Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Okay’a göre, Necip Fazıl’ın ilk şiirlerini hazırlamasındaki etmenlerden biri değildir?

A
Muhteva olarak tasavvufî motifler
B
Romantizm akımın etkileri
C
Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim’in başlattığı saf şiir akımı
D
Batı’dan alınan sembolist ve empresyonist şiirin izleri
E
Freud’un şuuraltı, libido gibi nazariyeleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hecenin II. Kuşak şairlerini birleştiren ortak noktalarından biri değildir?

A
Ses ve ahenk öğeleriyle, özgün imge ve anlam öğelerinin sıkı bir kaynaşma içerisinde olması
B
Eserlerinde halk şiiri özelliklerine hiç yer vermemeleri
C
Kavramın şiire sokulması yerine anlamın sezdirilmesine önem vermeleri
D
“Şiirin amacı yine şiirin kendisidir.” ifadesi çerçevesinde saf şiir anlayışını benimsemeleri
E
Şiirlerinde Fransız sembolistlerinin belirgin bir etkisinin olması 3
Soru 3

Faruk Nafiz ile birlikte yazdığı “Onuncu Yıl Marşı” şiiriyle tanınan, Atatürk’e bağlılığını dile getirdiği şiirleriyle Memleket Edebiyatı’nın temsilcileri arasında yer alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Nihat Asya
B
Cahit Sıtkı Tarancı
C
Zeki Ömer Defne
D
Behçet Kemal Çağlar
E
Yahya Kemal
Soru 4

Âsaf Hâlet Çelebi’nin şiir hakkındaki görüşlerini açıkladığı “İstanbul” adlı dergideki dizi yazısının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Poetika
B
Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
C
Benim Gözümle Şiir Davası
D
Dişimizin Zarı
E
Om Mani Padme Hum
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımının özelliklerinden biri değildir?

A
Önce edebiyat alanında ortaya çıkıp daha sonra siyasal bir nitelik kazanmış olması
B
II. Meşrutiyetten sonra ittihat ve Terakki iktidarının da desteği ile ideolojik olarak gelişmesi
C
Temel amacının Müslümanların birleşmesi, güçlenmesi ve Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtulması şeklinde olması
D
Şemseddin Sami ve Ahmet Vefik Paşa’nın Türk dili üzerine yaptığı çalışmaların bilimsel öncülleri arasında sayılması
E
Tanzimatın ilk kuşağında görülen edebiyat dilinin sade Türkçe olması gerektiği düşüncesinin benimsenmesi 6
Soru 6

Hece vezniyle şiir kitabı yazarak, bu konudaki ilk önemli girişimi gerçekleştiren şair ve kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp/Türkçülüğün Esasları
B
Mehmet Âkif Ersoy/Safahat
C
Ahmet Hâşim/Piyâle
D
Mehmet Emin Yurdakul/Türkçe Şiirler
E
Halit Fahri Ozansoy/Cenk Duyguları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1940 Kuşağı toplumcu gerçekçi şairlerin ortak özelliğidir?

A
1970’li yılların edebiyatı üzerinde sanatsal nitelikte öncülük etmeleri
B
Duygusallıktan ziyade duyarlılığı önemsemeleri
C
Şiirde dil, imge ve ses gibi temel öğeleri titizlikle kullanmaları
D
Nazım Hikmet’in etkisinde kalmaları
E
Nazım Hikmet’in şiirlerindeki teknik nitelikleri tam olarak yansıtmaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1970-1980 yılları Türk şiiri için yapılan adlandırmalardan biridir?

A
Tıkanma Dönemi
B
Gerginlik Dönemi
C
Erginlik Dönemi
D
Arayış Dönemi
E
Belirsizlik Dönemi
Soru 9

Cumhuriyet dönemi şiiri içinde sanatçıların “aşk” algıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İ. Berk, C.Süreya, E. Cansever gibi ikinci Yeni şairlerinde aşk, modern şehrin içinde bir sevme eylemidir.
B
Nazım Hikmet’te ve ondan sonra gelen birçok “toplumcu gerçekçi” şairde aşk, ideolojik bir yoldaşlıktır.
C
Garip şiiri’nde aşk, pratik hayatın en canlı damarlarından biridir.
D
Attilâ ilhan şiirinde, aşktaki öznelerin siyasal, hüzünlü ve içli duruşları vardır.
E
Ahmet Hamdi Tanpınar’da aşk, modern bireyin eşya ve mekân algısındaki korkulu, tutkulu tavrıdır.
Soru 10

