Çağdaş Türk Romanı 2017-2018 Final Sınavı

Çağdaş Türk Romanı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kemal Tahir’in Köyün Kanburu romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Parpar Ahmet, Çorum’da medrese eğitimi aldıktan sonra köye döner.
B
Romanda, köy romanı şablonu kırılır; ağalar ve köylüler şeklindeki çatışma, yerini daha karmaşık çatışmalara bırakır.
C
içine giren cinlerin çıkması için, Uzun imam'ın önerisiyle direğe bağlanıp dövülen Parpar Ahmet ölür.
D
Bu roman da Fakir Baykurt’un romanı gibi üçlü serinin bir parçasıdır ve Yılanların Öcü romanıyla aynı yıl yayımlanmıştır.
E
Romanda olaylar, hastalığından dolayı tuhaf davranışlarda bulunan Çalık Kerim’in etrafında geçer.
Soru 2

__________ tarihsel roman alanında ilk örnekleri vermiştir. Yeniçeriler, Haşan Mellah yahut Sır içinde Esrar adlı eserleri ile, Musullu Süleyman, Ahmet Metin ve Şirzâd romanları konu ve kahramanları bakımından bu türün ilk örnekleri olarak gösterilir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sami Paşazade Sezai
B
Şemsettin Sami
C
Namık Kemal
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Ahmet Mithat
Soru 3

“Türk Romanında Postmodernist Açılımlar” adlı kitabında, Türk romanındaki postmodern açılımları sistematize etmenin zor olduğunu hatırlatarak iki ana eğilim tespit eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pınar Kür
B
Yıldız Ecevit
C
Nedim Gürsel
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Berna Moran
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tarık Buğra’nın romanlarından biri değildir?

A
Gençliğim Eyvah
B
Firavun imanı
C
Dönemeçte
D
Küçük Ağa
E
Devlet Ana
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi postmodern roman ile ilişkili kavramlardan biri değildir?

A
Üst kurmaca
B
Parodi
C
Trajedi
D
Metinler arasılık
E
Pastiş
Soru 6

Popüler roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halkın ruhuna, zevkine hitap eden eser anlamındadır.
B
Edebi değeri yüksektir.
C
Ana hedefi arasında halka okuma alışkanlığı kazandırmak da vardır.
D
Olay ağırlıklıdır.
E
Halkın dili ve ifadeleriyle dile getirilir.
Soru 7

__________, romanlarını daha çok tasavvuf düşüncesi çevresinde kurar. Ayrıca Doğu-Batı çatışması, dolayısıyla da geçmiş-hâl çatışması da temel konularındandır. Olaylardan çok insanların iç dünyalarına yönelir. Romanlarındaki kişilerin büyük çoğunluğunu İstanbul’un aristokrat ve aydın kesiminden seçmiştir. Karakterler manevi boyutlarında büyük çatışmalar yaşar. Romanlarının sonu ders niteliğindedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sevinç Çokum
B
Müfide Ferit Tek
C
Halide Edip Adıvar
D
Sâmiha Ayverdi
E
Şükûfe Nihal Başar
Soru 8

________ , romanlarını daha çok yaşadıkları ve izlenimleri çevresinde kurgulamıştır. Gülün Babasında Edirne'de, Aşk ve Zaferde de Urfa’da öğretmenlik yaptığı yılların izlenimlerini anlatır. Büyükanne romanında, çok iyi bir öğretmenin bütün kötülüklere bile iyilikle karşılık veren mizacı anlatılmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Halide Nusret Zorlutuna
B
Müfide Ferit Tek
C
Güzide Sabri Aygün
D
Şükûfe Nihal Başar
E
Halide Edip Adıvar
Soru 9

__________, Bir Göçmen Kuştu O, Hoşçakal Umut ve Kadın Destanı romanlarını kaleme alan yazar, Bir Göçmen Kuştu O ve devamı niteliğindeki Emir Beyin Kızları romanlarında Kafkaslardan göç eden bir ailenin Anadolu’daki serüvenini anlatır. Urfa civarına yerleşen anne Cevahir’den başlayan macera, Kurtuluş Savaşı yıllarında kendini birdenbire mücadelenin merkezinde bulan oğlu Emir Bey ile devam eder. Roman, bu yönüyle Milli Mücadeleyi ve Anadolu hareketini konu alır. Emir Beyin Kızları romanı da kızlar aracılığıyla modern Türkiye’nin anlatımı niteliğindedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Nazlı Eray
B
Leyla Erbil
C
Lâtife Tekin
D
Nezihe Meriç
E
Ayla Kutlu
Soru 10

Ayşegül Devecioğlu’nun “Kuş Diline Öykünen” adlı romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yazar, eserdeki sembolik kişilerine mesafeli yaklaşır.
B
Otobiyografik karakterli bir romanıdır.
C
Kişilikleri birbirinden tamamen farklı yedi kişi yedi parçaya bölünmüş bir kişiliği oluşturur.
D
Sinema tekniği kullanılmıştır.
E
Eşinden ve oğlundan ayrılarak Burgazada’da tek başına yaşayan bir kadının hikâyesidir.
Soru 11

