Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2016-2017 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XX. yy. başlarında, Arap harflerini ıslah etme yolundaki projesi ve teklifleri sebebiyle İsmail Gaspıralı tarafından sert bir şekilde eleştirilen AzerbaycanlI aydın, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehemmedağa Şahtahtlı
B
Mirze Fethali Ahundzade
C
Abbaskuluağa Kutsi
D
Ahmet Ağaoğlu
E
Hüseyinzade Ali Turan
Soru 2

1926'da Bakü’de toplanan I. Türkoloji Kurultayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Farklı Türk yazı dillerinin oluşturulması kararlaştırılmıştır.
B
Kurultay, alfabe değişikliği konusuna yoğunlaşmış, diğer konular fazla tartışılmamıştır.
C
Kurultaydan Latin alfabesini kullanma kararı çıkmıştır.
D
Kurultaydan kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği’ndeki Türk boyları arasında Latin harflerine geçiş başlamıştır.
E
Kurultayın toplanmasını Sovyet yönetimi sağlamıştır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Taşkent’te “Türkistan Vilayetinin Gazetesi”nde Çağatay Türkçesinin bütünlüğünü bozmak için çalışmıştır?

A
Şokan Velihanov
B
Abdurauf Fıtrat
C
Ostroumov
D
Hamza Hekimzade Niyazi
E
Mukimi
Soru 4

Sovyet Döneminde aşağıdaki Türk yazı dillerinin hangisinde, Taciklerin etkisiyle ünlü sayısı azaltılmış ve Türkçe kelimelerdeki büyük ve küçük ses uyumu imlâda hemen hemen yok sayılmıştır?

A
Türkmen Türkçesi
B
Kazak Türkçesi
C
Kırgız Türkçesi
D
Özbek Türkçesi
E
Karakalpak Türkçesi
Soru 5

Mirza Fethali Ahundzade ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
“Tuhfetü’l-Evlad” adlı eseri vardır.
B
Önce Arap alfabesinde yenilikler yapmayı, ardından Latin alfabesine geçmeyi önererek Türk dünyasında alfabe meselesini başlatmıştır.
C
Lirik ve mistik gazelleriyle halk arasında büyük bir ün kazanmıştır.
D
“Frengistan Mektupları” adlı roman yazmıştır.
E
Tatar edebiyatının temsilcilerindendir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kazakların hayatında “Aktaban Şuburundu” olarak adlandırılan dönemin özelliklerinden biri değildir?

A
Budist Kalmuklar ile yapılan savaşın bu dönemde olması
B
XVI. yüzyılın başlarını tanımlaması
C
Kazakların bu dönemde büyük kayıplar vermesi ve acı günler yaşaması
D
Bu dönemdeki olayların kazakların halk hikâyelerine ve kahramanlık destanlarına konu olması
E
Rus istilasının bu dönemde olması
Soru 7

Rus yönetiminin, XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren Tatarlara uyguladığı baskı siyasetini yumuşatmasının ve onlara Doğu-Batı ticaretinde bazı imtiyazlar tanımasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tatarlar ve Başkurtların güvenini kazanmak istemesi
B
Kendi siyasî ve İktisadî çıkarlarını gözetmesi
C
Kazaklar ile Tatarların ilişkilerini artırmak istemesi
D
Doğudaki istila faaliyetlerini hızlandırması
E
Dinî hoşgörü göstermesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Kuzey Türklüğü arasında geniş halk kitlesi üzerinde etkili olan sufî şairlerden biri değildir?

A
Ebilmenih Kargalı
B
Şemsetdin Zeki
C
Velihanov
D
Tacetdin Yalçıkul
E
Abdürrahim Otuz imeni
Soru 9

Devrin en renkli simalarından birisi olup “Divan-ı Hikmet” adlı şairler meclisinin başkamdir. Müstehzi, serbest fikirli, zeki, üstat bir şair ve usta bir hattattır. Gazellerinin tercümeleri Almanya’da da neşredilmiş ve büyük ilgi görmüştür.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyid Azim Şirvanî
B
Mir Mehdi Şükûhî
C
Gasım Bey Zakir
D
Nebatî
E
Mirze Şefi Vâzeh
Soru 10

