Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2016-2017 Final Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Arap alfabesinin eğitimde ve matbaacılıkta ortaya çıkardığı problemleri çözmek için bir ıslah projesi hazırlamış ve 1863’te İstanbul’a gelerek bu tasarısını Osmanlı hükümetine takdim etmiştir?

A
Mirza Şefi Vazeh
B
Said Ünsizade
C
Hasanbey Melikzade Zerdabî
D
Abbaskuluağa Bakıhanov
E
Mirza Fethali Ahundzade
Soru 2

Azeri Türkleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kendilerini öteden beri Türk kimliği dışında başka bir kimlikle tanımlamışlardır.
B
Kafkasya’ya XX. yüzyılın başlarında yerleşmişlerdir.
C
Kafkasya ve İran’da yaşayan Azeriler, 1813'te Rusya ve İran arasında imzalanan Gülistan Antlaşması ile ikiye ayrılmıştır.
D
Milli kimliklerini 1926'dan sonra Sovyetler Birliği kazandırmıştır.
E
İran resmî makamları tarafından da iddia edildiği gibi Türkleştirilmiş İran halkıdırlar.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1926’da I. Bakü Türkoloji Kongresi’nde Arap alfabesinin değiştirilmesine karsı çıkan Türk boylarından biridir?

A
Azeriler
B
Osmanlılar
C
Özbekler
D
Tatarlar
E
Uygurlar
Soru 4

Musikili komedileri, operaları yanında gazeteciliği, bestekârlığı ve kısa hikâyeleriyle tanınmıştır. Azerbaycan Türkünün ferdî ve sosyal hayatını, derinliğine tespit edip canlı çizgilerle tasvir etmiş olması en belirgin özelliğidir. “Leyli ve Mecnun, Koroğlu, O Olmasın Bu Olsun” gibi operet ve operalarıyla büyük başarı elde etmiştir.
Yukarıda söz edilen yazar ve bestekâr aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zülfikâr Hacıbeyli
B
Üzeyir Hacıbeyli
C
Ebdürrahim Bey Hagverdili
D
Neriman Nerimanov
E
Abdulla Şaig
Soru 5

Milletinin dertlerini derinden hissetmiş, acısını “ağlayarak güldüren, güldürerek ağlatan” satirik, realist tarzdaki şiirleriyle dışa vurmuştur. Dili, üslubu, şiir anlayışı, modern Azeri şiirinin yolunu açmıştır. Türkiye’de “Hophopname” adlı eseriyle bilinmektedir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirze Aliekber Sâbir
B
Ahmet Cevad
C
Abdulla Şaig
D
Mehemmed Hadi
E
Hüseyin Cavid
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mirze Feteli Ahundzade’nin eserlerinden biri değildir?

A
Mirze Ağa'nın Piyesleri Haggında Kritika
B
Fehrist-i Kitap
C
ingilizler Hakkında Mektublar
D
Tengid Risalesi
E
Nazm ve Nesr Hakkında
Soru 7

İsmail Gaspıralı, Rusça yazdığı bu eserinde muhatabını incitmeyen, açık bir dille, Rusların, Müslümanları ve Türkleri asimile etmek, Hrisitiyanlaştırmak siyasetinden artık vazgeçmesi gerektiğini, bu siyasetin Müslümanları Rusya’ya düşman etmekten başka bir işe yaramadığını ısrarla belirtmiştir. Ayrıca, eserde Rusya’nın dünyadaki en büyük İslam ülkelerinden biri olduğu gerçeğini de kabullenmesini istemiştir.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazane
B
Rusya Müslümanları
C
Rus-Doğu Anlaşması
D
Bahçesaray Mektupları
E
Tonguç
Soru 8

XIX. yüzyılın başlarındaki Azeri edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
XIX. yüzyılın başlarında Mirze Feteli Ahundzade ile çağdaş bir hal almıştır.
B
Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan edebiyatı olarak ikiye ayrılmıştır.
C
Roman, tiyatro, modern hikâye gibi edebî türler ortaya çıkmıştır.
D
Azeri şairler, aruz veznini kullanmaya devam etseler de veznin kullanılışı gittikçe zayıflamıştır.
E
Azeri şairler, Fuzuli gibi şairleri taklit etmekten öteye gidememişlerdir.
Soru 9

İsmail Gaspıralı’nın ölümünden sonra yazdığı “Muallime Dair” adlı makalesinde İsmail Bey hakkında önemli bilgiler veren ve onu bütün Türk milletinin muallimi olarak değerlendiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Sabri Ayvazof
B
Hüseyinzade Ali
C
Cafer Seyahmet Kırımer
D
Yusuf Akçura
E
Ahmet Ağaoğlu
Soru 10

Çağdaş Türkmen edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan şair, bir taraftan zamanının meseleleri ile ilgili, diğer taraftan da insan ve sevgi konularında lirik şiirler yazmış, şiirleri birçok dile çevrilmiştir. “Öçme Oocağım”, “Aaylı Ağşam”, “Men Size Baryaan” şiirlerinden bazılarıdır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ata Ataca nov
B
Kerim Gurbannepesov
C
Allaberdi Hayıdov
D
Gurbannazar Ezizov
E
Berdinazarov Hudaynazarov
Soru 11

