Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2017-2018 Vize Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk Edebiyatında hikâyenin hem yapı hem de dil bakımından gerçek formuna ulaşması ve yaygınlaşması, döneme damgasını vuran yazarın on beş kitabı (Solgun Demet, Hepsinden Acı, Aşka Dair, ihtiyar Dost vb.) dolduran 150 civarındaki hikâyesi ile mümkün olmuştur.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safveti Ziya
B
Nâbizâde Nâzım
C
Hüseyin Rahmi
D
Halit Ziya
E
Mehmet Rauf
Soru 2

Daha çok tiyatro türünde verdiği eserleriyle tanınan yazar, aynı zamanda hikâye türünde de başarılı eserler kaleme almış; Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu isimli hikâyesiyle Yeni İstanbul Gazetesi'nin açtığı yarışmada Türkiye birinciliğini kazanmıştır. Ayrıca Yaşasın Demokrasi, On ikiye Bir Var ve Sancho’nun Sabah Yürüyüşü adlı eserlerin de sahibidir.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samim Kocagöz
B
Necati Cumalı
C
Haldun Taner
D
Rıfat İlgaz
E
Kemal Bilbaşar
Soru 3

I. Roman
II. Masal
III. Efsane
IV. Menkıbe
V. Hikâye
Yukarıdakilerden hangileri halk nesrinin belli başlı türleri arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II ve IV
E
IV ve V
Soru 4

Kur’ân tefsirleri, hadis kitapları, menkıbevî İslâm tarihleri, fütüvvetnâmeler, menakıpnâmeler, gazavatnâmeler, dinî-destanî halk kitapları, halk hikâyeleri, halka mahsus tasavvuf ve ahlâk kitapları, sade nesrin hâkim olduğu eserlerdir. Mercimek Ahmet'in Farsça'dan çevirdiği ________ , bu eserlerden biridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Koçi Bey Risalesi
B
Mîzân’ül-Hak
C
Seyahatnâme
D
Nâimâ Tarihi
E
Kâbusnâme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat anlayışı içinde, hikâye türünde eser veren yazarlardan biri değildir?

A
Memduh Şevket Esendal
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
ilhan Tarus
D
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E
Refik Halit Karay
Soru 6

I. Yenisey Yazıtları
II. Kodeks Komanikus
III. Mecâlisü’n-Nefâis
IV. Muhakemetü’l-Lugateyn
V. Şecere-i Türk
Yukarıdakilerden hangileri İslâmî Dönemin ilk nesir örnekleri arasında yer almaz?

A
Yalnız 1
B
Yalnız II
C
I ve III
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 7

Nazım ve nesir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nesir, nazımda vazgeçilmez olan kafiye ve vezni reddeder.
B
Nesir dili, nazım diline göre çok daha açıktır.
C
Düzenli noktalama işaretleri, nesrin okuyucu tarafından daha rahat anlaşılmasını sağlar.
D
Nesir, yalnızca okuyucuya bilgi vermek için yazılır.
E
Nazımda nesre göre ahenk-ritim endişesi daha ön plandadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet sonrası Türk nesrinin örneklerinden biri değildir?

A
Divanu Lügati’t-Türk
B
Atabetü’l-Hakâyık
C
Kutadgu Bilig
D
Mecâlisü’n-Nefâis
E
Altun Yaruk
Soru 9

__________., hikâyelerinde kimi zaman çocukluk hatıralarını, kimi zaman yaşanan hayatın gözlemlerini, kimi zaman tarihi, kimi zaman da folkloru (Yalnız Efe, Yüz Akı, Kurumuş Ağaçlar) kaynak olarak kullanır. Hikâyelerinin genel kurgusu ve temel unsurları nitelikleri bakımından, Maupassant tarzı hikâye anlayışına bağlıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Refik Halit Karay
B
Ömer Seyfettin
C
Hüseyin Rahmi Gürpınar
D
Mehmet Rauf
E
Halide Edip Adıvar
Soru 10

Divan edebiyatında nesir denilince, Tanzimat yıllarına kadar sadece ________ denilen süslü nesir akla gelmiş; bunun dışındaki nesirler, edebiyattan sayılmadığı için dikkate alınmamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
münşî
B
divan
C
risale
D
inşâ
E
nâsir
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi şehir konulu denemelerden biri değildir?

A
Aziz İstanbul
B
İstanbul’un Ortası
C
İstanbul Rüyası
D
Beş Şehir
E
İstanbul'a Dair
Soru 12

Türk Edebiyatında önemli bir yer tutan “Şiir ve İnşa” makalesinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ziya Paşa
C
Tevfik Fikret
D
Muallim Naci
E
Şinasi
Soru 13

Tercüman-ı Ahval ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Siyasi ve sosyal konulara yer verilmemiştir.
B
Sadece sanat ve edebiyatın konu edildiği makaleler yayımlanmıştır.
C
1868 yılında yayımlanmıştır.
D
Türk kültüründe günlük gazete anlayışının doğmasına yol açan ilk gazetedir.
E
Şinasi, bu gazeteyi tek başına çıkarmıştır.
Soru 14

I-Hüseyin Cahit Yalçın K-İlk Adım
II-Refik Halit Karay L-Yeni Sabah
III-Orhan Seyfi Orhon M-Kulaktan Kulağa
Yukarıdaki yazar ve eserleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
I-K, II-L, III-M
B
I-L, II-K, III-M
C
I-L, II-M, III-K
D
I-M, II-K, III-L
E
I-M, II-L, III-K
Soru 15

Gülmeye alışmak deyip geçmeyiniz, ikinci Cihan Harbi’nden önce, belki de Birinci Cihan Harbi’nin yarattığı ruh hâli yüzünden Avrupa’da bazı milletler çok az güldüklerini fark etmişlerdi. Âdeta neşe azalmış, insanlar fazlasıyla somurtur olmuşlardı. Bunun en çok Macarlar farkına varmışlar ve hatırımda kaldığına göre Budapeşte şehrinde insanlara gülmeyi öğreten bir mektep açmışlardı.
Yukarıdaki metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?

A
Sohbet
B
Deneme
C
Fıkra
D
Anı
E
Eleştiri
Soru 16

“Gurebahaneyi Laklakan”, “Bize Göre”, “Frankfurt Seyahatnamesi” isimli eserlerinde gezi, hatıra ve deneme ile karışık fıkralarına yer veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Nihat Asya
B
Peyami Safa
C
Falih Rıfkı Atay
D
Ahmet Rasim
E
Ahmet Haşim
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x