Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2016-2017 Vize Sınavı

Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Simon'a göre aşağıdakilerden hangisi sanayi sonrası yeni toplumun liderliğini üstlenen kurumlardan biri değildir?

A
Deney istasyonları
B
Üniversiteler
C
Sendikalar
D
Araştırma şirketleri
E
Endüstriyel laboratuvarlar
Soru 2

Post-endüstriyel toplum kavramının toplumsal yapıdaki değişimi tanımlama çabasından doğduğunu, yani post-endüstriyalizmin asıl etkisinin toplumsal yapı üzerinde olduğunu, politik ve kültürel alanı ancak dolaylı olarak etkilediğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Touraine
B
Ritzer
C
Ailen
D
Bell
E
Marshall
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bell’in öngörüsüne göre yeni çağın temel kurumlarında yer alacak insanlardan biri değildir?

A
Mühendisler
B
Entellektüeller
C
Bilim adamları
D
Teknisyenler
E
Din adamları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Bell’in önkestirim alanlarından biridir?

A
Coğrafi
B
Kişisel
C
Geleneksel
D
Karizmatik
E
Teknolojik
Soru 5

Veysel Bozkurt sanayi sonrası topluma ilişkin belirgin özelliklerini D. Bell ve diğer sanayi sonrası toplum kuramcıları A. Touraine ve Masuda'nın yaklaşımlarını da kapsayacak biçimde incelemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu inceleme sonucunda ortaya çıkan değerlendirme başlıklarından biri değildir?

A
Sanayi sonrası toplumun diğer karakteristikleri
B
Kültürel değişimler
C
Ekonomik yapıdaki dönüşüm
D
Bilginin artan rolü
E
Yükselen yeni sınıflar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’e göre, kültürel demokrasi fikriyle amaçlanan husustur?

A
Cemaatlerin kendi kültürlerini bir bütün olarak yaşama ve yaşatma koşullarının temin edilmesi
B
Devletin çoğunluk ve azınlık kültürlerinden yeni bir ortak kültür oluşturmada etkin davranması
C
Egemen azınlıkların kültürel ve ideolojik baskı araçlarının ellerinden alınması
D
Kültürel değerlerin akıl ve akılcılığın gerekleri ile uzlaştırılmasını öznenin yaratıcılığına ve iradesine bırakan bir demokrasi anlayışının olması
E
Akılcılık ile kültürel değerlerin uzlaştırılmasında eğitim kurumunun desteklenmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’in modernliğe bakışını ifade eder?

A
Modernliğin aksayan yönleri onarılmak ve geliştirilmelidir.
B
Post modern topluma geçilmelidir.
C
Modernlik eleştirilmemelidir.
D
Modernlik aklın zaferine izin vermelidir.
E
Geleneksel topluma dönülmelidir.
Soru 8

Alain Touraine’e göre sanayi sonrası toplumun en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelenekçiliğin ön planda olması
B
Bilgi teknolojisi kullanımının sağladığı denetim gücü
C
insan makine ilişkilerinin merkezde olması
D
Mavi yakalı işçilerin örgütlü yapıya sahip olması
E
Temel toplumsal çatışmanın emek ile mücadele arasında olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’nin 'Modernlik ile Özne ve Demokrasi Arasındaki İlişkiler' ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?

A
Demokrasi özne siyasetidir.
B
Demokrasi menfi özgürlüklerdir.
C
Öznenin var olabilmesinin ön şartıdır.
D
Yönetilenlerin kendi yöneticilerini seçmeleri, anayasal ve hukuki garantilere sahip siyasal çoğulculuk ile laiklik demektir.
E
Demokrasinin büyük görevi kitle kültürü içinde çeşitlilik üretmektir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’e göre günümüzün en önemli kültürel hareketlerinden biridir?

A
Kadın Hareketi
B
Din Hareketi
C
Emek Sermaye Hareketi
D
Sınıf Hareketi
E
Pisiko-Siyasal Hareketi
Soru 11

“Aydınlanma, insana kendi aklını kullanma cesaretini vermiştir” sözleri aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Kellner
B
Jameson
C
Kant
D
Anderson
E
Ritzer
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi olumlayıcı postmodernistlerin savunduğu bakış açısıdır?

