Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ , Yeni Lisan olarak bilinen dilde sadeleşme hareketi ile birlikte 1911 'de başlar. Türkçü/milliyetçi düşünceye dayanması, dilinin yalın ve anlaşılır; konularının millî, milliyetçi ve yerli oluşu ile kendinden önceki mekteplerden ayrılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ara Dönem
B
Tanzimat
C
Millî Edebiyat
D
Fecr-i Âti
E
Servet-i Fünûn
Soru 2

Kur’ân tefsirleri, hadis kitapları, menkıbevî İslâm tarihleri, fütüvvetnâmeler, menakıpnâmeler, azavatnâmeler, dinî-destanî halk kitapları, halk hikâyeleri, halka mahsus tasavvuf ve ahlâk kitapları sade nesrin hâkim olduğu eserlerdir.
Mercimek Ahmet'in Farsça'dan çevirdiği ________ , bu eserlerden biridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Nâimâ Tarihi
B
Kâbusnâme
C
Koçi Bey Risalesi
D
Seyahatnâme
E
Mîzân’ül-Hak
Soru 3

“Hikâyelerinde çeşitli olay, insan ve mekâna dair unsurlardan hareketle Türk ruhu ve kimliğini anlatmaya çalışır. Türkün kahramanlık, yiğitlik, asillik, incelik gibi değerlerini sezdirmek ister. Meselâ “Üzümcü”de, sokakta gördüğü bir satıcının sesi, tavırları ve vücudunda, Türk ruhu ve kimliğinin kristalize olmuş örneği durumundaki Mehmetçik’i görür.
Yukarıda söz edilen Millî Edebiyat dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer Seyfettin
B
Aka Gündüz
C
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D
Refik Halit Karay
E
Memduh Şevket Esendal
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi nesir yazarını karşılayan kavramlardan biridir?

A
Naşire
B
Münşire
C
Münşî
D
Mensûre
E
Mensûr
Soru 5

Makalenin düşünsel planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sonuç bölümünde yazıdan çıkarılmak istenen düşüncelere ulaşıldığı gösterilir.
B
Gelişme bölümünde ana düşünce vurgulanır.
C
Gelişme bölümünde değişik kanıtlarla iddianın ispatına gidilir.
D
Giriş bölümünde konuyla ilgili iddialar sıralanır.
E
Giriş bölümünde konu ortaya konulur.
Soru 6

I. Genellikle uzun yazılardan oluşur.
II. Makaleden üslup açısından ayrılır.
III. Çözümlemeler ve örneklemeler yapılır, yazarın görüşü okuyucuya sezdirilir.
IV. Fıkralarda olduğu gibi kişisel görüşler dile getirilir.
Sohbet türü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 7

Deneme türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belirlenmiş bir tekniği olmayan serbest yazılardır.
B
insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda yazılabilir.
C
Yazar, kendi kendisiyle konuşur gibi bir anlatım üslubu benimser.
D
Daha genel bir kitleye hitap etmeyi amaçlayan yazılardır.
E
Yazarın konuyla ilgili derinliğine bilgi sahibi olmasını gerektirmez.
Soru 8

“Okuyucu ile samimi bir ilişkiye sahiptir. Özel konular yerine her gün olan şeyleri yazarın keşfettiği orijinal açılımlarla rahat bir atmosfer içinde anlatım tercih edilir. Samimidir, yumuşak bir hava taşır, konuşma diline yakın bir üslupla yazılır.”
Yukarıda sözü edilen deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehir
B
Formal
C
Psikoloji
D
Sosyal
E
informal
Soru 9