Güven Turan’ın şiirlerinin, kuşağının genel havasından ayrıldığı yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan edebiyatı biçim özelliklerinden yararlanması
B
Kısa, kesik söyleyişler kullanması
C
içe dönük ve izlenimci olması
D
Şiirde kendisine özgü didaktik bir tavır geliştirmiş olması
E
Zaman zaman metafiziğe yönelmesi
Soru 11

İlhan Berk’in İkinci Yeni ve modern dünya şiiri anlayışı ile yazmaya başladığı kabul edilen şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günaydın Yeryüzü
B
Türkiye Şarkısı
C
Galile Denizi
D
Güneşi Yakanların Selamı
E
İstanbul Kitabı
Soru 12

İsmet Özel’in, 1974’ten sonra İslâmî dünya görüşüne yönelişinin simgelerinden biri olan şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âmentü
B
Geceleyin Bir Koşu
C
Evet isyan
D
Cinayetler Kitabı
E
Bir Yusuf Masalı
Soru 13

Namık Kemal ile başlayan divan edebiyatını yıpratma ve eleştirme sürecini devam ettiren yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisindir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar/Yaşadığım Gibi
B
Abdülbaki Gölpınarlı/Divan Edebiyatı Beyanındadır
C
Fuat Köprülü/Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar
D
Mümtaz Turhan/Kültür Değişmeleri
E
Mehmet Kaplan/Nesillerin Ruhu
Soru 14

Elbiseler, paketler, tahtalar artığı
Düğmeler, ipler, paslı çiviler
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır?

A
Hüsn-i talil
B
Tevriye
C
Leff ü neşr
D
Tenasüp
E
Teşbih
Soru 15

1980’lerde yazılan Türk şiirinin genel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal merkezli katı şiir teorilerinin giderek yok olması
B
Şiirin, farklı biçimsel özelliklere sahip bir yapıya bürünmesi
C
Şiirde metafizik algıya eğilimin giderek artmaya başlaması
D
Şiir diline yeniden biçim verme ve ona içerik sağlama yoluna gidilmesi
E
Şiirin, söylevci-slogancı anlayıştan saf şiire doğru değişmesi
Soru 16

Behçet Necatigil ve onun çağdaşları İkinci Yeni ile Atilla İlhan’ın, geleceğe yönelişlerindeki ortaklığın merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelime
B
imge
C
Ses
D
Kavram
E
imaj
Soru 17

İkinci Yeni Şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil bir iletişim aracı olarak kullanılır.
B
Garip anlayışına tepki olarak doğar.
C
Türk şiirinde modernizm adına atılmış en önemli adımdır.
D
Sözdizimsel sapmalar görülür.
E
Düz mantığa aykırı ifadeler kullanılır.
Soru 18

Garip akımı ve Sürrealizm arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürrealizm’de imaja dayanan bir söyleyişin; Garip akımında ise imajı dışlayan bir anlayışın hakim olması
B
Sürrealizm’de anlamın; Garip akımında ise biçimin daha önemli olması
C
Sürrealizm’de geleneğin önemine inanılması; Garip akımında ise geleneğin reddedilmesi
D
Sürrealizm’de şiire sınırlar getirilmesi; Garip akımında ise şiirde sınırsızlığın önemsenmesi
E
Sürrealizm’de dize güzelliğine; Garip akımında ise şiirde bütünlüğe önem verilmesi
Soru 19

“Her sanat dalının kendine has özellikleri ve ifade araçları vardır. Şiirde müzik ve resim sanatlarına öykünmek zayıf sanatçıların işidir. Şiiri şiir yapan yalnızca edasındaki özelliktir ve o da manaya aittir.”
Garip Önsözü’nden alınan yukarıdaki düşünceler aşağıdakilerden hangisine karşıt olarak söylenmiştir?

A
Ahmet Hâşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” başlıklı yazısında belirttiği görüşlerine
B
Behçet Necatigil’in, “Bile/Yazdı” adlı eserinde yazdığı şiir hakkındaki görüşlerine
C
Ziya Gökalp’in “Şiir Nasıl Sânih Olur” adlı manzumesindeki görüşlerine
D
Mehmet Emin Yurdakul’un “Biz Nasıl Şiir isteriz” adlı manzumesindeki düşüncelerine
E
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Şiir Hakkında” başlıklı yazısındaki görüşlerine
Soru 20

Mavi hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bütün eleştirmenlerce bir hareket olduğu kabul edilir.
B
ilk sayıdan itibaren etkili bir edebiyat ortamı oluşturmuştur.
C
ikinci Yeni akımına dâhildir.
D
Etkisi sonraki yıllarda da devam etmiştir.
E
imgeyi öne çıkarması Garip şiir anlayışını yıpratmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x