Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2016-2017 Final Sınavı

Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Bauman’ın modernliğe yönelttiği eleştirilerin temelinde yatan esas nedenlerden biridir?

A
Küçük tarih anlatıları
B
Belirsizlik
C
Bir tarihsel geçmiş duygusunun yitirilmesi
D
Farklılığı bir suç olarak görmesi
E
Gerçekliğin yerini imajların alması
Soru 2

Bell'e göre aşağıdakilerden hangisi post-endüstriyel toplum tipinin özellikleri arasında yer almaz?

A
Mesleki açıdan mavi yakalı endüstriyel mesleklerden beyaz yakalı profesyonel ve teknik konumlara, işçi sınıfı ağırlıklı bir toplumdan daha da orta sınıf bir topluma geçilmesi
B
Politik açıdan politikacılar ve işadamlarından oluşan geleneksel güç yapısına meydan okuyabilecek yeni bir bilgi sınıfının yaratılması
C
ideolojik açıdan teknolojinin kontrolü ve teknolojik değerlendirmeye dayalı bir gelecek yöneliminde olması
D
Endüstriyel açıdan hizmet üretiminden mal üretimi ekonomisinine geçilmesi
E
Kültürel açıdan ilerlemenin ve politika oluşturmanın asıl kaynağı olarak teorik bilginin merkezi konumunda olması
Soru 3

Onlar, “modernliği gelenekten, aklı duygudan, erkeği kadından, yöneteni yönetilenden ayırmakta ısrar eden” Batı modernleşmesinin ayırdığı dünyaları birleştirmek, açtığı yarayı tedavi etmek için çaba göstermezlerse anlamlar dünyası cemaatçi diktatörlüklerin denetimi altına girecek; kitle toplumunda ise tüketiciliğin ve kârın hizmetkârı olmayı kabul edenlerden başka kimseye ihtiyaç kalmayacaktır.'
Yukarıdaki metinde Touraine, 'onlar' diyerek aşağıdakilerden hangisini kastetmektedir?

A
Yöneticiler
B
Siyasetçiler
C
iş adamları
D
Kadınlar
E
Entelektüeller
Soru 4

Aydınlanma çağında aydınlanmaya karşı eleştirel düşünen ve postmodernlistliğin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frederich Nietzsche
B
immanuel Kant
C
Daniel Bell
D
Gordon Marshall
E
Alain Touraine
Soru 5

Her şeyin birbiri içine girerek içe doğru bir patlamanın ortaya çıkması 'Postmodern toplumlarda olmuştur' diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elliot
B
Baudrillard
C
Allan
D
Kellner
E
Best
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Post-Yapısalcılığın temel önermeleri arasında yer almaz?

A
Benliğin söylemlerle inşa edildiği görüşünü sıklıkla paylaşırlar.
B
Hiyerarşi içinde “baskın olanın temel niteliği” kavramını reddeder.
C
Doğruluk metnin arkasında ya da içindedir.
D
Bilginin nasıl üretildiğini temel araştırma sorunsalı olarak kabul eder.
E
Post-yapısalcılık, yapısalcılığın aksine tarihseldir.
Soru 7

Baudrillard “Biz, hayatın TV içinde ve TV’nin hayat içinde kaybolduğu bir çağda yaşıyoruz” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisini kastetmemistir?

A
Postmodern olarak nitelenen çağımızın toplum imgesinin karanlık ve kötümserlik olduğunu
B
Gerçek hayatları sunduğuna
C
Postmodern çağın zararlı bir toplumsal yönelimde bulunduğuna
D
Gerçekliği kavramanın mümkün olmadığına
E
Toplumu değiştirmenin olanaksız olduğunu
Soru 8

Simge, sembol ve işaretlerin yorumlanmasına, üretilmesine veya işaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gramatoloji
B
Semiyoloji
C
Kriminoloji
D
Etoloji
E
Etnometodoloji
Soru 9

İnsan olma, dünya ve anlamları oluşturma ve bunları yeniden üretme süreçleri arasındaki ilişkileri irdeleyen yaklaşıma ne ad verilir?

A
Modernizm
B
Küreselleşme
C
Post-yapısalcılık
D
Programlanmış Toplum
E
Modernite
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Michel Foucault’un “tutsak bilgiler (subjugated knovvledges)” kavramına göre yanlıştır?

