Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2018-2019 Vize Sınavı

Çağdaş Sosyoloji Kuramları 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bell, ________ adlı eserinde Batı uluslarının toplumsal yapılarının ve kültürel formasyonlarının evrimini ele almış ve üretim ve tüketim alanları arasında bir ayrışma olduğunu ileri sürmüştür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kapitalizm Sonrası Toplum
B
Postmodern ve Etik
C
Aktörün Dönüşü
D
Kişisel Hizmet Toplumu
E
Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumunun önemli bileşenlerinden biridir?

A
Enformasyona dayalı entellektüel teknolojinin yükseldiği
B
Fabrikalarda çalışan mavi yakalı sanayi işçileri ve bu işçilerin örgütlü yapısı
C
Beyaz yakalı işçilerin sayısının hızla artması
D
Hizmet üretiminin yaygın hale gelmesi
E
Bilimsel kuruluşların, üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin organizasyonları
Soru 3

Swingewood’a göre aşağıdaki düşünürlerden hangisi 1950’li yıllarda sanayi sonrası toplum veya post endüstriyalizm kavramını ortaya atarak işlevselciliğin statik, tarihsel olmayan yargıları ile Marksizmin eskimiş ideolojik tarihsiciliğine karşı çıkmıştır?

A
Lyotard
B
Simon
C
Touraine
D
Dahrendorf
E
Bauman
Soru 4

Aşağıdaki toplum biçimlerinden hangisinde teorik bilginin ampirizmden daha önemli ve öncelikli olduğu iddia edilir?

A
Köleci toplum
B
Endüstriyel toplum
C
Post-endüstriyel toplum
D
ilkel toplum
E
Feodal toplum
Soru 5

Teknolojinin sosyal bilimlerde kullanılması sayesinde gelecekte insanların hayatlarını etkileyecek konuları seçip kontrol edebileceği alternatif gelecekler çizebileceğini düşünen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ailen
B
Bell
C
Touraine
D
Ritzer
E
Marshall
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’nin Modernlik, Özne ve Demokrasi Arasındaki İlişkiler ile ilgili düşüncelerinden biri değildir?

A
Öznenin var olabilmesinin ön şartıdır.
B
Demokrasi özne siyasetidir.
C
Demokrasi menfi özgürlüklerdir.
D
Yönetilenlerin kendi yöneticilerini seçmeleri, anayasal ve hukuki garantilere sahip siyasal çoğulculuk ile laiklik demektir.
E
Demokrasinin büyük görevi kitle kültürü içinde çeşitlilik üretmektir.
Soru 7

Touraine’e göre, - kavramı bir ülkenin tarım toplumundan sanayi toplumuna doğru olan tarihsel dönüşümüne; ________ ise, modernleşmiş ya da modernleşmekte olsun, verili bir toplumsal örgütlenmenin işleme biçimine, pratikte sanayi toplumunun sorunlarına atıfta bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Modernleşme-sanayileşme
B
Modernlik-modernleşme
C
Gelişme-modernlik
D
Sanayileşme-gelişme
E
Modernleşme-modernlik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’e göre günümüzün en önemli kültürel hareketlerinden biridir?

A
Pisiko-siyasal hareket
B
Emek sermaye hareketi
C
Siyasal ekoloji hareketi
D
Sınıf hareketi
E
Din hareketi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’in demokrasi hakkındaki görüşleri arasında yer almaz?

A
Demokrasi, gelişmiş ülkelerde özne ile aklın uzlaştırılması teşebbüsüdür.
B
Demokrasi, gelişmekte olan ülkelerde totaliteryen diktatörlükten ortaya çıkan tehdittir.
C
Gelişmekte olan ülkeler açısından demokrasi bireysel özgürlük ile toplumsal bütünleşmenin uzlaştırılmasıdır.
D
Demokrasi, gelişmiş ülkelerde tehdit altında değildir.
E
Demokrasi, gelişmiş ülkelerde Laissez Faire tutumunun tehdidi altındadır.
Soru 10

Alain Touraine’e göre, sanayi toplumundan programlanmış topluma geçişte aşağıdaki çatışma biçimlerinden hangisi giderek daha öne geçmiştir?

