Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2017-2018 Vize Sınavı

Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyük toplumsal sorunların çözümü için öngörülerde ve önerilerde bulunma eğilimini/yaklaşımını temsil eden tarz __________ olarak adlandırılmaktadır. Daniel Bell’in sosyolojik yaklaşımına göre yukarıdaki parçada numaralandırılmış yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyal tahmin
B
Toplumsal önkestirim
C
Sosyolojik tahmin
D
Toplumsal sezinleme
E
Sosyolojik başarı
Soru 2

Post-endüstriyel toplumda aşağıdaki sektörlerden hangisi gerilemiştir?

A
Tarım
B
Ticaret
C
Emlak
D
Finans
E
Sigortacılık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Daniel Bell’in “bilim ve teknoloji arasında değişen ilişki, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kurumsallaşma aracılığıyla şirketleşmesi, iş organizasyonunun normal bir parçası gibi gelişmekte olan ekonomik yapıya eklemlenmesi” olarak açıkladığı kavramdır?

A
Network toplumu
B
Kıtlık sonrası toplum
C
Hizmet-sınıflı toplum
D
Kapitalizm sonrası toplum
E
Bilgi toplumu
Soru 4

I. Genel olarak doğadan kaynakları dönüştürmeye dayalı bir uğraş ve mücadele söz konusudur.
II. Ekonomik etkinlik imalat sanayiye ve maddi malların işlenmesi sürecine odaklanmıştır.
III. iktisadi etkinlik gelenek ve göreneklere göre yürütülür.
IV. Ekonomik etkinliğin seviyesi mevsimlere ve talepteki küresel dalgalanmalara göre değişiklik göstermektedir.
V. Gelişmiş makinelerle karmaşık örgütsel ve yönetsel süreçlerle bir uğraş veya mücadele söz konusudur.
Daniel Bell’e göre yukarıdakilerden hangileri sanayi toplumunun temel özelliklerindendir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
II ve IV
D
II ve V
E
III ve V
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’nin programlanmış toplumun sınıf yapısını ve dinamiklerini sanayi toplumu ile karşılaştırmalı olarak ele aldığı çalışmadır?

A
Amerikan Toplumundaki Akademik Sistem
B
Sanayi Sonrası Toplum
C
Aktörün Dönüşü
D
Toplumun Kendini Üretimi
E
Demokrasi Nedir?
Soru 6

Alain Touraine’in, toplumu toplumsal aktörlerin eylemleriyle şekillenen bir toplumsal sistem olarak gören ve toplumsal aktörleri, kuramın merkezine alan yaklaşımı aşağıdakileden hangisidir?

A
Yapısalcı sosyoloji
B
Yorumcu (hermeneutik) sosyoloji
C
Eylemci sosyoloji
D
Evrimci sosyoloji
E
Pozitivist sosyoloji
Soru 7

Alain Touraine’e göre, kültürel demokrasinin hayat bulabilmesi için aşağıdakilerden hangisine önemli görevler düşmektedir?

A
iktidar seçkinlerine
B
Bürokratlara
C
işverenlere
D
Entelektüellere
E
Teknokratlara
Soru 8

Touraine’e göre, siyasal düzlemde demokrasinin birbiriyle bağlantılı, birbirini tamamlayan fakat herhangi bir merkezî ilke tarafından birleştirilmemiş olan üç boyutu vardır. Demokrasinin bu üç boyutundan biri __________, İkincisi vatandaşlık üçüncüsü ise siyasal liderlerin temsil edebilirliğidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Toplumsal gelişim
B
Eşitlik talebi
C
Temel haklara saygı
D
Sınıf bilinci
E
Değişimin kaçınılmazlığı
Soru 9

I. Halkın bütünüyle ya da hemen nerdeyse bütünüyle devlet tarafından tahakküm altına alındığı bir siyasal rejime atıfta bulunur.
II. Daha ideolojik olması onu otoriteryenlikten ayıran özellikler arasında sıralanabilir.
III. Devlet hayatın hiçbir alanına müdahale edemez.
IV. Çok parti yönetim ve çoğulcu demokrasi vardır.
Totaliteryenlik kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 10

Herhangi bir nesneyi kaynağından alıp tarihin akış sürecinde nasıl değiştiğini incelemeye ne ad verilir?

