Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2015-2016 Final Sınavı

Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Daniel Bell’in ideoloji ile ilgili görüşleri hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ideoloji düşünceleri toplumsal hareketlere dönüştüren önemli bir işlevi yerine getirir.
B
insanların enerjilerini siyasal eyleme kanalize etmelerini sağlama kapasitesiyle donatılmıştır.
C
ideoloji seküler bir dindir.
D
ideoloji insan doğasının mükemmel olduğunu vurgulayan pozitivist felsefe yerine romantik felsefeyi savunur.
E
ideoloji insanların duygularını serbest bırakmalarını sağlar.
Soru 2

Touraine’e göre, aşağıdakilerden hangisi modernliği bugün içinde bulunduğu çürüme ve karmaşadan kurtarmak için yapılması gerekenlerden biridir?

A
Siyasal temsilin oluşmasını kolaylaştırmak
B
Modernliğin dağılan parçalarını bir araya getirerek yeni bir birlik oluşturmak
C
Özgürlüklerin daha kolay korunması için mücadeleler vermek
D
Öznenin tek başına modernliğin dağılan dünyasını bir araya getimek için bir araç olarak kullanmak
E
Toplumsal çatışmaların önlenmesi için akılcılığı yeniden bir enstrüman olarak görmek
Soru 3

Modernizmin köküne bakıldığında aşağıdaki gelişmelerden hangisi görülmez?

A
Metafizik veya fizik ötesi gelişmeler
B
Bilimsel gelişmeler
C
Fransız Devrimi
D
Aydınlama Düşüncesi
E
Sanayi Devrimi
Soru 4

Zygmunt Bauman'a göre aşağıdakilerden hangisi modernlik öncesi dönemin farklılıklarla ilgili özelliklerinden biri değildir?

A
insan eseri bile sayılmaması
B
Kuşku götürmez olması
C
Dilin aracısız olması
D
Daimi ve değişmez olması
E
insan müdahalesinden bağımsız olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Baudrillard’a göre yerleşik kültür ile metalaşmış kültür arasındaki farklardan biri değildir?

A
Yerleşik kültürde insanlar ahlaki aktörlerdir. Metalaşmış kültürde insanlar tüketicilerdir.
B
Yerleşik kültür yüz yüze etkileşimden doğar. Metalaşmış kültür kitle iletişim araçlarının değerlendirmelerine göre yaratılır.
C
Yerleşik kültür, anlamı ve ahlaki sınırlamaları yaratır. Metalaşmış kültür ise izleyicinin aklını ürünleri alması için çelmeyi amaçlar.
D
Yerleşik kültür anlamlıdır. Metalaşmış kültür Kapitalistlerin değerlerine göre yaratılır.
E
Geleneksel sosyal grupların üyeleri metalaşmış kültür tarafından, modern kültürün üyeleri ise yerleşik kültür tarafından çevrelenir.
Soru 6

Baudrillarda’a göre kusursuz cinayetin suç kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgili olmak
B
Nesneleri tüketmek
C
Gerçeğin simülasyonu
D
Kusursuzluk
E
Sessiz çoğunluğun direnç gücü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Baudrillard’ın sanata ilişkin görüşlerinden biri değildir?

A
Günümüzde sanat amacından tamamen sapmış durumdadır.
B
Sanatta önceleri illizyona inandırmak amaçlanırken şimdi var olmayan bir gerçekliğe inandırmak önemli hale gelmiştir.
C
Sanatın bir gerçeklik temsili söz konusudur.
D
Sanatta önemli olan illizyon yaratmaktır.
E
Günümüzde gerçeklik yitirilmiş olduğundan sanatın temeli illizyonda kaybolmuştur.
Soru 8

Baudrillarda’a göre Batı toplumlarındaki kitlelerin ortadan kalkması ve buharlaşması sonucu onların yerini aşağıdakilerden hangisi almaktadır?

A
Köy kültürü
B
Sezsiz yığınlar
C
Baskıcı yönetim
D
Aydınlanma
E
Tüketim toplumu
Soru 9

Post-yapısalcılığın temel önermeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Post-yapısalcılık kültürel kavramların zaman içinde nasıl değiştiğine odaklanır.
B
Post yapısalcı metin analizlerinde yazar, okuyucunun yerini alır.
C
Post-yapısalcılık yapısalcılığın aksine tarihsel değildir.
D
Post-yapısalcılığa göre benlik biyolojik bir kurgudur.
E
Post-yapısalcılık bilginin nasıl üretildiği ile ilgilenmez.
Soru 10

Jacques Derrida’ın kullandığı yapısöküm metodunu aşağıdaki önermelerden hangisi en iyi karşılar?