A
Üst düzey bürokratlar ile alt düzey memurlar arasındaki çatışma
B
işçiler ile sermaye sahipleri arasındaki çatışma
C
Azınlık-etnik gruplar ile çoğunluğu teşkil eden grup arasındaki çatışma
D
Sermaye sahipleri ile ekonomiyi düzenlemek isteyen siyasetçiler arasındaki çatışma
E
Toplumun kendini yeniden üretimini planlayanlar ile bunların kararlarına tâbi olanlar arasındaki toplumsal çatışma
Soru 11

Postmodernizmin görüldüğü ilk alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat
B
Politika
C
Ekonomi
D
Felsefe
E
Teknoloji
Soru 12

Aydınlanma düşüncesinin temel öncüllerini radikal olarak eleştiren bir felsefeci ve aynı zamanda postmodern düşüncenin öncüsü sayılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nietzsche
B
Derrida
C
Lyotard
D
Baudrillard
E
Foucault
Soru 13

Postmodernizmi ne alkışlamanın, ne de reddetmenin mümkün olmadığını belirten düşünür aşağıdakierden hangisidir?

A
Touraine
B
Bauman
C
Jameson
D
Aron
E
Weber
Soru 14

Şaylan’a göre aşağıdakilerden hangisi postmodern sanatın estetik özelliklerinden biridir?

A
Sanatçının topluma karşı bir misyonunun olmaması
B
Kesin çizgilerle belirlenmiş olması
C
Postmodern sanatın seçkinci olması
D
Romantizmin postmodern sanatın bir biçimi olması
E
Taklit ve yapıştırma tekniklerinden uzak olması
Soru 15

Lyotard’a göre bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplumsal kurumlara meşruluk kazandırır.
B
Bilimsel bilgi, bilginin bütününü temsil etmez, anlatısal bilgiden de bahsedilmesi gerekir.
C
Durumsal bilgi, bilimsel bilgi ile rekabet içinde olmamıştır.
D
Geleneksel toplumlarda anlatısal biçimin üstünlüğü sözkonusu değildir.
E
Yerleşik kurumların bütünleşmesine yönelik olumlu ya da olumsuz modelleri temsil eder.
Soru 16

Modernlik, her şeyden önce bir sınır uygarlığıdır; bu uygarlık, ancak ve yalnızca vaat ve ümit edilen bir başlangıç mekânı olarak bazı sınırlar var olduğu sürece ya da dünyanın kendisini bir sınır olarak algılamasına izin verdiği sürece yaşayabilir. Modernlik ile ilgi yukarıdaki görüşün sahibi olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derrida
B
Laclua
C
Wagner
D
Bauman
E
Mouff
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Bauman’ın modernliğe yönelttiği eleştirilerin temelinde yatan esas nedenlerden biridir?

A
Farklılığı büyük suç olarak görmesi
B
Gerçekliğin yerini imajların alması
C
Bir tarihsel geçmiş duygusunun yitirilmesi
D
Belirsizlik
E
Küçük tarih anlatıları
Soru 18

________ dönemin bir özelliği olan kaos yerine düzen getirme, yakın çevremizdeki dünya parçasını kural tanır, kestirebilir ve denetlenebilir kılma mücadelesi Bauman'a göre sonuçsuz kalmaya mahkumdur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Eklektik
B
Modern
C
Postmodern
D
Aydınlanma
E
Neoklasik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Wagner'in modernlik projesinin temel varsayımlarından biridir?

A
17. yüzyılın derin toplumsal, yapısal ve entelektüel dönüşümle başladığı
B
Bir sınır uygarlığı olduğu
C
Toplumsal ve psişik anlamda yer aldığı
D
Tarihsel bir dönemi kapsadığı
E
Toplumsal dünyanın kavranabilir olduğu
Soru 20

Modern zihniyeti, doğuşuyla mahkemelik olan ve ömrü davacı ya da davalı olarak mahkemelerde geçen bir zihniyet olarak değerlendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aron
B
Derrida
C
Laclua
D
Bauman
E
Mouff
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x