Çalışma Yaşamının Denetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Çalışma Yaşamının Denetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________, mesleki riskleri önlemeye, güvenlik ve sağlığı korumaya, risk ve kaza faktörlerini yok etmeye, işçilerin görüşlerini almaya ve onların ulusal hukuka ve uygulamalara katılımlarını sağlamaya, işçi ve temsilcilerini eğitmeye ve bunlara ilişkin genel ilkeleri ve bu ilkelerle ilgili uygulama kurallarını içermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
89/391 sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi
B
94 sayılı Çalışma Şartları Sözleşmesi
C
29 sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
D
129 sayılı iş Teftişi Sözleşmesi
E
98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
Soru 2

81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Uluslararası Çalışma Sözleşmesine göre, aşağıdakilerden hangisi iş denetiminin temel ya da birincil görev alanlarından biridir?

A
Sendikal örgütlenme
B
istihdam
C
Mesleki eğitim
D
Sosyal güvenlik
E
Çalışma koşulları
Soru 3

Ayrım yapılmaksızın bütün ekonomik faaliyet kollarına uygulanacağı belirtilen 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme hükümlerinin, işin gereği olarak önemli özel sorunlar yaratması nedeniyle tamamen veya kısmen kapsam dışında bırakılabilecek ekonomik faaliyet kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarımcılık
B
Deniz taşımacılığı
C
Sanayi işleri
D
Hava taşımacılığı
E
Ticaret işleri
Soru 4

I. Ulusal işgücü politikasının kontrolü ve yeniden gözden geçirilmesi
II. Ulusal istihdam politikaları ile ilgili görevler
III. Uluslararası işgücü konularında devletin temsili
IV. Yasa ve düzenlemelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri çalışma yönetiminin işlevlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş denetiminin yardımcı işlevlerinden biridir?

A
işgücü politikasının kontrolü ve yeniden gözden geçirilmesi
B
Çalışma yaşamına ilişkin politikaların oluşturulması
C
iş uyuşmazlıklarının çözümü
D
Ulusal istihdam politikaları ile ilgili görevler
E
Yasal düzenlemelerin oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunulması
Soru 6

Toplumu yakından ilgilendiren iş mevzuatının noksansız uygulanıp uygulanmadığının denetimi ________ , ile ilgili olduğundan bu görev, bütün ülkelerde devlete ait bulunmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
iç hukuk düzeni
B
denetim düzeni
C
federal düzen
D
merkezi düzen
E
kamu düzeni
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı hizmetleri esas alınarak düzenlenen, ILO’nun 1985 yılında Cenevre’de yapılan 71 Oturumunda kabul edilen sözleşmedir?

A
161 sayılı Sözleşme
B
155 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına ilişkin Sözleşme
C
129 sayılı iş Teftişi Sözleşmesi
D
94 sayılı Çalışma Şartları Sözleşmesi
E
81 sayılı iş Teftişi Sözleşmesi
Soru 8

ILO hükümetler arası kuruluş olmakla birlikte tripartizm denilen yapı ile yürütülmektedir. Buna__________ denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ekonomik birlik
B
sosyal diyalog
C
sosyal uyum
D
altın üçgen
E
toplumsal uzlaşma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi iş denetim sisteminin belirleyici unsurlarından biri değildir?

A
Örgütsel/yönetsel kararlar
B
Çalışma yasaları
C
Kamu yönetimi yapısı
D
Medya etkisi
E
Politik erk
Soru 10

155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme hükümlerinin, işin gereği olarak önemli özel sorunlar yaratması nedeniyle tamamen veya kısmen kapsam dışında bırakılabilecek ekonomik faaliyet kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret
B
Balıkçılık
C
Tarım
D
Sanayi
E
Havacılık
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adıyla tek bir bakanlık çatısı altında birleştiren düzenlemedir?

A
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Devrine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname
B
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Devrine ilişkin Kanun
C
703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
D
1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
E
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teşkilat Kanunu
Soru 12

Devletin çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izleme, denetleme ve teftiş etme ödevini yerine getiren makam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Devlet Denetleme Kurulu
C
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
D
iş Teftiş Kurulu
E
Sosyal Güvenlik Kurumu
Soru 13

“Görmek, izlemek, incelemek, araştırmak ve önlemek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlem
B
Denetim
C
Murakebe
D
Teftiş
E
Kontrol
Soru 14

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışanları korumak, çalışma yaşamı ile ilgili mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve denetlemek amacıyla yapılan denetime ne ad verilir?

A
Çalışma yaşamının denetimi
B
Uygulama denetimi
C
Bakanlık denetimi
D
iş denetimi
E
Genel denetim
Soru 15

Çalışanların bedensel, akılsal, toplumsal iyilik halinin korunup geliştirilmesini etkilediği oranda iş denetiminin görev alanına giren, çalışanların korunmasını doğrudan ilgilendiren çalışma koşullarından biri değildir?

A
Kadınların çalıştırılması
B
Çalışmanın sonlandırılması
C
Çocukların ve gençlerin çalıştırılması
D
Çalışma süreleri
E
Ödeme sistemleri
Soru 16

İşçinin işverenle birlikte yaşaması halinde, işverenin beslenme ve uygun bir barınak sağlama yükümlülüğü olduğunu belirten kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Borçlar Kanunu
B
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
C
Sosyal Hizmetler Kanunu
D
Türk Medeni Kanunu
E
iş Kanunu
Soru 17

On iki yaşından küçük bütün çocukların fabrika ve imalathane gibi her türlü sanat müesseseleriyle maden işlerinde amele ve çırak olarak istihdamını yasaklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Medeni Kanunu
B
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
C
Sosyal Hizmetler Kanunu
D
Türk Borçlar Kanunu
E
iş Kanunu
Soru 18

Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirlemek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı hangi hizmet biriminin görevidir?

A
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
B
iş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
C
Yurt Dışı işçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D
Uluslararası işgücü Genel Müdürlüğü
E
Çalışma Genel Müdürlüğü
Soru 19

I. Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak
II. istihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirler almak
III. Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak
IV. Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak
Yukarıdakilerden hangileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışma yaşamını denetleme görevini destekleyici nitelikte çalışma yaşamına ilişkin diğer görevlerindendir?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

__________, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlama amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahale eden, bunu meşru ve gerekli gören bir anlayışa sahiptir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Liberal devlet
B
Sosyalist devlet
C
Sosyal devlet
D
Jandarma devlet
E
Güvenlik devleti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...