Sanat yaşamına öykü yazmakla başlayan yazar, daha sonra öykü ve romanı bir arada yürütür. Romanlarında sosyal ve tarihsel konulara yer verir. Konusunu yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarından alan Zorun ardından yazdığı belgesel nitelikli Ağustos Başağında Milli Mücadele döneminde cephede ve cephe gerisinde yaşanan olayları; Çırpıntılarda parçalanmış aileleri ve göç dramını Avustralya’da ayakta kalmaya çalışan bir ailenin serüvenini anlatır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarık Buğra
B
Erdal Öz
C
Adalet Ağaoğlu
D
Sevinç Çokum
E
Yahya Akengin
Soru 12

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Tarık Buğra- ibiş’in Rüyası
B
Abbas Sayar- Can Şenliği
C
Cengiz Dağcı-Yalnızlar
D
Safiye Erol- Ülker Fırtınası
E
Tahir Kutsi Makal- Meydan Dayağı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi biyografik roman örneklerinden biri değildir?

A
Bozgunda Fetih Rüyası
B
Meyyale
C
Sevgili Arsız Ölüm
D
Gazi ve Fikriye
E
Adı Aylin
Soru 14

Füreya adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Roman kahramanının şahsında sanatçıların; mücadele, heyecan ve sevgi dolu hayatlarıyla sıradan insanlardan farklı olduklarını sezdirir.
B
Cumhuriyet döneminin ilk kadın seramik sanatçısının hayatı roman kurgusu içinde anlatılır.
C
OsmanlI’nın son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki olaylara tanıklık eder.
D
Eser, yazarına İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi tarafından verilen yılın yazarı ödülünü kazandırır.
E
Roman kahramanı fiziksel güzelliğini iç güzelliğiyle bütünlerken ülkesine hizmet etmeye çalışır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gelenekçi romanın özelliklerinden biri değildir?

A
Romantik değil, gerçekçi olması
B
Dün-bugün-yarın şeklindeki kronolojik zamanın kullanılması
C
Toplumun değerleriyle barışık olması
D
Tarihten, yaşama tarzından ve inançlardan gelen unsurları taşıması
E
Olay kurgusunun klasik olması
Soru 16

Türk edebiyatında biyografi türünde ilk roman örneği ________ tarafından kaleme alınmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mehmet Emin Erişirgil
B
Necati Cumalı
C
Haşan Âli Yücel
D
ilhan Selçuk
E
Oğuz Atay
Soru 17

Münevver Ayaşlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gençliğim Eyvah adlı romanıyla büyük yankı uyandırmıştır.
B
Bazı eserlerinde konak hayatı içinde geleneksel Türk ailesinin resmini çizer.
C
Pertev Beyin Torunları adlı romanın yazarıdır.
D
1960’lı yıllarda gelenekçi romanın ilk isimlerinden biridir.
E
Pertev Beyin Üç Kızı adlı romanların yazarıdır.
Soru 18

Pınar Kür’ün “Asılacak Kadın” adlı romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazar bu romanında, insanların bir yüzüne bakıp yargılama kolaylığını benimsedikleri için, gerçekte suçsuz birçok kişinin, haksız yere mahkûm edildiği düşüncesinden yola çıkar.
B
Yaşadığı bazı olaylar sonucunda cinayete sürüklenen Melek adlı genç bir kadının serüvenini konu alır.
C
Cahillik, bencillik, bağnazlık, kimsesizlik ve çaresizliğin kıskacındaki bir genç kadının hüzünlü yaşamının öyküsüdür.
D
Yazar, zengin çağrışım dünyasıyla romanına toplumsal eleştiri yükler.
E
Yazar bu romanında Doğuya özgü metaforlardan yararlanarak, düş ile gerçeğin sınırlarını bulmaya çalışır.
Soru 19

__________, çağdaş kadın yazarların yaptığı gibi kadınların eylemci yanlarını öne çıkaran yazar, onların özgürlüklerini elde etmeleri için sadece sınıfsal mücadeleyi yeterli görmez, bunun yanında siyasal çatışmalara da işaret eder. Öte yandan romanlarında yaşadığı zamandan ve mekândan şikâyet eden kişilerinin iç dünyalarındaki huzursuzluklarını, birtakım açmazlarını, yalnızlıklarını, birey-toplum değerleri uyuşmazlığında ele alır. Ama herhangi bir çözüme ulaşmaz. Yarın Yarın romanında 12 Mart döneminin olumsuzluklarını anlatır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Adalet Ağaoğlu
B
Pınar Kür
C
Duygu Asena
D
Latife Tekin
E
Bilge Karasu
Soru 20

ilk romanı Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni Yalan Zamanlarda kadın duyarlığını, kadın kimliğini, geleneksel ahlâkî değerler karşısındaki özgürlük sorunlarını ve erkeklerle olan ilişkilerini yalın, akıcı ve dilsel bir oyun haline getirdiği şiirsel üslupla anlatır. Üç yıl aradan sonra yayımladığı olumlu eleştiriler alan Hiçbir Aşk Hiçbir Ölüm romanı, gençliğini hoyratça harcamış ve yaşlandıkça kendisiyle hesaplaşmaya başlamış bir anne ile aldatıldığı için boşanmanın eşiğinde bulunan kızının kırılma noktasındaki ilişkilerini konu alır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adalet Ağaoğlu
B
Bilge Karasu
C
Pınar Kür
D
inci Aral
E
Latife Tekin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x