Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk yenilikçi düzenlemelerin askeri alanda yapılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ordunun savaşlarda elde ettiği ganimetin azalması
B
Yönetimcilerin devletin birçok kurumunun çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu görememesi
C
Toprak kaybının yalnızca askeri nedenlere bağlanması
D
Avrupa'da elçiliklerin açılması
E
Eğitimsiz olan halkı eğitmenin daha çok zaman alacağı düşüncesi
Soru 2

1793 yılında, Osmanlı İmparatorluğunun Paris, Berlin, Viyana gibi Avrupa başkentlerinde elçilikler açmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elçilerin, batıdaki yenilikleri ülkeye taşımaları
B
Elçilikte bulunanların yabancı dil öğrenmeye başlaması
C
Yöneticilerin dış gezilerindeki rehberlik sorununun çözülmesi
D
Avrupa ülkeleri ile barışın sağlanması
E
Batılı ülkeler örnek alınarak bakanlıklar kurulmaya başlanması
Soru 3

Tanzimat öncesi dönemde, eğitim kadrosu, araç gereci ve kütüphanesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı tarzında açılan ilk okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülkiye Mektebi
B
Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
C
Hendesehane
D
Mızıka-i Hümayun
E
Tıphane
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tanzimat öncesi batılılaşma hareketlerinde toplumsal alanda meydana gelen yeniliklerden biri değildir?

A
Evlerde batı tarzı mobilyalar kullanılmaya başlanması
B
Yabancı diplomatların sarayda Avrupa protokolüne göre kabul edilmesi
C
Ordudan başlayarak giyim tarzının modernleşmesi
D
1831'de ilk nüfus sayımının yapılması
E
1821'de Tercüme Bürosu'nun kurulması
Soru 5

I. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'un açılması
II. Hendesehane'nin açılması
III. Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılması
IV. Tıphane'nin kurulması
Yukarıda Tanzimat öncesi dönemde askeri alanda yapılan yeniliklerin tarihsel olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I, II, III, IV
B
III, I, II, IV
C
II, III, IV,I
D
II, I, III,IV
E
III, II, I, IV
Soru 6

Tanzimat öncesi batılılaşma hareketleri içinde çıkarılan jlk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vekayi-i Tıbbiye
B
Takvim-i Vekayi
C
Ceride-i Havadis
D
Tasvir-i Efkâr
E
Tercüm an-1 Ahval
Soru 7

1831'de Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkarılan ilk resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takvim-i Vekayi
B
Mirat
C
Ceride-i Havadis
D
Tercüm an-1 Ahvâl
E
Mecmua-i Fünun
Soru 8

Şiire ilk kez aile yaşamını sokan, Türk kadınına gereken değeri veren Tanzimat Edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Şinasi
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Namık Kemal
E
Abdülhak Hamit
Soru 9

Edebiyatımızda Türkçe yazılmış ilk roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zehra
B
Karabibik
C
Şair Evlenmesi
D
intibah
E
Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat
Soru 10

Tanzimat Edebiyatı döneminde ilk Türk Tiyatro oyununu kim yazmıştır?

A
Namık Kemal
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Şinasi
D
Hayrullah Efendi
E
Âli Bey
Soru 11

Aşağıdaki edebiyatçılardan hangisi, Batılı anlamda edebiyat eleştirisi yazarları içinde sayılamaz?

A
Namık Kemal
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Âli Bey
D
Ziya Paşa
E
Muallim Naci
Soru 12

Aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangisi jlk edebiyat bildirisini yayınlamıştır?

A
Servet-i Fünun Edebiyatı
B
Fecr-i Âti Edebiyatı
C
Milli Edebiyat
D
Tanzimat Edebiyatı
E
Divan Edebiyatı
Soru 13

Fecr-i Âti topluluğu hangi batılı akımın etkisinde kalmıştır?

A
Sembolizm
B
Natüralizm
C
Sürrealizm
D
Realizm
E
Romantizm
Soru 14

Servet-i Fünun döneminin en başarılı romancısı sayılan ve Aşk-ı Memnu adlı romanın yazarı olan edebiyatçı aşağıdakiIerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Mehmet Rauf
C
Hüseyin Cahit Yalçın
D
Halit Ziya Uşaklıgil
E
Cenap Şehabettin
Soru 15

Türkçenin dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biri olduğu görüşünü ilk savunan edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Cevdet
B
Ebuzziya Tevfik
C
Hüseyin Yalçın
D
Mehmet Emin
E
Ali Suavi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda Türkçülük akımının çıkmasına neden olmuştur?

A
Edebiyatçı siyaset adamlarının çok olması
B
Balkan Savaşlarının yenilgiyle sonuçlanması
C
Abdülhamit'in Osmanlıcılık düşüncesini benimsemesi
D
II. Meşrutiyetin ilân edilmesi
E
1876'da Meclis-i Mebusan'ın kapatılması
Soru 17

Milli Edebiyat adını jlk kez aşağıdaki topluluklardan hangisi kullanmıştır?

A
Türk Yurdu Dergisi yazarları
B
Türk Derneği Dergisi yazarları
C
Türk Ocağı dilcileri
D
Genç Kalemler Dergisi dilcileri
E
Fecr-i Âti dönemi yazarları
Soru 18

Milliyetçi görüşle kaleme alınan ilk eserlerin yurt içinden çok, yurt dışında yayınlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hükümetin ülke içinde dil tartışmalarını yasaklaması
B
Aydınların, öğrenim için yurt dışında bulunması
C
Yurt dışında matbaacılığın çok gelişmiş olması
D
Yurt dışında basım maliyetinin düşük olması
E
Yurt dışında dağıtım olanağının daha fazla olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat'a ait bir nitelik değildir?

A
Konuşma dilinin yazı dilinde kullanılması
B
Türk tarihi ve geleneklerinin yeniden canlandırılmaya çalışılması
C
Dildeki tüm Arapça ve Farsça sözcüklerin atılması
D
Halkın yaşamının edebî eserlere konu edilmesi
E
Hece ölçüsünün kullanılmaya başlanması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'in dil konusundaki görüşlerinden biri değildir?

A
Divan Edebiyatının yaşatılmasını savunmuştur.
B
Asya'da yaşayan Türklerin dilini örnek almayı önermiştir.
C
Batılı sözcüklerin kullanılmasında sakınca görmemiştir.
D
Osmanlıcayı savunmuştur.
E
Halkın dilinde Türkçe karşılığı olan Arapça, Farsça sözcüklerin korunmasını savunmuştur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x