Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2018-2019 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Edebiyatları 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İdil-Ural Tatarlarının gazetelerinde, kitaplarında fonetikleştirilmiş Arap alfabesi kullanımı ne zamandan sonra giderek yaygınlaşmıştır?

A
Sovyet devriminin başlarından sonra
B
1910’lu yıllardan itibaren
C
1917’den sonra
D
1926’dan sonra
E
1930’dan sonra
Soru 2

Rusya Türklerinin ilk gazetesi olan “Ekinçi”yi ________ 1875-1877 yılları arasında ________ çıkarmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Haşan Bey Melikzade Zerdabî/Bakû'de
B
İsmail Gaspıralı/Bahçesaray'da
C
Said Ünsizade/Tiflis'te
D
Mehemmedağa Şahtahtl ı/Tiflis’te
E
Celal Ünsizade/Bakû'de
Soru 3

Osmanlı Türkçesi etkili olmadan önce Kırım’da yaygın olarak kullanılan edebiyat ve yazı dili __________ dır./dlr.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Nogay Türkçesi
B
Tatar Türkçesi
C
Kıpçak Türkçesi
D
Kırım Tatarcası
E
Çağatay Türkçesi
Soru 4

I. Taciklerin etkisiyle konuşma dilinde ortaya çıkan farklılıkların alfabeye yansıtılması için büyük çaba gösterilmiştir.
II. Türkçe kelimelerdeki büyük ünlü ve küçük ünlü uyumu imlâda hemen hemen yok sayılmıştır.
III. Yazı dilindeki ünlü sayısı azaltılmıştır.
IV. Kimi ünsüzler yazı dilinde gösterilmemiştir.
Yukarıdakilerden hangileri 1938'de Kiril alfabesine geçişte Özbekçede görülen değişiklikler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 5

1926'daki Bakû I. Türkoloji Kurultayı’nda, ıslah edilmiş Arap harflerinin eğitim-öğretim için istenilen sonuçları verdiği görüşünü savunan ikj. ülke delegeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Türkler ve Özbekler
B
Tatarlar ve Özbekler
C
Tatarlar ve Kazaklar
D
Özbekler ve Türkmenler
E
Türkler ve Kırımlılar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Oğuz boylarının günümüzdeki belli başlı temsilcilerinden biri değildir?

A
Tatar Türkleri
B
Türkiye Türkleri
C
Azerbaycan Türkleri
D
Türkmenler
E
Gagavuzlar
Soru 7

________ Arap harflerini kendi yapısı içinde ıslaha dayanan bir proje hazırlamış ve 1863’te İstanbul’a gelerek bu tasarısını Osmanlı hükümetine takdim etmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Hasanbey Melikzade Zerdabî
B
Mirza Şefi Vazeh
C
Abbaskuluağa Bakıhanov
D
Said Ünsizade
E
M. F. Ahundzade
Soru 8

XX. yüzyıl Azerî şiirinin güçlü temsilcilerinden olan ve Hophopname adlı eseri bulunan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Vezir Çemenzeminli
B
Mehmed Emin Resulzade
C
Sultan Mecid Genizade
D
Mirze Aliekber Sâbir
E
Ehmed Cevad
Soru 9

XIX. yüzyılda Azerbaycan’da, cemiyette ve din anlayışında yenileşmeyi, ıslahatı arzu eden, bu yolda özellikle eğitim alanında çalışmalar yapan, edebî, fikrî, eğitici, İlmî eserler yazan aydınlara ________ denmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
ıslahatçı
B
eğitimci
C
maarifçi
D
toplumcu
E
İslamcı
Soru 10

Bütün Türk dünyası için modern Türk kimliği çatısı altında “ortak yazı dili” ve “ortak edebiyat” oluşturma teşebbüsünün önderi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyn Cavid
B
İsmail Gaspıralı
C
Üzeyir Hacıbeyli
D
Ayaz ishaki
E
Ehmed Cavad
Soru 11

