Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Tuhfetü’l-Evlad” manzumesinde Arapçanın fonetik özelliklerinden, ayrıca “Mecmagı’l-Edeb” (Mecmaü’l-Edeb) adlı dinî-ahlakî eserinde de şeyh ve mürit olmanın şartlarından söz eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şıhabüddin Mercanî
B
Hibetulla Salıhov
C
Abdunnasır Kursevî
D
Nizameddin El-Kuruçî
E
Arif Sayranî
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk dünyasında Arap alfabesini Türk fonetiğine uygun hale getirmek için ilk alfabe tasarısını hazırlamıştır?

A
Mirze Feteli Ahundzade
B
Namık Kemal
C
İsmail Gaspıralı
D
Münif Efendi
E
Abdullah Cevdet
Soru 3

XIX. yüzyılda Azerbaycan’da, cemiyette ve din anlayışında yenileşmeyi, ıslahatı arzu eden, bu yolda çeşitli faaliyetlerde bulunan veya edebî, İlmî, öğretici eserler yazan aydınlara 4 ne ad verilmiştir?

A
Islahatçı
B
Maarifçi
C
Türkçü-islamcı
D
Sosyal demokrat
E
Eğitimci
Soru 4

1912’de “Okuv Kuralı” adlı alfabe-okuma kitabında Arap alfabesini Kazakçanın ses özelliklerini tamamen yansıtacak şekilde fonetikleştiren Kazak aydını aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdurrauf Fıtrat
B
Mirze Feteli Ahundzade
C
Kulayev
D
Ahmet Baytursunoğlu
E
Mirza Kazım Bey
Soru 5

Rus yönetiminin, XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren Tatarlara uyguladığı baskı siyasetini yumuşatmasının ve onlara Doğu-Batı ticaretinde bazı imtiyazlar tanımasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendi siyasî ve İktisadî çıkarlarını gözetmesi
B
Dinî hoşgörü göstermesi
C
Kazaklar ile Tatarların ilişkilerini artırmak istemesi
D
Tatarlar ve Başkurtların güvenini kazanmak istemesi
E
Doğudaki istila faaliyetlerini hızlandırması
Soru 6

Yazdığı tiyatro eserleri, konuları ve idealleri bakımından dikkati çeker. Hikâye ve romanları da bulunan yazarın Nadanlıg, Dilin Belası, Şamdan Bey, Nadir Şah gibi dram eserleri vardır. Özellikle Nadir Şah adlı eseri Azerî tiyatrosunun klasikleri arasındadır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neriman Nerimanov
B
Necef Bey Vezirli
C
Hüseyn Cavid
D
Abdulla Şaig
E
Üzeyir Hacıbeyli
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Necef Bey Vezirli’nin tiyatro eserlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Daha çok şehir hayatını, tüccar ve zengin sınıfın yaşantısını ele alması
B
Tercüme ve tebdil piyeslerinin olması
C
Bütün piyeslerini Temsilat adlı eserde toplaması
D
Azerbaycan’ın sosyal ve kültürel problemlerini realist bir şekilde işlemesi
E
1896 yılında ilk trajedi eseri olan Müsibet-i Fehreddini yazması
Soru 8

Lirik şiirleri, tesirli satirik manzumeleriyle şöhret kazanmış olan, cahil din adamlarını, zalim beyleri, adaletsizliği yeren mizahî şiirler yazan, Azerbaycan’da kendisine “serâmed-i dövrân” unvanı verilen, XIX. yüzyıl Azerî edebiyatının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit Rehman
B
Seyit Azim Şirvanî
C
ilyas Efendiyev
D
Mirze Ali Muciz
E
Çelil Memmedguluzade
Soru 9

Şiirlerinde mütefekkir bir insanın düşünceleri ile karşılaşırız. Vezne ve kafiyeye de şiirin muhtevası kadar değer verir. Klasik şiir geleneklerinin geliştirilerek devam ettirmiştir. Sovyet döneminde millî meseleler karşısındaki hassasiyet ve cesareti, halkın vicdanının sesi olması, onu toplumla bütünleştirmiştir. Türkiye’de en çok eserleri basılan şairlerden biridir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Rüstem
B
Nigar Refibeyli
C
Resul Rıza
D
Semed Vurgun
E
Behtiyar Vahabzade
Soru 10

“Geraylı” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırım Tatar halk şiirinde koşmaya verilen isimdir. sekiz heceli
B
Azerbaycan halk şiirinde güzellemeye verilen isimdir. sekiz heceli
C
Kırım Tatar halk şiirinde koşmaya verilen isimdir. on birli heceli
D
Azerbaycan halk şiirinde koşmaya verilen isimdir. sekiz heceli
E
Azerbaycan halk şiirinde koşmaya verilen isimdir. on birli heceli
Soru 11

