Çağdaş Felsefe 2 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Çağdaş Felsefe 2 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bergson felsefesinde iki farklı bilme yetisi vardır. Bu anlamda aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden ayrılır?

A
Belirlenimcilik
B
Nicelik
C
Statik bilme
D
Süreklilik
E
Mekân
1 numaralı soru için açıklama 
1. grup: Belirlenimcilik, Nicelik, Statik bilme, Süreksizlik (Fotoğraf), Mekân, Madde, Zekâ
2. grup: Özgürlük, Nitelik ve yoğunluk, Dinamik bilme, Süreklilik (lm), Zaman (sürem), Bilinç-Hafıza-Tin, Sezgi.
Soru 2

Bilincimizin gerçekliğe ilişkin tasavvurlarını anlatmak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyum
B
Algı
C
Kavram
D
İmge
E
Temsil
2 numaralı soru için açıklama 
Temsil terimi bilincimizin gerçekliğe ilişkin tasavvurlarını anlatmak için kullanılır. Belki de temsil, bilişsel bilimin kuramsal bir kurgusudur. Temsile dayanan zihin kuramlarına göre zihnimiz düşünceler, kavramlar, algılar, duyumlar, kurallar, şemalar, imgeler ve fantezilerle doludur. Bunların hepsi semantik olarak değerlendirilebilir zihinsel nesnelerdir. Bir temsilin semantik bazı özellikleri vardır. Bunlar, içerik, gönderim, doğruluk koşulları, doğruluk değeridir.
Soru 3

Bergson'un ben ile evren arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusu ele aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülme
B
Sürem ve Eşzamanlılık
C
Madde ve Hafıza
D
Şuurun Dolaysız Verileri Üzerine Deneme
E
Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı
3 numaralı soru için açıklama 
Bergson Madde ve Hafıza adlı eserinde ben ile evren arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusu ele alınır.
Soru 4

Bergson'un bilince açıklık getirmeye çalıştığı ve felsefenin temel sorularından ben neyime cevap aradığı temel eseri hangisidir?

A
Yaratıcı Tekâmül
B
Şuurun Dolaysız Verileri Üzerine Deneme
C
Ahlâkın ve Dinin İki Kaynağı
D
Madde ve Hafıza
E
Düşünce ve Devingen
4 numaralı soru için açıklama 
Bergson’un Şuurun Dolaysız Verileri Üzerine Deneme’de bilinci (şuur), psişik hayatı açıklar ve bilinci, hafıza olarak tanımlayıp süremi varlığın bir ilkesi olarak ele alır. Böylece, filozof “Ben neyim?” sorusuna bir yanıt vermeyi hedefler.
Soru 5

Evrim kavramını biyoloji alanından felsefe ve toplumbilim alanına taşımış olan düşünürdür kimdir?

A
Charles Darwin
B
Henri Bergson
C
Immanuel Kant
D
Herbert Spencer
E
Rene Descartes
5 numaralı soru için açıklama 
Charles Darwin’in teorilerinden etkilenen Herbert Spencer, evrim kavramını biyoloji alanından felsefe ve toplumbilim alanına taşımış olan bir düşünürdür.
Soru 6

Bir olayın neden meydana geldiğini sebep sonuç ilişkilerine veya kurucu süreçlere atıfla açıklayan kavram hangisidir?

A
Devinim
B
Mistisizm
C
Mekanizm
D
Evrimcilik
E
Sürem
6 numaralı soru için açıklama 
Mekanizm bir olayın neden meydana geldiğini sebep sonuç ilişkilerine veya kurucu süreçlere atıfla açıklar.
Soru 7

Aşağıdakilerden görüşlerden hangisi Bergson'un Madde ve Hafıza adlı eserinde geçmektedir?

A
Bilinç hayatının doğal hâli yaşantıların sürekli bir değişim içinde bulunmasıdır.
B
Hakiki zaman bilinç hallerimizin eşsiz değişiminden başka bir şey değildir. Bu çokluk ölçülemeyip bilince his yoluyla verilir ve idrak edilebilir.
C
Çaba türün bireylerinin tözlerinde değil, bunların tohumlarında, bizim deyişimizle genlerindedir
D
Evren bir imgeler bütünüdür ama onda yeni olarak karşımıza çıkan ne varsa onunla bedenimize dair bazı imgeler aracılığıyla karşılaşırız.
E
Töre ahlâkı, kapalı ahlâkın iyi bir örneğidir.
7 numaralı soru için açıklama 
Bedenimin yaklaşmasına veya uzaklaşmasına bağlı olarak dıştaki nesnelerin boyutlarının, biçimlerinin, renklerinin, seslerinin şiddetinin ve kokularının yoğunluğunun değiştiğini gözlemlerim. İşte “madde” bu imgelerin tümü ise “maddenin algısı” da bu imgelerin bedenimin mümkün hareketleriyle ilişkisidir.
Soru 8

Temsil terimiyle ilgili hangi ifade yanlıştır?