Yeni bir cemiyetten, adaletli bir düzenin kurulmasından yanadır. Azerbaycan cemiyetinin cehaletten ve sömürüden kurtarılmasını, yükseltilmesini arzu eder. Bunun için tiyatroyu en iyi vasıta olarak görür. Güdümlü edebiyatın basit propaganda çizgisinden sıyrılabilmiştir. ilk dramı “Vefalı Seriyye”dir. Stalin devrinde tutuklanmış, hapiste ölmüştür.
Yukarıdaki parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Semed Vurgun
B
Cefer Cabbarlı
C
Neriman Nerimanov
D
ilyas Efendiyev
E
Süleyman Sani Ahundov
Soru 11

Çok yönlü bir yazardır. Mizahî, realist hikâyelerinde Azerbaycan halk hayatının bütün yönlerini mükemmel işlemiştir. İstanbul'da Azerbaycan Edebiyatına Bir Nazar adlı edebiyat tarihini yayımlamıştır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehemmed Hadi
B
Ahmet Cevad
C
Hüseyin Cavid
D
Ömer Faik Numanzade
E
Yusif Vezir Çemenzeminli
Soru 12

Mirze Feteli Ahundzade’nin Rusça sahneye konulan ilk eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hekâyet-i Vezir-i Han-ı Lenkeran
B
Hekâyet-i Merd-i Hesis Hacı Gara
C
Hırs-ı Guldurbasan
D
Mösyö Jordan
E
Hekâyet-i Molla ibrahimhelil Kimyager
Soru 13

XIX. yüzyılın en büyük şairidir. Halkı aldatan cahil din adamlarını, Rus yönetimini ve rüşvetçi memurları, halka zulmeden beyleri, adaletsizliği, dine karıştırılan hurafeleri yeren mizahî şiirleriyle tanınmıştır. Mezhep ayrımına karşı çıkmıştır. “Rebiü’l-Etfal” adlı ders kitabı ve Türkiye, İran, Azerbaycan şairlerini içeren “Tezkire”si önemli eserlerindendir.
Yukarıdaki parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abbasguluağa Bakıhanov
B
Gasımbey Zâkir
C
Seyid Azim Şirvanî
D
Mir Mehdi Şükuhî
E
Mirze Şefi Vazeh
Soru 14

Azeri şiirinde Vâkıf ve Vidadî ile başlayan realizm çağının en önemli temsilcisidir. Sözlü edebiyattaki âşık tarzı şiirden başarıyla yararlanmıştır. Manzum hikâyeleri, temsilleri ve mektuplarıyla Azerbaycan'daki sosyal bozuklukları, adaletsizliği, Rus memurların zulmünü, cahil ve çıkarcı din adamlarını, keyfi hareketleriyle tanınan beyleri sert bir şekilde hicvetmiştir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gasımbey Zâkir
B
İsmail Bey Kutkaşanlı
C
Heyran Hanım
D
Seyit Azim Şirvanî
E
Mirze Şefi Vazeh
Soru 15

“Deli Kür” adlı romanının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsa Hüseynov
B
Mirze ibrahimov
C
Enver Memmedhanlı
D
İsmail Şıhlı
E
Yusufbey Vezirov
Soru 16

“Ağ Liman, Beş Mertebeli Evin Altıncı Mertebesi” gibi romanları, içinde bulunduğu kuşağın özellikle şehirlerde yaşayan entellektüel insanların ilişkilerini, çatışmalarını, psikolojik derinlikleriyle yansıtır. Dede Korkut Dünyası adlı incelemesiyle, konuya tamamen yeni bir gözle bakmış, Dede Korkut araştırmaları üzerindeki Sovyet yasak ve korkusunun dağılmasında etkili olmuştur.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elçin Efendiyev
B
imran Gasımov
C
Anar
D
İsmail Şıhlı
E
ilyas Efendiyev
Soru 17

Mirze Feteli Ahundzade’nin tiyatro eserlerini bir araya getirdiği kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kritika
B
Kemalüddövle Mektubları
C
Nazm ve Nesr Hakkında
D
Temsilat
E
Hekayet
Soru 18

Şehriyar’a yazdığı mektup, Dede Korkut destanlarından nazma çektiği Sazımın Sözü adlı epik eseri ile milli şuurun uyanmasında etkili rol oynayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mir Mehdi itimad
B
Bulud Karaçorlu Sehend
C
Mirze Tağıhan Rüfet
D
M. Ferzane
E
Haddad
Soru 19

Osmanlı Türkçesi etkili olmadan önce Kırım’da yaygın olarak kullanılan edebiyat ve yazı dili, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağatay Türkçesi
B
Kıpçak Türkçesi
C
Tatar Türkçesi
D
Nogay Türkçesi
E
Kırım Tatarcası
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x