Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2017-2018 Final Sınavı

Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Daniel Bell’in yaklaşımına göre yukarıdaki tabloda ? olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

A
Amprizm & Deneyim
B
Petrol & Gaz
C
Üçüncü Transport Yararlılık
D
Mühendis, Yarı Vasıflı
E
Fabrika
Soru 2

Sanayi öncesi toplum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cinsiyete dayalı iş bölümü vardır.
B
Doğadan kaynakları dönüştürmeye dayalı bir uğraş söz konusudur.
C
Avcı-toplayıcı toplum ve tarım toplum olarak ayrıştırılarak tanımlanmaktadır.
D
Teknoloji kullanımı yüksek seviyededir.
E
Tarımsal üretimde kullanılmak üzere basit alet yapımı ve kullanımı söz konusudur.
Soru 3

Alain Touraine’in işçi ve işveren sendikaları, odalar, kooperatif üst birlikleri gibi çıkar gruplarının fiyatlar, ücretler vb konularda kendi üyeleri ile hükümet arasında aracılık yapmalarına atıfta bulunduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eklektisizm
B
Korporatizm
C
Sosyalizm
D
Klasizm
E
Kapitalizm
Soru 4

Alain Touraine’e göre küreselleşmenin egemen olduğu bir dünyada, bir ülkede demokrasinin yaşayabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Toplumda birlik olmasına
B
Dinin yükselmesine
C
Özne, modernlik ve demokrasinin bir arada yaşamasına
D
Özgürlüğün vatandaşlık ile özdeş tutulmasına
E
Geleneklerin önemsenmesine
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ziyauddin Serdar’ın Postmodernizm ile ilgili ilkelerinden biri değilidir?

A
Modernizmde geçerli olan her şeyin postmodern zamanda da tümden geçerli olması
B
Şüpheci olması
C
Gerçekliğin reddedilmesi
D
Modernizmde geçerli olan her şeyin postmodern zamanda eskimeye yüz tutmuş olması
E
Elde olan gerçeklik yerine, imgeyle maddi gerçekliğin arasında kaybolmuş olan dünyanın olması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi modern sanatın özelliklerinden biridir?

A
Modern sanatta montaj ve eklemlenmenin olması
B
Modern sanatın seçkinci olması
C
Modern sanatta, belirsizliğin ve karasızlığın önem kazanması
D
Modern sanatta, sanatçının misyonu ve anlatısının bulunmaması
E
Modern sanatta taklit ve yapıştırma tekniklerin kullanılması
Soru 7

Zygmunt Bauman’a göre, küreselleşme fikrinden çıkan en derin anlam nedir?

A
Kontrollü bir süreç olmasıdır.
B
Küreselleşmenin sadece dünyanın belirli bir bölgesinde işleyen ve yalnızca orada kontrolü söz konusu olan bir süreç olmasıdır.
C
Küreselleşme sürecinin postmodern dönemin diğer adı olmasıdır.
D
Küreselleşme diye adlandırılacak bir sürecin söz konusu olmamasıdır.
E
Dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk bir doğasının olmasıdır.
Soru 8

I. Eşitlik
II. Hoşgörü
III. Kardeşlik
IV. Farklılık Bauman’a göre
Yukarıdakilerden hangileri modernliğin sloganlarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 9

Tüketim toplumunda yanılsama ihtiyaç üzerinden sağlanır. Galbraith’in belirttiği “ihtiyaçların aslında üretimin ürünü olduğu” görüşünü ________ , “ihtiyaçlar sisteminin üretim sisteminin meyvesi” olduğuna çevirir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Jacques Derrida
B
Daniel Bell
C
Karl Marx
D
Michel Foucault
E
Jean Baudrillard
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi malın gösterge değerini ifade eder?