Türkmen edebiyatının önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Magtımgulı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Çovdurhan Üçiin, Öngi Ardı Bilinmez, Neyleeyin” gibi şiirlerinde vatan sevgisi ve kahramanlık konularını işlemiştir.
B
Türkmen edebiyatı, XVIII. yüzyılın önemli şairlerinden Magtımgulı ile başlatılır.
C
Eserlerinde, halk edebiyatı ürünlerinden de istifade etmiştir.
D
Kendisinden sonra gelen birçok şairi ve yazarı fikirleri ve üslubuyla etkilemiştir.
E
Firdevsî, Nizamî, Sadî gibi şairlerin eserlerinden etkilenmiştir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960’lı yıllara ait Türkmen şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A
Devir insanının, olumlu ya da olumsuz bütün duygularının en güzel şekilde ifade edilmesi
B
Şiirin ifade gücünün ve içeriğinin zenginleşmesi
C
Vatan, bağımsızlık ve kahramanlık kavramlarının öne çıkması
D
Sıkça işlenen sevgi ve aşk konusunun 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren aynı yoğunlukta ele alınması
E
Çocuk şiirine ait örneklerin verilmeye başlanması
Soru 13

Kırım Tatar Türklerinin Kırım’dan sürgün edilmelerinden sonra Kırım Türkçesiyle yayımlanmış olan ilk eser ve yayımlandığı yıl aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ba[h]ar Ezgileri-1957
B
Kaval-1967
C
Toğan Kaya-1969
D
Şiirler ve Poemalar-1978
E
Közyaş Divar-1994
Soru 14

1879’da yayımlanan “Bahçesaray’dan Gönderilen Mektup”, İsmail Gaspıralı’nın matbuatta görülen ilk yazısıdır. Bu yazının yayımlandığı yer ve gazete aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bahçesaray-Tavrida
B
Tiflis-Ziya
C
Bakû-Hayat
D
Tiflis-Keşkül
E
Bakû-Ekinçi
Soru 15

Kırım Tatar edebiyatının temsilcilerinden Osman Akçoraklı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vatan Hadimi adlı bir gazete çıkarmıştır.
B
Çora Batır, Koplandı Batır, Ediğe gibi destanlar üzerinde çalışmıştır.
C
Petersburg Üniversitesi'nde hat dersleri vermiştir.
D
Tercüman gazetesinde çalışmış, burada yazılar yayımlamıştır.
E
Sosyalist ve devrimci bir yazar olarak kabul edilmiştir.
Soru 16

Kırım Türklerinin önde gelen şair ve bilim adamlarındandır. Aralıklarla Türkiye’ye gelerek Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi’nde okur. Bu dönemde Tevfik Fikret’in de dikkatini çeken şair, Avrupa’da ve Türk dünyasının çeşitli yerlerinde görev yapar. Türk dili üzerine birçok araştırması bulunan şairin aynı zamanda “Boran” adlı şiir kitabı bulunmaktadır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer ipçi
B
Bekir Sıdkı Çobanzade
C
Abdureşit Mehdi
D
Cengiz Dağcı
E
İsmail Gaspıralı
Soru 17

Tatar Tilinin Kıskaça Ukuv Grammatikasını yazmıştır. Bir makalesinde Bulgar dilinin Tatar diliyle akraba olduğunu iddia etmiştir. Araştırmalarında Tatarların, İdil-Kama boyu Bulgarlarıyla aynı soydan geldiğini, o bölgede Türkler ile Finlilerin karışmasıyla Tatar soyunun ortaya çıktığını ileri sürmüştür. “Islah-ı Medaris” adlı projesiyle dikkat çekmiştir.
Yukarıda söz edilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirza Kazım Bey
B
Şihabeddin Mercanî
C
Kayyum Naşiri
D
Hüseyin Feyizhanov
E
Abdunnasır Kursevi
Soru 18

Tatar şiirinin en önemli temsilcilerindendir. Mizahî tarzdaki şiirlerinde oldukça başarılıdır. Ayrıca hicivlerindeki tenkit, sosyal ve siyasi muhteva bakımından etkilidir. Rusya Müslümanları arasında tek bir medenîleşme hareketi olarak başlayan İslamcılık ve Türkçülük ideallerinden Tatar milliyetçiliğine geçişte de önemli rol oynamıştır. Kazan döneminde sosyal demokrat görüşleri benimsediği gibi Tatar milliyetçiliğinin de ilk büyük şairi olmuştur. Tugan Til, Par At gibi şiirleri millet sevgisini ele aldığı şiirleridir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Necip Dumavî
B
Muhammed Zakir Remiyev
C
Mecit Gafurî
D
Abdullah Tukay
E
Sait Sünçeley
Soru 19

1830’lu yıllarda Rusya Türklerinin tümü için şivelerden arınmış bir Türk dili fikrini savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Halfin
B
İsmail Gaspıralı
C
Hüseyin Feyizhanov
D
Mirza Cafer Topçubaşı
E
Mirza Kâzım Bey
Soru 20

Bu dönemde milli cumhuriyetin yıkılarak, Azerbaycan'ın Bolşevikleştirilmesi ve ardından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içine alınmasıyla ülkede siyasi, sosyal ve kültürel hayat alt üst oldu. Buna bağlı olarak da insanların dünya görüşü, sanat anlayışı yeniden şekillendi veya şekillendirildi. Eski ile yeni arasındaki diyalektik mücadeleyi tamamiyle Bolşevik yazarlar yürüttü. Halkın yararına iddiasıyla başlatılan hücum, ferdin ve dolayısıyla insanın inkârına kadar vardı.
Yukarıda Azerbaycan edebiyatının aşağıdaki edebî dönemlerinin hangisinden söz edilmiştir?

A
1905-1910 yılları arası
B
1914-1918 yılları arası
C
Sovyet Dönemi
D
1935-1945 yılları arası
E
1950-1960 yılları arası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x