Çağdaş Türk Dünyası 2018-2019 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Dünyası 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da uygulanan Sovyet politikalarının kültürel sonuçlarından biri değildir?

A
Hücum politikalarının dini yaşamda büyük rahatsızlıklara yol açması
B
Kollektif çiftlikler kurularak üretimin artırılması
C
Her halk için ayrı bir alfabe oluşturularak, ortak bir düşünce ve edebiyatın oluşmasının engellenmesi
D
Halkların tarihinin yerine, ülkelerin tarihinin yazılmaya başlanması
E
Milliyetçi aydın sınıfın oluşmasının engellenmesi
Soru 2

I. Feodal yapının sorunsuz bir şekilde devam etmesi
II. Büyük olması reform hareketinin başarısız
III. Köylülerin olması yarı köle durumunda
IV. Halkın bunalması ekonomik sıkıntılardan
Yukarıdakilerden hangileri Rusya’da 1905 Devrimi’ni doğuran nedenler arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Bolşevik grubunun kurucusu ve önderi ________ dır/dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Leon Trotsky
B
Kerenskiy
C
Vladimir Lenin
D
Çar II. Aleksandr
E
Kari Marx
Soru 4

Özbekistan ve Türkmenistan bölgesinde Sovyet yönetimine karşı oluşturulan silahlı halk direnişine ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Basmacılık
B
Sovhoz
C
Korenizatsiya
D
Perestroyka
E
Kolhoz
Soru 5

I. Okur-yazarlığı yaymaya çalışmak
II. işçi ve köylü gençler için yüksek okullar açmak
III. Yerel dilleri eğitim ortamında ve resmi işlerde kullanmak
Yukarıdakilerden hangileri Sovyetlerin 1920'li yıllarda uyguladığı Yerelleştirme Politikasının amaçlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Mart 1921'de iç savaşın ardından Sovyet ekonomisini düzene sokmayı amaçlayan ekonomi politikasına ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kolhoz
B
NKVD
C
Komsomol
D
NEP
E
ÇEKA
Soru 7

Tatar Özerk Cumhuriyeti'nin toplumsal gelişiminin komşu cumhuriyetlere göre geride kalmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tatar Cumhuriyeti'nin düşük siyasal statüye sahip olması
B
Cumhuriyet idaresinin hatalı politikalar izlemesi
C
Alt yapılarının yetersiz olması
D
Tarım ve hayvancılık sektöründe yeterince gelişmemiş olması
E
Petrol üretim maliyetlerinin yüksek olması
Soru 8

25 Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çarlık rejiminin siyasi gücünü halkla paylaşması
B
Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi
C
Sovyetler Birliği’nin dağılması
D
Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması
E
Çarlık rejiminin iktidarı ele geçirmesi
Soru 9

İlk Azerbaycan Cumhuriyeti kimin başkanlığında kurulmuştur?

A
ilhan Aliyev
B
Nesib Bey Yusufbeyli
C
Hacı Zeynelabidin Tagiyev
D
Haşan Bey Ağaoğlu
E
Feth Ali Han Hoylu
Soru 10

Hocalı katliamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1918 yılında Bakü yakınlarında gerçekleşmiştir.
B
2000 civarında sivil halk katledilmiştir.
C
Katliam sonrası Azerbaycan, Karabağı geri almıştır.
D
Katliam üzerine Birleşmiş Mil Metler Ermenistan'a ambargo uygulamıştır.
E
Karabağ, etrafındaki topraklarla beraber tamamen Azerbaycan'ın elinden çıkmıştır.
Soru 11

Kafkasya'da yaşanan 1905 olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Azerbaycan ve Osmanlı Türkleri arasında etkileşim başlamıştır.
B
Basın ve yayın hayatı canlanmıştır.
C
Bakü ve İstanbul kültürel ve siyasi merkezler olarak öne çıkmıştır.
D
1905 olayları sayesinde Rusya'da Bolşevik idaresi kurulmuştur.
E
Kafkasya halkları arasında genel bir rahatlama ortamı sağlamıştır.
Soru 12

1917 Ekim ihtilali’nden sonra kuruluş felsefesini Bolşevik muhalafeti üzerine oturtarak Kafkasya'da kurulan idareye ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Transkafkasya Komiserliği
B
Mavera-yı Kafkasya
C
Töles
D
Zakafkasya
E
Halk Maslahatı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi iktidarın babadan oğula geçtiği (ataerkil) yönetim biçimidir?

A
Komünizm
B
Patrimonyal
C
Kapitalizm
D
Konfederasyon
E
Despotluk
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan hanlıklarının Rusya'ya verilmesini sağlayarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü bozan antlaşmadır?

A
Ankara
B
Kars
C
Türkmençay
D
Aynalıkavak
E
Bahçesaray
Soru 15

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye’nin de taraf olduğu 1921 Moskova ve Kars anlaşmaları ile yönetimi Azerbaycan’a bırakılmıştır.
B
Bağımsız bir devlettir.
C
içişlerinde özerk, savunma ve dış politikasında ise Azerbaycan’a bağlıdır.
D
Ermenistan, İran ve Türkiye ile komşudur.
E
Azerbaycan’a bağlı fakat fiziksel bir sınırı yoktur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan’ın bağımsızlığından bu yana üye olduğu uluslararası teşkilatlardan biri değildir ?

A
AGİT
B
Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı
C
İslam işbirliği Örgütü
D
Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi
E
Avrupa Birliği
Soru 17

Kazakistan'ın nüfus yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ahıska Türkleri gibi birçok etnik grup, Stalin tarafından Kazakistan'a sürgün edilmiştir.
B
Kazakistan'da yüzden fazla etnik grup yaşamaktadır.
C
Kazaklar kendi ülkelerinde nerdeyse azınlık konumundadır.
D
Kazaklar her zaman kendi ülkelerinde nüfus çoğunluğuna sahip olmuştur.
E
Rus işgalinden sonra devamlı surette Slav köylüler gelip yerleşmiştir.
Soru 18

Rusya tarihinin en kapsamlı göç ve sömürge hareketini başlatan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açıklık ve Yeniden Yapılanma Politikaları
B
1905 Devrimi
C
Kara Ocak Olayı
D
Stolıpin Reformu
E
Zemsky Reformu
Soru 19

Kazakistan’ın yer aldığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güney Afrika
B
Güney Asya
C
Orta Asya
D
Batı Avrupa
E
Orta Doğu
Soru 20

__________ , Kazakistan'ın kuzey komşusudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Özbekistan
B
Türkmenistan
C
Kırgızistan
D
Çin Halk Cumhuriyeti
E
Rusya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x