Çağdaş Türk Romanı 2015-2016 Vize Sınavı

Çağdaş Türk Romanı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İzmir’in işgali ile başlayan, İttihat ve Terakki mensubu Abdi Bey ile ailesi çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına göz atan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay
B
Yaban - Yakup Kadri
C
Abdülhamit Düşerken - Nahit Sıtkı Örik
D
Dersaadet’te Sabah Ezanları - Attilâ ilhan
E
Bozkırda Sabah - Bekir Büyükarkın
Soru 2

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun edebi hayatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
“Bu Atlı Geçide Gider” adlı romanında Yıldırım Beyazıt dönemindeki Osmanlı toplumunun bağlandığı manevi değerler vurgulanır.
B
Tarihsel romanlarında sadece tarihsel süreci aktarmaz.
C
Türk tarihinin başlangıcından 20 . yüzyılın başına kadar gelen süreci bir görev bilinciyle romanlaştırır.
D
1960 sonrası dönemde tarihsel romanların en etkin ismlerinden biridir.
E
“Topal Kasırga” adlı romanında Ankara Savaşı’nı konu alır.
Soru 3

Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı romanındaki ana karakterler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ekmek parası kazanmak için Çukurova’ya giderler.
B
Adları Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan’dır.
C
Giriştikleri ekmek mücadelesinde ortak bir bilinç görülür.
D
içinde bulundukları sosyal ve ekonomik sınıfın farkında değildirler.
E
Daha önce hiç fabrikada çalışmamışlardır.
Soru 4

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Abbas Sayar - Yılkı Atı
B
Mehmet Eroğlu - Issızlığın Ortasında
C
Talip Apaydın- Sarı Traktör
D
Kemal Bilbaşar - Büyük Mal
E
Dursun Akçam - Kanlı Derenin Kurtları
Soru 5

Köy hayatına dair tutulan notlardan oluşan, “ekonomik sıkıntılar”, “ilkel malzeme kullanma”, “toprak meselesi”, “yeni teknolojilere yabancılık” ve “sosyal yardımlaşma ve kooperatifleşme” unsurları üzerinde duran roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A
Bizim Köy - Mahmut Makal
B
Ekilmemiş Topraklar - Orhan Hançerlioğlu
C
Sağır Dere - Kemal Tahir
D
Sarı Traktör - Talip Apaydın
E
Yılanların Öcü - Fakir Baykurt
Soru 6

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ali Arslan - Serçe-2
B
Samim Kocagöz - İzmir’in içinde
C
Vedat Türkali - Bir Gün Tek Başına
D
Ahmet Kekeç - Derin Roman
E
Latife Mardin - Altının Laneti
Soru 7

Tarihsel roman alanında ilk örnekleri vermiştir. Onun Yeniçeriler, Haşan Mellah Yahut Sır içinde Esrar adlı eserleri ile Musullu Süleyman, Ahmet Metin ve Şirzâd romanları, konu ve kahramanları bakımından bu türün ilk örnekleri olarak gösterilir.
Yukarıda edebi hayatından bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Namık Kemal
C
Şemsettin Sami
D
Sami Paşazade Sezai
E
Ahmet Mithat
Soru 8

Tarihi bilinçli olarak işleyen ilk tarihî romanımızdır. Yazar, bu romanında 16 . yüzyıldaki Osmanlı-iran-Kırım ilişkilerini, bir aşk-kıskançlık olayı çevresinde anlatmaya çalışmıştır. Romanda oğlunu tablolaştırmış, kendine göre Türk değerlerini betimlemiştir.
Yukarıda içeriğinden bahsedilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asım
B
Yeniçeriler
C
Şirzâd
D
Cezmi
E
Haşan Mellah
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrasında Demokrat Parti’nin iktidar sürecini romanlaştıran ve bu dönemdeki siyasal olayları anlatan romanları kaleme alan yazarlardan biri değildir?

A
Tarık Buğra
B
Samim Kocagöz
C
Sevinç Çokum
D
Attilâ ilhan
E
Ayşe Kulin
Soru 10

“Garipler Sokağı” adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ana karakter olan Mehmet’in gözlemlerinden yola çıkarak yeni bir kültürün doğuşuna dair yaşanılan sevinç anlatılır.
B
Anı defteri şeklinde yazılan roman ikinci Dünya Savaşı yıllarında geçer.
C
Küçük mutluluklarla avunan küçük memurların sıcak bir aile ortamı içinde sürdürdükleri hayatlarından canlı sahneler sunar.
D
Yazarın kendi hayatından izler taşır.
E
Oktay Akbal kaleme almıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllardaki Türk romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Romanlarda aydın bakışı egemendir.
B
Post modern romanın zafer yıllarıdır.
C
Ulusçu söylemler ilgi görmüştür.
D
Kutuplaşmalar uç sınırlara varmıştır.
E
Sadece köy konulu romanlar yazılmıştır.
Soru 12

Denizin Kanı romanı ile, anlatım tekniği ve özgün yapısıyla yaşamın sert yüzüyle sürekli boğuşmak zorunda kalan ve emekleri Hacı Ağa gibi “süngerci ağalan” tarafından sömürülen Bodrum süngercilerinin yaşam serüvenlerinden canlı sahneler sunar.
Yukarıda edebi hayatından bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Şeyda
B
Tarık Dursun K(akınç)
C
Cevat Şâkir
D
Abdülhak Şinasi
E
Selim ileri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk romanında post modern yöntemler ve eğilimler açısından incelenebilecek romanlardan biridir?

