Çağdaş Felsefe 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Heidegger’e göre Dasein’ın ayırt edici varlık imkânı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıllı bir hayvan olması
B
Doğaya hakim olması
C
Dile sahip olması
D
Tanrının imgesinde yaratılması
E
Varlığı anlaması
Soru 2

Levinas'ın Descartes’tan ilham aldığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrının varlığını temellendirmek
B
Etiğin ontolojiye önceliğini savunmak
C
Varlığı etik açıdan düşünmek
D
Sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiyi çözümlemek
E
Şüphe metodunu kullanmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bergson’un eserlerinden biri değildir?

A
Yeraltından Notlar
B
Şuurun Dolaysız Verileri
C
Madde ve Hafıza
D
Yaratıcı Tekâmül
E
Ahlakın ve Dinin iki Kaynağı
Soru 4

Derrida’ya göre dekonstrüksiyonun amacı nedir?

A
Metafiziği mistik anlayıştan arındırması
B
Ses ve görüngü ayrımını getirmesi
C
Metafiziğin gizli varsayımlarını açığa çıkarmak
D
Metafiziksiz bir evren yaratması
E
Kültürel araştırmalara yer vermesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in metafizikte varlığa yüklediği anlamlardan biri değildir?

A
Olgu ve doğa
B
Kategoriler
C
Bilfiil olan
D
Hakikat
E
Öz ve ilinek
Soru 6

Levinas “Tanrı ve Felsefe” adlı yazısında, Tanrı’nın felsefedeki yerini hangi alanda bulur?

A
Epistemoloji
B
Ontoloji
C
Estetik
D
Etik
E
Mantık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Heidegger’in etkilendiği filozoflardan biri değildir?

A
Platon
B
Aristoteles
C
Husserl
D
Habermas
E
Kant
Soru 8

Husserl’in Ideen adlı eserinde keşfettiği çözümleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noematik
B
Neoetik
C
Duyusal görü
D
Aklı görü
E
Aşkın ego
Soru 9

Sartre ile Husserl'ın anlaşamadığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolojik ego yönelimsellik sayesinde kurulur.
B
Bilinç aşkın bir ego tarafından örgütlenir.
C
Başkasıyla ilişkide bir bedenim olduğunu fark ederim.
D
Bilincin bir zamansallığı vardır.
E
Bilinç yönelimseldir.
Soru 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bergson’un felsefesinde bilinç in temel işlevini anlatır?

A
Bilinç canlı atılımı yaratır.
B
Bilinçli istenç ahlâkın temelidir.
C
Bilinç yaşamı meydana getirir.
D
Bilinç kişiliği oluşturur.
E
Bilinç hafızadır.
Soru 11

Derrida’ya göre toplumun, devletin ve hukukun kuruluşu neye dayanır?

A
Kurucu bir edimin performansına
B
Kendini bir bütüne vermeye
C
Toplumsal sözleşmeye
D
Doğal haktan vazgeçişe
E
Mitik bir anlatıyı kabul etmeye
Soru 12

Doğru değerler ile yanlış değerleri birbirinden ayırt etmeye yarayan normatif disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filoloji
B
Nümizmatik
C
Sosyoloji
D
Aksiyoloji
E
Psikoloji
Soru 13

Derrida, J.L. Austin’in “performatif edimler” düşüncesini aşağıdaki alanlardan hangisinde etkili bir biçimde yorumlamıştır?

A
Fenomenoloji
B
Modern özne felsefesi
C
Siyaset felsefesi
D
Teoloji
E
Etik
Soru 14

Metafiziğin söz ile yazıyı bir karşıtlık ilişkisi içinde ele alıp, yazıyı yetersiz ve tehlikeli ilan etmesi tavrına Derrida ne ad verir?

A
Dekonstrüksiyon
B
Gösterge
C
Logosmerkezcilik
D
Mevcudiyet
E
Görü
Soru 15

Sartre’ye göre yönelimsellik nedir?

A
Bilincin başka bilinçlerle uygunluğudur.
B
Bilincin kendi içinde bir düzendir.
C
Şeylerin bilince göreli olmasıdır.
D
Şeylerin bilinç tarafından temsilidir.
E
Bilincin dışarı doğru hareketidir.
Soru 16

Bergson’a göre yaşamın özdeşliği tüm var olanların aynı amaca yönelmesiyle sağlanmaz, bir itkiden kaynaklanır.
Buna göre, Bergson bu itkiye ne ad verir?

A
Hayat Hamlesi
B
Oluş
C
Erekselcilik
D
Evrim
E
Temsil
Soru 17

Husserl’in neotik çözümleme yöntemini kullandığı ve bilinç edimlerinin incelenmesine öncelik verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ideen
B
Mantıksal Araştırmalar
C
Deneyim ve Yargı
D
Zamanın içsel Bilinci Üzerine Dersler
E
Aritmetik Felsefesi
Soru 18

Heidegger fenomenolojinin a priori ve aşkın özlerini dönüştürmüş, yepyeni bir anlayış getirerek özleri aşağıdakilerden hangisi olarak yorumlamıştır?

A
Zamansallık
B
Öznellik
C
Mekansallık
D
Doğallık
E
Yapaylık
Soru 19

Sartre’ın fenomenoloji ile Marx’ın sentezini yaptığı, özgürlük ile olgusallık ilişkisi sorununu ele aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalektik Aklın Eleştirisi
B
Bulantı
C
Çıkış Yok
D
Ego’nun Aşkınlığı
E
Varlık ve Hiçlik
Soru 20

Levinas’a göre “ben’in kendi varoluşunu üstlenerek ortaya çıkması olayına” ne ad verilir?

A
Aşkınlık
B
Mutluluk
C
Hipostaz
D
Dışkınlık
E
Metafizik arzu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x