XIX. yüzyılın en büyük şairi olarak bilinen, lirik şiirleri, tesirli satirik manzumeleriyle şöhret kazanan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyit Azim Şirvanî
B
M. F. Ahundzade
C
Seyyid Ebulgasım Nebatî
D
İsmail Bey Kutkaşınlı
E
Mirze Mehdi Şükûhî
Soru 12

Güney Azerbaycan edebiyatının karakteristik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Latin alfabesi kullanılması
B
Alfabe özelliği
C
Ünlü uyumları
D
iki dilli olması
E
Ünlü sayısı
Soru 13

1930'lardan itibaren Sovyet Dönemi Azerî Edebiyatı'nda resmî-ideolojik edebiyat, sanat anlayışı bakımından nasıl adlandırılmıştır?

A
Postmodernist sanat
B
Sosyal-demokrat sanat
C
Pastoral sanat
D
Toplumsal sanat
E
Sosyalist realizm
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Arap alfabesini, Kazak Türkçesinin ses özelliklerini tamamen yansıtacak şekilde fonetikleştirmiştir?

A
Ibıray Altınsarin
B
Ahmet Baytursunoğlu
C
Muhammedcan Siralin
D
Şokan Velihanov
E
Alihan Bükeynanov
Soru 15

XIX. yüzyıl Güney Azerbaycan edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Şiirlerinde ince bir ruh, seçkin bir güzellik duygusu, coşkun sevgi tezahürleri görülen şair, bir tarikat şeyhidir. Mükemmel bir medrese tahsili görmüştür. Farsça ve Azeri Türkçesiyle şiirler söylemiştir. Tamamen orijinal sanatkârlık kudretine sahip bir şairdir. Şiir anlayışını, üslubunu, kendisinden önce yaşamış herhangi bir şaire benzetmek mümkün değildir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Bey Kutkaşınlı
B
Heyran Hanım
C
Seyyid Ebulgasım Nebatî
D
Seyit Azim Şirvanî
E
Mirze Şefî Vazeh
Soru 16

1846’da Hacca giderken geçtiği İstanbul’da, I. Abdülmecid Han’a Arapça yazdığı Esrârü’l-Melekût adlı astronomi eserini takdim eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyid Ebulgasım Nebatî
B
Gasımbey Zâkir
C
Mirze Şefi Vâzeh
D
İsmail Bey Kutkaşınlı
E
Abbasguluağa Bakıhanov Güdsî
Soru 17

Halk şiiri geleneklerinden ustalıkla yararlanır. Serbest şiirleri bulunmakla beraber hece her zaman onun şiirlerinde kendini hissettirir. Sovyet devrinde halk şiirini yeni bir ruhla yoğurmuştur. “Azerbaycan” adlı manzumesi onun karakteristik eseri olarak düşünülebilir. Yurt sevgisi, halk sevgisi, tabiat sevgisi onun şiirlerinin hakim temasıdır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mikayıl Müşfik
B
Semed Vurgun
C
Resul Rıza
D
Osman Sarıvelli
E
Süleyman Rüstem
Soru 18

Abdurrahim Talibov, Zeynelabidin Şirvanî, Mirze Ağa Tebrizî'nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadece nesir alanında eser vermeleri
B
Usul-i Cedid yanlısı olmaları
C
Türk olmalarına rağmen geleneğe eserlerini Farsça yazmaları uyarak
D
Alfabenin değiştirilmesi konusunda göstermeleri çaba
E
Dekabristlerden olmaları
Soru 19

Azerî yazar Hüseyn Cavid'in Türkiye'deki yanlış Batılılaşma ve bunun yol açtığı ahlak bozukluklarını, sosyal çöküşü ele aldığı manzum draması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maral
B
Topal Teymur
C
Ana
D
Uçurum
E
Siyavuş
Soru 20

M. F. Ahundzade, yazdığı tiyatro eserlerini hangi isim altında bastırmıştır?

A
Temsilât
B
Sefername
C
Kavkaz
D
Hekâyet
E
Kritika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x