Ceza Hukukuna Giriş 2018-2019 Vize Sınavı

Ceza Hukukuna Giriş 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Failin işlediği suça ilişkin olarak, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun hükmü, fail bakımından daha aleyhe hükümler içeriyorsa ne şekilde hareket edilir?

A
Fiil tarihindeki kanun hükümleri uygulanır.
B
Sonraki kanun hükümleri uygulanır.
C
En ağır cezayı içeren kanun hükümleri uygulanır.
D
Mahkeme failin kişiliğine uygun olan kanunu uygular.
E
Terör suçları bakımından sonraki kanun, diğer suçlar bakımından ise önceki kanun uygulanır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fiilin işlendiği sırada yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin birbirinden farklı olması halinde, lehe kanun uygulamasının geçerli olduğu infaz hukuku kurumlarından biridir?

A
Uzlaşma
B
Teşebbüs
C
Koşullu salıverme
D
Gönüllü vazgeçme
E
Eski hale getirme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi benzer hukuki konularda tüm mahkemeleri bağlayıcı nitelik taşır?

A
Ağır ceza mahkemesi kararları
B
Yargıtay ceza dairesi kararları
C
Bölge adliye mahkemesi ceza dairesi kararları
D
içtihadı birleştirme kararları
E
Yargıtay ceza genel kurulu kararları
Soru 4

I. Kanunlar
II. Milletlerarası anlaşmalar
III. Yüksek mahkeme kararları
Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun doğrudan kaynaklarındandır?

A
Yalnız I1
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cünha
B
Ayıp
C
Kabahat
D
Suç
E
Cürüm
Soru 6

Üzerinde fiilin icra edildiği eşya veya şahsın fiziki, maddi yapısına ne ad verilir?

A
Suçun konusu
B
Mağdur
C
Fail
D
Zarar gören
E
Şikayetçi
Soru 7

Aylin’in, bakıcılığını yaptığı hastaya ölmesi için yemek vermeyerek, onun ölümüne neden olması durumunda aşağıdaki suçlardan hangisi söz konusudur?

A
İ crai suç
B
Gerçek ihmali suç
C
Görünüşte ihmali suç
D
İtiyadi suç
E
Kesintisiz suç
Soru 8

Failin işlemiş olduğu haksızlıktan dolayı cezalandırılabilmesi için kusurluluk dışında gerçekleşmesi gereken, varlığı aranacak olgulara ne ad verilir?

A
Ceza muhakemesi şartları
B
Objektif cezalandırılabilirle şartları
C
Şahsi cezasızlık sebepleri
D
Mazeret sebepleri
E
Hukuka uygunluk sebepleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kesintisiz suçtur?

A
Mala zarar verme
B
Kasten öldürme
C
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
D
Hürriyetten yoksun kılma
E
Taksirli öldürme
Soru 10

Kanuni tanımında bir suçun hangi hareketlerle işlenebileceğinin bizzat gösterildiği hâllerde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Taksirli suç
B
Zincirleme suç
C
Bileşik suç
D
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç
E
Bağlı hareketli suç
Soru 11

Haciz yapmak için İcra ve İflas Kanunu'ndaki esaslar çerçevesinde borçlunun evine giren icra memurunun konut dokunulmazlığını ihlalden cezalandırılmaması aşağıdakilerden hangisinin varlığına dayanır?

A
Görevin ifası
B
Hakkın kullanılması
C
Bağlayıcı emrin yerine getirilmesi
D
ilgilinin rızası
E
Mücbir sebep
Soru 12

İşlenen fiilin, hukuk düzeni ile çelişki ve çatışma halinde olmasına ne ad verilir?

A
Tipiklik
B
Hukuka aykırılık
C
Kusurluluk
D
Kınanabilirlik
E
Tehlikelilik
Soru 13

Aylin kendisine vurmak için hareket eden Ceyhun’dan daha hızlı davranarak, Ceyhun’a vurmuş ve saldırıyı etkisiz hale getirmiştir.
Buna göre, Aylin’in fiilini hukuka uygun hale getiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zorunluluk hali
B
ilgilinin rızası
C
Görevin ifası
D
Hakkın icrası
E
Meşru savunma
Soru 14

Ayşe, mahkeme huzurunda kendisini savunurken, yargılama konusu olaya ilişkin somut dayanak noktaları göstererek Mehmet hakkında rencide edici olabilecek isnatlarda bulunmuştur.
Buna göre, Ayşe'nin fiilini hukuka uygun hale getiren durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilgilinin rızası
B
Zorunluluk hali
C
Meşru savunma
D
Haksız tahrik
E
Hakkın kullanılması
Soru 15

İlgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rıza, ancak kişinin üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hakkın varlığı halinde geçerlidir.
B
Rıza gösteren kimse rızaya ehil olmalıdır.
C
Kural olarak rıza yazılı veya sözlü açıklanabilir.
D
Rıza açıklaması mutlaka açık olmalıdır; örtülü rıza hukuka uygunluk nedeni oluşturmaz.
E
Rıza açıklaması suçtan önce veya icra hareketleri sırasında gerçekleşmelidir.
Soru 16

İşlemiş olduğu fiille ilgili olarak kişinin algılama ve irade yeteneğine sahip olmasına ne ad verilir?

A
Objektif isnadiyet
B
Kusur yeteneği
C
Haksızlık bilinci
D
Nedensellik bağı
E
Objektif sorumluluk
Soru 17

Kendisine küfreden kişiye kızıp, bu kişinin babasına küfreden kişinin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hakaret suçundan cezalandırılır ancak haksız tahrik nedeniyle cezasında indirim yapılır.
B
Hakaret suçundan cezalandırılır ancak cezai sorumluluğu azaltan herhangi bir nedenle cezada indirim yapılmaz.
C
Hakaret suçundan cezalandırılır ancak meşru savunma dolayısıyla cezada indirim yapılır.
D
Meşru savunma nedeniyle herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur.
E
Zorunluluk hali nedeniyle herhangi bir cezai sorumluluğu yoktur.
Soru 18

Kleptomani hastası olan ve bu nedenle çalmadan duramayan Ahmet, arkadaşı Mehmet’in saatini çalmıştır.
Buna göre, Ahmet’in cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
işlediği fiil bakımından algılama yeteneği olmadığı için cezalandırılmaz.
B
Hırsızlığın tam cezası ile cezalandırılır.
C
Hırsızlıktan cezalandırılır ancak kusurluluğu etkileyen nedenden dolayı cezası indirilir.
D
işlediği fiil bakımından irade yeteneği olmadığı için cezalandırılmaz.
E
işlediği fiil bakımından hukuka uygunluk nedeni olduğu için cezalandırılmaz.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen nedenlerden biri değildir?

A
Meşru savunma
B
Yaş küçüklüğü
C
Akıl hastalığı
D
Sağır ve dilsizlik
E
Zorunluluk hali
Soru 20

Kendisini öldürmek için kovalayan hasmından saklanmak amacıyla, bir başkasının evine izinsiz olarak girip saklanan kimsenin cezalandırılmaması aşağıdaki nedenlerden hangisine dayanır?

A
Meşru savunma
B
Örtülü rıza
C
Hakkın icrası
D
Varsayılan rıza
E
Zorunluluk hali
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x