Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2015-2016 Vize Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi I. Kuşak Hece şairlerinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Anadolu coğrafyasının özelliklerini şiire yerleştirmeleri
B
Hece veznini Türk şiirinin ana özelliği hâline getirmeleri
C
Sade Türkçenin edebiyat ve şiir dili hâline gelmesini sağlamaları
D
Şiirde bireysel duyarlılıkları işlemekten daima uzak durmaları
E
Memleketçi edebiyatın öncüsü olmaları
Soru 2

Mehmed Emin’in “Cenge Giderken” şiirinden itibaren Türk Edebiyatında yansıması görülen Türkçülük anlayışının, Türkiye dışındaki Türkleri de kapsayan bir hedefe yönelmesini sağlayan şair ve şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Nesib/Altın Ordu
B
Ömer Seyfettin/Yeni Gün
C
Ziya Gökalp/Turan
D
Emin Bülend/Bir Destandan
E
Orhan Seyfi/Peri Kızı ile Çoban
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık akımının temel hedefidir?

A
Toplumda siyasallaşma eğilimini artırarak, örgütlü bir topluma dönüşmeyi başarmak
B
Müslümanları birleştirmek, güçlendirmek ve böylece Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtulmak
C
Çağdaş bir millet olabilmek için büyük sanayi atılımları yaparak milli ekonomiyi güçlendirmek
D
Parçalanmayı önlemek için Osmanlı imparatorluğu’ndaki bütün unsurların din, dil ve ırk ayırımı gözetmeksizin eşitliğini sağlamak
E
Tarih içerisinde geniş bir yönetim deneyimi olan Türklerin ürettiği kültürel ve medenî değerleri yeniden canlandırmak
Soru 4

Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atını,
Veriniz mesainize hem de son sür’atini
Yukarıdaki dizeleriyle Batı’nın ilim ve tekniğinden de yararlanmak gerektiğini vurgulayan ve İslamcılık ideolojisinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Emin Yurdakul
B
Mehmet Akif Ersoy
C
Ahmet Haşim
D
Ömer Seyfettin
E
Ziya Gökalp
Soru 5

Faruk Nafiz ile birlikte yazdığı “Onuncu Yıl Marşı” şiiriyle tanınan, Atatürk’e bağlılığını dile getirdiği şiirleriyle Memleket Edebiyatı’nın temsilcileri arasında yer alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cahit Sıtkı Tarancı
B
Zeki Ömer Defne
C
Yahya Kemal
D
Behçet Kemal Çağlar
E
Arif Nihat Asya
Soru 6

Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitleri”, “Bülbül” ve “İstiklâl Marşı” şiirlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
içinden geçilen dönemin destanı olma niteliğini taşımaları
B
Meşrutiyet döneminde yazılmış olmaları
C
Doğu-Batı sentezini anlatan bir içerik taşımaları
D
Merhamet duygusu veren manzum hikâye türünde yazılmış olmaları
E
Şairin, toplum eleştirisi yaptığı eserler olmaları
Soru 7

Ahmet Hâşim’in, şiirin “sözle musikî arasında, sözden ziyade musikîye yakın bir ara-dil olduğu” düşüncesinin benzerlik gösterdiği görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Albdülhak Hamid’in “metafizik duyarlılığı”
B
Necip Fazıl’ın “modern-mistisizmi”
C
Ziya Osman Saba’nın “sade imgeciliği”
D
Ziya Gökalp’ın “hars” kavramı
E
Yahya Kemal’in “derûnî ahenk” kavramı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1910-1923 tarihleri arasındaki süreçte, Türk şiirinde görülen genel özelliklerden biri değildir?

A
Serbest şiirin başlangıcı olarak değerlendirilmesi
B
Şiir biçiminde, kıta ve kafiye düzenine önem verilmesi
C
Manzum hikâye formunun yaygınlık kazanması
D
Serbest müstezatın hece veznine de uygulanmış olması
E
Genel eğilimin aruz ölçüsünden hece ölçüsüne doğru olması
Soru 9

Garip akımı ve Sürrealizm arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürrealizm’de anlamın; Garip akımında ise biçimin daha önemli olması
B
Sürrealizm’de şiire sınırlar getirilmesi; Garip akımında ise şiirde sınırsızlığın önemsenmesi
C
Sürrealizm’de dize güzelliğine; Garip akımında ise şiirde bütünlüğe önem verilmesi
D
Sürrealizm’de imaja dayanan bir söyleyişin; Garip akımında ise imajı dışlayan bir anlayışın hakim olması
E
Sürrealizm’de geleneğin önemine inanılması; Garip akımında ise geleneğin reddedilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Ercüment Behzat Lav şiirlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Şiir işçiliğini özellikle biçim üzerinde yoğunlaştırması
B
Toplumcu gerçekçilerin materyalist temlerine benzer konular işlemesi
C
içerikte belirgin ve bütüncül bir yönelme gösterememesi
D
Yerleşik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalması
E
Dışavurumculuk, Dadaizm ve Gerçeküstücülük akımlarının etkisinde olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1940 Kuşağı toplumcu gerçekçi şairlerin ortak özelliğidir?

