Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bell, ________ adlı eserinde Batı uluslarının toplumsal yapılarının ve kültürel formasyonlarının evrimini ele almış ve üretim ve tüketim alanları arasında bir ayrışma olduğunu ileri sürmüştür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kapitalizm Sonrası Toplum
B
Kişisel Hizmet Toplumu
C
Aktörün Dönüşü
D
Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri
E
Postmodern ve Etik
Soru 2

Post-endüstriyel toplumda aşağıdaki sektörlerden hangisi gerilemiştir?

A
Finans
B
Sigortacılık
C
Sanayi
D
Emlak
E
Ticaret
Soru 3

Touraine’e göre, ________ kavramı bir ülkenin tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru olan tarihsel dönüşümüne; ________ ise, modernleşmiş ya da modernleşmekte olsun, verili bir toplumsal örgütlenmenin işleme biçimine, pratikte sanayi toplumunun sorunlarına atıfta bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?

A
Modernleşme-sanayileşme
B
Modernlik-modernleşme
C
Modernleşme-modernlik
D
Gelişme-modernlik
E
Sanayileşme-gelişme
Soru 4

I. Halkın bütünüyle ya da hemen nerdeyse bütünüyle devlet tarafından tahakküm altına alındığı bir siyasal rejime atıfta bulunur.
II. Daha ideolojik olması onu otoriteryenlikten ayıran özellikler arasında sıralanabilir.
III. Devlet hayatın hiçbir alanına müdahale edemez.
IV. Çok parti yönetim ve çoğulcu demokrasi vardır.
Totaliteryenlik kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 5

I. Modern kültürel ürünlerden farklı olarak sanatta, filmlerde, mimaride ve benzeri alanlardaki kültürel ürünleri ifade eder.
II. Gerçekliğin yerini imajların alması olarak da tanımlanmaktadır.
III. Geleneksel olmayan ilişki ve kurumların varlıklarını sürdürmelerine atıfta bulunur.
IV. 1800’lerden sonra sosyal bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir.
Postmodernizm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Ziyauddin Serdar’ın Postmodernizm ile ilgili ilkelerinden biri değilidir?

A
Şüpheci olması
B
Modernizmde geçerli olan her şeyin postmodern zamanda da tümden geçerli olması
C
Elde olan gerçeklik yerine, imgeyle maddi gerçekliğin arasında kaybolmuş olan dünyanın olması
D
Gerçekliğin reddedilmesi
E
Modernizmde geçerli olan her şeyin postmodern zamanda eskimeye yüz tutmuş olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Fredric Jameson’ın yeni kültürel biçimin estetiğini ifade ettiği kavramdır?

A
Simülasyon
B
Bilginin Metalaşması
C
Genoloji
D
Bilişsel Haritalama
E
Büyük Anlatının Yitimi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Wagner'in modernlik projesinin temel varsayımlarından biridir?

A
Bir sınır uygarlığı olduğu
B
Tarihsel bir dönemi kapsadığı
C
Toplumsal dünyanın şekillendirilebilir olduğu
D
Toplumsal ve psişik anlamda yer aldığı
E
17. yy derin toplumsal, yapısal ve entelektüel dönüşümle başladığı
Soru 9

Zygmunt Bauman’a göre, küreselleşme fikrinden çıkan en derin anlam nedir?

A
Küreselleşme sürecinin postmodern dönemin diğer adı olmasıdır.
B
Dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk bir doğasının olmasıdır.
C
Kontrollü bir süreç olmasıdır.
D
Küreselleşmenin sadece dünyanın belirli bir bölgesinde işleyen ve yalnızca orada kontrolü söz konusu olan bir süreç olmasıdır.
E
Küreselleşme diye adlandırılacak bir sürecin söz konusu olmamasıdır.
Soru 10

Modern zihniyeti, doğuşuyla mahkemelik olan ve ömrü davacı ya da davalı olarak mahkemelerde geçen bir zihniyet olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derrida
B
Aron
C
Mouff
D
Laclua
E
Bauman
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi malın gösterge değerini ifade eder?

A
Bireylerin malı yok etme gücünü
B
Malın bireye sağladığı faydayı
C
Malın satın alınabilirliğini
D
Bireylerin nesneleri tükettikçe kendisine sağladığı prestiji
E
Bireylerin tercihlerinin çoğalmasını
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Baudrillard’ın kitlelerin her zaman için bir Tanrı düşüncesi yerine bir Tanrı imgesini yeğlediklerinden bahsettiği eserdir?

A
Tüketim Toplumu
B
Tam Ekran
C
Sessiz Yığınların Gölgesi
D
Kusursuz Cinayet
E
Kötülüğün Şeffaflığı
Soru 13

Baudrillard’a göre ________ kendisini gelenekle, yani tüm öbür eski ya da geleneksel kültürlerle karşılaştıran medeniyet tarzının karakteristiğidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Soykütük
B
Tüketim
C
Söylem
D
iktidar
E
Modernlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Foucault'a göre bireyi tanımlayan özelliklerden biri değildir?

A
Rasyonel bir varlık olması
B
Tutarlı olması
C
iç bütünlüğe sahip olması
D
Bilinçli olması
E
Kendini kontrol edebilmesi
Soru 15

“O hiçbir yüze sahip olmamak için yazmaktadır” sözlerini Michel Foucault aşağıdaki hangi düşünür için söylemiştir?

A
Jacques Derrida
B
Raymond Roussel
C
Friedrich Nietzche
D
Zygmunt Bauman
E
David Harvey
Soru 16

Bir sözcüğün üstü çizilir; çünkü sözcük yetersizdir; fakat bir yandan da sözcük metin içinde üstü çizili olarak tutulur; çünkü sözcüğün yerine geçebilecek daha başka bir sözcük yoktur.
Yukarıdaki cümlede Jacques Derrida’nın hangi yapısöküm tekniğinden bahsedilmektedir?

A
iz
B
Oyun
C
Arşiv
D
Fark ve erteleme
E
Silme
Soru 17

Kuramsal çerçeve ve metodolojik analiz açısından Postmarksizm, Gramsci’nin ________ , Althusser’in ________ anlayışı, Psikanalist Lacan’ın özne anlayışı, Saussure’cü dilbilimi ve Foucault’nun “söylem” anlayışlarının izlerini taşımaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?

A
Arşiv-Soykütük
B
İdeoloji-Demokrasi
C
Merkez-Çevre
D
Hegemonya-ideoloji
E
İktidar-Hegemonya
Soru 18

Habermas’ın uzlaşmacı demokrasi anlayışı yerine antagonistik/çekişmeci bir demokrasiyi öneren düşünürler aşağıdakilerden hanginde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bauman ve Derrida
B
Douglas ve Durkheim
C
Jameson ve Weber
D
Lyotard ve Marks
E
Laclau ve Mouffe
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Appadurai’ye göre küreselleşmenin gözlenebildiği beş boyuttan biri değildir?

A
Politik alan
B
Etnik alan
C
Teknolojik alan
D
ideolojik alan
E
Finansal alan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İmmanuel Wallerstein’in belirttiği merkez ülkelerden biridir?

A
Mısır
B
Meksika
C
Japonya
D
Hindistan
E
Çin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x