__________ ben merkezli olduğu için kişisellik ön plandadır. Dolayısıyla yaşanmışlığa bağlı olarak yazarın yaşadığı zamana ait sosyal düşünceleri, tutum ve tavırları, zihniyeti, dinî, ahlaki düşünceleri, mutlulukları, hüzünleri söz konusu olabilmektedir. Bu tür ile anı/ hatıra türü birbirine oldukça yakındır. Fakat bu türde merkezde yazarın kendisi vardır; bir nevi yazar kendi dünyasına bakar, öznel bir yaklaşım söz konusudur; anı/hatırada ise çevredeki insanlar da ön plana çıkar.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Portre
B
Monografi
C
Biyografi
D
Otobiyografi
E
Nekroloji
Soru 10

Bütün biyografik veriler bir kurmacaya dönüştürülerek, bir roman veya hikâye formatında veriliyorsa diğer bir anlamda, önemli bir şahsiyet bir romanın, bir hikâyenin kahramanına dönüştürülerek anlatılıyorsa bu tarz eserlere “biyografik roman” denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür romanlara örnek gösterilebilir?

A
Bir Bilim Adamının Romanı
B
Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Beş Şehir
E
Medrese Hatıraları
Soru 11

1. Charles Dickens
2. John Steinbeck
3. Naşir Hüsrev
A. Rusya Güncesi
B. İtalya’dan Resimler
C. Sefername

Yukarıdaki yazar ve eserleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-B, 2-C, 3-A
E
1-C, 2-B, 3-A
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında ilhamını gezmek fikrinden alan eserlerden biridir?

A
Kıssadan Hisse
B
Haşan Mellah
C
Bir Serencam
D
Küçük Şeyler
E
Bize Göre
Soru 13

Nekroloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türk kültür, edebiyat ve sanat dünyasında bu tür yazıların sayısı oldukça azdır.
B
Sadece portre ve anıya dayalı bir türdür.
C
Tümüyle biyografiye dayalı yazılardır.
D
Ünlü bir şahsiyetin ölümü üzerine kaleme alınan yazılardır.
E
Kişinin yalnızca eserlerinden bahsedilir.
Soru 14

Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazılarına ne ad verilir?

A
Eleştiri
B
Makale
C
Deneme
D
Sohbet
E
Röportaj
Soru 15

__________, geleneksel görüşme yöntemiyle yapılır. Bir gazetecinin ünlü bir devlet adamına, bir sanatçıya veya bir sporcuya sorduğu sorulara aldığı cevaplara dayanarak yazdığı röportajlar bu gruba girmektedir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Konuşmaya dayalı röportaj
B
Belgesel röportaj
C
Edebî röportaj
D
Siyasal röportaj
E
Sağlık röportajı
Soru 16

I. Topluluğu yakından ilgilendiren bir düşünce ya da sorunu işler.
II. Düşünceler belli bir plana uygun olarak sıralı hâldedir.
III. Konuşmacının konuşma sırasında telaşa düşmemesi, sakin ve soğukkanlı olması gerekir.
Söylev ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yöntem açısından röportaj türleri içinde değerlendirilir?

A
Dizi
B
Siyasal
C
Edebî
D
Belgesel
E
Öyküsel
Soru 18

Özel kişilerle iş kurumlan veya iş kurumlan ile özel kişiler arasında yazılan mektuplardır. Bu mektuplarda bir iş veya hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, borç alıp verme isteği, bilgi isteme veya bir konuda şikâyet olabilir.
Yukarıda sözü edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel mektup
B
Edebî mektup
C
Felsefi mektup
D
iş mektubu
E
Kurumsal mektup
Soru 19

Giriş bölümünün sürpriz, şaşırtıcı bir paragraf olduğu, en son söylenmesi gereken kelimelerin en başta söylendiği röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amerikan
B
Alman
C
Öyküsel
D
Kurgusal
E
Dizi
Soru 20

Öykülemenin çok sınırlı kaldığı, anlatımda yazarın çok az araya girdiği, ses alma makinesinin kalemin yerini tuttuğu, bu özelliğiyle yaşamdan canlı bir kesit özelliği gösteren röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dizi
B
Kurgusal
C
Tek
D
Siyasal
E
Öyküsel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x