A
Temsil terimi bilincimizin gerçekliğe ilişkin tasavvurlarını anlatmak için kullanılır.
B
Temsile dayanan zihin kuramlarına göre zihnimiz düşünceler, kavramlar, algılar, duyumlar, kurallar, şemalar, imgeler ve fantezilerle doludur.
C
Bir temsilin semantik bazı özellikleri vardır.
D
Realist kavrayış da temsile dayanmaktadır.
E
Madde idealist bir biçimde kavrandığı zaman temsile indirgenir.
8 numaralı soru için açıklama 
Madde idealist bir biçimde kavrandığı zaman temsile indirgenir. Realist kavrayışa göre ise madde bizde temsillerin oluşmasının sebebidir fakat kendisi temsil değildir
Soru 9

Bergson Madde ve Hafıza’da hafızayı bir düzlemde aşağıdakilerden hangisine benzetir?

A
Sivri ucu yukarıda duran bir koniye.
B
Sivri ucu aşağıda duran bir koniye.
C
Bir düzlemde kapalı sandığa.
D
Bir düzlemde küme içinde daireye.
E
Sivri ucu yukarıda duran bir üçgene.
9 numaralı soru için açıklama 
Bergson, Madde ve Hafıza kitabında hafızayı bir düzlemde sivri ucu aşağıda duran bir koniye benzetir.
Soru 10

Bergson’un aşağıdaki hangi eseri Yaratıcı Tekâmül’de geliştirilen biyoloji modelli metafiziğe ait fikirlerle özellikle de evrim fikriyle devamlılık içinde bulunur?

A
Madde ve Hafıza
B
Yaratıcı Tekâmül
C
Ahlâkın ve Dinin İki Kaynağı
D
Şuurun Dolaysız Verileri Üzerine Deneme
E
Sürem ve Eşzamanlılık
10 numaralı soru için açıklama 
Bergson’un Ahlâkın ve Dinin İki Kaynağı başlıklı eseri Yaratıcı Tekâmülde geliştirilen biyoloji modelli metafiziğe ait fikirlerle özellikle de evrim fikriyle devamlılık içinde bulunur.
Soru 11

Husserl'in Mantıksal Araştırmalar adlı eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bilinci doğaya veya doğayı bilince indirger.
B
Bilinci bir doğal nesne gibi açıklamaya çalışan doğalcılığı eleştirir.
C
Bir görü kuramı geliştirmiştir.
D
Zihinsel varlığın özünün yönelimsellik olduğunu söyler.
E
Her bilincin bir bütünün bilinci olduğunu ileri sürer.
11 numaralı soru için açıklama 
Husserl'e göre her bilinç bütünün değil, bir şeyin bilincidir. Burada “şey” kavramını genel olarak anlamalıyız, yani bir hayal, bir sayı, bir masa, bir anı da bu “şey” olabilir.
Soru 12

Gündelik hayatımızda içinde bulunduğumuz doğal tavrın aşılması, düşünümsel bir tavıra geçilmesi anlamına gelen terim hangisidir?

A
Solipsizm
B
Fenomenolojik redüksiyon
C
Yaşam dünyası
D
Tikellik
E
Epistemoloji
12 numaralı soru için açıklama 
Fenomenolojik redüksiyon gündelik hayatımızda içinde bulunduğumuz doğal tavrın aşılması, düşünümsel bir tavıra geçilmesi anlamına gelir.
Soru 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi Husserl'in etik üstüne 1908-1914 yılları arasında verdiği derslerin derlemesidir?

A
Etik ve Değer Kuramı Üzerine Dersler
B
Deneyim ve Yargı
C
Avrupa Bilimlerinin Krizi
D
Aşkın Fenomenoloji
E
Ideen 2
13 numaralı soru için açıklama 
Husserl’in etik üstüne 1908-1914 yılları arasında verdiği dersler Etik ve Değer Kuramı Üzerine Dersler adıyla (Husserliana XVIII) yayınlanmıştır.
Soru 14

20. yüzyılda Husserl’in değer kuramını takip eden pek çok düşünür bu kuramı aşağıdaki filozofların hangisinin kuramına alternatif olarak görür?

A
Hegel
B
Kant
C
Hume
D
Voltaire
E
Meslier
14 numaralı soru için açıklama 
20. yüzyılda Husserl’in değer kuramını takip eden pek çok düşünür bu kuramı Kantçılığa ciddi bir alternatif olarak görmüşlerdir.
Soru 15

Husserl’e göre aşağıdaki “zaman” kavramıyla ilgili belirlemelerden hangisi yanlıştır?

