Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2018-2019 Final Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Divan edebiyatında nesir denilince, Tanzimat yıllarına kadar ________ denilen süslü nesir akla gelmiş; bunun dışındaki nesirler, edebiyattan sayılmadığı için dikkate alınmamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
inşâ
B
divan
C
münşî
D
nâsir
E
risale
Soru 2

Türk Edebiyatında hikâyenin hem yapı hem de dil bakımından gerçek formuna ulaşması ve yaygınlaşması, döneme damgasını vuran yazarın on beş kitabı (Solgun Demet, Hepsinden Acı, Aşka Dair, ihtiyar Dost vb.) dolduran 150 civarındaki hikâyesi ile mümkün olmuştur.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halit Ziya
B
Mehmet Rauf
C
Nâbizâde Nâzım
D
Safveti Ziya
E
Hüseyin Rahmi
Soru 3

__________, Türk kültüründe günlük gazete anlayışının doğmasına yol açan ilk gazete olarak bilinir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tasvir-i Efkâr
B
Hürriyet
C
Tercüman-ı Ahval
D
Tercüman-ı Hakikat
E
Ceride-i Havadis
Soru 4

Gülmeye alışmak deyip geçmeyiniz, ikinci Cihan Harbi’nden önce, belki de Birinci Cihan Harbi’nin yarattığı ruh hâli yüzünden Avrupa’da bazı milletler çok az güldüklerini fark etmişlerdi. Âdeta neşe azalmış, insanlar fazlasıyla somurtur olmuşlardı. Bunun en çok Macarlar farkına varmışlar ve hatırımda kaldığına göre Budapeşte şehrinde insanlara gülmeyi öğreten bir mektep açmışlardı.
Yukarıdaki metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?

A
Anı
B
Sohbet
C
Eleştiri
D
Fıkra
E
Deneme
Soru 5

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının roman alanındaki en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin, iki ciltlik ________ eseriyle gezi edebiyatının da en güzel örneklerinden birini verir. Anadolu’da yaptığı memuriyetler dolayısıyla yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu insanı, Anadolu coğrafyası, kültürü, tarihî, yaşama biçimi, ıstırabı, sefaleti ve ihtişamı ve her türlü manzarasıyla yazarın bu eserinde yer alır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Seyahatname-i Avrupa
B
Avrupa’da Bir Cevelan
C
Anadolu Notları
D
İtalya Seyahatnamesi
E
Almanya Mektupları
Soru 6

Kişinin yaşadıkları, gördükleri ve işittiklerini; sıcağı sıcağına, kendi algı ve bakış açısına göre bir deftere yazdığı, not ettiği düz yazı türüne ne ad verilir?

A
Sohbet
B
Günlük
C
Makale
D
Deneme
E
Anı
Soru 7

Cumhuriyet Dönemi’nin önemli yazarlarından biri olan ________ , gezi edebiyatına ona yakın sayıdaki eseriyle katkıda bulunmuştur. Denizaşırı, Yeni Rusya, Yolcu Defteri, Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları ve Hind isimli kitaplarında Brezilya’nın tropik ormanlarından Rusya coğrafyasına kadar geniş bir coğrafyadaki gezilerinde gezip gördüklerini gözler önüne serer.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Reşat Nuri Güntekin
B
Falih Rıfkı Atay
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Halide Edip Adıvar
E
Refik Halit Karay
Soru 8

Geçmişte yaşanan olaylara dayanması, doğal olarak bu türü tarihe yaklaştırır. Bir başka ifadeyle tarih toplumsal; bu tür ise daha çok bireysel bir tarihtir. Ayrıca, kişinin yaşadıkları ve gözlemlediklerini anlatmaları bakımından otobiyografi, seyahatname, sefaretname, tezkire, mektup ve günlük türleri ile bu yazı türü arasında önemli ortaklıklar mevcuttur.
Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografi
B
Günlük
C
Anı
D
Sohbet
E
Gezi
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatı portre türü örneklerinden biridir?

