Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2018-2019 Vize Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Divan edebiyatında nesir denilince, Tanzimat yıllarına kadar sadece ________ denilen süslü nesir akla gelmiş; bunun dışındaki nesirler, edebiyattan sayılmadığı için dikkate alınmamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
risale
B
nâsir
C
inşâ
D
divan
E
münşî
Soru 2

Gazete ve dergiler, Tanzimat sonrası nesrin gelişmesi ve yaygınlaşmasında önemli rol oynarlar, ilk gazeteler, haklı olarak halka hitap etmeyi amaçlarlar. Bu da halkın anlayabileceği bir nesir dilini kaçınılmaz kılar. Nitekim Şinasi ________ önsözünde gazetenin “giderek umum halkın anlayabileceği bir dil” ile yayınlanacağını belirtme gereği hisseder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hürriyet
B
Takvim-i Vekâyi
C
Ceride-i Havadis
D
Tasvir-i Efkâr
E
Tercüman-ı Ahvâl
Soru 3

I. Altun Yaruk
II. Kutadgu Bilig
III. Atabetü’l-Hakâyık
IV. Divanu Lügati’t-Türk
V. Mecâlisü’n-Nefâis
Yukarıdakilerden hangileri İslâmiyet Sonrası Türk Nesri eserleri kapsamında yer almaz?

A
Yalnız 1
B
Yalnız II
C
1 ve V
D
II ve V
E
III ve IV
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet dönemi nesir türlerinden biri değildir?

A
Bilimsel nesir
B
Öğretici nesir
C
Yerli nesir
D
Günlük nesir
E
Edebi nesir
Soru 5

ikinci Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda şiirle edebiyat dünyasına adımını atan yazar daha sonra hikâye, roman ve oyunlar yazarak edebiyatın diğer türlerinde de eserler vermiştir. Gözlemlerinden geniş ölçüde faydalanarak kasaba insanı ve kadın gerçeği üzerinde yoğunlaşan yazarın Sait Faik tarzı hikâyeden sosyal gerçekçi hikâyeye doğru kaydığı görülür. Hikâyeleri; Yalnız Kadın, Değişik Gözle, Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam, Kente inen Kaplanlar isimli kitaplarda toplanmıştır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refik Halit Karay
B
Halide Edip Adıvar
C
Memduh Şevket Esendal
D
Necati Cumalı
E
Ömer Seyfettin
Soru 6

Daha çok romancılığı ile tanınmıştır. 1917-1930 arası dönemde hikâyeye geniş yer ayırmış, 200 civarında hikâye kaleme almıştır. Eserlerinde Anadolu coğrafyası üzerindeki Türk insanının sosyal ve psikolojik yapısını, günlük hayatını anlatır, insanın ve hayatın iç yüzünü sergilemeye çalışır. Hikâyelerini; Eski Ahbap, Recm, Gençlik ve Güzellik, Roçild Bey, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leylâ ile Mecnun, Olağan işler adlı kitaplarda toplamıştır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B
Refik Halit Karay
C
Ömer Seyfettin
D
Reşat Nuri Güntekin
E
Aka Gündüz
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat anlayışı içinde, hikâye türünde eser veren yazarlardan biri değildir?

A
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B
Memduh Şevket Esendal
C
Refik Halit Karay
D
ilhan Tarus
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 8

Balkan Savaşı yıllarından itibaren Millî Edebiyat anlayışı tarafına geçer. Dağa Çıkan Kurt ve İzmir’den Bursa’ya isimli kitaplarında yer alan hikâyeler (Kabak Çekirdekçi, Tanıdığım Çocuklardan; Vurma Fatma, Emine’nin Şahadeti, Bayrağımız Altında), bu dönemin ve anlayışın eserleridir, işgalci güçlerin Türk vatanına saldırıları, Türklerin buna karşı verdikleri mücadele, bu sırada yaşanan zulümler ve acılar, hikâyelerin asıl konularını oluşturur.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memduh Şevket Esendal
B
Halide Edip Adıvar
C
Refik Halit Karay
D
Ömer Seyfettin
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 9

Edebiyata 1925’lerde şiirle başlamış, bir süre sonra şiirden hikâye ve roman türlerine yönelmiştir. Daha çok hikâyeleri ve hikâyeciliği ile tanınan yazar, “Değirmen” adlı ilk kitabındaki hikâyelerinde, büyük ölçüde devrinde moda olan masa başı romantik hikâye geleneğine bağlı kalmıştır. Daha çok mevcut düzene karşı çıkan kahramanların hikâyesini anlatır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Kemal
B
ilhan Tarus
C
Kemal Bilbaşar
D
Samim Kocagöz
E
Sabahattin Ali
Soru 10

Bacon tarzı olarak da bilinen bu denemede yazar bir otorite kimliğinde konuşur ya da en azından o konuda yüksek bilgi sahibi bir insan konumunda konusunu derli toplu izah eder. Bu tür deneme dogmatik, sistematik ve açıklayıcıdır. Örneklerini ise o konuda yazılmış ciddi makale ve kitaplardan seçer. Yahya Kemal’in denemeleri bu gruba konabilir.
Yukarıda sözü edilen deneme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehir
B
Psikoloji
C
Formal
D
Sosyal
E
informal
Soru 11

türünde, yazarın ideolojisinin, dünya görüşünün ön plana çıktığı yazılarda kesinlikten ziyade canlı, ilgi çekici, esprili olmaya özen gösteren bir üslup söz konusudur. Yazar bir sonuca varır fakat okuru ikna etme amacı gütmez, sadece düşündürmeyi amaçlar. Bu tür gazete ve dergi yazılarını, kısa hikâye niteliğindeki, nükteli, mizah öğesi taşıyan ve daha çok güldürmeyi amaçlayan yazılarla karıştırmamak gerekir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sohbet
B
Fıkra
C
Deneme
D
Makale
E
Eleştiri
Soru 12

Makale ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Didaktik özelliği de vardır.
B
Bir konuda bilgi vermek; ele alınan konuyu, düşünceyi, tezi savunmak amacıyla yazılır.
C
Söz konusu edilen düşüncenin, derinlemesine bir bakış açısıyla detaylı bir incelemesi yapılır.
D
Ele alınan konu kesin kanıtlara dayandırılmaya çalışılır.
E
Günlük değil bilimsel konular ile ilgilenir.
Soru 13

Deneme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belli bir okuyucu tipine hitap eder.
B
insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda yazılabilir.
C
ironi ve hicivle çekici hâle getirilen yazı türüdür.
D
iddiasız ve ispatsız örneklemelere yer verir.
E
Kesin ilkeleri ve kuralları yoktur.
Soru 14

Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır.
Yukarıda verilen sohbet türü örneğinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ercüment Ekrem Talu
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Şevket Rado
D
Refik Halit Karay
E
Haşan Ali Yücel
Soru 15

I. Genellikle uzun yazılardan oluşur.
II. Makaleden üslup açısından ayrılır.
III. Çözümlemeler ve örneklemeler yapılır, yazarın görüşü okuyucuya sezdirilir.
IV. Fıkralarda olduğu gibi kişisel görüşler dile getirilir.
Sohbet türü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 16

Makalenin düşünsel planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelişme bölümünde ana düşünce vurgulanır.
B
Giriş bölümünde konu ortaya konulur.
C
Gelişme bölümünde değişik kanıtlarla iddianın ispatına gidilir.
D
Sonuç bölümünde yazıdan çıkarılmak istenen düşüncelere ulaşıldığı gösterilir.
E
Giriş bölümünde konuyla ilgili iddialar sıralanır.
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x