A
1970’li yılların edebiyatı üzerinde sanatsal nitelikte öncülük etmeleri
B
Nazım Hikmet’in şiirlerindeki teknik nitelikleri tam olarak yansıtmaları
C
Şiirde dil, imge ve ses gibi temel öğeleri titizlikle kullanmaları
D
Duygusallıktan ziyade duyarlılığı önemsemeleri
E
Nazım Hikmet’in etkisinde kalmaları
Soru 12

Nâzım Hikmet’in şiir anlayışını değiştirmesinde, vezinsiz ve basamaklı dizelerden oluşan yeni bir şiir biçimine yönelmesinde etkili olan sanat akımları aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A
Garip ve Fecr-i Âti Akımı
B
Sembolizm ve Fütürizm
C
Sembolizm ve Sürrealizm
D
Fütürizm ve Empresyonizm
E
Fütürizm ve Konstrüktivizm
Soru 13

“Her sanat dalının kendine has özellikleri ve ifade araçları vardır. Şiirde müzik ve resim sanatlarına öykünmek zayıf sanatçıların işidir. Şiiri şiir yapan yalnızca edasındaki özelliktir ve o da manaya aittir.”
Garip Önsözü’nden alınan yukarıdaki düşünceler aşağıdakilerden hangisine karşıt olarak söylenmiştir?

A
Ziya Gökalp’in “Şiir Nasıl Sânih Olur” adlı manzumesindeki görüşlerine
B
Ahmet Hâşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” başlıklı yazısında belirttiği görüşlerine
C
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Şiir Hakkında” başlıklı yazısındaki görüşlerine
D
Behçet Necatigil’in, “Bile/Yazdı” adlı eserinde yazdığı şiir hakkındaki görüşlerine
E
Mehmet Emin Yurdakul’un “Biz Nasıl Şiir isteriz” adlı manzumesindeki düşüncelerine
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Attilâ İlhan’ın 1946 yılında CHP şiir yarışmasında ikincilik kazandığı şiiridir?

A
Ben Sana Mecburum
B
Cebbar Oğlu Mehemmed
C
Yağmur Kaçağı
D
Çakır'ın Destanı
E
Duvar
Soru 15

Yeni Türk edebiyatında ilk akla gelen öyküleme şiir örneklerinden Tevfik Fikret’e ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balıkçılar
B
Yağmur
C
Anlatamıyorum
D
Perçemli Sokak
E
Ağaç
Soru 16

Şiir yazıyorum
Şiir yazıp eskileri alıyorum
Eskiler verip musikiler alıyorum
Bir de rakı şişesinde balık olsam
Yukarıdaki dizelerde Garip Akımı’nın şiir anlayışıyla ilgili vurgulanmak istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yinelemelere anlam vurgusunu oluşturan temel bir işlev yüklemek
B
ironi, parodi gibi mizah öğelerine şiirde asli bir yer vermek
C
Şiirde boşluk duygusu gibi içerik öğelerini kullanmak
D
Öyküleme tekniğine başvurmak
E
Alıntılama ve duygusal söylemden yararlanmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Âsaf Hâlet Çelebi’nin şiirlerinde işlediği konulardan biri değildir?

A
Ebediyet
B
Yokluk
C
Özgürlük
D
Ölüm
E
Çocuk bilinçaltı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet İnam’ın “Türk Şiirinde Mistik Yönelimler” başlıklı yazısında sözünü ettiği altı ayrı mistik tavır arasında yer almaz?

A
Din Mistisizmi
B
Hasta Mistisizmi
C
Sanat Mistisizmi
D
Ruhsal Mistisizm
E
Yaşama Mistisizmi
Soru 19

Kalbim yırtılıyor her nefesinde
Kulağım rûhumun kanat sesinde
Eserim duvarın bir köşesinde
Dışarda çığlığım geziyor dağ dağ
Necip Fazıl’ın “Örümcek Ağı” şiirinden alınan yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beklenmedik kafiyelerin vurucu bir etkisi vardır.
B
Dizelerin iç ses özellikleri müzikal bir değer taşır.
C
Aruz şiirde ahenk yaratır.
D
Biçim ve öz unsurları yoğun bir biçimde kaynaşmıştır.
E
Eşya ile şiddetli bir empati kuran şair duyarlılığı hissedilir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Okay’a göre Necip Fazıl’ın ilk şiirlerini hazırlayan etmenlerden biri değildir?

A
Romantizm akımın etkileri
B
Freud’un şuuraltı, libido gibi nazariyeleri
C
Muhteva olarak tasavvuf? motifler
D
Yahya Kemal ve Ahmet Hâşim’in başlattığı saf şiir akımı
E
Batı’dan alınan sembolist ve empresyonist şiirin izleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x