A
Baskın Doğu Felsefesi ve kültürün eleştirisi niteliğindedir.
B
Bu bilgiler daha baskın olan bilgilerin arkasına saklanmıştır.
C
Eleştiri yolu ile ortaya çıkabilecek ve diskalifiye edilebilecek bilgiler setidir.
D
Biliş seviyesinin veya bilimselliğin altında yer alır.
E
Bu kavramla, bir tarafta formal organizasyonların içinde gömülü olan veya maskelenmiş tarihsel içerikler ve diğer tarafta diskalifiye edilmiş olan bilgi serileri olarak iki şeyi kast eder.
Soru 11

Derrida, metinlerin çoklu yorumlarını ortaya çıkaracak bir teknik olarak yapısöküm tekniğini geliştirmiştir.
Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi Derrida’nın temel araçsal teknik kavramları arasında yer almaz?

A
iz
B
Fark
C
Metin
D
Soykütük
E
Varlık
Soru 12

Baudrillard bu çağı tüketim toplumunun başlangıcı olarak nitelendirir. Metalar gösterge değeri kazandıkları yola burada girerler ve sembolik alışveriş bir metalaşmış göstergeler yığını altında kaybolur. Metalar, modernitede kimliği ve anlamı (ya da anlam yokluğunu) taşıyan gösterge-araçları haline gelir.
Baudrillard'ın yukarıdaki bahsettiği gösterge evresi kaçıncı aşamadır?

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
E
5.
Soru 13

I. Wallerstein’a göre aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin ayırt edici özelliklerinden biridir?

A
ileri teknoloji kullanımının yaygın olarak kullanılması
B
Kesintisiz sermaye birikimi ve bu birikimin yapılmasını sağlayan bir yapıya sahip olması
C
Kar amacıyla yapılan girişime fırsat vermemesi
D
Ücretli emekten yana tavır takınması
E
Yaygın mal üretmeye olanak tanıması
Soru 14

Wallerstein’e göre Kapitalist Dünya Ekonomisindeki en çok sömürülen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı Çevre
B
Merkez
C
Çevre
D
Serbest Ticaret Bölgeleri
E
Batı Ülkeleri
Soru 15

Wallerstein’ın Kondratieff döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaklaşık 50-60 yıl sürmüştür.
B
işbölümü yayıldıkça coğrafi sistem genişlemiştir..
C
Sömürü her bir dönemde temel itici güç olmuştur.
D
Büyüme ve durgunluk dönemleri birbirini sırasıyla takip etmiştir.
E
Hâkim olan Postmarksist biçim değişmiştir.
Soru 16

Radikal Demokrasi Projesini ortaya koyan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal anlayış
B
Marksist anlayış
C
Postmodern anlayış
D
Postmarksist anlayış
E
Neo-liberal anlayış
Soru 17

Laclau ve Mouffe'ye göre aşağıdakilerden hangisi 'yeni toplumsal hareketleri' ortaya çıkaran kavramlardan biri değildir?

A
Devrimci siyaset
B
Küreselleşme
C
Toplumsal hayatın metalaşması
D
Bürokratikleşme
E
Homojenleşme süreçleri
Soru 18

Agonistik demokrasiye göre siyasetin asli unsuru ve temeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomi
B
Çoğulculuk
C
Artı değer
D
Rasyonel uzlaşma
E
Çatışma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İmmanuel Wallerstein’in toplumsal değişme konusunda sosyal bilimler yazınında bugüne kadar geliştirilen en önemli yaklaşımlardan biri olarak kabul edilen çalışmasıdır?

A
Modern Dünya Sistemi
B
Tüketim Toplumu
C
Modernite ve Holacaust
D
Sanayi Sonrası Toplum
E
ideolojinin Sonu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkış süreçlerinden biri değildir?

A
Teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunlar
B
Kapitalizmin yeniden yapılanmasıyla birlikte, üretim yapısında esnek üretime doğru gerçekleşen değişimler
C
Sınıf çatışmalarından farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışma biçimleri
D
Eğitimli bir yeni orta sınıfın gelişmesi
E
Ekonomik ve siyasal çıkarları maddi ptaratikten türeten eylemler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x