A
Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye
B
Esami
C
Kudemadan Birkaç Şair
D
Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil
E
Osmanlı Müellifleri
Soru 10

________ , ünlü bir kişinin bütün kişiliğini, hayatının tamamını, eserini, her yönüyle veya aynı detaylı bakış açısıyla herhangi bir konuyu ele alan düz yazı türüdür.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Otobiyografi
B
Monografi
C
Bilimsel otobiyografi
D
Bibliyografya
E
Bibliyografik roman
Soru 11

Bütün biyografik veriler bir kurmacaya dönüştürülerek, bir roman veya hikâye formatında veriliyorsa diğer bir anlamda, önemli bir şahsiyet bir romanın, bir hikâyenin kahramanına dönüştürülerek anlatılıyorsa bu tarz eserlere “biyografik roman” denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür romanlara örnek gösterilebilir?

A
Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Beş Şehir
D
Medrese Hatıraları
E
Bir Bilim Adamının Romanı
Soru 12

________ , bir yazarın, yakından tanısın ya da tanımasın değerli saydığı, etkilendiği, beğendiği kişilerin karakter özelliklerini, belirgin yanlarını, aralarında geçen ilginç olayları veya daha başka özelliklerini anlattığı üç beş sayfalık, kısa düz yazı türüdür.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Portre
B
Anı
C
Makale
D
Otobiyografi
E
Bilimsel biyografi
Soru 13

Dostluk, kardeşlik, sevgi belirten mektuplara ne ad verilir?

A
Varakpâre
B
Şukka
C
Meveddetnâme
D
Arıza
E
Kağıt
Soru 14

I. Topluluğu yakından ilgilendiren bir düşünce ya da sorunu işler.
II. Düşünceler belli bir plana uygun olarak sıralı hâldedir.
III. Konuşmacının konuşma sırasında telaşa düşmemesi, sakin ve soğukkanlı olması gerekir.
Söylev ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Özel kişilerle iş kurumlan veya iş kurumlan ile özel kişiler arasında yazılan mektuplardır. Bu mektuplarda bir iş veya hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, borç alıp verme isteği, bilgi isteme veya bir konuda şikâyet olabilir.
Yukarıda sözü edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal mektup
B
Edebî mektup
C
Özel mektup
D
Felsefi mektup
E
iş mektubu
Soru 16

Belli bir kültürel derinliğe sahip düşünce adamları ve sanatçıların farklı fikir, sanat ve kültür konularında verdikleri konferanslar; genele açık bilimsel toplantı, panel ve sempozyumlarda yapılan akademik konuşmalar aşağıdaki söylev türlerinin hangisinin kapsamına girer?

A
Dini Söylev
B
Siyasi Söylev
C
Askeri Söylev
D
Hukuki Söylev
E
Bilimsel ve Kültürel Söylev
Soru 17

I. Öyküleme bu türde çok sınırlı kalır.
II. Yazar anlatımda çok az araya girer.
III. Kalem, ses kayıt cihazının yerini tutar.
IV. Yaşamdan canlı bir kesit özelliği gösterir.
Kurgusal röportaj ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 18

__________ röportaj, bir konuyu kapsamlı biçimde, değişik yönleriyle ele alan ve inceleyen röportajlardır. Olayları yerinde incelemeye ve çok sayıda kişilerle ilişki kurulup görüşmelere dayandırılan röportajlar bu gruba girmektedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Siyasal
B
Kurgusal
C
Öyküsel
D
Dizi
E
Tek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mülakat türünün temsilcilerinden biri değildir?

A
Mustafa Baydar
B
Tahir Kutsi
C
Gavsi Ozansoy
D
Yusuf Atılgan
E
Hikmet Feridun Es
Soru 20

Şair ve yazarların yaşayış ve kişilik özelliklerini, sanat görüşlerini daha ivi anlamaya olanak tanıyan röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edebi röportaj
B
Belgesel röportaj
C
Dizi röportaj
D
Tek röportaj
E
Siyasal röportaj
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x