A
Bireylerin malı yok etme gücünü
B
Malın bireye sağladığı faydayı
C
Bireylerin nesneleri tükettikçe kendisine sağladığı prestiji
D
Malın satın alınabilirliğini
E
Bireylerin tercihlerinin çoğalmasını
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Baudrillard’ın kitlelerin her zaman için bir Tanrı düşüncesi yerine bir Tanrı imgesini yeğlediklerinden bahsettiği eserdir?

A
Kusursuz Cinayet
B
Sessiz Yığınların Gölgesi
C
Kötülüğün Şeffaflığı
D
Tüketim Toplumu
E
Tam Ekran
Soru 12

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Derrida’ya ait değildir?

A
Dünya bir metindir ve onun dışında hiçbir şey yoktur.
B
Konuşma ve var oluşun imtiyazını logocentrism olarak kavramlaştırmıştır.
C
Batı düşünce yapısı zıtlıklara dayanır.
D
Gösterge birliği, yani gösteren ile gösterilen arasında birebir mütekabiliyet bulunmaktadır.
E
Dili bir sistem olarak bir arada tutan ve yaratan merkezî bir kavram ya da fikir yoktur.
Soru 13

Jacques Derrida’ya göre söz’ün yazıya üstün tarafı aşağıdakilerden hangisidir?

A
En eski ifade biçimidir.
B
Yüz yüze yapılan bir etkinliktir.
C
insanın kendini ifade etmesidir.
D
Dolaysız, içtenlikli ve bu ana ilişkin olduğu düşünülmesidir.
E
Anlama odaklanmaktır.
Soru 14

I. Okuma dönüşümcüdür ve metinler çoklu yorumlara açıktırlar.
II. Yapı sökümü metodunda önce bir sözcük yazmayı, sonra onu karalamayı ve sonra hem sözcüğe hem de karalamasına metinde yer vermeyi önermektedir.
III. Yalnızca felsefenin analiz yöntemi metnin yorumu açısından otorite iddiasında bulunabilir.
IV. Serbest bir alan olmayan yorum alışıldık anlamıyla analize benzemektedir. Derrida’nın yaklaşımı çerçevesinde
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 15

Laclau ve Mouffe, Postmarksizme özgü kendi hegemonya kavramlarını oluştururken aşağıdaki Marksist teorisyenlerin hangisinden etkilenmişlerdir?

A
Kautsky
B
Stalin
C
Bernstein
D
Marx
E
Gramsci
Soru 16

Postmarksizim çerçevesinde, iberal demokratik ideolojiyi reddetmek yerine onu çoğul bir demokrasi doğrultusunda derinleştirme ve genişletme siyaseti olarak tanımlanır.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?

A
Klasik demokrasi projesi
B
Geleneksel demokrasi projesi
C
Radikal demokrasi projesi
D
Merkezi demokrasi projesi
E
Modern demokrasi projesi
Soru 17

Kuramsal çerçeve ve metodolojik analiz açısından Postmarksizm, Gramsci’nin ________ , Althusser’in ________ anlayışı, Psikanalist Lacan’ın özne anlayışı, Saussure’cü dilbilimi ve Foucault’nun “söylem” anlayışlarının izlerini taşımaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?

A
Hegemonya-ideoloji
B
İktidar-Hegemonya
C
Arşiv-Soykütük
D
Merkez-Çevre
E
İdeoloji-Demokrasi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İmmanuel Wallerstein’in belirttiği yarı çevre ülkelerden biri değildir?

A
Hindistan
B
Çin
C
Brezilya
D
Fransa
E
Meksika
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Appadurai’ye göre küreselleşmenin gözlenebildiği beş boyuttan biri değildir?

A
Teknolojik alan
B
Finansal alan
C
ideolojik alan
D
Etnik alan
E
Politik alan
Soru 20

Bir devletin bir başka devletin toprakları da dâhil her türlü kaynağından, sömürü düzeyine varan bir şekilde faydalanmasına ne ad verilir?

A
Post-modernizm
B
Sosyalizm
C
Emperyalizm
D
Komünizm
E
Modernizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x