A
Ötelerin Çocukları
B
Yaş Ağaç
C
Mahur Beste
D
Tehlikeli Oyunlar
E
Batık Gemi
Soru 14

Haşan Ali Toptaş’ın bu romanı 1999’da yayımlanır. Toptaş, bu romanının, daha çok kendini, bir anlamda roman sanatını sorguladığını; anlatı tarihinde gezintilere çıktığını söyler. Bu gezinti, doğu masallarından, batı masallarına, çağdaş romanlara, içinde bulunduğu çağın kaosuna, birçok kavrama ve mekâna yapılan bir gezintidir. Toptaş’a göre yazdığı bu roman, olabilirlikleri yoklaya yoklaya, belirsizliğin bilgeliğine soyunmuş bir romandır.
Yukarıda içeriğinden bahsedilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sonsuzluğa Nokta
B
Bin Hüzünlü Haz
C
Uykuların Doğusu
D
Gölgesizler
E
Heba
Soru 15

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi kişiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
“Siyah Kehribar” adlı romanı Mussolini italyası’nda yönetimin baskılarına direnen aydınların soylu direnişini konu alır.
B
“Büyük ailenin çöküşü” genel başlığıyla adlandırılabilecek bir dizi romana imza atmıştır.
C
Uzun yıllar şiirin kapalı ikliminde kaldıktan sonra, deneme ve öykü türünde kaleme aldığı ürünlerini, romanları takip eder.
D
Dönemeç ve Osmancık adlı romanların yazarıdır.
E
“ibişin Rüyası” adlı romanında “geçmiş-gelecek” çatışması vardır.
Soru 16

ilk romanlarında İstanbul’un yoksul semtlerinde yıkıntı ve harabelerde yaşanan aile dramlarına ve Galata’nın/Beyoğlu’nun ahlâksızlığa sahne olan mekânlarına yer veren yazar, sanat yaşamını 1950 sonrası yazdığı sosyal içerikli romanlarıyla noktalar. Despot, Sarı it, Biz de insanız, Kara Kısmet adlı eserleri, 1960 sonrasının varsı II ı k-yoksull uk, ezen-ezilen kutupluluğuna dayalı roman anlayışının genel karakteristiğini yansıtır.
Yukarıda edebi yaşantısından bahsedilen yazar kimdir?

A
Refik Halit Karay
B
Reşat Enis Aygen
C
Samiha Ayverdi
D
Oktay Akbal
E
Abdülhak Şinasi Hisar
Soru 17

Romanlarının yapısını geçmiş-şimdi çatışması üzerine kuran romancılardan biridir. 1938’de yayımladığı ilk romanı Aşk Bu imiş, konusunu Firavunlar döneminde geçen ve İlâhî aşka ulaşmayı hedefleyen bir menkıbeden almıştır.
Yukarıda edebi hayatından bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Şeyda
B
Abdülhak Şinasi Hisar
C
Refik Halit Karay
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Samiha Ayverdi
Soru 18

Orhan Pamuk’un bu romanı 1990’da yayımlanır. Modern roman ile postmodern arasında sayılan romanı, hem modern hem de postmodern açılardan değerlendiren eleştirmenler olmuştur. Modern açılardan bakanlar, sözü estetik ve ideolojik yozlaşmaya yontarken; postmodern açılardan bakanlar, kitaptaki çoğulcu yapı, üst kurmaca, simgesel boyut gibi özellikler üzerinde dururlar.
Yukarıda içeriğinden bahsedilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benim Adım Kırmızı
B
Kara Kitap
C
Sessiz Ev
D
Beyaz Kale
E
Yeni Hayat
Soru 19

Puslu Kıtalar Atlası romanının bilgisel arka planında mitolojiden dine, efsanelerden olguya, felsefeden keşif ve rüyaya, modern bilimlerden mistik öğretilere kadar bir yığın kaynak vardır. Yazar, varlığın ne olduğuna Rendekar’ın (Descartes) tezini tersine çevirerek ulaşmaya çalışır; Kubelik, rastlantı sonucu dişçi olur ve insan anatomisini çözmeye uğraşır.
Yukarıda bahsedilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedim Gürsel
B
Haşan Ali Toptaş
C
Oktay Rıfat
D
İhsan Oktay Anar
E
Oğuz Atay
Soru 20

“Türk Romanında Postmodernist Açılımlar” adlı kitabında, Türk romanındaki postmodern açılımları sistematize etmenin zor olduğunu hatırlatarak iki ana eğilim tespit eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıldız Ecevit
B
Nedim Gürsel
C
Berna Moran
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Pınar Kür
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x