A
Bilişsel Haritalama
B
Modernizm
C
Postmodernizm
D
Aydınlanma
E
Genoloji
Soru 11

Kişinin kendisini mekânda, toplumda, ülkesinde ve dünyada konumlayışına ilişkin “bilişsel harita” kültürün anahtar unsurudur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeni kültürel biçimin estetiğini “bilişsel haritalama” olarak ifade eden isimdir?

A
Daniel Bell
B
Alain Touraine
C
Frederich Nietzsche
D
Fredric Jameson
E
Jean-François Lyotard
Soru 12

Modern sanatın eleştirisi ile birlikte sanat anlayışı ve estetiğin giderek marjinalleşmesini getirmesi aşağıdakilerden hangisi ile yorumlanmıştır?

A
Belirsizlik ve şüphe
B
Çaresizliğin başlangıcı
C
Taklidin gücü
D
Popülizm ve gerçek
E
Sanatın ölümü
Soru 13

Lyotard modern ve postmodern bilgi arasında da ayrım yapar. Ona göre modern bilginin üç koşulu vardır, (i) Temelci iddiaları meşrulaştırmak üzere üst-anlatılara başvurulması; (ii) meşrulaştırmanın kaçınılmaz doğal sonucu olan gayri meşru kılma ve (iii)__________, homojen epistemolojik ve ahlaki reçetelere duyulan arzu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yoksayma
B
Dışlama
C
Öngörme
D
Araştırma
E
Meşrulaştırma
Soru 14

'Postmodernizm' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir tarihsel geçmiş duygusunun yitirilmesidir.
B
Simülasyonlardır.
C
Akıl Tutulması ve ideoloji ilişkisidir.
D
Zincirden boşalmış göstergelerdir.
E
Gerçekliğin yerini imajların almasıdır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Dennis Smith’in 'Postmodernitenin Peygamberi' olarak tanımladığı isimdir?

A
Touraine
B
Bell
C
Bauman
D
Lyotard
E
Nietzsche
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Bauman’ın Modernlik ve Yahudi soykırımı arasında kurduğu ilişkiyi anlattığı eserdir?

A
Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları
B
Modernite ve Holocaust
C
Kültürel Kuram
D
Modernliğin Sosyolojisi
E
Postmodern Etik
Soru 17

I. Modernlik kesinlikle modernizm değildir.
II. Postmodernlik, rüştüne ermiş modernliktir.
III. Modern olmak durmak, sabitlenmek ve yerleşik düzendir.
IV. Modern dönem yakın çevremizdeki dünya parçasını kural tanır, kestirebilir ve denetlenebilir kılma mücadelesini kazanacaktır.
Bauman’ın yaklaşımı çerçevesinde yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Bauman’ın modernlik ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?

A
Modernlik soykırımın yeterli sebebi olmasa da gerekli koşuludur.
B
Modernliğin kültür anlayışını bahçe kültürüne benzetir.
C
Modern soykırımı, modern kültür gibi genelde bir bahçıvanlık işi gibi ele almaktadır.
D
Modernlik ırkçılığı olanaklı kılmaz onun için bir talep de yaratır.
E
Modernlik, dünyanın büyüsünü bozmak için girişilen, sonunda sonuçsuz kalan uzun ve gayretli mücadeleden sonra dünyanın yeniden büyülü hale gelmesidir.
Soru 19

"Yaşadığımız çağ belki postmodern çağdır, belkide değildir; ancak kesin olan kabileler ve kabilecilik çağında yaşadığımızdır" görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
F. Jameson
B
A. Touraine
C
G. Marshall
D
Z. Bauman
E
F. Nietzsche
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x