A
Bir yıkma ve tahrip etme işlemidir.
B
Metinsel dilin bireyler arasında anlam iletme aracı olarak görülmesidir.
C
Hem inşa etmenin hem de sökmenin ayrı ayrı incelenmesidir.
D
Metinsel analizlerde kesinliğin mutlak olduğunun kabulüdür.
E
Bir anlam çabası olarak yapıyı unsurlara ayırma ve tekrar bağlayıp birleştirmedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yapısökümünün temel varsayımlarından biridir?

A
Dil, anlam bütünlüğü olan ve kaymaların yaşanmadığı bir bütündür.
B
Dil, anlam tutarsızlığı ve kaymalarının silinemez izlerini taşır.
C
Dil, anlam tutarlılığından dolayı farklılıkların yaşandığı bir bütündür.
D
Dil, anlam tutarsızlığı taşıdığı için analiz yöntemi ile metnin yorumunda bir bütünlük oluşmamıştır.
E
Dil, tutarsız olduğundan yorum ve analizinde kuralların olduğu serbest olmayan bir alana sahiptir.
Soru 12

Foucault’nun görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özne doğası gereği özgürdür.
B
Birey anlamın yaratıcı kaynağı değildir.
C
Tek bir doğru ve gerçeğin olmadığına inanır.
D
Kültür herkes için geçerli olan değerler hiyerarşisidir.
E
Özneyi merkeze alan teorilere karşı bir tavır alır.
Soru 13

I. Söylem
II. Farklılık
III. Hegemonya
Yukarıdakilerden hangileri Radikal Demokrasi projesinin temel kavramsal düzeyini oluşturur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Postmarksistlerin günümüz kapitalizm sonrası toplumda sermaye-emek çatışmasının yerini aldığını düşündüğü ikili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçi sınıfı-kapitalizm çatışması
B
Devlet-bürokrasi çatışması
C
Devlet-asker çatışması
D
Devlet-sivil toplum çatışması
E
Ekoloji-barış çatışması
Soru 15

Toplumsalın tamamlanmamış ve açık bir karakteri olduğundan hareket eden, politik alanların ve öznelerin çoğullaştığını ve bu çoğulluğun indirgenemez bir karaktere sahip olduğunu iddia eden, birey merkezli hakları temel alan ve evrensellik ilkesini tanımayan hegemonik tasarıya ne ad verilir?

A
Agonistik demokrasi stratejisi
B
Postmodern Demokrasi stratejisi
C
Radikal Demokrasi stratejisi
D
Feminist Demokrasi stratejisi
E
Liberal Demokrasi stratejisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Postmarksizmin Marksizmi eleştirdiği ilkelerden biri değildir?

A
Politik bir devrime ancak yeni toplumsal hareketler sayesinde ulaşılabileceği
B
Sosyalizme politik bir devrimle ulaşılacağı
C
işçi sınıfının toplumsal değişimdeki ayrıcalıklı konumu ve öncülüğü
D
ideoloji ve politika gibi üstyapısal unsurların son kertede ekonomik ilişkiler tarafından biçimlendirildiği
E
Tarihin sınıf mücadelesi ve onun kaynaklık ettiği emek-sermaye çatışması ekseninde oluştuğu
Soru 17

Wallerstein’ın günümüz kapitalizm eleştirisine genel olarak katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitalizmin en doğru ve insancıl ekonomik ve toplumsal sistem olduğunu kabul edilmesini sağlamıştır.
B
Max Weber’in yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır.
C
Dünya sistemi bakış açısıyla kapitalizmin küresel düzeyde yayılmasını tarihsel bir bütünlük içinde açıklamaya çalışmıştır.
D
Küreselleşme süreciyle modernitenin sona erdiğini, postmoderniteye geçildiğini göstermiştir.
E
Kapitalizmin sosyalizmi öncelediğinin anlaşılmasını sağlamıştır.
Soru 18

Temel olarak olay ya da vaka merkezli çalışmalar yerine tarihsel yapıların uzun dönemde incelenmesi yaklaşımını getirerek tarih alanında yapılan çalışmaları tamamıyla değiştiren okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anneles Okulu
B
Frankfurt Okulu
C
Şikago Okulu
D
Bağımlılık Okulu
E
Birmingham Okulu
Soru 19

Wallerstein’a göre kapitalist dünya ekonomisinin ortaya çıktığı dönemde ilk olarak yarı çevre konumundaki bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kızıldeniz Havzası
B
Doğu Asya
C
Güney Amerika
D
Akdeniz Bölgesi
E
Doğu Avrupa
Soru 20

16. yüzyıldan bu yana sadece bir tek dünya sistemi varlığını sürdürmektedir oda kapitalist dünya ekonomisidir. Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laclau
B
Mouffe
C
Wallerstein
D
Derrida
E
Foucault
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x