Çağdaş Felsefe 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bergson, felsefeyi bilim olarak anlayışında hangi felsefeciyi takip eder?

A
Descartes
B
Kant
C
Hume
D
Lemark
E
Darwin
Soru 2

Varlık ve Zaman’da Dasein’ın varlığının çözümlenmesine ne ad verilir?

A
Ereignis düşüncesi
B
Egzistansiyal analitik
C
Metafiziğin destrüksiyonu
D
Varlık tarihi
E
Felsefi antropoloji
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Bergson’un “felsefe” anlayışına uygun değildir?

A
Felsefe biyoloji bilimini model almalıdır.
B
Felsefenin amacı evrenin dinamizmini kavramaktır.
C
Felsefe bir bilimdir.
D
Felsefe, her türlü metafizikten bağımsız olmalıdır.
E
Bilimler ile felsefe arasındaki fark bir yöntem farkı değildir.
Soru 4

Heidegger'in modern felsefeyi eleştirme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern felsefenin varlığı özne merkezli düşünmesi
B
iman ile bilgi arasında bir karşıtlık oluşturması
C
Matematiği bilimin modeli olarak ele alması
D
Tarihsel düşünmeden yoksun olması
E
Hakikati zamandan bağımsız olarak ele alması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Husserl’in zaman anlayışını Bergson’un zaman anlayışından ayıran bir özelliğidir?

A
Bilincin zaman olduğu düşüncesi
B
Geri ve ileri yönelimsellik anlayışı
C
Nesnel zaman ile öznel zamanın ayırt edilmesi
D
Geçmişin dönüşerek şimdide korunması
E
Zamanın kesintisiz sürekliliği
Soru 6

Aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?

A
Dış algı bir dizi belirişin birliğidir.
B
Dış algıdaki belirişler nesnesine uygundur.
C
Maddi fiziki şeyin algısından her zaman şüphe edilebilir.
D
Dış algıdaki belirişler bir özdeşleştirme senteziyle birlik kazanır.
E
Dış algıdaki belirişler algılama süresince çoğalır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Heidegger ve Husserl’in paylaştığı ortak bir görüştür?

A
Fenomenlerin özü verebileceği
B
Varlıkla kurulan ilişkinin yöntemleri
C
Fenomenolojik özlerin neliği
D
Varolanların bilince verilişi
E
Felsefenin bilim olması
Soru 8

Bilincimizin gerçekliğe ilişkin tasavvurlarını anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evren
B
Sezgi
C
Temsil
D
Hafıza
E
Yetki
Soru 9

Doğru değerler ile yanlış değerleri birbirinden ayırt etmeye yarayan normatif disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nümizmatik
B
Sosyoloji
C
Psikoloji
D
Filoloji
E
Aksiyoloji
Soru 10

Derrida’ya göre dekonstrüksiyonun amacı nedir?

A
Metafiziği mistik anlayıştan arındırması
B
Ses ve görüngü ayrımını getirmesi
C
Kültürel araştırmalara yer vermesi
D
Metafiziğin gizli varsayımlarını açığa çıkarmak
E
Metafiziksiz bir evren yaratması
Soru 11

Sartre’a göre başkası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kendisine karşı sorumlu olduğumdur.
B
Beni kendimle yüzleştirendir.
C
Benim hakkımda hüküm verendir.
D
Özgürlüğümü elimden alabilendir.
E
Başkasıyla ilişki barışçıldır.
Soru 12

Levinas “Tanrı ve Felsefe” adlı yazısında, Tanrı’nın felsefedeki yerini hangi alanda bulur?

A
Estetik
B
Ontoloji
C
Epistemoloji
D
Mantık
E
Etik
Soru 13

“Her bilinç bir şeyin bilincidir.” sözü bilincin hangi en genel karakterini ya da işlevini vurgulamaktadır?

A
Nesneleştirme
B
Görü
C
Yönelimsellik
D
Anlam verme
E
Doğrulama
13 numaralı soru için açıklama 
Mantıksal Araştırmalar’da Husserl zihinsel varlığın özünün yönelimsellik olduğunu söyler. Her bilinç bir şeyin bilincidir. Burada “şey” kavramını genel olarak anlamalıyız, yani bir hayal, bir sayı, bir masa, bir anı da bu “şey” olabilir.
Soru 14

Derrida’nın “differance” kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

A
Yeni değerlendirmeler yapma olanağına
B
Toplumsal inşanın boyutlarına
C
Metafiziğin gereksizliğine
D
Ayrımcılıkla yüzleşmenin zorluğuna
E
Anlamın farkların oyunuyla kurulduğuna
Soru 15

Sartre’a göre aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin birincil derecede önemli sorularından biridir?

A
Şeylerin özüne nasıl ulaşırız?
B
“Doğru” hükümler hangileridir?
C
insan dünyayla nasıl ilişki kurar?
D
Bilincin temsilleri dış dünyaya ne kadar uygundur?
E
Varlığın yapı taşları nelerdir?
Soru 16

Levinas'ın Descartes’tan ilham aldığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şüphe metodunu kullanmak
B
Etiğin ontolojiye önceliğini savunmak
C
Varlığı etik açıdan düşünmek
D
Sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiyi çözümlemek
E
Tanrının varlığını temellendirmek
Soru 17

Derrida’ya göre toplumun, devletin ve hukukun kuruluşu neye dayanır?

A
Mitik bir anlatıyı kabul etmeye
B
Kurucu bir edimin performansına
C
Kendini bir bütüne vermeye
D
Doğal haktan vazgeçişe
E
Toplumsal sözleşmeye
Soru 18

Levinas’a göre “ben’in kendi varoluşunu üstlenerek ortaya çıkması olayına” ne ad verilir?

A
Mutluluk
B
Dışkınlık
C
Hipostaz
D
Metafizik arzu
E
Aşkınlık
Soru 19

Metafiziğin söz ile yazıyı bir karşıtlık ilişkisi içinde ele alıp, yazıyı yetersiz ve tehlikeli ilan etmesi tavrına Derrida ne ad verir?

A
Dekonstrüksiyon
B
Gösterge
C
Mevcudiyet
D
Logosmerkezcilik
E
Görü
Soru 20

Başkasına duyulan metafizik arzuyu başkasıyla etik ilişkide somutlaştıran Levinas, konuşma olarak ele aldığı başkasıyla etik ilişkiyi nasıl ifade etmektedir?

A
Yüzyüze ilişki
B
Özgürlük ilişkisi
C
Kendi için varlık ilişkisi
D
Bilinç- ego ilişkisi
E
Kendine varlık ilişkisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x