A
Zamansallık her yaşantının özünde vardır
B
İçsel zaman yönelimsellik sayesinde kurulur
C
Nesnel zaman yaşanan bilinçte beliren içeriklerin kurulmasıdır
D
Bilincin birliği zamansallaşmayla kurulur
E
Bilinç yalnızca şimdiye yönelir
15 numaralı soru için açıklama 
Zamanı kuran iki yönelimsellik daha vardır: Geri yönelim (retention) ve ileri yönelim (protention). Geri yönelimi hatırlamadan ayırt etmeliyiz, geçmiş, geri yönelim sayesinde geçmiş olur ve eğer geri yönelim yoksa geçmişi tekrar şimdiye çağıran, onu tekrar zihne mevcut kılan hatırlama yönelimi de söz konusu olamaz. Her şimdiki an yaşanır ve yerini başka bir an alır ancak az önce yaşadığımız an basitçe yok olup gitmez, bilinç bir başka şimdiyi yaşarken de ona geri yönelim kipinde yönelmeye devam eder.
Soru 16

Husserl’in yaşam dünyası kavramı bizi özneler arasılık mefhumuna nasıl ulaştırır?

A
Yaşam dünyasından başkalarının mevcudiyetini çıkarsarım
B
Nesnel bir beden kavramı yoluyla
C
Yaşayan beden kendisini çevreleyen dünyayı önceden bilince verir
D
Beden kendi kendisini hisseden bir varlıktır
E
Yaşam dünyasında başka benler bize doğrudan verilir
16 numaralı soru için açıklama 
“Yaşayan beden” dünyayı ve kendi kendisini algılayan, hisseden bir varlıktır. Dünyanın bilince verilişi “yaşayan beden” sayesindedir. Husserl’in bedene ilişkin bu düşünümü, özneler-arasılık üstüne düşünümüyle bağlantılıdır. Husserl, nesnelliğin anlamını özneler-arasılıkta bulur.
Soru 17

Husserl’e göre aşağıdakilerden hangisi temel mantıksal kategorileri açıklığa kavuşturmamıza imkân veren süreçlerden biri değildir?

A
Deneysel süreçler
B
Görü edimi süreci
C
Zihinsel süreçler
D
Psikolojik süreçler
E
Mantıksal çözümleme süreçleri
17 numaralı soru için açıklama 
Husserl’in felsefi yolculuğu matematik felsefesiyle başlar. 1887’de savunduğu doktora tezi sayı kavramı üzerinedir. 1891’de Aritmetik Felsefesi’ni yayınlar. Husserl bu kitapta mantıksal çözümlemenin temel bazı önermelere dayandığını, bu önermelerde (örneğin nicelik, yoğunluk, zaman ve mekân gibi) basit, tanımlanamaz bazı kavramların, basit ilişkilerin ve ilişkisel kavramların (eşitlik, analoji, derecelenme, bütün, parça, nicelik ve birlik gibi) ortaya çıktığını söyler.
Soru 18

“Her bilinç bir şeyin bilincidir.” sözü bilincin hangi en genel karakterini ya da işlevini vurgulamaktadır?

A
Görü
B
Anlam verme
C
Nesneleştirme
D
Yönelimsellik
E
Doğrulama
18 numaralı soru için açıklama 
Mantıksal Araştırmalar’da Husserl zihinsel varlığın özünün yönelimsellik olduğunu söyler. Her bilinç bir şeyin bilincidir. Burada “şey” kavramını genel olarak anlamalıyız, yani bir hayal, bir sayı, bir masa, bir anı da bu “şey” olabilir.
Soru 19

Husserl transandantal fenomenolojisinin aşağıdaki filozofların hangisinden farklı olmasına çabalar?

A
Locke
B
Kant
C
Hume
D
Berkeley
E
Hegel
19 numaralı soru için açıklama 
Husserl kendisinin icadı olan transandantal fenomenolojinin Kant’ın transandantal felsefesinden nasıl farklı olduğunu uzun uzun düşünmüştür.
Soru 20

Husserl'i Göttingen Üniversitesi'nde doçentlik konumuna getiren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantıksal Araştırmalar
B
Kalkülüs Varyasyonlarına Katkılar
C
Deneyim ve Yargı
D
Ideen
E
Aritmetik Felsefesi
20 numaralı soru için açıklama 
Mantıksal Araştırmalar’ın 1901 yılında yayımlanması Husserl’i Göttingen Üniversite’sinde doçentlik konumuna getirmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x