Onlar, mantıksal uzayın yapısını açığa çıkarırlar. Neyin olanaklı neyin olanaksız olduğunu ortaya koyarlar. Aynı zamanda totolojiler, mantıksal (zorunlu) önermelerdir. Tractatus’a göre, tüm mantıksal çıkarım kuralları, bir totoloji biçiminde ifade edilebilir.
Soru 19

I. Mantıksal doğru ve mantıksal yanlış önermeler, bileşik önermeler olmak durumundadır. Basit (temel) önermeler, olguları resmettikleri için olumsaldır.III. Totolojiler ve çelişkiler, bir olguyu resmedebilir.
Wittgenstein'in mantıksal doğruluk ile ilgili yukarıdaki görüşlerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I-II
E
I-III
19 numaralı soru için açıklama 
Totolojiler ve çelişkiler, bir olguyu resmetmez. Temel önermeler, bir olgu durumunun olup olmadığını söylediği için içeriği olan bir şey söylemekte, bu itibarda bir olguyu resmetmektedir. Oysa totolojiler ve çelişkiler için böyle bir durum söz konusu değildir.
Soru 20

Wittgenstein ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

A
Cambridge Üniversitesi’nde olduğu dönemlerde İngiliz felsefeci Russell tarafından felsefeye devam etmesi konusunda desteklenmiştir.
B
Dil, mantık, mutluluk ve benzeri bir çok konu üzerine yazdığı Tractatus adlı eserini tamamlayamamıştır.
C
Kendi felsefi projesine “söylenebilir olanı söylenemezden ayırmak” görüşü ana rengini vermiştir.
D
Felsefî sorunların çözümünün anahtarı mantıktır.
E
Tractatus adlı yapıtı, kısa ve numaralandırılmış yedi aforizmadan oluşur.
20 numaralı soru için açıklama 
A, C, D, ve E şıklarında yer verilen ifadeler Wittgenstein ile ilgili doğru ifadelerdir. A şıkkında belirtildiği gibi, Wittgenstein, Cambridge Üniversitesi’nde birlikte çalıştığı dönemlerde, İngiliz felsefeci Russell tarafından felsefeye devam etmesi konusunda desteklenmiştir. C’de belirtildiği gibi, Wittgenstein’ın felsefi projesine “söylenebilir olanı söylenemezden ayırmak” ana rengini vermiştir. D’de yer verildiği gibi Wittgenstein, felsefî sorunların çözümünün anahtarının mantık olduğunu savunur. E’de bahsedildiği gibi, Tractatus adlı yapıtı kısa ve numaralandırılmış yedi aforizmadan oluşur. Ancak, B şıkkında yer verilen ifade doğru bir ifade değildir çünkü Wittgenstein 1 . Dünya Savaşı zamanlarında İtalyan esir kampında olduğu dönemde Tractatus adlı eserini tamamlamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x