Tolstoy’dan “Baatırlar”, Gaydar’dan “Timur ve Onun Komandosu” gibi eserleri Türkmen edebiyatına kazandıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çarı Aşırov
B
Ata Nıyazov
C
G. Orazov
D
Ata Atacanov
E
Gurbannazar Ezizov
Soru 12

Türkmen edebiyatının önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Magtımgulı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendisinden sonra gelen birçok şairi ve yazarı fikirleri ve üslubuyla etkilemiştir.
B
“Çovdurhan Üçün, Öngi Ardı Bilinmez, Neyleeyin” gibi şiirlerinde vatan sevgisi ve kahramanlık konularını işlemiştir.
C
Firdevsî, Nizamî, Sadî gibi şairlerin eserlerinden etkilenmiştir.
D
Türkmen edebiyatı, XVIII. yüzyılın önemli şairlerinden Magtımgulı ile başlatılır.
E
Eserlerinde, halk edebiyatı ürünlerinden de istifade etmiştir.
Soru 13

“Oğuznama ve Risale-i Nesime” manzumeleri aşağıdaki Türkmen şairlerinden hangisine aittir?

A
Magtımgulı
B
Dövletmemmet Azadî
C
Nurmuhammed Andalıp
D
Mollanepes
E
Magrubî
Soru 14

Şemsettin Sami’nin Kamusü’l-Alâm adlı eserinden yararlanarak hazırlanan Derya-yı Bilik ve Kamus-i İlmî ve Fennî adlı ansiklopedileri Tercüman gazetesinin ilavesi olarak okuyuculara veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cengiz Dağcı
B
Eşref Şemizade
C
Şevki Bektöre
D
Osman Akçokraklı
E
İsmail Gaspıralı
Soru 15

Kazan Tatarları arasında ilk sözlüklerden biri olan Lehçe-i Tatarî aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
İbrahim Halfin
B
Muhammed Gali Mahmudov
C
Mirza Kazım Bey
D
Kayyum Naşiri
E
Kursevi
Soru 16

Tatar Tilinin Kıskaça Ukuv Grammatikasını yazmıştır. Bir makalesinde Bulgar dilinin Tatar diliyle akraba olduğunu iddia etmiştir. Araştırmalarında Tatarların, İdil-Kama boyu Bulgarlarıyla aynı soydan geldiğini, o bölgede Türkler ile Finlilerin karışmasıyla Tatar soyunun ortaya çıktığını ileri sürmüştür. “Islah-ı Medaris” adlı projesiyle dikkat çekmiştir.
Yukarıda söz edilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirza Kazım Bey
B
Şihabeddin Mercanî
C
Kayyum Naşiri
D
Hüseyin Feyizhanov
E
Abdunnasır Kursevi
Soru 17

Batı'nın dil bilimi anlayışına uygun tarzda yazılan, Osmanlı, Azerî ve Çağatay yazı dillerinin Tatar Türkçesiyle karşılaştırmalı bir şekilde ele alındığı, Rusça yazılmış “Umumî Türk-Tatar Dili Grameri” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirza Cafer Topçubaşı
B
Hüseyin Feyizhanov
C
İbrahim Halfin
D
ishak Halfin
E
Mirza Kâzım Bey
Soru 18

Kırım Türklerinin en tanınmış roman yazarıdır.
II. Dünya Savaşı'nda Almanlara esir düşmüş, savaştan sonra ingiltereye yerleşerek eserlerini orada yazmıştır. Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam adlı eserleri Türkiye'de yayımlanmıştır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şevköt Bektöre
B
Cengiz Dağcı
C
Cengiz Aytmatov
D
Bekir Çobanzade
E
Cafer Seytahmet Kırımer
Soru 19

Öğretmen, artist, şair, hikayeci ve oyun yazarıdır. Kırım Tatar Devlet Tiyatrosu'nun rejisörü olarak da başarılı işler yapmıştır. Nenkecan Hanım, Düşman, Azat Halk gibi tiyatro eserleri Sovyet döneminin temel eserlerini teşkil eder.
Yukarıda söz edilen şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdulla Dermenci
B
Çerkez Ali
C
Şamil Alâdin
D
Ra[h]im Tınçerov
E
Ömer İpçi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Kırım kahramanlık destanlarından biri değildir?

A
Kozu Kurpeç ve Bayan Sulu
B
Koplandı Batır
C
Ertargın
D
Ediğe
E
Çora Batır
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x