A
Postmodern çağda nüfus artışı ve doğal felaketler olacaktır görüşünü savunmaları
B
Çoğu doğmatik ve ideolojik olmayan, gelip geçici, deneysel bir felsefi ve otolojik düşünsel pratik bulma peşinde olmaları
C
Postmodern çağ ahlaki parametrelerin bulanık olduğunu hatta hiç olmadığını ileri sürmeleri
D
Postmodern çağ anlamsızlık ve toplumsal kaosun olduğu bir çağdır tezini savunmaları
E
Postmodern çağın parçalanma bozulma çağı olduğunu savunurları
Soru 13

Şaylan’a göre aşağıdakilerden hangisi postmodern sanatın estetik özelliklerinden biridir?

A
Kesin çizgilerle belirlenmiş olması
B
Romantizm postmodern sanatın bir biçimi olması
C
Taklit ve yapıştırma tekniklerinden uzak olması
D
Postmodern sanat seçkinci olması
E
Sanatçının topluma karşı bir misyonunun olmaması
Soru 14

Lyotard’a göre bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilimsel bilgi bilginin bütününü temsil etmez.
B
Toplumsal kurumlara meşruluk kazandırır.
C
Geleneksel toplumlarda anlatısal biçimin üstünlüğü sözkonusu değildir.
D
Anlatısal bilgi, bilimsel bilgi ile rekabet içinde olmamıştır.
E
Yerleşik kurumların bütünleşmesine yönelik olumlu ya da olumsuz modelleri temsil eder.
Soru 15

Postmodernizmi ne alkışlamanın ne de reddetmenin mümkün olmadığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Harvey
B
Jean-François Lyotard
C
Fredric Jameson
D
Ferdinand Saussure
E
Jacgues Derrida
Soru 16

Zygmunt Bauman’a göre, kaos yerine düzen getirme, yakın çevremizdeki dünya parçasını kural tanır, kestirebilir ve denetlenebilir kılma mücadelesi hangi dönemin bir özelliğidir?

A
Küresel dönem
B
Postmodern dönem
C
Aydınlanma dönem
D
Modern dönem
E
Geç modern dönem
Soru 17

Bauman’ın küreselleşme yaklaşımına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Küreselleştirme, homojenleştirme eğilimi taşımaktadır.
B
Küreselleşme, bölücü değil birleştiricidir.
C
Küreselleşmenin olumsuz özelliklerinden çok olumlu özelliklerine yer verir.
D
Küreselleşmede anlamını bulan en önemli şeyin “şeylerin elimizden” kaçtığı hissidir.
E
Zaman ve mekân eski anlamını devam ettirir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Wagner'in modernlik projesinin temel varsayımlarından biridir?

A
Toplumsal ve psişik anlamda yer aldığı
B
Tarihsel bir dönemi kapsadığı
C
17. yy derin toplumsal, yapısal ve entelektüel dönüşümle başladığı
D
Bir sınır uygarlığı olduğu
E
Toplumsal dünyanın kavranabilir olduğu
Soru 19

Zygmunt Bauman’ın, Yahudi soykırımı ve modernlik arasındaki ilişkiyi göstermeye yönelik yazmış olduğu kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modernlik ve Müphemlik
B
Küreselleşme ve Toplumsal Sonuçları
C
Modernite ve Holocaust
D
Parçalanmış Hayat
E
Postmodern Etik
Soru 20

Zygmunt Bauman’a göre, aşağıdakilerden hangisi postmodern koşullarda yaratılan bireyin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Bireyler birincil olarak ve her şeyden önce üretici ya da askerin yaratcı ya da yıkıcı işgücüne dönüştürülebilen kinetik gücün taşıyıcıları olması
B
Postmodernlikte başlıca doğruluk modelinin sağlık değil uygunluk olduğunu ileri sürmesi
C
inşa edilen bireylerin yaratıcı aktörler olması
D
Bireyler, asla tamamen dengede olmasalar da neredeyse kendi kendisine yeten ve kendi kendisini güdüleyen birimler olarak kendi kendilerini dengeleme eğiliminde olması
E
Bireyler öncelikle ve birincil olarak, daima yeni deneyimler arayan ve asla doymayan, sürekli ve tercihen daima artan bir uyarıcı akışını emebilen ve bunlara tepki verebilen deneyim organizmaları olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x